Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 17 146 322
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 19 190 004
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 36 336 326
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 17 863 742
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 19 729 215
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 37 592 957
A többlet összegét 1 256 631

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 37 592 957
Felhalmozási célú bevételek 1 686 258
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 907 179
Működési célú bevételek 16 177 484
Működési célú finanszírozási bevételek 17 822 036
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 36 336 326
Felhalmozási célú kiadások 4 631 126
ebből:
- beruházási kiadások 1 796 481
- felújítások 394 273
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2 440 372
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 12 515 196
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 095 456
- dologi kiadások 4 730 106
- ellátottak pénzbeli juttatásai 266 102
- egyéb működési célú kiadások 2 423 532
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 19 190 004

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,16%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 897 042 2 989 786 2 989 786 100,00%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 401 5 401 5 401 100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 861 816 1 835 241 1 835 241 100,00%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 989 905 1 059 628 1 059 628 100,00%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 920 39 920 39 920 100,00%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 49 596 49 596 100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei 14 152 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 392 165 520 245 434 418 83,50%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 791 154 374 904 47,39%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 416 250 791 154 374 904 47,39%
III. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 315 402 10 286 902 99,72%
1. Vagyoni típusú adók 3 100 000 3 149 325 3 149 325 100,00%
Építményadó 2 500 000 2 499 138 2 499 138 100,00%
Telekadó 520 000 540 190 540 190 100,00%
Magánszemélyek kommunális adója 80 000 109 997 109 997 100,00%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 654 906 6 761 315 6 761 315 100,00%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 654 906 6 761 315 6 761 315 100,00%
Jövedéki adó 50
3. Gépjárműadó 210 000 221 787 221 787 100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 65 855 65 946 100,14%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 65 855 65 855 100,00%
Talajterhelési díj 91
5. Egyéb közhatalmi bevételek 117 070 117 120 88 529 75,59%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 2 228 7,43%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 60 000 60 000 64 270 107,12%
Helyi adópótlék, adóbírság 20 000 20 000 15 279 76,40%
Egyéb bírságokat 7 070 7 070 6 728 95,16%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó 50 24 48,00%
IV. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,93%
Készletértékesítés ellenértéke 144 144 100,00%
Szolgáltatások ellenértéke 927 804 808 717 807 284 99,82%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 168 247 217 246 941 99,89%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 670 106,70%
Ellátási díjak 0 515 890 515 890 100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 255 145 486 885 487 052 100,03%
Általános forgalmi adó visszatérítése 80 026 31 891 31 891 100,00%
Kamatbevételek 41 955 172 400 172 413 100,01%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22 510 22 510 100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés 0 3 290 3 290 100,00%
Egyéb működési bevételek 1 850 61 917 61 042 98,59%
V. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,81%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 10 850 98,64%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 63 000 66 515 66 514 100,00%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 15 551 142 18 409 274 17 863 742 97,04%
B. Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 12 465 931 6 935 000 55,63%
Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 801 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések 86 036
Maradvány igénybevétele 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,00%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,67%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 3 960 413 4 342 979 4 014 268 92,43%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 171 983 1 081 188 92,25%
III. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,23%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,43%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,76%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 126 880 60 348 359 088 595,03%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 034 566 2 470 464 2 064 444 83,57%
VI. Tartalékok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
VII. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,78%
VIII. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,69%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 11 000 2 400 21,82%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 432 123 2 938 907 2 437 972 82,96%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 855 903 24 393 377 17 146 322 70,29%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 8 389 004 19 190 004 228,75%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 88 073 88 073 100,00%
Forgatási célú értékpapírok beváltása 8 300 931 8 300 931 100,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 10 801 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,84%
többlet/ hiány 0 0 1 256 631
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 149 310 8 312 014 6 817 336 82,02%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index Sor-
sz.
Megnevezés 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 981 336 5 514 962 5 095 456 92,4% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,2%
2. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,2% 2. Közhatalmi bevételek 10 142 026 10 315 402 10 286 902 99,7%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,4% 3. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,9%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,8% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,0%
5. Működési tartalékok 562 875 775 362 0 0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 15 420 772 12 515 196 81,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 16 306 616 16 177 484 99,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 8 389 004 19 190 004 228,8% 2. Külső finanszírozási bevételek 12 465 931 17 822 036 143,0%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 8 389 004 19 190 004 228,8% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 12 465 931 17 822 036 143,0%
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 631 807 23 809 776 31 705 200 133,2% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 958 622 28 772 547 33 999 520 118,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,8% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 416 250 791 154 374 904 47,4%
2. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,7% 2. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,7% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,8%
Felhalmozási tartalékok 826 396 2 193 175 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 8 972 605 4 631 126 51,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 592 520 2 102 658 1 686 258 80,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 304 761 1 907 176 1 907 179 100,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 224 096 8 972 605 4 631 126 51,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 897 281 4 009 834 3 593 437 89,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és intézményei 2. Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 99 648 90 996 91,32% 0 14 142 14 142 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 13 482 0,00%
- kötelező feladat 0 99 648 90 996 91,32% 0 0 14 142
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 660 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5 070 5 070 4 432 87,42%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 5 070 5 070 4 432 87,42%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,00% 3 650 37 801 36 659 96,98%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,00% 3 079 37 192 33 194 89,25%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 571 609 3 465 568,97%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 24 25 104,17%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 24 0 0,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 25
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,00% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 170 170 100,00% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 162 243 1 319 495 1 310 866 99,35% 8 720 57 037 55 258 96,88%
8. Finanszírozási bevételek 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,88% 1 365 372 1 479 868 1 311 848 88,65%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 783 938 6 890 398 5 563 740 80,75% 1 365 372 1 421 616 1 311 848 92,28%
- önként vállalt feladatok 0 48 068 48 069 100,00% 58 252 0 0,00%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,88% 1 365 372 1 479 868 1 311 848 88,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 6 946 181 8 257 961 6 922 675 83,83% 1 374 092 1 536 905 1 367 106 88,95%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,19% 822 125 923 982 829 707 89,80%
- állami feladat 0 0 0 0 15 163 14 171 93,46%
- kötelező feladat 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,19% 763 662 850 356 718 007 84,44%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 58 463 58 463 97 529 166,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 740 521 845 799 784 406 92,74% 217 784 259 076 229 673 88,65%
- állami feladat 0 0 0 0 5 513 5 401 97,97%
- kötelező feladat 740 521 845 799 784 406 92,74% 217 784 253 563 222 676 87,82%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 596
3. Dologi kiadások 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,14% 270 483 302 260 215 067 71,15%
- állami feladat 0 0 0 0 1 808 1 789 98,95%
- kötelező feladat 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,14% 251 299 268 777 200 628 74,64%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 19 184 31 675 12 650 39,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,78% 24 180 277 172 62,09%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 358 39,78% 24 180 277 172 62,09%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,45% 0 750 750 100,00%
- állami feladat 0 0 0 0 510 511 100,20%
- kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,45% 0 0 97
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 240 142 59,17%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,20% 39 520 50 560 28 979 57,32%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,20% 39 520 50 304 27 039 53,75%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 256 1 940 757,81%
7. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,43% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,43% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,87% 1 374 092 1 536 905 1 304 348 84,87%
9. Finanszírozási kiadások
- állami feladat
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,87% 1 374 092 1 536 905 1 304 348 84,87%
Költségvetési létszámkeret 1 167 1 171 1 171 100,00% 208 208 208 100,00%
Intézmény Intézmények összesen 3. Önkormányzat
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 113 790 105 138 92,40% 3 289 207 3 410 393 3 319 066 97,32%
- állami feladat 0 13 482 0 0,00% 0 0
- kötelező feladat 0 99 648 105 138 105,51% 3 228 551 3 349 737 3 318 666 99,07%
- önként vállalt feladatok 0 660 0 0,00% 60 656 60 656 400 0,66%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 416 250 791 154 374 904 47,39%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 374 904 97 126 25,91%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 416 250 416 250 277 778 66,73%
3. Közhatalmi bevételek 5 170 5 070 4 432 87,42% 10 136 956 10 310 332 10 282 470 99,73%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 170 5 070 4 432 87,42% 10 136 956 10 310 332 10 282 470 99,73%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 081 352 1 257 478 1 256 359 99,91% 275 496 1 103 383 1 102 768 99,94%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 080 781 1 256 869 1 252 894 99,68% 119 384 948 962 700 872 73,86%
- önként vállalt feladatok 571 609 3 465 568,97% 156 112 154 421 401 896 260,26%
5. Felhalmozási bevételek 0 24 25 104,17% 102 270 1 233 965 1 233 965 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 24 0 0,00% 102 270 1 233 965 1 131 789 91,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 25 0 0 102 176
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,00% 86 000 106 000 107 081 101,02%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 84 441 170 170 100,00% 74 500 74 500 4 526 6,08%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 500 31 500 102 555 325,57%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 74 000 77 515 77 364 99,81%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 50 000 700 66 032 9433,14%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 24 000 76 815 11 332 14,75%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 170 963 1 376 532 1 366 124 99,24% 14 380 179 17 032 742 16 497 618 96,86%
8. Finanszírozási bevételek 7 149 310 8 418 334 6 923 657 82,24% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 7 149 310 8 312 014 6 875 588 82,72%
- önként vállalt feladatok 106 320 48 069 45,21% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 149 310 8 418 334 6 923 657 82,24% 3 304 761 14 266 787 19 622 894 137,54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 320 273 9 794 866 8 289 781 84,63% 17 684 940 31 299 529 36 120 512 115,40%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 586 215 3 946 015 3 706 503 93,93% 374 198 396 964 307 765 77,53%
- állami feladat 0 15 163 14 171 93,46% 0 0 2 093
- kötelező feladat 3 527 752 3 872 389 3 594 803 92,83% 349 679 369 351 271 056 73,39%
- önként vállalt feladatok 58 463 58 463 97 529 166,82% 24 519 27 613 34 616 125,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 305 1 104 875 1 014 079 91,78% 62 618 67 108 67 109 100,00%
- állami feladat 0 5 513 5 401 97,97% 0 0 272
- kötelező feladat 958 305 1 099 362 1 007 082 91,61% 59 642 64 133 64 130 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 1 596 2 976 2 976 2 707 90,97%
3. Dologi kiadások 3 323 650 3 906 052 2 814 891 72,06% 1 194 920 2 298 966 1 915 215 83,31%
- állami feladat 0 1 808 1 789 98,95% 0 0 205 158
- kötelező feladat 3 304 466 3 872 569 2 800 452 72,32% 915 268 1 943 230 646 859 33,29%
- önként vállalt feladatok 19 184 31 675 12 650 39,94% 279 652 355 736 1 063 198 298,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 1 177 530 45,03% 382 500 393 441 265 572 67,50%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 1 177 530 45,03% 0 0 1 448
- önként vállalt feladatok 0 0 0 382 500 393 441 264 124 67,13%
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 255 535 246 502 96,47% 1 950 225 2 275 277 2 177 030 95,68%
- állami feladat 0 510 511 100,20% 0 0 0
- kötelező feladat 211 221 254 785 245 849 96,49% 1 556 285 1 974 526 1 635 706 82,84%
- önként vállalt feladatok 0 240 142 59,17% 393 940 300 751 541 324 179,99%
513 Tartalékok 0 0 0 1 389 271 2 968 537 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 389 271 2 968 537 0
6. Beruházások 212 903 327 788 151 511 46,22% 2 408 225 2 951 774 1 644 970 55,73%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 212 903 327 532 149 571 45,67% 2 408 225 2 951 774 859 323 29,11%
- önként vállalt feladatok 0 256 1 940 757,81% 0 0 785 647
7. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,43% 336 550 296 537 180 298 60,80%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,43% 336 550 267 977 129 514 48,33%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 28 560 50 784 177,82%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 2 338 623 2 543 771 2 246 753 88,32%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 98 500 406 136 193 619 47,67%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 320 273 9 794 866 8 147 991 83,19% 10 535 630 14 598 511 8 998 331 61,64%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 149 310 16 701 018 26 007 340 155,72%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 320 273 9 794 866 8 147 991 83,19% 17 684 940 31 299 529 35 005 671 111,84%
Költségvetési létszámkeret 1 375 1 379 1 379 100,00% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2016. eredeti 2016. évi módosított Teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 289 207 3 524 183 3 424 204 97,16%
- állami feladat 0 13 482 0 0,00%
- kötelező feladat 3 228 551 3 449 385 3 423 804 99,26%
- önként vállalt feladatok 60 656 61 316 400 0,65%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 250 791 154 374 904 47,39%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 97 126
- önként vállalt feladatok 416 250 416 250 277 778 66,73%
3. Közhatalmi bevételek 10 142 126 10 315 402 10 286 902 99,72%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 10 142 126 10 315 402 10 286 902 99,72%
- önként vállalt feladatok 0
4. Működési bevételek 1 356 948 2 360 861 2 359 127 99,93%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 200 165 2 205 831 1 953 766 88,57%
- önként vállalt feladatok 156 683 155 030 405 361 261,47%
5. Felhalmozási bevételek 102 270 1 233 989 1 233 990 100,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 102 270 1 233 989 1 131 789 91,72%
- önként vállalt feladatok 0 0 102 201
6. Működési célú átvett pénzeszközök 170 441 106 170 107 251 101,02%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 158 941 74 670 4 696 6,29%
- önként vállalt feladatok 102 555
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74 000 77 515 77 364 99,81%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 50 000 700 66 032 9433,14%
- önként vállalt feladatok 24 000 76 815 11 332 14,75%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 15 551 142 18 409 274 17 863 742 97,04%
8. Finanszírozási bevételek 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 58 252
- önként vállalt feladatok 3 304 761 14 373 107 19 670 963 136,86%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 3 304 761 14 373 107 19 729 215 137,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 855 903 32 782 381 37 592 957 114,67%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 960 413 4 342 979 4 014 268 92,43%
- állami feladat 0 15 163 16 264 107,26%
- kötelező feladat 3 877 431 4 241 740 3 865 859 91,14%
- önként vállalt feladatok 82 982 86 076 132 145 153,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 020 923 1 171 983 1 081 188 92,25%
- állami feladat 0 5 513 5 673 102,90%
- kötelező feladat 1 017 947 1 163 495 1 071 212 92,07%
- önként vállalt feladatok 2 976 2 976 4 303 144,61%
3. Dologi kiadások 4 518 570 6 205 018 4 730 106 76,23%
- állami feladat 0 1 808 206 947 11446,18%
- kötelező feladat 4 219 734 5 815 799 3 447 311 59,27%
- önként vállalt feladatok 298 836 387 411 1 075 848 277,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 407 580 394 618 266 102 67,43%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 25 080 1 177 1 978 168,05%
- önként vállalt feladatok 382 500 393 441 264 124 67,13%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 161 446 2 530 812 2 423 532 95,76%
- állami feladat 511
- kötelező feladat 1 767 506 2 229 311 1 881 555 84,40%
- önként vállalt feladatok 393 940 300 991 541 466 179,89%
513 Tartalékok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 1 389 271 2 968 537 0 0,00%
6. Beruházások 2 621 128 3 279 562 1 796 481 54,78%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 621 128 3 279 306 1 008 894 30,77%
- önként vállalt feladatok 0 256 787 587 307651,17%
7. Felújítások 339 449 549 961 394 273 71,69%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 339 449 521 401 343 489 65,88%
- önként vállalt feladatok 50 784
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 437 123 2 949 907 2 440 372 82,73%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 2 338 623 2 543 771 2 246 753 88,32%
- önként vállalt feladatok 98 500 406 136 193 619 47,67%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 855 903 24 393 377 17 146 322 70,29%
9. Finanszírozási kiadások 8 389 004 19 190 004 228,75%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 8 389 004 19 190 004 228,75%
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 8 389 004 19 190 004 228,75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 855 903 32 782 381 36 336 326 110,84%
Költségvetési létszámkeret 1 625 1 629 1 629 100,00%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 1 133 1 134 100,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 133 1 134 100,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 297 123 367 116 783 94,7% 203 042 217 618 212 595 97,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 297 123 173 116 589 94,7% 203 042 217 379 212 356 97,7%
önkéntes feladat 194 194 100,0% 239 239 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 297 123 367 116 783 94,7% 203 042 218 751 213 729 97,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 92 431 96 743 92 041 95,1% 160 118 171 425 167 636 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 92 431 96 743 92 041 95,1% 160 118 171 425 167 636 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 816 26 574 24 641 92,7% 42 884 47 259 45 978 97,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 24 816 26 574 24 641 92,7% 42 884 47 259 45 978 97,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 45 90,0% 40 67 67 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 45 90,0% 40 67 67 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 297 123 367 116 727 94,6% 203 042 218 751 213 681 97,7%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 135 136 100,7% - 41 42 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 135 136 100,7% 41 42 102,4%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 122 948 130 523 126 181 96,7% 203 340 211 923 209 371 98,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 122 948 130 262 125 920 96,7% 203 340 211 502 208 950 98,8%
önkéntes feladat 261 261 100,0% 421 421 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 122 948 130 658 126 317 96,7% 203 340 211 964 209 413 98,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 835 102 047 99 167 97,2% 160 246 166 130 164 593 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 835 102 047 99 167 97,2% 160 246 166 130 164 593 99,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 083 28 535 27 046 94,8% 43 014 45 748 44 277 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 26 083 28 535 27 046 94,8% 43 014 45 748 44 277 96,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 76 75 98,7% 80 86 86 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 76 75 98,7% 80 86 86 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 122 948 130 658 126 288 96,7% 203 340 211 964 208 956 98,6%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 61,00 65,00 65,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 538 112 877 108 300 95,9% 105 539 111 884 108 988 97,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 538 112 622 108 045 95,9% 105 539 111 420 108 524 97,4%
önkéntes feladat 255 255 100,0% 464 464 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 538 112 877 108 300 95,9% 105 539 111 884 108 989 97,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 665 88 277 85 293 96,6% 83 146 87 478 85 552 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 665 88 277 85 293 96,6% 83 146 87 478 85 552 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 843 24 475 22 844 93,3% 22 313 24 070 22 902 95,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 843 24 475 22 844 93,3% 22 313 24 070 22 902 95,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 125 124 99,2% 80 336 238 70,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 125 124 99,2% 80 336 238 70,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 538 112 877 108 261 95,9% 105 539 111 884 108 692 97,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 1 - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 107 644 118 586 113 588 95,8% 110 976 115 507 112 621 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 644 118 340 113 342 95,8% 110 976 115 224 112 338 97,5%
önkéntes feladat 246 246 100,0% 283 283 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 107 644 118 586 113 589 95,8% 110 976 115 507 112 621 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 84 786 92 891 88 985 95,8% 87 393 90 589 88 860 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 786 92 891 88 985 95,8% 87 393 90 589 88 860 98,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 833 25 656 24 507 95,5% 23 563 24 878 23 669 95,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 833 25 656 24 507 95,5% 23 563 24 878 23 669 95,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 39 38 97,4% 20 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 39 38 97,4% 20 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 107 644 118 586 113 530 95,7% 110 976 115 507 112 569 97,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,50 32,50 32,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 1 - 38 39 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 38 39 102,6%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 108 987 114 806 105 824 92,2% 153 736 160 946 153 538 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 987 113 934 104 952 92,1% 153 736 159 965 152 557 95,4%
önkéntes feladat 872 872 100,0% 981 981 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 108 987 114 806 105 825 92,2% 153 736 160 984 153 577 95,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 85 934 89 662 82 906 92,5% 121 085 126 243 120 851 95,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 934 89 662 82 906 92,5% 121 085 126 243 120 851 95,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 008 25 096 22 507 89,7% 32 591 34 681 32 465 93,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 008 25 096 22 507 89,7% 32 591 34 681 32 465 93,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 48 47 97,9% 60 60 44 73,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 48 47 97,9% 60 60 44 73,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 108 987 114 806 105 460 91,9% 153 736 160 984 153 360 95,3%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 100 100 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 100 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 207 208 100,5% - 64 66 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 207 208 100,5% 64 66 103,1%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 110 978 115 038 110 885 96,4% 176 181 185 515 179 420 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 978 114 817 110 664 96,4% 176 181 185 192 179 097 96,7%
önkéntes feladat 221 221 100,0% 323 323 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 110 978 115 245 111 093 96,4% 176 181 185 679 179 586 96,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 87 501 90 428 87 367 96,6% 138 856 145 002 141 594 97,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 87 501 90 428 87 367 96,6% 138 856 145 002 141 594 97,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 452 24 776 23 638 95,4% 37 280 40 516 37 772 93,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 452 24 776 23 638 95,4% 37 280 40 516 37 772 93,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 41 40 97,6% 45 161 158 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 41 40 97,6% 45 161 158 98,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 110 978 115 245 111 045 96,4% 176 181 185 679 179 524 96,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 80 81 101,3% - - 1
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 81 101,3% 1
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 109 138 114 179 110 619 96,9% 107 866 114 129 111 304 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 109 138 114 011 110 451 96,9% 107 866 113 449 110 624 97,5%
önkéntes feladat 168 168 100,0% 680 680 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 109 138 114 259 110 700 96,9% 107 866 114 129 111 305 97,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 86 132 89 627 87 309 97,4% 84 914 89 502 87 842 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 86 132 89 627 87 309 97,4% 84 914 89 502 87 842 98,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 976 24 586 23 296 94,8% 22 927 24 592 23 350 94,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 976 24 586 23 296 94,8% 22 927 24 592 23 350 94,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 46 46 100,0% 25 35 35 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 46 46 100,0% 25 35 35 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 109 138 114 259 110 651 96,8% 107 866 114 129 111 227 97,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 100 100 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 100 100 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek - 1 698 1 710 100,7%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 1 698 1 710 100,7%
önkéntes feladat 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat - 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
8. Finanszírozási bevételek 1 845 210 1 946 898 1 880 017 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 845 210 1 941 290 1 874 409 96,6%
önkéntes feladat 5 608 5 608 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 845 210 1 948 696 1 881 827 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 454 042 1 526 044 1 479 996 97,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 454 042 1 526 044 1 479 996 97,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 583 421 442 398 892 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 390 583 421 442 398 892 94,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 585 1 210 1 083 89,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 585 1 210 1 083 89,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 845 210 1 948 696 1 879 971 96,5%
Költségvetési létszámkeret 560,50 564,50 564,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 44 190 39 978 90,5% 19 287 19 287 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 44 190 39 978 90,5% 19 287 19287 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 93 94 101,1% 435 436 100,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 94 101,1% 435 436 100,2%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 676 - - 19 018 - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 676 - 19 018 -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 433 433 100,0% 437 692 528 230 513 098 97,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 437 692 526 791 511 659 97,1%
önkéntes feladat 433 433 100,0% 1 439 1 439 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 38 676 44 716 40 505 90,6% 456 710 547 952 532 821 97,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 30 312 34 642 31 740 91,6% 360 183 426 881 416 183 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 312 34 642 31 740 91,6% 360 183 426 881 416 183 97,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339 9 943 8 564 86,1% 96 447 120 852 116 209 96,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 8 339 9 943 8 564 86,1% 96 447 120 852 116 209 96,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 25 131 116 88,5% 80 219 209 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 25 131 116 88,5% 80 219 209 95,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 38 676 44 716 40 420 90,4% 456 710 547 952 532 601 97,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 637 31 197 87,5% 0 434 434 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 35 637 31197 87,5% 0 434 434 100,0%
önkéntes feladat 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0
4. Működési bevételek 1 071 1 072 100,1% 1 077 802 1 216 380 1 216 388 100,0%
ebből: állami feladat 0 0 0
kötelező feladat 1 071 1072 100,1% 1 077 802 1 216 380 1 216 388 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 747 - - 170 170 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 26 747 - 170 170 100,0%
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 530 662 638 023 618 349 96,9% 2 970 374 3 824 882 2 599 912 68,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 530 662 636 389 616 715 96,9% 2 970 374 3 785 928 2 560 957 67,6%
önkéntes feladat 1 634 1 634 100,0% 38 954 38 955 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 557 409 674 731 650 618 96,4% 4 048 176 5 041 866 3 816 904 75,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 439 049 523 666 510 827 97,5% 480 504 510 800 438 050 85,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 439 049 523 666 510 827 97,5% 480 504 510 800 438 050 85,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 210 150 538 138 832 92,2% 126 942 143 024 121 909 85,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 118 210 150 538 138 832 92,2% 126 942 143 024 121 909 85,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 150 527 526 99,8% 3 052 327 3 601 705 2 597 890 72,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 150 527 526 99,8% 3 052 327 3 601 705 2 597 890 72,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,5%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,2%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 557 409 674 731 650 185 96,4% 4 048 176 5 041 866 3 740 466 74,2%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 115,50 115,50 115,50 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 0 99 548 90 896 91,3% 0 99 648 90 996 91,3%
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 99 548 90 896 91,3% 0 99 648 90 996 91,3%
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
ebből: állami feladat 0 0 0 0 0 0
kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
önkéntes feladat 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 077 802 1 217 979 1 217 990 100,0% 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 077 802 1 217 979 1 217 990 100,0% 1 077 802 1 219 677 1 219 700 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök 84 441 170 170 100,0% 84 441 170 170 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 84 441 170 170 100,0% 84 441 170 170 100,0%
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 938 728 4 991 568 3 731 792 74,8% 5 783 938 6 938 466 5 611 809 80,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 938 728 4 949 108 3 689 331 74,5% 5 783 938 6 890 398 5 563 740 80,7%
önkéntes feladat 42 460 42 461 100,0% 48 068 48 069 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 100 971 6 309 265 5 040 848 79,9% 6 946 181 8 257 961 6 922 675 83,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 310 048 1 495 989 1 396 800 93,4% 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 310 048 1 495 989 1 396 800 93,4% 2 764 090 3 022 033 2 876 796 95,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 349 938 424 357 385 514 90,8% 740 521 845 799 784 406 92,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 349 938 424 357 385 514 90,8% 740 521 845 799 784 406 92,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 3 052 582 3 602 582 2 598 741 72,1% 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 052 582 3 602 582 2 598 741 72,1% 3 053 167 3 603 792 2 599 824 72,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 358 39,8% 900 900 358 39,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 358 39,8% 900 900 358 39,8%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 211 221 254 785 245 752 96,5% 211 221 254 785 245 752 96,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 211 221 254 785 245 752 96,5% 211 221 254 785 245 752 96,5%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 173 383 277 228 122 532 44,2% 173 383 277 228 122 532 44,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 173 383 277 228 122 532 44,2% 173 383 277 228 122 532 44,2%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 2 899 253 424 213 975 84,4% 2 899 253 424 213 975 84,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 899 253 424 213 975 84,4% 2 899 253 424 213 975 84,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 100 971 6 309 265 4 963 672 78,7% 6 946 181 8 257 961 6 843 643 82,9%
Költségvetési létszámkeret 606,50 606,50 606,50 100,0% 1 167,00 1 171,00 1 171,00 100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 127 137 137 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 127 137 137 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 283 11 553 9 852 85,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 283 11 553 9 852 85,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 410 11 690 9 989 85,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 258 7 939 6 268 79,0% 4 360 11 433 9 757 85,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 258 7 939 6 268 79,0% 4 360 11 433 9 757 85,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 290 362 336 92,8% 50 257 232 90,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 290 362 336 92,8% 50 257 232 90,3%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 8 301 6 604 79,6% 4 410 11 690 9 989 85,4%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index % 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 376 376 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 376 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat </