Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az újpesti építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja az Újpest épített környezetének alakítása, illetve építészeti örökségének helyi védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, a városkép esztétikus kialakításának elősegítése, valamint a településképi követelmények érvényesítése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

2. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jogszabály előírásai szerint építési engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.

3. § (1) E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) *  A Tervtanácsra a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: tervtanácsokról szóló kormányrendelet), a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Településképi rendelet) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

2. A Tervtanács feladatai

4. § A Tervtanács feladata - az 1. §-ban meghatározott célok elérése érdekében - különösen

a) a településképi követelmények érvényesítése,

b) az Önkormányzat által rendeletben védett építészeti értékek védelme,

c) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme,

d) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése,

e) *  illeszkedés szabályai érvényesülésének elősegítése,

f) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint

g) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

5. § (1) *  A Tervtanács véleményezi a jogszabály előírásai szerint építési engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt, a Településképi rendelet szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt épület építészeti-műszaki tervdokumentációját

(2) *  A Tervtanács az (1) bekezdésben foglaltakon túl véleményez minden építészeti-műszaki tervet, amelynek minősítésére a polgármester vagy a főépítész felkéri.

(3) * 

(4) A Tervtanács elnökének - a településképi véleményezési eljárásra benyújtott terv tartalma ismeretében adott - egyedi javaslata alapján a polgármester engedélyezheti a tervtanácsi eljárás mellőzését. Ebben az esetben a településképi vélemény megalapozása érdekében - az eljárásra biztosított határidőn belül - főépítészi szakvélemény készül.

3. Tervtanács összetétele

6. § (1) A Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll.

(2) A Tervtanács tagjainak száma - az elnököt is ide számítva - legfeljebb 22 fő lehet.

(3) A Tervtanács tagjainak személyére a Tervtanács elnöke tesz javaslatot.

(4) * 

(5) *  A Tervtanács tagjait a polgármester nevezi ki.

7. § (1) *  A Tervtanács elnöke az önkormányzat főépítésze.

(2) * 

(3) *  A Tervtanács elnöke egyes jogköreit a Tervtanács Ügyrendjében meghatározottak szerint átadhat a helyettesítő elnök számára.

(4) A Tervtanács elnöke tartós akadályoztatás esetén meghatározott időpontig az ügyrend szerint átruházható jogkörök tekintetében felkérheti a helyettesítő elnököt az elnöki feladatok ellátására.

8. § (1) *  A tervtanácsi tagok kinevezése öt évre szól.

(2) * 

(3) * 

9. § (1) *  A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

(2) A bírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozóan a Tervtanácsi Kormányrendeletben meghatározott szakmai feltételek az irányadók. Bírálónak tervtanácsi tag is felkérhető.

(3) A bíráló feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése.

10. § (1) *  A tervtanácsokról szóló kormányrendeletben foglaltakon túl nem lehet a Tervtanács tagja vagy bírálója az a személy, aki

a) bűncselekményt követett el, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig,

b) szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el, annak jogerős megállapításától számított egy évig,

c) a Magyar Építész Kamara illetékes szervétől etikai-fegyelmi büntetést kapott, a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(2) Bírálóként, illetve elnökként, tagként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak

a) *  az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottak szerinti hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa, munkatársa, társtervezője vagy ágazati tervezője volt,

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban áll, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(3) Tervtanácsban nem vehet részt továbbá az sem, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(4) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a Tervtanács Ügyrendje rendelkezik.

11. § (1) *  A Tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője (a továbbiakban: a Tervtanács titkára) látja el, aki az erre irányuló tevékenységét a Tervtanács elnökének irányításával végzi.

(2) *  A Tervtanács titkára

a) végzi a Tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,

b) az elnök döntésének megfelelően meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit,

c) gondoskodik a tervtanácsi tárgyalások meghívóinak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

d) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi és településképi véleményt,

e) gondoskodik a Tervtanács véleményeinek nyilvántartásáról.

(3) * 

4. A tervtanácsi eljárás rendje

12. § (1) *  A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.

(2) *  A kérelmet és mellékleteit - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) kötelező benyújtani, emellett 2 példány papír alapú és egy példány elektronikus úton (összefűzött pdf formátumban) történő benyújtás előírt. A papír alapú és az elektronikus úton benyújtott tervdokumentációnak az ÉTDR-en benyújtott tervdokumentációval megegyező tartalma a tervező felelőssége.

(3) *  Tervtanácsi konzultációs eljárás esetén a tervdokumentáció 2 példány papír alapú és egy példány elektronikus úton (összefűzött pdf formátumban) történő benyújtása előírt.

13. § *  A Tervtanács - szükség szerint - minden páros hét csütörtökén ülésezik. A Tervtanács elnöke javaslatára a Tervtanács ülése más napon is megtartható, erről az érintetteket a Tervtanács titkára értesíti.

14. § *  A 12. § (2) bekezdésében előírt és egyéb, a kérelmező által becsatolni kívánt dokumentumokat elektronikus úton és papír alapon is minden páratlan hét csütörtök 12 óráig lehet benyújtani, az azt követő napokban benyújtott kérelmek benyújtási időpontjának a következő páratlan hét hétfőjét kell tekinteni.

15. § (1) A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni, illetve bíráló kijelölése esetén az elektronikus hozzáférést biztosítani kell a bíráló részére. A bíráló szakmai véleménye a tervtanácsi vélemény melléklete.

(2) *  A Tervtanács a véleményét - a Tervtanács Ügyrendjében foglalt szabályok szerint - 12 napon belül hozza meg. Ezen határidőbe a munkaszüneti napok és az igazgatási szünet napjai nem számítanak bele.

16. § *  A tervező, az építtető, a főépítész, és a polgármester kezdeményezheti a munkaközi tervdokumentáció tervtanácsi konzultáció keretében történő bemutatását. A konzultációról közbenső vélemény készül, mely tartalmazza a Tervtanács továbbtervezéssel kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. A tervtanácsi konzultációval a terv bemutatási kötelezettsége nem minősül teljesítettnek

17. § (1) *  A Tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően az Ügyrendjében meghatározott eltérő összetételben, de - az elnökkel együtt - legalább 4 taggal ülésezik. A Tervtanács határozatképességének feltétele legalább 3 szavazati joggal rendelkező tag jelenléte.

(2) *  A Tervtanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

18. § (1) * 

(2) *  A Tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságáról, továbbá a titokvédelemről.

(3) * 

(4) * 

(5) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a megtárgyalt terv tervezőjét,

b) a beruházót (építtetőt),

c) a polgármestert,

d) a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnökét,

e) a területileg illetékes egyéni választókerületben megválasztott helyi önkormányzati képviselőt,

f) a Polgármesteri Hivatal első fokú építési hatóságának a vezetőjét

g) * 

(6) * 

(7) A tanácskozási joggal meghívottak távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

19. § *  Ugyanazon ténybeli állapot mellett, azonos építészeti megoldást tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt a Tervtanács ismételten nem tárgyalhat meg, az eljárás ebben az esetben érdemi tervtanácsi vizsgálat nélkül főépítészi szakvéleményezés keretében elutasításra kerül.

20. § (1) *  A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv a tervtanácsokról szóló kormányrendelet minősítési szempontjainál felsoroltakon túlmenően megfelel-e a településképi arculati kézikönyv ajánlásainak és a településképvédelmi előírásoknak.

(2) *  A Tervtanács az épület funkcionális tartalmát (alaprajzi megoldásait) is vizsgálja, azzal kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg.

(3) *  A Tervtanács nem vizsgálja a benyújtott építészeti tervdokumentációval kapcsolatos szerzői jogi kérdéseket, arra az általános szerzői jogi előírásokat kell alkalmazni.

21. § (1) A Tervtanács szakmai véleményét a 20. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) *  A Tervtanács a véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre, valamint a tervdokumentáció alapján az építési tevékenységet

a) megvalósításra - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - ajánlja, vagy

b) megvalósításra nem ajánlja, és

ba) javaslatokkal főépítészi szakvéleményezési körbe utalja,

bb) az átdolgozott terv ismételt tervtanácsi bemutatása szükséges.

(3) *  A tervtanácsi vélemény megfogalmazására, tartalmára és indokolására vonatkozóan a tervtanácsokról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) *  Amennyiben a Tervtanács a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint dönt, úgy a módosított terv főépítészi szakvélemény kiadásával tervtanácsi tárgyalás nélkül véleményezhető. Ebben az esetben az építtető (vagy az építtetőt képviselő tervező) a véleményben szereplő szakmai szempontok, indokolás és ajánlások figyelembevételével átdolgozott terv benyújtásával kezdeményezheti a településképi vélemény - a (6) bekezdés szerinti eljárás keretében történő - kiadását.

(5) *  Amennyiben a Tervtanács a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján a tervet megvalósításra nem ajánlja, úgy a módosított tervet ismételten a Tervtanács elé kell terjeszteni.

(6) *  A (4) bekezdés alapján induló új eljárásban a településképi vélemény főépítészi szakvéleményen alapul. A főépítészi szakvélemény az átdolgozott tervdokumentációt engedélyezésre, valamint a tervdokumentáció alapján az építési tevékenységet

a) megvalósításra - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - ajánlja, vagy

b) megvalósításra nem ajánlja

minősítést tartalmazhat.

(7) *  A (6) bekezdés szerinti új eljárás a már megindult településképi véleményezési eljárás lezárását követően, az új eljárásra vonatkozó kérelemhez mellékelt átdolgozott, a Településképi rendelet 7. sz. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő tervdokumentáció benyújtásával kezdeményezhető. Ebben az esetben a főépítészi szakvéleményre alapozott településképi vélemény kiadásának határideje az átdolgozott terv hiánytalan benyújtásától számított 15 nap.

22. § (1) *  A Tervtanács titkára az elnök által aláírt tervtanácsi állásfoglalást az eljárás kezdeményezőjének feltölti az ÉTDR felületére, tájékoztatásul megküldi az építtetőnek, a tervtanácsi ülésen résztvevő tagoknak és valamennyi meghívottnak.

(2) *  A Tervtanács titkára a Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályai szerint a Tervtanács véleményét, az ülésről készült hangfelvételt, továbbá a tervdokumentáció papíralapú példányát nyilvántartásba veszi és megőrzi.

23. § (1) *  A tervtanácsi tárgyalásról minden esetben hangfelvétel készül.

(2) * 

24. § A Tervtanács működésének és eljárásának - az e rendeletben nem szabályozott - egyéb szabályait a Tervtanács Ügyrendje határozza meg. Az Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslata alapján - a polgármester egyetértésével - a Tervtanács egyszerű többséggel fogadja el.

5. Pénzügyi feltételek

25. § A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

26. § (1) *  A Tervtanács Ügyrendjében meghatározott mértékű tiszteletdíj illeti meg

a) az elnök, valamint a nem szavazati joggal résztvevő tag kivételével a Tervtanács tagját, és a helyettesítő elnököt mindazon napirendi pontok tekintetében, amelyek tárgyalásán részt vett,

b) a bírálót a megbízás teljesítése esetén.

(2) * 

(3) A tiszteletdíj kifizetésére - a tárgynegyedévi munka összegzését követően - negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napon belül kerül sor.

(4) A Tervtanács tagjaival és a bírálókkal az Önkormányzat a feladat ellátására megbízási szerződést köt.

27. § A Tervtanács működésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli, ennek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2017. december 20. napján lép hatályba.

29. § (1) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban az önkormányzati tervtanács eljárása vonatkozásában a kezdeményezés időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.

30. § * 

31. § * 

32. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 18. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző