Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2-3. § * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. július 1. napján lép hatályba,

(2) Az 1. és a 4. § 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

6. § A 2. és 3. §-ban meghatározott térítési díjakat első alkalommal a 2017. július hónapra vonatkozó díjak vonatkozásában kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. június 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző