Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetés napján 20:00 órakor lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. november 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 105,5%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 2 926 939 3 072 737 3 071 277 107,9%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 833 494 1 902 243 1 892 035 103,2%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 033 177 1 089 575 1 092 965 112,7%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 16 247 36 898 42 256
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 426 197 439 118 345 015 88,3%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 138,6%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 138,6%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 99,6%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 110 000 3 110 000 3 110 000 100,0%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,0%
Telekadó 520 000 520 000 520 000 520 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 90 000 90 000 90 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 723 003 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 723 003 100,0%
4 Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 100,0%
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 60 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 60 000 100,0%
6 Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 118 770 118 770 78 770 66,3%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 90 000 90 000 50 000 55,6%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 92,5%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 404 262 405 493 457 200 113,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 468 202 464 607 394 607 84,3%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 475 958 475 958 475 958 475 958 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 303 078 303 317 298 377 98,4%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 157 992 157 992 0 0,0%
Kamatbevételek 70 000 70 000 70 000 110 557 157,9%
Egyéb működési bevételek 19 000 19 000 19 000 19 000 100,0%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 131,6%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 131,6%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 172,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 11 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 142 259 180 381 180 381 180,4%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 18 480 404 104,90%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 1465,9%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 930 932 5 930 932 14 978 568
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 1 256 631 1 256 631 113,5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 4 586 459 105,9%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 1 031 727 111,9%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 115,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 103,3%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 108,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 128 375 128 375 100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 428 714 2 513 228 2 501 662 109,0%
VI. Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 170,6%
VII. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 158,9%
VIII. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 403,0%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 343,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 976 128 1 121 482 1 443 040 345,9%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 25 210 900 134,6%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036 9 504 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 86 036 86 036
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 400 000 9 418 667
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4%
többlet/ hiány 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 7 899 782 8 086 159 8 319 994 118,7%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017.
I mód
2017.
II mód
2017.
III mód
Index
(6/3)
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017.
I mód
2017.
II mód
2017.
III mód
Index
(13/10)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 547 882 5 637 831 5 618 186 107,0% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 105,5%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 115,4% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 99,6%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 103,3% 3. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 92,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 108,5% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 131,6%
5. Működési tartalékok 552 375 706 886 599 569 210 558 38,1% 5. Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 321 908 14 416 661 14 111 354 107,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 15 496 580 100,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 400 000 486 036 9 504 703 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 400 000 486 036 9 504 703 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 721 908 14 902 697 23 616 057 179,3% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 15 496 580 100,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 158,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 138,6%
2. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 403,0% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 343,0% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 172,4%
Felhalmozási tartalékok 821 256 2 462 318 2 238 090 2 132 663 259,7%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 11 099 546 199,8% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 465 265 2 731 394 2 983 824 139,1%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 1 256 631 1 256 631 113,5%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 5 930 932 5 930 932 14 978 568
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 1465,9%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 11 099 546 199,8% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 9 652 828 9 918 957 19 219 023 590,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1% 31 102 31 102 31 102 31 102 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1% 30 531 30 531 30 531 30 531 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 443 126 1 444 544 1 444 544 100,6% 37 872 37 872 37 872 37 872 100,0%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 510 889 6 697 159 6 926 769 123,6% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 1 535 016 109,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 431 856 6 618 126 6 847 736 122,2% 1 405 221 1 467 926 1 468 033 1 472 258 104,8%
- önként vállalt feladatok 79 033 79 033 79 033 62 758 62 758 62 758
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 510 889 6 697 159 6 926 769 123,6% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 1 535 016 109,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 118,9% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 109,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 155 075 3 223 539 3 301 914 109,0% 900 370 985 841 987 160 987 812 109,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 155 075 3 223 539 3 301 914 109,0% 842 256 927 727 929 046 929 698 110,4%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 58 114 100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 723 112 738 295 764 763 115,4% 194 829 213 752 214 042 214 185 109,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 662 947 723 112 738 295 764 763 115,4% 194 829 213 752 214 042 214 185 109,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 328 246 3 344 710 3 443 784 116,2% 263 987 272 776 273 152 289 262 109,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 963 553 3 328 246 3 344 710 3 443 784 116,2% 245 375 254 164 254 540 270 650 110,3%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 18 612 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 237 167 106,0% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 237 167 106,0% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Beruházások 145 048 211 713 293 633 313 113 215,9% 59 727 72 007 70 129 57 449 96,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 313 113 215,9% 59 727 72 007 70 129 57 449 96,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 118,9% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 109,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 118,9% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 109,0%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 139 1 139 1 130 99,2% 204 204 204 204 100,0%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 3 142 619 3 250 294 3 408 826 3 313 263 105,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 3 141 349 3 249 024 3 405 306 3 308 846 105,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 270 1 270 3 520 4 417 347,8%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 138,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 250 000 476 337 476 337
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 234 211 1 234 211 1 234 211 1 234 211 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 10 185 003 99,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 10 185 003 99,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 1 371 386 1 372 617 1 372 617 100,1% 537 106 537 106 533 750 393 082 73,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 1 370 815 1 372 046 1 372 046 100,1% 290 529 290 529 291 653 47 428 16,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 100,0% 246 577 246 577 242 097 345 654 140,2%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 93 300 93 300 122 816 122 816 131,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 80 000 80 000 105 516 105 516 131,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 13 300 13 300 17 300 17 300 130,1%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 111 000 153 259 191 381 191 381 172,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 100 000 100 000 138 122 138 122 138,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 11 000 53 259 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 480 998 1 482 416 1 482 416 100,6% 16 143 239 16 570 968 17 021 789 16 997 988 105,3%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 8 041 573 8 227 950 8 461 785 120,7% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 1453,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 008 750 7 899 782 8 086 159 8 319 994 118,7%
- önként vállalt feladatok 141 791 141 791 141 791 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 1453,1%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 8 041 573 8 227 950 8 461 785 120,7% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 1453,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 117,2% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 33 091 396 191,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 140 916 4 210 699 4 289 726 109,1% 400 257 404 829 409 366 296 733 74,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 3 386 5 308
- kötelező feladat 3 872 366 4 082 802 4 152 585 4 231 612 109,3% 375 842 379 900 379 900 264 900 70,5%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 58 114 100,0% 24 415 24 929 26 080 26 525 108,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 936 864 952 337 978 948 114,1% 64 194 65 273 65 429 52 779 82,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 857 776 936 864 952 337 978 948 114,1% 60 948 61 840 61 982 49 332 80,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 3 246 3 433 3 447 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 601 022 3 617 862 3 733 046 115,7% 1 309 183 1 498 322 1 503 324 1 503 055 114,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 582 410 3 599 250 3 714 434 115,8% 1 023 486 1 152 361 1 154 685 1 159 699 113,3%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 18 612 100,0% 285 697 345 961 348 639 343 356 120,2%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 25 080 100,0% 378 000 385 627 391 392 391 392 103,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 25 080 100,0% 0 2 425 2 425 2 425
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 378 000 383 202 388 967 388 967 102,9%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 237 167 106,0% 2 199 800 2 308 746 2 404 436 2 392 870 108,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 237 167 106,0% 1 757 095 1 826 178 1 886 264 1 864 426 106,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 442 705 482 568 518 172 528 444 119,4%
513 Tartalékok 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 170,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 170,6%
6. Beruházások 204 775 283 720 363 762 370 562 181,0% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 6 047 943 157,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 283 720 363 762 370 562 181,0% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 6 047 705 157,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 238
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4% 260 350 706 341 709 299 790 666 303,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4% 260 350 706 341 709 299 790 666 303,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 343,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 272 719 808 397 953 751 1 275 309 467,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 149 441 172 731 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 117,2% 10 241 992 15 316 958 15 495 366 15 266 699 149,1%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 17 824 697 254,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 7 008 750 7 899 782 8 172 195 8 406 030 119,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 400 000 400 000 9 418 667
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 17 824 697 254,3%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 117,2% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 33 091 396 191,8%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 343 1 343 1 334 99,3% 250 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 105,5%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 752 3 351 866 3 508 335 3 411 875 105,4%
- önként vállalt feladatok 1 270 1 270 3 520 4 417 347,8%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 138,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 250 000 476 337 476 337
- önként vállalt feladatok 1 234 211 1 234 211 1 234 211 1 234 211 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 99,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 99,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 92,5%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 661 344 1 663 699 1 419 474 85,5%
- önként vállalt feladatok 247 148 247 148 242 668 346 225 140,1%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 800 000 827 795 829 465 1 081 895 135,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 131,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 80 000 80 000 105 516 105 516 131,9%
- önként vállalt feladatok 13 300 13 300 17 300 17 300 130,1%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 172,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 100 000 100 000 138 122 138 122 138,1%
- önként vállalt feladatok 11 000 53 259 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 18 480 404 104,9%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 1465,9%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 1465,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 1465,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 4 586 459 105,9%
- állami feladat 0 0 3 386 5 308
- kötelező feladat 4 248 208 4 462 702 4 532 485 4 496 512 105,8%
- önként vállalt feladatok 82 529 83 043 84 194 84 639 102,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 1 031 727 111,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 918 724 998 704 1 014 319 1 028 280 111,9%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 433 3 447 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 115,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 232 414 4 734 771 4 753 935 4 874 133 115,2%
- önként vállalt feladatok 304 309 364 573 367 251 361 968 118,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 103,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 27 505 27 505 27 505 109,7%
- önként vállalt feladatok 378 000 383 202 388 967 388 967 102,9%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 108,5%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 2 074 521 2 123 431 2 101 593 106,1%
- önként vállalt feladatok 442 705 482 568 518 172 528 444 119,4%
513 Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 170,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 170,6%
6. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 158,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 267 158,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 238
7. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 403,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 403,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 343,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 272 719 808 397 953 751 1 275 309 467,6%
- önként vállalt feladatok 149 441 172 731 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 25 210 900 134,6%
9. Finanszírozási kiadások 0 400 000 486 036 9 504 703
- állami feladat
- kötelező feladat 86 036 86 036
- önként vállalt feladatok 400 000 400 000 9 418 667
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036 9 504 703
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 185,4%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 593 1 593 1 584 99,4%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 218 130 704 130 791 103,6% 213 985 217 024 217 119 223 480 104,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 162 130 648 130 735 103,5% 213 985 216 976 217 071 223 432 104,4%
önkéntes feladat 56 56 56 48 48 48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 218 130 704 130 791 103,6% 213 985 217 024 217 119 223 480 104,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 675 106 073 106 144 102,6% 175 674 177 418 177 496 182 711 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 675 106 073 106 144 102,6% 175 674 177 418 177 496 182 711 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 24 493 24 581 24 597 108,1% 38 271 39 566 39 583 40 729 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 24 493 24 581 24 597 108,1% 38 271 39 566 39 583 40 729 106,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 218 130 704 130 791 103,6% 213 985 217 024 217 119 223 480 104,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 57,00 95,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 29,00 93,5%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 28,00 96,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 132 952 133 041 133 116 102,4% 221 174 225 401 226 180 233 282 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 132 922 133 011 133 086 102,4% 221 174 224 944 225 723 232 825 105,3%
önkéntes feladat 30 30 30 457 457 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 132 952 133 041 133 116 102,4% 221 174 225 401 226 180 233 282 105,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 215 108 288 108 325 101,7% 181 499 184 072 184 711 190 483 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 215 108 288 108 325 101,7% 181 499 184 072 184 711 190 483 104,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 677 24 693 24 701 105,5% 39 595 41 249 41 389 42 659 107,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 677 24 693 24 701 105,5% 39 595 41 249 41 389 42 659 107,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 90 150,0% 80 80 80 140 175,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 90 150,0% 80 80 80 140 175,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 132 952 133 041 133 116 102,4% 221 174 225 401 226 180 233 282 105,5%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 124 037 124 083 126 473 103,9% 111 155 113 772 113 965 114 061 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 123 999 124 045 126 435 103,9% 111 155 113 475 113 668 113 764 102,3%
önkéntes feladat 38 38 38 297 297 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 124 037 124 083 126 473 103,9% 111 155 113 772 113 965 114 061 102,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 100 810 100 848 102 758 103,1% 91 158 92 640 92 798 92 877 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 100 810 100 848 102 758 103,1% 91 158 92 640 92 798 92 877 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 23 187 23 195 23 615 107,7% 19 917 21 052 21 087 21 104 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 23 187 23 195 23 615 107,7% 19 917 21 052 21 087 21 104 106,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 40 40 100 250,0% 80 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 40 100 250,0% 80 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 124 037 124 083 126 473 103,9% 111 155 113 772 113 965 114 061 102,6%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 117 788 117 846 119 786 103,3% 125 553 128 175 128 235 128 262 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 117 730 117 788 119 728 103,2% 125 553 128 123 128 183 128 210 102,1%
önkéntes feladat 58 58 58 52 52 52
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 117 788 117 846 119 786 103,3% 125 553 128 175 128 235 128 262 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 96 113 96 160 97 750 102,8% 102 963 104 362 104 411 104 433 101,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 96 113 96 160 97 750 102,8% 102 963 104 362 104 411 104 433 101,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 21 645 21 656 22 006 105,3% 22 560 23 783 23 794 23 799 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 21 645 21 656 22 006 105,3% 22 560 23 783 23 794 23 799 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 100,0% 30 30 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 100,0% 30 30 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 117 788 117 846 119 786 103,3% 125 553 128 175 128 235 128 262 102,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 118 454 118 549 121 634 105,0% 174 904 179 617 179 757 181 160 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 118 089 118 184 121 269 104,7% 174 904 179 400 179 540 180 943 103,5%
önkéntes feladat 365 365 365 217 217 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 118 454 118 549 121 634 105,0% 174 904 179 617 179 757 181 160 103,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 96 432 96 510 99 038 104,3% 143 447 146 439 146 554 147 704 103,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 96 432 96 510 99 038 104,3% 143 447 146 439 146 554 147 704 103,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 21 977 21 994 22 551 108,4% 31 407 33 128 33 153 33 406 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 21 977 21 994 22 551 108,4% 31 407 33 128 33 153 33 406 106,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 100,0% 50 50 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 100,0% 50 50 50 50 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 118 454 118 549 121 634 105,0% 174 904 179 617 179 757 181 160 103,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 120 394 120 443 121 618 103,5% 194 095 200 909 201 085 198 604 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 120 346 120 395 121 570 103,5% 194 095 200 848 201 024 198 543 102,3%
önkéntes feladat 48 48 48 61 61 61
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 120 394 120 443 121 618 103,5% 194 095 200 909 201 085 198 604 102,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 085 98 125 99 088 102,9% 159 214 163 248 163 392 161 358 101,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 085 98 125 99 088 102,9% 159 214 163 248 163 392 161 358 101,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 22 279 22 288 22 500 106,6% 34 836 37 616 37 648 37 201 106,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 22 279 22 288 22 500 106,6% 34 836 37 616 37 648 37 201 106,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 100,0% 45 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 100,0% 45 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 120 394 120 443 121 618 103,5% 194 095 200 909 201 085 198 604 102,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 53,00 94,6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 27,00 93,1%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 26,00 96,3%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 114 119 114 189 113 230 101,7% 113 395 117 817 119 006 119 049 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 114 071 114 141 113 182 101,7% 113 395 117 740 118 929 118 972 104,9%
önkéntes feladat 48 48 48 77 77 77
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 114 119 114 189 113 230 101,7% 113 395 117 817 119 006 119 049 105,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 93 121 93 178 92 391 101,0% 92 926 95 826 96 800 96 835 104,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 93 121 93 178 92 391 101,0% 92 926 95 826 96 800 96 835 104,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 20 963 20 976 20 804 105,0% 20 444 21 966 22 181 22 189 108,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 20 963 20 976 20 804 105,0% 20 444 21 966 22 181 22 189 108,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 35 100,0% 25 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 35 100,0% 25 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 114 119 114 189 113 230 101,7% 113 395 117 817 119 006 119 049 105,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 29,00 90,6% 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 15,00 88,2% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 14,00 93,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 038 825 2 042 350 2 062 694 103,5%
önkéntes feladat - 1 852 1 852 1 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 103,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 662 456 1 665 344 1 681 895 102,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 662 456 1 665 344 1 681 895 102,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 377 581 378 218 381 861 106,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 377 581 378 218 381 861 106,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 640 640 790 123,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 640 640 790 123,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 103,6%
Költségvetési létszámkeret 564,50 564,50 564,50 555,50 98,4%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 295,00 295,00 289,00 98,0%
technikai létszámkeret 269,50 269,50 269,50 266,50 98,9%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 43 868 43 868 43 868 106,9% 20 108 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 43 868 43 868 43 868 106,9% 20 108 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 85 85 447 760 486 739 514 936 554 134 123,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - 447 760 486 518 514 715 553 913 123,7%
önkéntes feladat 85 85 85 221 221 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 43 953 43 953 43 953 107,1% 467 868 506 847 535 044 574 242 122,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 35 249 35 249 35 249 105,6% 384 638 416 201 439 215 471 877 122,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 35 249 35 249 35 249 105,6% 384 638 416 201 439 215 471 877 122,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 614 8 614 8 614 113,7% 83 150 90 566 95 749 102 285 123,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 614 8 614 8 614 113,7% 83 150 90 566 95 749 102 285 123,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 90 90 90 100,0% 80 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 90 90 90 100,0% 80 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 43 953 43 953 43 953 107,1% 467 868 506 847 535 044 574 242 122,7%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 38 866 39 053 39 053 114,0% - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 34 246 38 866 39 053 39 053 114,0% - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 684 968 721 904 766 753 123,2% 2 540 682 3 298 420 3 416 032 3 541 251 139,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 622 269 684 535 721 471 766 320 123,1% 2 540 682 3 221 978 3 339 590 3 464 809 136,4%
önkéntes feladat 433 433 433 - 76 442 76 442 76 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 723 834 760 957 805 806 122,7% 3 880 786 4 638 704 4 757 547 4 882 766 125,8%
B. KIADÁSOK - - - -
1. Személyi juttatások 536 622 583 385 613 814 650 576 121,2% 441 029 457 784 469 917 462 317 104,8%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 536 622 583 385 613 814 650 576 121,2% 441 029 457 784 469 917 462 317 104,8%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 140 295 146 989 155 076 129,5% 94 738 106 056 108 725 116 927 123,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 119 743 140 295 146 989 155 076 129,5% 94 738 106 056 108 725 116 927 123,4%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 150 154 154 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 3 343 746 3 442 670 116,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 150 154 154 154 102,7% 2 962 593 3 327 282 3 343 746 3 442 670 116,2%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 237 167 106,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 223 778 220 266 209 090 209 090 93,4%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 28 077
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 145 048 211 713 293 633 313 113 215,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 313 113 215,9%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 309 672 2438,4%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 723 834 760 957 805 806 122,7% 3 880 786 4 638 704 4 757 547 4 882 766 125,8%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0% 95 403 102 842 103 029 103 029 108,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1% 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1% 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 100,1%
önkéntes feladat - - - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -