Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében és 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait első alkalommal a 2017. augusztus havi külön szolgáltatások díja vonatkozásában kell alkalmazni.

6. § (1) Az e rendelet hatályba lépésekor fennálló olyan határozatlan időtartamú bérleti jogviszonyok esetében, amelyeknél a lakás lakbére a szociális helyzet alapján került megállapításra, az e rendelettel megállapított, az Ör. 11/A. §-a szerinti lakbér-felülvizsgálatot első alkalommal 2017. december 15. napjáig kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálathoz szükséges okiratokat és igazolásokat a bérlő legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig köteles a bérbeadó felé benyújtani. A bérlőt ezen kötelezettségéről a bérbeadó - legkésőbb a 2017 augusztus havi lakbérszámlával egyidejűleg - írásban tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatra az e rendelettel megállapított, az Ör. 4/A. alcímének rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. június 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző