Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 103,6%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 2 926 939 102,8%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 833 494 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 033 177 106,5%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 16 247
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 426 197 109,1%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 120,3%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 1 484 211 120,3%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 110 000 100,0%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 100,0%
Telekadó 520 000 520 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 90 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 723 003 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 723 003 100,0%
4 Gépjárműadó 220 000 220 000 100,0%
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 100,0%
6 Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 118 770 100,0%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 90 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 12 000 100,0%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 100,0%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 404 262 100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 468 202 100,0%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 475 958 475 958 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 303 078 100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 157 992 100,0%
Kamatbevételek 70 000 70 000 100,0%
Egyéb működési bevételek 19 000 19 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 103,5%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 138,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 142 259 142,3%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 051 966 102,47%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 649,0%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 930 932
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 113,5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 25 239 529 134,8%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 105,0%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 108,7%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 112,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 101,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 105,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 428 714 105,8%
VI. Tartalékok 1 373 631 3 169 204 230,7%
VII. Beruházások 4 039 192 6 081 208 150,6%
VIII. Felújítások 273 050 992 967 363,7%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 232,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 976 128 234,0%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 839 529 132,7%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
(D. (I-IX)+E./X)
18 724 121 25 239 529 134,8%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 7 899 782 112,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód Index (3/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód Index (8/9)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 547 882 105,6% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 103,6%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 112,4% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 101,9% 3. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 100,0%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 105,5% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 100,0%
5. Működési tartalékok 552 375 706 886 128,0% Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 321 908 108,8% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 100,7%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 400 000 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 400 000 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 721 908 111,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 100,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 6 081 208 150,6% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 1 484 211 120,3%
2. Felújítások 273 050 992 967 363,7% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 103,5%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 232,4% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 138,1%
Felhalmozási tartalékok 821 256 2 462 318 299,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 189,3% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 465 265 114,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 113,5%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 5 930 932
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 7 187 563 649,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 189,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 9 652 828 296,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 134,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 134,8%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017.
I mód
Index 2017. évi terv 2017.
I mód
Index 2017. évi terv 2017.
I mód
Index 2017. évi terv 2017.
I mód
Index 2017. évi terv 2017.
I mód
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 0 0 95 403 102 842 3 142 619 3 250 294 103,4% 3 238 022 3 353 136 101,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 0 0 95 403 102 842 3 141 349 3 249 024 103,4% 3 236 752 3 351 866 103,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 270 1 270 100,0% 1 270 1 270 2,1%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 1 234 211 1 484 211 120,3% 1 234 211 1 484 211 356,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 234 211 1 234 211 100,0% 1 234 211 1 234 211 296,5%
3. Közhatalmi bevételek 0 0 6 770 6 770 130,9% 6 770 6 770 130,9% 10 225 003 10 225 003 100,0% 10 231 773 10 231 773 100,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 6 770 6 770 130,95% 6 770 6 770 130,9% 10 225 003 10 225 003 100,0% 10 231 773 10 231 773 100,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 124,4% 31 102 31 102 876,1% 1 371 206 1 371 386 126,8% 537 106 537 106 100,0% 1 908 312 1 908 492 140,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 124,4% 30 531 30 531 1024,9% 1 370 635 1 370 815 126,8% 290 529 290 529 100,0% 1 661 164 1 661 344 138,4%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0% 571 571 100,0% 246 577 246 577 100,0% 247 148 247 148 157,7%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 800 000 827 795 103,5% 800 000 827 795 809,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 800 000 827 795 103,5% 800 000 827 795 809,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0,0% 0 0 0 0 93 300 93 300 100,0% 93 300 93 300 54,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0,0% 0 0 0 0 80 000 80 000 100,0% 80 000 80 000 50,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 13 300 13 300 100,0% 13 300 13 300 115,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 111 000 153 259 138,1% 111 000 153 259 207,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100,0% 100 000 100 000 200,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 11 000 53 259 484,2% 11 000 53 259 221,9%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 443 126 124,2% 37 872 37 872 434,31% 1 473 379 1 480 998 126,48% 16 143 239 16 570 968 102,65% 17 616 618 18 051 966 116,08%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 510 889 112,6% 1 405 221 1 530 684 112,1% 7 008 750 8 041 573 112,5% 1 107 503 7 045 772 636,2% 8 116 253 15 087 345 456,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 431 856 111,2% 1 405 221 1 467 926 107,5% 7 008 750 7 899 782 110,5% 7 008 750 7 899 782
- önként vállalt feladatok 79 033 62 758 1 107 503 7 045 772 636,2% 1 107 503 7 045 772 213,2%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 510 889 112,6% 1 405 221 1 530 684 112,1% 7 008 750 8 041 573 112,5% 1 107 503 7 045 772 636,2% 8 116 253 15 087 345 456,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 7 954 015 114,5% 1 443 093 1 568 556 114,2% 8 482 129 9 522 571 114,5% 17 250 742 23 616 740 136,9% 25 732 871 33 139 311 175,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 155 075 114,1% 900 370 985 841 119,9% 3 930 480 4 140 916 115,5% 400 257 404 829 108,2% 4 330 737 4 545 745 114,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 155 075 114,1% 842 256 927 727 121,5% 3 872 366 4 082 802 115,7% 375 842 379 900 108,6% 4 248 208 4 462 702 115,1%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 99,4% 58 114 58 114 99,4% 24 415 24 929 101,7% 82 529 83 043 100,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 723 112 97,6% 194 829 213 752 98,1% 857 776 936 864 97,8% 64 194 65 273 104,2% 921 970 1 002 137 98,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 662 947 723 112 97,6% 194 829 213 752 98,1% 857 776 936 864 97,8% 60 948 61 840 103,7% 918 724 998 704 98,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 3 246 3 433 115,4% 3 246 3 433 115,4%
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 328 246 109,0% 263 987 272 776 100,8% 3 227 540 3 601 022 108,3% 1 309 183 1 498 322 125,4% 4 536 723 5 099 344 112,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 963 553 3 328 246 109,0% 245 375 254 164 101,1% 3 208 928 3 582 410 108,4% 1 023 486 1 152 361 125,9% 4 232 414 4 734 771 112,2%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 97,0% 18 612 18 612 97,0% 285 697 345 961 123,7% 304 309 364 573 122,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0% 25 080 25 080 100,0% 378 000 385 627 100,8% 403 080 410 707 100,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0% 25 080 25 080 100,0% 0 2 425 25 080 27 505 109,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 378 000 383 202 100,2% 378 000 383 202 100,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 117,6% 0 0 223 778 248 343 117,6% 2 199 800 2 308 746 118,4% 2 423 578 2 557 089 118,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 117,6% 0 0 223 778 248 343 117,6% 1 757 095 1 826 178 117,3% 1 980 873 2 074 521 117,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 442 705 482 568 122,5% 442 705 482 568 122,5%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 228,1% 1 373 631 3 169 204 228,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 228,1% 1 373 631 3 169 204 228,1%
6. Beruházások 145 048 211 713 122,1% 59 727 72 007 182,2% 204 775 283 720 133,3% 3 834 417 5 797 488 240,7% 4 039 192 6 081 208 232,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 145 048 211 713 122,1% 59 727 72 007 182,2% 204 775 283 720 133,3% 3 834 417 5 797 488 240,7% 4 039 192 6 081 208 232,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Felújítások 12 700 286 626 9887,1% 0 0 12 700 286 626 260 350 706 341 209,9% 273 050 992 967 292,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 9887,1% 0 0 12 700 286 626 260 350 706 341 209,9% 273 050 992 967 292,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 422 160 981 128 40,3% 422 160 981 128 40,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 272 719 808 397 34,6% 272 719 808 397 34,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 149 441 172 731 175,4% 149 441 172 731 175,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 7 954 015 114,5% 1 443 093 1 568 556 114,15% 8 482 129 9 522 571 114,45% 10 241 992 15 316 958 145,38% 18 724 121 24 839 529 131,73%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 116,1% 7 008 750 8 299 782
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 7 008 750 7 899 782 110,5% 7 008 750 7 899 782
- önként vállalt feladatok 0 0 400 000
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 116,09% 7 008 750 8 299 782
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 7 954 015 114,5% 1 443 093 1 568 556 114,2% 8 482 129 9 522 571 114,5% 17 250 742 23 616 740 133,5% 25 732 871 33 139 311 175,8%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 139 98,0% 204 204 98,08% 1 343 1 343 98,03% 250 250 100,00% 1 593 1 593 98,33%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi
Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 218 103,1% 213 985 217 024 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 162 103,1% 213 985 216 976 101,4%
önkéntes feladat 56 48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 218 103,1% 213 985 217 024 101,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 675 102,1% 175 674 177 418 101,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 675 102,1% 175 674 177 418 101,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 24 493 107,7% 38 271 39 566 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 24 493 107,7% 38 271 39 566 103,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 100,0% 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 100,0% 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 218 103,1% 213 985 217 024 101,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 132 952 102,3% 221 174 225 401 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 132 922 102,2% 221 174 224 944 101,7%
önkéntes feladat 30 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 132 952 102,3% 221 174 225 401 101,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 215 101,6% 181 499 184 072 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 215 101,6% 181 499 184 072 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 677 105,4% 39 595 41 249 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 677 105,4% 39 595 41 249 104,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 100,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 100,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 132 952 102,3% 221 174 225 401 101,9%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 124 037 101,9% 111 155 113 772 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 123 999 101,9% 111 155 113 475 102,1%
önkéntes feladat 38 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 124 037 101,9% 111 155 113 772 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 100 810 101,1% 91 158 92 640 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 100 810 101,1% 91 158 92 640 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 23 187 105,7% 19 917 21 052 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 23 187 105,7% 19 917 21 052 105,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 40 100,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 100,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 124 037 101,9% 111 155 113 772 102,4%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 117 788 101,6% 125 553 128 175 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 117 730 101,5% 125 553 128 123 102,0%
önkéntes feladat 58 52
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 117 788 101,6% 125 553 128 175 102,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 96 113 101,1% 102 963 104 362 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 96 113 101,1% 102 963 104 362 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 21 645 103,6% 22 560 23 783 105,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 21 645 103,6% 22 560 23 783 105,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 117 788 101,6% 125 553 128 175 102,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 118 454 102,3% 174 904 179 617 102,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 118 089 101,9% 174 904 179 400 102,6%
önkéntes feladat 365 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 118 454 102,3% 174 904 179 617 102,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 96 432 101,5% 143 447 146 439 102,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 96 432 101,5% 143 447 146 439 102,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 21 977 105,6% 31 407 33 128 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 21 977 105,6% 31 407 33 128 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 50 50 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 118 454 102,3% 174 904 179 617 102,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 120 394 102,5% 194 095 200 909 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 120 346 102,5% 194 095 200 848 103,5%
önkéntes feladat 48 61
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 120 394 102,5% 194 095 200 909 103,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 085 101,8% 159 214 163 248 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 085 101,8% 159 214 163 248 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 22 279 105,6% 34 836 37 616 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 22 279 105,6% 34 836 37 616 108,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 120 394 102,5% 194 095 200 909 103,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 114 119 102,5% 113 395 117 817 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 114 071 102,5% 113 395 117 740 103,8%
önkéntes feladat 48 77
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 114 119 102,5% 113 395 117 817 103,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 93 121 101,8% 92 926 95 826 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 93 121 101,8% 92 926 95 826 103,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 20 963 105,8% 20 444 21 966 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 20 963 105,8% 20 444 21 966 107,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 100,0% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 100,0% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 114 119 102,5% 113 395 117 817 103,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 040 677 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 038 825 102,3%
önkéntes feladat - 1 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 040 677 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 662 456 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 662 456 101,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 377 581 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 377 581 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 640 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 640 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 040 677 102,4%
Költségvetési létszámkeret 564,50 564,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 295,00 100,0%
technikai létszámkeret 269,50 269,50 100,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 43 868 106,9% 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 43 868 106,9% 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 447 760 486 739 108,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 447 760 486 518 108,7%
önkéntes feladat 85 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 43 953 107,1% 467 868 506 847 108,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 35 249 105,6% 384 638 416 201 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 35 249 105,6% 384 638 416 201 108,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 614 113,7% 83 150 90 566 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 614 113,7% 83 150 90 566 108,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 90 100,0% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 90 100,0% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 43 953 107,1% 467 868 506 847 108,3%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 38 866 113,5% - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 34 246 38 866 113,5% - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 684 968 110,1% 2 540 682 3 298 420 129,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 622 269 684 535 110,0% 2 540 682 3 221 978 126,8%
önkéntes feladat 433 - 76 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 723 834 110,3% 3 880 786 4 638 704 119,5%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 536 622 583 385 108,7% 441 029 457 784 103,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 536 622 583 385 108,7% 441 029 457 784 103,8%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 140 295 117,2% 94 738 106 056 111,9%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 119 743 140 295 117,2% 94 738 106 056 111,9%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 150 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 112,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 150 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 112,3%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 111,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 223 778 220 266 98,4%
önkéntes feladat - 28 077
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 145 048 211 713 146,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 145 048 211 713 146,0%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 12 700 286 626 2256,9%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 12 700 286 626 2256,9%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 723 834 110,3% 3 880 786 4 638 704 119,5%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mód.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 107,8% 95 403 102 842 107,8%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 95 403 102 842 107,8% 95 403 102 842 107,8%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 100,0% 1 340 104 1 340 284 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 100,0% 1 340 104 1 340 284 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 610 711 4 470 212 123,8% 5 603 529 6 510 889 116,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 610 711 4 393 031 121,7% 5 603 529 6 431 856 114,8%
önkéntes feladat - 77 181 - 79 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 046 218 5 913 338 117,2% 7 039 036 7 954 015 113,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 395 674 1 492 619 106,9% 3 030 110 3 155 075 104,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 395 674 1 492 619 106,9% 3 030 110 3 155 075 104,1%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 205 345 531 113,2% 662 947 723 112 109,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 305 205 345 531 113,2% 662 947 723 112 109,1%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 962 913 3 327 606 112,3% 2 963 553 3 328 246 112,3%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 962 913 3 327 606 112,3% 2 963 553 3 328 246 112,3%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 111,0% 223 778 248 343 111,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 223 778 220 266 98,4% 223 778 220 266 98,4%
önkéntes feladat - 28 077 - 28 077
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 145 048 211 713 146,0% 145 048 211 713 146,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 145 048 211 713 146,0% 145 048 211 713 146,0%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 12 700 286 626 2256,9% 12 700 286 626 2256,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 12 700 286 626 2256,9% 12 700 286 626 2256,9%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 046 218 5 913 338 117,2% 7 039 036 7 954 015 113,0%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 100,0% 1 138,75 1 138,75 100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 137 137 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 137 137 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 464 3 829 155,4% 3 797 5 730 150,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 464 3 829 155,4% 3 797 5 730 150,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 464 3 829 155,4% 3 934 5 867 149,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 264 3 629 160,3% 3 734 5 657 151,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 264 3 629 160,3% 3 734 5 657 151,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 200 100,0% 200 210 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 200 100,0% 200 210 105,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 464 3 829 155,4% 3 934 5 867 149,1%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 376 376 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 376 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 702 4 403 163,0% 4 342 8 314 191,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 702 4 403 163,0% 4 342 8 314 191,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 4 403 163,0% 4 718 8 690 184,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 502 4 203 168,0% 4 218 6 986 165,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 502 4 203 168,0% 4 218 6 986 165,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 200 100,0% 500 1 704 340,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 200 100,0% 500 1 704 340,8%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 4 403 163,0% 4 718 8 690 184,2%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 100,0% 72 72 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 100,0% 72 72 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 424 3 730 153,9% 3 296 4 612 139,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 3 730 153,9% 3 296 4 612 139,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 632 3 938 149,6% 3 368 4 684 139,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 739 128,5% 2 368 3 528 149,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 739 128,5% 2 368 3 528 149,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 1 199 239,8% 1 000 1 156 115,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 1 199 239,8% 1 000 1 156 115,6%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 632 3 938 149,6% 3 368 4 684 139,1%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 813 813 100,0% 36 36 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 813 813 100,0% 36 36 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 735 3 319 191,3% 2 868 4 278 149,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 735 3 319 191,3% 2 868 4 278 149,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 4 132 162,2% 2 904 4 314 148,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 105 3 689 175,2% 2 504 3 822 152,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 105 3 689 175,2% 2 504 3 822 152,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 443 100,0% 400 492 123,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 443 100,0% 400 492 123,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 548 4 132 162,2% 2 904 4 314 148,6%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 548 548 100,0% 44 44 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 548 548 100,0% 44 44 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 126 3 571 168,0% 4 150 6 444 155,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 126 3 571 168,0% 4 150 6 444 155,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 674 4 119 154,0% 4 194 6 488 154,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 374 3 817 160,8% 3 394 5 584 164,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 374 3 817 160,8% 3 394 5 584 164,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 300 302 100,7% 800 904 113,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 300 302 100,7% 800 904 113,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 674 4 119 154,0% 4 194 6 488 154,7%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 52 52 100,0% 504 504 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 52 52 100,0% 504 504 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 868 4 120 143,7% 4 052 6 445 159,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 868 4 120 143,7% 4 052 6 445 159,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 920 4 172 142,9% 4 556 6 949 152,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 080 3 332 160,2% 3 956 6 349 160,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 080 3 332 160,2% 3 956 6 349 160,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 840 840 100,0% 600 600 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 840 840 100,0% 600 600 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 920 4 172 142,9% 4 556 6 949 152,5%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index % 2017. évi terv 2017. évi
I. mod.
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat