Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. terv 2016.
I mód.
2016.
II. mód.
2016.
III. mód.
2016.
IV. mód.
Index
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BEVÉTELEK
I. B1 Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 3 441 308 3 524 183 107,14%
1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 939 718 2 997 236 3 039 278 2 989 786 103,20%
1.1 B111 1B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 5 401 5 401 5 401 100,00%
1.2 B112 1B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 861 816 1 844 284 1 844 284 1 835 241 98,57%
1.3 B113 1B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 020 235 1 072 307 1 101 450 1 059 628 107,04%
1.4 B114 1B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 39 920 39 920 39 920 100,00%
1.5 B115 1B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 12 346 35 324 48 223 49 596
2. B12 1B12 Elvonások és befizetések bevételei 14 152
3. B13-B16 1B13-1B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 391 255 403 218 402 030 520 245 132,66%
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 433 376 791 154 190,07%
B21-B25 1B21-1B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 416 250 433 376 433 376 791 154 190,07%
III. B3 Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 10 229 095 10 315 402 101,71%
1. B34 1B34 Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 149 325 101,59%
B 34111 Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 499 138 99,97%
B 34111 Telekadó 520 000 520 000 520 000 520 000 540 190 103,88%
B 34116 Magánszemélyek kommunális adója 80 000 80 000 80 000 80 000 109 997 137,50%
2. B351 1B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 741 975 6 741 975 6 741 975 6 761 315 101,60%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 741 975 6 741 975 6 741 975 6 761 315 101,60%
B352 Jövedéki adó 50 0,00%
3. B354 1B354 Gépjárműadó 210 000 210 000 210 000 210 000 221 787 105,61%
4. B355 1B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 60 000 65 855 109,76%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 60 000 65 855 109,76%
5. B36 1B36 Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 117 120 117 120 117 120 100,04%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100,00%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100,00%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100,00%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 7 070 7 070 7 070 100,00%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50 50 50 50
IV. B4 Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 1 384 043 2 360 861 173,98%
B401 1B401 Készletértékesítés ellenértéke 144
B402 1B402 Szolgáltatások ellenértéke 927 804 929 917 930 283 933 839 808 717 87,16%
B403 1B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 40 168 40 168 40 168 247 217 615,46%
B404 1B404 Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00%
B405 1B405 Ellátási díjak 0 0 0 0 515 890
B406 1B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 255 145 255 145 255 145 486 885 190,83%
B407 1B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 80 026 101 086 101 086 31 891 39,85%
B408 1B408 Kamatbevételek 41 955 41 955 41 955 41 955 172 400 410,92%
B409 1B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22 510
B410 1B410 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 3 290
B411 1B411 Egyéb működési bevételek 1 850 1 850 1 850 1 850 61 917 3346,86%
V. B5 Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 989 1206,60%
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 174 441 106 170 62,29%
B61-B65 1B61-1B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 174 441 106 170 62,29%
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 974 775 77 515 104,75%
B72-B74 1B72-1B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 100,00%
B75 1B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 62 960 963 775 963 775 66 515 105,58%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 16 739 308 18 409 274 118,38%
B. B8 Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 9 622 176 14 373 107 434,92%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 165 000 7 715 000 7 715 000 12 465 931
B813 1B813 Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 1 907 176 1 907 176 1 907 176 57,71%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,86%
KIADÁSOK
I. K1 Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 4 308 379 4 342 979 109,66%
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 1 146 323 1 171 983 114,80%
III. K3 Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 5 226 862 6 205 018 137,32%
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 415 906 394 618 96,82%
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 2 526 062 2 530 812 117,09%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 105 987 105 917 103 280 141 170 111,26%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 338 978 2 409 229 2 422 782 2 389 642 117,45%
VI. K513 Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 2 820 308 2 968 537 213,68%
VII. K61 Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 2 950 694 3 279 562 125,12%
VIII. K71 Felújítások 339 449 397 133 454 509 450 470 549 961 162,02%
IX. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 2 878 407 2 949 907 121,04%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 11 000 11 000 11 000 220,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 854 754 2 842 907 2 867 407 2 938 907 120,84%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 22 723 411 24 393 377 129,37%
E./X. K9 Finanszírozási kiadások összesen 0 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073 88 073 88 073 88 073
Forgatási célú értékpapírok beváltása 3 550 000 3 550 000 8 300 931
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)
18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,86%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 193,75%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 7 945 702 8 126 950 8 302 070 8 312 014 116,26%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
2016.
III. mod
2016.
IV. mod
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. terv 2016.
I. mod
2016.
II. mod
2016.
III. mod
2016.
IV. mod
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 280 544 5 383 109 5 454 702 5 514 962 110,7% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 3 441 308 3 524 183 107,1%
2. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 5 226 862 6 205 018 137,3% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 229 095 10 229 095 10 229 095 10 315 402 101,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 415 906 394 618 96,8% 3. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 1 384 043 2 360 861 174,0%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 2 526 062 2 530 812 117,1% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 174 441 106 170 62,3%
5. Működési tartalékok 562 875 836 072 595 803 420 640 775 362 137,8% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 13 942 816 14 023 630 14 044 172 15 420 772 122,1% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 15 089 570 15 180 821 15 228 887 16 306 616 109,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004 2. Külső finanszírozási bevételek 4 165 000 7 715 000 7 715 000 12 465 931
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 4 165 000 7 715 000 7 715 000 12 465 931
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 14 030 889 17 661 703 17 682 245 23 809 776 188,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 19 254 570 22 895 821 22 943 887 28 772 547 192,3%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 2 950 694 3 279 562 125,1% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 416 250 433 376 433 376 791 154 190,1%
2. Felújítások 339 449 397 133 454 509 450 470 549 961 162,0% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 989 1206,6%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 2 878 407 2 949 907 121,0% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 974 775 77 515 104,8%
Felhalmozási tartalékok 826 396 1 618 863 2 406 561 2 399 668 2 193 175 265,4%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 8 679 239 8 972 605 144,2% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 592 480 1 510 421 1 510 421 2 102 658 354,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 1 907 176 1 907 176 1 907 176 57,7%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 1 907 176 1 907 176 1 907 176 57,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 7 723 337 8 651 715 8 679 239 8 972 605 144,2% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 2 499 656 3 417 597 3 417 597 4 009 834 102,9%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
2016. évi
III. mód
2016. évi
IV. mód
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
2016. évi
III. mód
2016. évi
IV. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 5 831 5 831 99 648 0 0 12 033 13 482 14 142
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 12 033 13 482 13 482
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 5 831 99 648 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 5 070 5 070 5 070 5 070 5 070 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 5 070 5 070 5 070 5 070 5 070 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 079 915 1 080 281 1 083 837 1 219 677 113,16% 3 650 3 650 3 650 3 650 37 801 1035,64%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 079 915 1 080 281 1 083 837 1 219 677 113,16% 3 079 3 079 3 079 3 079 37 192 1207,92%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 571 571 571 571 609 106,65%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 88 441 170 0,20% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 88 441 170 0,20% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 170 187 1 170 897 1 178 109 1 319 495 113,53% 8 720 8 720 20 753 22 202 57 037 654,09%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 520 660 6 682 531 6 901 977 6 938 466 119,96% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 1 506 413 1 479 868 108,39%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 472 592 6 634 463 6 853 909 6 890 398 119,13% 1 365 372 1 473 110 1 492 487 1 448 161 1 421 616 104,12%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 48 068 48 068 48 068 58 252 58 252 58 252 58 252
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 520 660 6 682 531 6 901 977 6 938 466 119,96% 1 365 372 1 531 362 1 550 739 1 506 413 1 479 868 108,39%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 8 080 086 8 257 961 118,88% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 1 528 615 1 536 905 111,85%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 2 848 885 2 913 221 3 002 653 3 022 033 109,33% 822 125 928 453 942 562 908 990 923 982 112,39%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 11 350 15 163 15 163
- kötelező feladat 2 764 090 2 848 885 2 913 221 3 002 653 3 022 033 109,33% 763 662 869 990 872 749 835 364 850 356 111,35%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 58 463 58 463 58 463 58 463 58 463 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 796 059 813 236 837 356 845 799 114,22% 217 784 246 492 251 122 242 422 259 076 118,96%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 3 885 5 513 5 513
- kötelező feladat 740 521 796 059 813 236 837 356 845 799 114,22% 217 784 246 492 247 237 236 909 253 563 116,43%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 407 380 3 418 128 3 518 908 3 603 792 118,03% 270 483 297 627 303 236 302 375 302 260 111,75%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 2 998 1 808 1 808
- kötelező feladat 3 053 167 3 407 380 3 418 128 3 518 908 3 603 792 118,03% 251 299 265 952 268 563 268 892 268 777 106,96%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 19 184 31 675 31 675 31 675 31 675 165,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 24 180 277 1,15%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 900 100,00% 24 180 24 180 24 180 24 180 277 1,15%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 311 210 585 211 504 254 785 120,62% 0 88 88 88 750
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
- kötelező feladat 211 221 210 311 210 585 211 504 254 785 120,62% 0 88 88 88 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 201 729 254 211 269 657 277 228 159,89% 39 520 43 242 50 304 50 560 50 560 127,94%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 201 729 254 211 269 657 277 228 159,89% 39 520 43 242 50 304 50 304 50 304 127,29%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 256 256
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 239 108 253 424 8741,77% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 239 108 253 424 8741,77% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 8 080 086 8 257 961 118,88% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 1 528 615 1 536 905 111,85%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 7 690 847 7 853 428 8 080 086 8 257 961 118,88% 1 374 092 1 540 082 1 571 492 1 528 615 1 536 905 111,85%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 167 1 171 1 171 1 171 100,34% 208 208 208 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
2016. évi
III. mód
2016. évi
IV. mód
Index 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
2016. évi
III. mód
2016. évi
IV. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 5 831 17 864 17 864 113 790 3 289 207 3 325 142 3 382 590 3 421 995 3 410 393 103,68%
- állami feladat 0 0 12 033 12 033 13 482 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 5 831 5 831 5 831 99 648 3 228 551 3 264 486 3 321 934 3 361 339 3 349 737 103,75%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 660 60 656 60 656 60 656 60 656 60 656 100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 416 250 416 250 433 376 433 376 791 154 190,07%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 17 126 17 126 374 904
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 416 250 416 250 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 5 070 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 10 224 025 10 310 332 101,71%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 5 070 5 070 5 070 98,07% 10 136 956 10 224 025 10 224 025 10 224 025 10 310 332 101,71%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 083 565 1 083 931 1 083 931 1 257 478 116,29% 275 496 275 496 296 556 296 556 1 103 383 400,51%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 082 994 1 083 360 1 083 360 1 256 869 116,29% 119 384 119 384 140 444 140 444 948 962 794,88%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 609 106,65% 156 112 156 112 156 112 156 112 154 421 98,92%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 24 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 965 1206,58%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 24 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 965 1206,58%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 84 441 84 785 84 785 170 0,20% 86 000 86 000 86 000 86 000 106 000 123,26%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 84 441 84 785 84 785 170 0,20% 74 500 74 500 74 500 74 500 74 500 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 11 500 11 500 11 500 11 500 31 500 273,91%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 74 000 73 960 974 775 974 775 77 515 104,75%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 50 000 50 000 52 854 52 854 700 1,40%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 24 000 23 960 921 921 921 921 76 815 320,06%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 178 907 1 191 650 1 191 650 1 376 532 117,56% 14 380 179 14 503 143 15 499 592 15 538 997 17 032 742 118,45%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 052 022 8 233 270 8 233 270 8 418 334 117,75% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 9 515 856 14 266 787 431,70%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 149 310 7 945 702 8 126 950 8 126 950 8 312 014 116,26%
- önként vállalt feladatok 106 320 106 320 106 320 106 320 3 304 761 5 965 856 9 515 856 9 515 856 14 266 787 431,70%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 052 022 8 233 270 8 233 270 8 418 334 117,75% 3 304 761 5 965 856 9 515 856 9 515 856 14 266 787 431,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 9 424 920 9 794 866 117,72% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 25 054 853 31 299 529 176,98%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 777 338 3 855 783 3 855 783 3 946 015 110,03% 374 198 394 138 396 431 396 736 396 964 106,08%
- állami feladat 0 0 11 350 11 350 15 163 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 527 752 3 718 875 3 785 970 3 785 970 3 872 389 109,77% 349 679 369 619 369 915 369 915 369 351 105,63%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 58 463 58 463 58 463 100,00% 24 519 24 519 26 516 26 821 27 613 112,62%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 042 551 1 064 358 1 064 358 1 104 875 115,29% 62 618 66 517 66 537 66 545 67 108 107,17%
- állami feladat 0 0 3 885 3 885 5 513 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 958 305 1 042 551 1 060 473 1 060 473 1 099 362 114,72% 59 642 63 541 63 561 63 569 64 132 107,53%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 2 976 2 976 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 705 007 3 721 364 3 721 364 3 906 052 117,52% 1 194 920 1 258 322 1 390 302 1 405 579 2 298 966 192,39%
- állami feladat 0 0 2 998 2 998 1 808 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 304 466 3 673 332 3 686 691 3 686 691 3 872 569 117,19% 915 268 964 046 1 042 599 1 053 135 1 943 230 212,31%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 31 675 31 675 31 675 165,11% 279 652 294 276 347 703 352 444 355 736 127,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 25 080 1 177 4,69% 382 500 392 826 392 826 390 826 393 441 102,86%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 25 080 1 177 4,69% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 382 500 392 826 392 826 390 826 393 441 102,86%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 210 399 210 673 210 673 255 535 120,98% 1 950 225 2 234 566 2 304 473 2 314 470 2 275 277 116,67%
- állami feladat 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 210 399 210 673 210 673 254 785 120,62% 1 556 285 2 006 066 2 032 778 2 025 649 1 974 526 126,87%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 240 393 940 228 500 271 695 288 821 300 751 76,34%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 2 820 308 2 968 537 213,68%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 389 271 2 454 935 3 002 364 2 820 308 2 968 537 213,68%
6. Beruházások 212 903 244 971 304 515 304 515 327 788 153,96% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 2 630 477 2 951 774 122,57%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 244 971 304 515 304 515 327 532 153,84% 2 408 225 2 596 616 2 632 223 2 630 477 2 951 774 122,57%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0
7. Felújítások 2 899 225 583 243 147 243 147 253 424 8741,77% 336 550 171 550 211 362 211 362 296 537 88,11%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 225 583 243 147 243 147 253 424 8741,77% 336 550 171 550 205 802 205 802 267 977 79,62%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 5 560 5 560 28 560
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 2 437 123 2 865 754 2 853 907 2 878 407 2 949 907 121,04%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 2 338 623 2 490 804 2 487 957 2 487 957 2 543 771 108,77%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 98 500 374 950 365 950 390 450 406 136 412,32%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 9 424 920 9 794 866 117,72% 10 535 630 12 435 224 13 250 425 13 114 710 14 598 511 138,56%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 11 940 143 16 701 018 233,60%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 11 940 143 16 701 018 233,60%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 7 149 310 8 033 775 11 765 023 11 940 143 16 701 018 233,60%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 230 929 9 424 920 9 424 920 9 794 866 117,72% 17 684 940 20 468 999 25 015 448 25 054 853 31 299 529 176,98%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 375 1 379 1 379 1 379 100,29% 250 250 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód
2016. évi
II. mód
2016. évi
III. mód
2016. évi
IV. mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 330 973 3 400 454 3 441 308 3 524 183 107,14%
- állami feladat 0 0 12 033 13 482 13 482
- kötelező feladat 3 228 551 3 270 317 3 327 765 3 367 170 3 449 385 106,84%
- önként vállalt feladatok 60 656 60 656 60 656 60 656 61 316 101,09%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 416 250 433 376 433 376 791 154 190,07%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 416 250 416 250 416 250 100,00%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 229 095 10 229 095 10 229 095 10 315 402 101,71%
- állami feladat
- kötelező feladat 10 142 126 10 229 095 10 229 095 10 229 095 10 315 402 101,71%
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 1 356 948 1 359 061 1 380 487 1 384 043 2 360 861 173,98%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 1 202 378 1 223 804 1 227 360 2 205 831 183,79%
- önként vállalt feladatok 156 683 156 683 156 683 156 683 155 030 98,95%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 989 1206,60%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 102 270 102 270 102 270 102 270 1 233 989 1206,60%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 170 441 170 785 174 441 106 170 62,29%
- állami feladat
- kötelező feladat 158 941 158 941 159 285 162 941 74 670 46,98%
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 73 960 974 775 974 775 77 515 104,75%
- állami feladat
- kötelező feladat 50 000 50 000 52 854 52 854 700 1,40%
- önként vállalt feladatok 24 000 23 960 921 921 921 921 76 815 320,06%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 15 682 050 16 691 242 16 739 308 18 409 274 118,38%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 6 072 176 9 622 176 9 622 176 14 373 107 434,92%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 3 304 761 6 072 176 9 622 176 9 622 176 14 373 107 434,92%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 6 072 176 9 622 176 9 622 176 14 373 107 434,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,86%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 171 476 4 252 214 4 308 379 4 342 979 109,66%
- állami feladat 0 0 11 350 15 163 15 163
- kötelező feladat 3 877 431 4 088 494 4 155 885 4 207 932 4 241 740 109,40%
- önként vállalt feladatok 82 982 82 982 84 979 85 284 86 076 103,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 109 068 1 130 895 1 146 323 1 171 983 114,80%
- állami feladat 0 0 3 885 5 513 5 513
- kötelező feladat 1 017 947 1 106 092 1 124 034 1 137 834 1 163 494 114,30%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 2 976 2 976 2 976 100,00%
3. Dologi kiadások 4 518 570 4 963 329 5 111 666 5 226 862 6 205 018 137,32%
- állami feladat 0 0 2 998 1 808 1 808
- kötelező feladat 4 219 734 4 637 378 4 729 290 4 840 935 5 815 799 137,82%
- önként vállalt feladatok 298 836 325 951 379 378 384 119 387 411 129,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 417 906 417 906 415 906 394 618 96,82%
- állami feladat
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 25 080 1 177 4,69%
- önként vállalt feladatok 382 500 392 826 392 826 390 826 393 441 102,86%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 444 965 2 515 146 2 526 062 2 530 812 117,09%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 767 506 2 216 465 2 243 451 2 237 241 2 229 311 126,13%
- önként vállalt feladatok 393 940 228 500 271 695 288 821 300 991 76,41%
513 Tartalékok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 2 820 308 2 968 537 213,68%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 454 935 3 002 364 2 820 308 2 968 537 213,68%
6. Beruházások 2 621 128 2 841 587 2 936 738 2 950 694 3 279 562 125,12%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 621 128 2 841 587 2 936 738 2 950 438 3 279 306 125,11%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 256 256
7. Felújítások 339 449 397 133 454 509 450 470 549 961 162,02%
- állami feladat
- kötelező feladat 339 449 397 133 448 949 444 910 521 401 153,60%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 865 754 2 853 907 2 878 407 2 949 907 121,04%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 338 623 2 490 804 2 487 957 2 487 957 2 543 771 108,77%
- önként vállalt feladatok 98 500 374 950 365 950 390 450 406 136 412,32%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 21 666 153 22 675 345 22 723 411 24 393 377 129,37%
9. Finanszírozási kiadások 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004
- állami feladat
- kötelező feladat 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 88 073 3 638 073 3 638 073 8 389 004
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 21 754 226 26 313 418 26 361 484 32 782 381 173,86%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 625 1 629 1 629 1 629 100,25%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - 1 133
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 133
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 118 896 120 538 123 454 123 367 105,2% 203 042 206 264 209 450 217 991 217 618 107,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 118 702 120 344 123 260 123 173 105,0% 203 042 206 025 209 211 217 752 217 379 107,1%
önkéntes feladat 194 194 194 194 239 239 239 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 118 896 120 538 123 454 123 367 105,2% 203 042 206 264 209 450 217 991 218 751 107,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 93 222 94 515 96 811 96 743 104,7% 160 118 161 657 164 166 170 891 171 425 107,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 93 222 94 515 96 811 96 743 104,7% 160 118 161 657 164 166 170 891 171 425 107,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 25 624 25 973 26 593 26 574 107,1% 42 884 44 567 45 244 47 060 47 259 110,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 25 624 25 973 26 593 26 574 107,1% 42 884 44 567 45 244 47 060 47 259 110,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 67 167,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 67 167,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 118 896 120 538 123 454 123 367 105,2% 203 042 206 264 209 450 217 991 218 751 107,7%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 135 - - - - 41
ebből: állami feladat
kötelező feladat 135 41
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 126 456 127 588 130 532 130 523 106,2% 203 340 207 549 208 272 212 912 211 923 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 126 195 127 327 130 271 130 262 105,9% 203 340 207 128 207 851 212 491 211 502 104,0%
önkéntes feladat 261 261 261 261 421 421 421 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 126 456 127 588 130 532 130 658 106,3% 203 340 207 549 208 272 212 912 211 964 104,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 98 775 99 654 101 952 102 047 105,4% 160 246 162 897 163 466 167 120 166 130 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 98 775 99 654 101 952 102 047 105,4% 160 246 162 897 163 466 167 120 166 130 103,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 27 651 27 889 28 510 28 535 109,4% 43 014 44 572 44 726 45 712 45 748 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 27 651 27 889 28 510 28 535 109,4% 43 014 44 572 44 726 45 712 45 748 106,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 45 70 76 253,3% 80 80 80 80 86 107,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 45 70 76 253,3% 80 80 80 80 86 107,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 126 456 127 588 130 532 130 658 106,3% 203 340 207 549 208 272 212 912 211 964 104,2%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 61,00 61,00 65,00 65,00 65,00 106,6%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 110 212 110 372 112 809 112 877 105,0% 105 539 108 472 108 842 112 132 111 884 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 109 957 110 117 112 554 112 622 104,7% 105 539 108 008 108 378 111 668 111 420 105,6%
önkéntes feladat 255 255 255 255 464 464 464 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 110 212 110 372 112 809 112 877 105,0% 105 539 108 472 108 842 112 132 111 884 106,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 86 256 86 382 88 301 88 277 104,3% 83 146 84 795 85 087 87 678 87 478 105,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 86 256 86 382 88 301 88 277 104,3% 83 146 84 795 85 087 87 678 87 478 105,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 23 926 23 960 24 478 24 475 107,1% 22 313 23 347 23 425 24 124 24 070 107,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 23 926 23 960 24 478 24 475 107,1% 22 313 23 347 23 425 24 124 24 070 107,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 125 416,7% 80 330 330 330 336 420,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 125 416,7% 80 330 330 330 336 420,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 110 212 110 372 112 809 112 877 105,0% 105 539 108 472 108 842 112 132 111 884 106,0%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 109 725 109 951 115 173 118 586 110,2% 110 976 113 217 113 379 115 928 115 507 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 109 479 109 705 114 927 118 340 109,9% 110 976 112 934 113 096 115 645 115 224 103,8%
önkéntes feladat 246 246 246 246 283 283 283 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 109 725 109 951 115 173 118 586 110,2% 110 976 113 217 113 379 115 928 115 507 104,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 85 958 86 136 90 248 92 891 109,6% 87 393 88 802 88 930 90 937 90 589 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 85 958 86 136 90 248 92 891 109,6% 87 393 88 802 88 930 90 937 90 589 103,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 23 742 23 790 24 900 25 656 112,4% 23 563 24 395 24 429 24 971 24 878 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 23 742 23 790 24 900 25 656 112,4% 23 563 24 395 24 429 24 971 24 878 105,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 39 156,0% 20 20 20 20 40 200,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 39 156,0% 20 20 20 20 40 200,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 109 725 109 951 115 173 118 586 110,2% 110 976 113 217 113 379 115 928 115 507 104,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - 38 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 112 028 112 486 115 054 114 806 105,3% 153 736 156 618 157 184 160 989 160 946 104,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 111 156 111 614 114 182 113 934 104,5% 153 736 155 637 156 203 160 008 159 965 104,1%
önkéntes feladat 872 872 872 872 981 981 981 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 112 028 112 486 115 054 114 806 105,3% 153 736 156 618 157 184 160 989 160 984 104,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 87 478 87 839 89 861 89 662 104,3% 121 085 122 800 123 246 126 243 126 243 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 87 478 87 839 89 861 89 662 104,3% 121 085 122 800 123 246 126 243 126 243 104,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 24 505 24 602 25 148 25 096 109,1% 32 591 33 758 33 878 34 686 34 681 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 24 505 24 602 25 148 25 096 109,1% 32 591 33 758 33 878 34 686 34 681 106,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 48 106,7% 60 60 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 48 106,7% 60 60 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 112 028 112 486 115 054 114 806 105,3% 153 736 156 618 157 184 160 989 160 984 104,7%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 100
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 207 - - - - - 64
ebből: állami feladat
kötelező feladat 207 64
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 100 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 112 799 113 069 115 386 115 038 103,7% 176 181 180 688 181 382 184 013 185 515 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 112 578 112 848 115 165 114 817 103,5% 176 181 180 365 181 059 183 690 185 192 105,1%
önkéntes feladat 221 221 221 221 323 323 323 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 112 799 113 069 115 386 115 245 103,8% 176 181 180 688 181 382 184 113 185 679 105,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 88 617 88 829 90 654 90 428 103,3% 138 856 141 555 142 101 144 193 145 002 104,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 88 617 88 829 90 654 90 428 103,3% 138 856 141 555 142 101 144 193 145 002 104,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 157 24 215 24 707 24 776 105,6% 37 280 39 088 39 236 39 775 40 516 108,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 157 24 215 24 707 24 776 105,6% 37 280 39 088 39 236 39 775 40 516 108,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 25 25 41 164,0% 45 45 45 145 161 357,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 25 25 41 164,0% 45 45 45 145 161 357,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 112 799 113 069 115 386 115 245 103,8% 176 181 180 688 181 382 184 113 185 679 105,4%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 80 - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 110 802 110 970 113 639 114 179 104,6% 107 866 109 769 111 677 114 148 114 129 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 110 634 110 802 113 471 114 011 104,5% 107 866 109 089 110 997 113 468 113 449 105,2%
önkéntes feladat 168 168 168 168 680 680 680 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 110 802 110 970 113 639 114 259 104,7% 107 866 109 769 111 677 114 148 114 129 105,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 86 920 87 052 89 153 89 627 104,1% 84 914 86 094 87 597 89 542 89 502 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 86 920 87 052 89 153 89 627 104,1% 84 914 86 094 87 597 89 542 89 502 105,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 23 852 23 888 24 456 24 586 107,0% 22 927 23 650 24 055 24 581 24 592 107,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 23 852 23 888 24 456 24 586 107,0% 22 927 23 650 24 055 24 581 24 592 107,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 46 153,3% 25 25 25 25 35 140,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 46 153,3% 25 25 25 25 35 140,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 110 802 110 970 113 639 114 259 104,7% 107 866 109 769 111 677 114 148 114 129 105,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 100
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 100
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek - - - - 1 698
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat - - - - 1 698
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - 100,00 -
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat - 0 0 100 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 883 495 1 895 160 1 944 160 1 946 898 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 877 887 1 889 552 1 938 552 1 941 290 105,2%
önkéntes feladat 5 608 5 608 5 608 5 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 1 944 260 1 948 696 105,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 475 826 1 485 000 1 523 584 1 526 044 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 475 826 1 485 000 1 523 584 1 526 044 105,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 406 834 409 310 419 701 421 442 107,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 406 834 409 310 419 701 421 442 107,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 835 850 975 1 210 206,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 835 850 975 1 210 206,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 883 495 1 895 160 1 944 260 1 948 696 105,6%
Költségvetési létszámkeret 560,50 560,50 564,50 564,50 564,50 100,7%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index % 2016. évi terv 2016. évi
I. mód.
2016. évi
II. mód.
2016. évi
III. mód.
2016. évi
IV. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2 430 2 430 2 430 44 190 19 287
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 430 2 430 2 430 44 190 19287
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 93 435
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 435
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 38 676 38 782 42 338 - 0,0% 19 018 19 018 19 256 19 256 - 0,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 38 676 38 782 42 338 - 0,0% 19 018 19 018 19 256 19 256 - 0,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 433 433 433 437 692 470 365 497 518 520 509 528 230 120,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - 437 692 468 926 496 079 519 070 526 791 120,4%
önkéntes feladat 433 433 433 433 1 439 1 439 1 439 1 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 41 539 41 645 45 201 44 716 115,6% 456 710 489 383 516 774 539 765 547 952 120,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 32 194 32 194 34 994 34 642 114,3% 360 183 381 352 403 071 421 174 426 881 118,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 32 194 32 194 34 994 34 642 114,3% 360 183 381 352 403 071 421 174 426 881 118,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 320 9 320 10 076 9 943 119,2% 96 447 107 951 113 623 118 511 120 852 125,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 320 9 320 10 076 9 943 119,2% 96 447 107 951 113 623 118 511 120 852 125,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 25 131 131 131 524,0% 80 80 80 80 219 273,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 25 131 131 131 524,0% 80 80 80 80 219 273,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat