Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest, IV. kerület - Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Budapest, IV. kerület - Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a 76554/11 hrsz.-ú ingatlan teljes területét érintően. * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. december 18. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző