Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése vagy azok módosítása a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. § E rendelet hatálya

a) a 4. §-ban meghatározott partnerekre, valamint

b) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Újpest) településfejlesztési koncepciójára, integrált településfejlesztési stratégiájára, településrendezési eszközeire, településképi arculati kézikönyvére és településképi rendeletére

terjed ki.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) helyi lap: az Újpesti Napló,

b) az Önkormányzat honlapja: www.ujpest.hu.

(2) *  A Polgármesteri Hivatal e rendelet szerinti hirdetőtábláját a polgármester által meghatározott közterületen kell elhelyezni.

2. A partnerek meghatározása

4. § *  E rendelet alkalmazásában partner alatt a Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott személyeket és szervezeteket kell érteni.

5. § (1) *  A polgármester egyes Újpesten kiemelkedő jelentőséggel bíró civil szervezeteket és érdekképviseleti szervezeteket kiemelt partnerré nyilváníthat. ... A kiemelt partnerekről a polgármester nyilvántartást vezet.

(2) A kiemelt partnerek részére a főépítész az államigazgatási eljárás megkezdésével egyidejűleg tájékoztató e mailt küld a partnerségi egyeztetésről.

(3) A kiemelt partnerek nyilvántartásából történő törlésről a polgármester dönt.

3. A partnerségi egyeztetés szabályai a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia készítése és módosítása esetén

6. § (1) Új településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: TFK), új integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: ITS) készítése esetén a partnerek tájékoztatása az előzetes tájékoztatási szakaszban és a munkaközi tájékoztatási szakaszban hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) A TFK és az ITS módosítása esetén a munkaközi tájékoztatás hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján és

b) az Önkormányzat honlapján

való közzététellel történik.

(3) A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdése szerinti eljárási szakaszban a TFK és az ITS készítésének, vagy módosításának szándékát,

b) a Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése szerinti eljárási szakaszban a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

c) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,

d) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslatokat a partnerek küldhetik.

(4) *  A partnerek mindkét tájékoztatási szakaszban a Korm. rendeletben megállapított határidőben észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

(5) A jegyzőkönyvben rögzített és a határidőben beérkezett írásbeli észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti, nyilvántartja és a tervezőkhöz vizsgálatra továbbítja.

(6) Az el nem fogadott javaslatok és vélemények elutasításának indokait a főépítész írásban rögzíti és arról a partnert - kérelmére - tájékoztatja. Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(7) Az elfogadott TFK-nak és az elfogadott ITS-nek az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a polgármester gondoskodik.

4. A partnerségi egyeztetés szabályai a településrendezési eszközök készítése és módosítása esetén

7. § (1) A Korm. rendelet 37. §-ában szabályozott teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a partnerek előzetes tájékoztatása a készítendő településrendezési eszközről, vagy a hatályos településrendezési eszköz módosításáról hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) Az előzetes tájékoztatás hirdetményének tartalmaznia kell a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,

d) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslatokat a partnerek küldhetik.

(3) *  Az előzetes tájékoztatás során a partnerek a Korm. rendeletben megállapított határidőben észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

(4) A lakossági fórum jegyzőkönyvébe rögzített és a határidőben beérkezett írásbeli észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti, nyilvántartja és a tervezőkhöz vizsgálatra továbbítja.

(5) Az el nem fogadott javaslatok és vélemények elutasításának indokait a főépítész írásban rögzíti és arról a partnert - kérelmére - tájékoztatja. Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(6) A Korm. rendelet 19/A. § (4) bekezdése szerinti Duna-parti Építési Szabályzat területére vonatkozóan a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott partnerségi szabályokat kell alkalmazni minden vonatkozó egyeztetési eljárás esetében. Amennyiben a Duna-parti Építési Szabályzat készítése egyéb területet is érint, akkor a partnerségi egyeztetés során elegendő az önkormányzatok közös lakossági fórumának megtartása.

8. § (1) A Korm. rendelet 38. §-ában szabályozott teljes eljárás véleményezési szakaszában a településrendezési eszköz elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik. A hirdetményben feltüntetendő azon önkormányzati honlapi elérhetőség, ahonnan a tervdokumentáció megismerhető.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

d) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,

e) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslatokat a partnerek küldhetik.

(3) *  Az elkészült tervezetről a partnerek a Korm. rendeletben megállapított határidőben észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

(4) A lakossági fórum jegyzőkönyvébe rögzített és a határidőben beérkezett írásbeli észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti, nyilvántartja és a tervezőkhöz vizsgálatra továbbítja.

(5) Az eljárásban résztvevő partnerek véleményének elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló képviselő-testületi döntést az indoklással együtt a polgármester közzéteszi az önkormányzat honlapján.

(6) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(7) A településrendezési eszköz véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés a képviselő-testület döntésével és annak közzétételével lezárul.

(8) Az elfogadott településrendezési eszköz az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a polgármester gondoskodik.

9. § A Korm. rendelet 41. §-ában szabályozott egyszerűsített eljárás esetén a partnerségi véleményezési eljárás a véleményezési szakasszal indul. A településrendezési eszköz elkészült tervezetének partnerségi véleményezése a 8. §-ban foglaltak szerint történik.

10. § (1) A Korm. rendelet 42. §-ában szabályozott tárgyalásos eljárás és a 42/A. §-ában szabályozott állami főépítészi eljárás végső véleményezési szakaszában a településrendezési eszköz elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján, és

b) az Önkormányzat honlapján

való közzététellel történik.

(2) A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott vészhelyzet esetén - a polgármester döntésétől függően - az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti módon történik a véleményezés.

(3) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

d) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,

e) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslatokat a partnerek küldhetik.

(4) *  Az elkészült tervezetről a partnerek a Korm. rendeletben megállapított határidőben észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(5) A határidőben beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(6) Az eljárásban résztvevő partnerek véleményének elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló képviselő-testületi döntést az indoklással együtt a polgármester közzéteszi az önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatal közterületi hirdetőtábláján.

(7) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(8) A településrendezési eszköz véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés a képviselő-testület döntésével és annak közzétételével lezárul.

(9) Az elfogadott településrendezési eszköz az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a polgármester gondoskodik.

5. A partnerségi egyeztetés szabályai a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása esetén

11. § (1) Új településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és új településképi rendelet (a továbbiakban: TkR) készítése és azok módosítása esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban és a munkaközi tájékoztatási szakaszban a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a TAK és TkR készítésének, vagy módosításának szándékát,

b) a Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

c) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,

d) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslatokat a partnerek küldhetik.

(3) *  A partnerek mindkét tájékoztatási szakaszban a Korm. rendeletben megállapított határidőben észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

(4) A határidőben beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(5) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(6) Az elfogadott TAK és TkR Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, valamint a Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti közzétételről a polgármester gondoskodik.

12. § (1) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület - Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti működtetéséről - a polgármester gondoskodik.

(2) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása közben a felületre beérkezett véleményeket a Korm. rendelet 43/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és az eredményeket a polgármester ismerteti a képviselő-testülettel.

6. Záró rendelkezések

13. § E rendelet végrehajtásáról a polgármester a főépítész közreműködésével gondoskodik.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § (1) E rendelet előírásait a hatályba lépése napján államigazgatási egyeztetés alatt lévő és a hatálybalépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet a már megkezdett eljárások esetében az eljárás azon szakaszától kell alkalmazni, amely a hatályba lépéskor még nem kezdődött meg.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. április 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző