Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületi parkolásról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet személyi hatálya minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre kiterjed, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén, az e rendelet területi hatálya alá tartozó területen:

a) új épületet, építményt épít, létesít, vagy meglévő épületet bővít,

b) építési engedélyt igénylő, rendeltetésmód változással járó építmény-átalakítást végez,

c) olyan rendeltetésmódosítást hajt végre, vagy olyan területhasználatot folytat, ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg.

(2) *  E rendelet területi hatálya az 1. számú mellékelt szerinti Dél-Újpest, Újpesti lakótelep, Újpest Városközpont, Károlyi Városnegyed, Újpest kertváros, Északi Kertváros, Megyer kertváros, Káposztásmegyeri lakótelep és Székesdűlő és Megyeri hídfő városrészek teljes területére terjed ki.

2. § E rendelet célja, hogy Újpest közigazgatási területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint a hatályos településrendezési eszközök keretei között- Újpest beépítési, értékvédelmi és közlekedési sajátosságaira figyelemmel -meghatározza a parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának helyi szabályait.

3. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit, az OTÉK, valamint az egyéb építésügyi jogszabályokat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

2. A telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettség

4. § (1) A területi hatály alá tartozó KÉSZ-ek „A szükséges parkolóhelyek biztosításának szabályai”-ról szóló címeiben meghatározottak szerint az új épület (létesítmény) létesítésének, meglévő épület (létesítmény) rendeltetése megváltoztatásának vagy bővítésnek megfelelően számított parkolóhelyek számának egésze, vagy annak egy része az építés helye szerinti telken kívül is biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedménnyel érintett épület (létesítmény) építtetőjét telken kívüli parkolóhely-építési kötelezettség terheli, amelyet az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az e rendeletben foglaltaknak megfelelően megválthatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti telken kívüli parkolóhely-építési kötelezettséget 500 méteren belül:

a) újonnan létesülő közterületi parkolóban, vagy

b) közterületi parkoló-építményben, vagy

c) önálló nem közterületi parkoló-építményben

lehet teljesíteni a (4) bekezdés szerinti kivétellel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti telken kívüli parkolóhely-építési kötelezettséget a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében 50 méteren belül újonnan létesülő közterületi parkolóban lehet teljesíteni.

5. § Ha az előírt számú parkoló kialakítása a telken belül a területi hatály alá tartozó KÉSZ-ek „A szükséges parkolóhelyek biztosításának szabályai”-ról szóló címeiben meghatározottak miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az építésügyi hatóság a tervezett építkezést akkor is engedélyezheti, ha az építtető a hiányzó számú parkolóhelyek építését az Önkormányzattal az e rendelet 7. §-ban foglaltak szerint megkötött szerződés alapján - a parkolóhely-megváltási díj befizetésével - az Önkormányzatra átruházza.

3. A parkolás biztosításának szabályai

6. § (1) A közterületi parkolóhelyek biztosításának lehetőségei:

a) közterületen önálló, szilárd burkolatú, fásított parkoló kialakítása,

b) járdaszegély melletti - párhuzamos, merőleges vagy ferde - parkolósáv szabályos felfestése, vagy egyértelmű jelzése,

c) járdaszegély átépítésével történő parkolóhely-építés az útpálya mellett,

d) közterületi mélygarázsban,

e) közterületi parkoló építményben.

(2) A nem közterületi parkolóhely elhelyezése önálló parkoló építményben biztosítható.

(3) A megállapodás és a megváltási díj megfizetése semmilyen tulajdoni és használati jogot nem keletkeztet építtető részére.

4. A parkolóhely építési kötelezettség pénzbeli megváltása

7. § (1) Az építtető - a területi hatály alá tartozó KÉSZ-ek „A szükséges parkolóhelyek biztosításának szabályai”-ról szóló címeiben meghatározottak figyelembe vételével - az új épület (létesítmény) létesítése, meglévő épület (létesítmény) rendeltetés megváltoztatásának vagy bővítésének helye szerinti telken kívüli parkolóhely építési kötelezettségét - az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján - az előírt számú parkolóhelynek megfelelő mértékben, pénzben megváltva átruházhatja az Önkormányzatra.

(2) A parkolóhely építési kötelezettség átruházása és pénzbeli megváltása az építtető indokolást is tartalmazó kérelmére indul.

(3) A területi hatály alá tartozó KÉSZ-ek „A szükséges parkolóhelyek biztosításának szabályai”-ról szóló címeiben meghatározott parkolóhely-létesítés teljesítése alól adható kedvezmény mértékéről a parkolóhely létesítési kötelezettség megváltásával kapcsolatos megállapodás aláírását megelőzően

a) Polgármester dönt legfeljebb 10.000.000 Ft megváltási díj kötelezettség vállalásig,

b) az a) pontban meghatározott összeg felett Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsága dönt.

(4) A parkolóhely építési kötelezettség átruházásáról és pénzbeli megváltásáról az építtető és az Önkormányzat szerződést köt. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a pénzbeli megváltási díjat az építtetőnek mikor és hogyan, illetve milyen összegben kell megfizetnie az Önkormányzat részére.

(5) A már elbírált, de változatlan tartalommal benyújtott terv és egyazon építési tevékenységre vonatkozó kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

(6) A megváltási díj befizetését igazoló bizonylatot az építtetőnek az építési vagy fennmaradási engedély kérelemhez, egyéb bejelentéshez mellékelnie kell. Abban az esetben, ha a parkolóhely-építési kötelezettség átruházásáról és pénzbeli megváltásáról létrejött szerződés bármely okból megszűnik, és/vagy az építési-, illetve fennmaradási engedély, vagy egyéb bejelentés jogerősen elutasításra kerül, az Önkormányzat építtető kérelmére haladéktalanul intézkedik a megfizetett megváltási díj visszafizetéséről, amely után kamat nem jár.

5. A parkolóhely megváltás díja

8. § (1) A parkoló-férőhely megváltásként az építtetők által az Önkormányzatnak befizetett összeget elkülönítetten kell nyilvántartani, és azt parkolási célú létesítmények létesítésére kell fordítani.

(2) Az Önkormányzat a parkolóhelyet önállóan saját beruházásaként, társulási formában, vagy más beruházásban való részvétellel is megvalósíthatja.

9. § (1) A parkolóhelyek férőhelyenkénti megváltási nettó díját a megváltás kategóriája szerinti bontásban és a településszerkezeti egységek szerinti mellékletek tartalmazzák.

(2) Az átruházott parkolóhely-építési kötelezettség megváltásának díjából finanszírozott parkolók közhasználatúak, a befizetett megváltási díj alapján nem jelölhetők meg kizárólagos használatra.

(3) A parkolók megváltási díja az építés feltételeként attól függetlenül fizetendő, hogy az engedménnyel érintett ingatlan tulajdonosai, vagy bérlői (használói) a megvalósított parkolóhelyeket ténylegesen igénybe veszik-e.

6. Záró és átmeneti rendelkezések

10. § E rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

12. § (1) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését megelőzően kiadott építési engedélyek utólagos módosítása esetében is alkalmazni kell, ha az építési engedély megfelelő módosítása iránti eljárás az e rendelet hatályba lépését követően indult.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. január 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI EGYSÉGEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletéhez * 

A PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS DÍJAZÁSA (nettó Forint)

1. sz. településszerkezeti egység, Dél-Újpest

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki; 2.250.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható és/vagy forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.250.000
C a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé 2.250.000
D a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról közelíthető meg gépjárművel 2.250.000
E a telken értékvédelem alatt álló épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 750.000
F a telken a 6. mellékletben felsorolt épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.050.000
G a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 1.500.000
H egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos fejlesztés történik 0
I Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik legfeljebb 200 m2 alapterületen. 1.200.000
J új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 750.000
K új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
L új sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
M új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
N Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik 200 m2 feletti alapterületen 1.200.000
O az A - N pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.000.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

2. sz. településszerkezeti egység, Újpesti lakótelep

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.925.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható valamint forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.925.000
C a telek geometriai méretei (10 m-nél keskenyebb telekszélesség vagy 30 m-nél kisebb telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; 2.925.000
D1 a telken értékvédelem alatt álló épület esetén, ha az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 975.000
D2 a telken a 6. mellékletben szereplő építmény esetén, ha az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 1.365.000
E a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.950.000
F egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos bővítés történik 0
G bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység bővítés történik 0
H meglévő épületen belül nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi bővítés történik 0
I sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység bővítés történik k 0
J a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik; 1.950.000
K Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység rendeltetésváltozása történik legfeljebb 200 m2 alapterületen 1.560.000
L új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 975.000
M új bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység építés történik 0
N új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
O új sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
P új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
Q új egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos építés történik 0
R Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik 200 m2 feletti alapterületen 1.560.000
S az A - R pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.900.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

3. sz. településszerkezeti egység, Újpest Városközpont

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.925.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható, vagy forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.925.000
C a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé 2.925.000
D a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról közelíthető meg gépjárművel 2.925.000
E a telken értékvédelem bármely fajtája alá vont épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 975.000
F a telken a 6. mellékletben felsorolt épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.365.000
G a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.950.000
H egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos fejlesztés történik 0
I meglévő bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
J meglévő nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
K meglévő sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
L meglévő strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
M a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik 1.950.000
N az Lk-1 jelű kisvárosias zártsorú, vagy kialakult beépítési móddal szabályozott építési övezetek területén, valamint kizárólag azon zártsorú beépítési móddal szabályozott Vt-H és Vi-1 jelű építési övezetek területén, ahol a lakófunkció is megengedett, a meglévő épület közterület felőli épülettraktusában, valamint a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztése történik legfeljebb 200 m2 alapterületen 1.560.000
O új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 975.000
P új bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység építés történik 0
Q új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
R új sportolás célját szolgáló telken önálló rendeltetési egység építés történik 0
S új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
T Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik 200 m2 feletti alapterületen 1.560.000
U az A - T pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.900.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

4. sz. településszerkezeti egység, Károlyi Városnegyed

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.587.500
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható, valamint forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.587.500
C a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé 2.587.500
D a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról közelíthető meg gépjárművel 2.587.500
E a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 862.500
F a telken a 6. mellékletben felsorolt épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.207.500
G a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.725.000
H egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos fejlesztés történik 0
I bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
J meglévő nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
K meglévő sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
L meglévő strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik 0
M a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik 1.725.000
N az Lk-1 jelű kisvárosias építési övezetek területén, valamint kizárólag azon zártsorú beépítési móddal szabályozott vegyes intézményi (Vi-1 és Vi-2) övezetek területén, ahol a lakófunkció is megengedett, a meglévő épület közterület felőli épülettraktusában, valamint a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztése történik legfeljebb 200 m2 alapterületen 1.380.000
O új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 862.500
P új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
Q új sportolás célját szolgáló telken önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
R új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
S Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik 200 m2 feletti alapterületen 1.380.000
T az A - S pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.450.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani

5. sz. településszerkezeti egység, Újpest kertváros

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.250.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható és/vagy forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.250.000
C a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé 2.250.000
D a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról közelíthető meg gépjárművel 2.250.000
E a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 750.000
F a telken a 6. mellékletben felsorolt épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.050.000
G a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.500.000
H egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos fejlesztés történik 0
I bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
J meglévő telken nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi fejlesztés történik 0
K meglévő telken sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
L meglévő telken strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
M a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik 1.500.000
M Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik legfeljebb 200 m2 alapterületen 1.200.000
O új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 750.000
P új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény fejlesztés történik 0
Q új sportolás célját szolgáló telken önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
R új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
S Lk-1 kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületen a közterület felőli épülettraktusban, a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztés történik 200 m2 feletti alapterületen 1.200.000
T az A - S pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.000.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

6. sz. településszerkezeti egység, Északi kertváros

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki; 2.250.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható és/vagy forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.250.000
C a telek geometriai méretei (10,0 méternél keskenyebb telekszélesség vagy 30,0 méternél kisebb telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; 2.250.000
D a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 1.500.000
E bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység bővítés történik; 0
F a telken nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi rendeltetés bővítés történik; 0
G a telken sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik; 0
H a telken egyházi célú rendeltetési egység bővítés kerül elhelyezésre; 0
I a már kialakult úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik 1.500.000
J új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 750.000
K új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
L új sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
M telken egyházi célú rendeltetési egység kerül elhelyezésre 0
N új bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztése történik; 0
O az A - N pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.000.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

7. sz. településszerkezeti egység, Megyer kertváros

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.250.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható valamint forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.250.000
C telek geometriai méretei (10 m-nél keskenyebb telekszélesség vagy 30 m-nél kisebb telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé 2.250.000
D a telken értékvédelem alatt lévő épület áll, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 750.000
E a telken a 6. mellékletben szereplő építmény esetén, ha az nem teszi lehetővé a parkolóhelylétesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.050.000
F a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.500.000
G a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik 1.500.000
H új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése esetén 750.000
I az A - H pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.000.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

9. sz. településszerkezeti egység, Káposztásmegyeri lakótelep

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki 2.925.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható valamint forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.925.000
C a telek geometriai méretei keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; 2.925.000
D a telek kizárólag meglévő, vagy a kerületi szabályozási tervben tervezett gyalogos utcáról közelíthető meg gépjárművel; 2.925.000
E a telken értékvédelem alatt álló épület esetén, ha az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 975.000
F a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését 1.950.000
G egyházi épülettel, vagy temetkezéssel kapcsolatos bővítés történik 0
H meglévő bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztés történik 0
I meglévő nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi egység vagy, létesítmény fejlesztés történik; 0
J meglévő sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik; 0
K meglévő strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység vagy, létesítmény fejlesztés történik; 0
L a már meglévő úszótelken elhelyezkedő épület esetében az épület bővítése, vagy a rendeltetési egységeinek, valamint az épület egészének rendeltetésváltoztatása történik; 1.950.000
M kizárólag azon zártsorú beépítési móddal szabályozott vegyes intézményi övezetek területén, ahol a lakófunkció is megengedett, a meglévő épület közterület felőli épülettraktusában, valamint a földszinten kialakított nem lakó egység fejlesztése történik legfeljebb 200 m2 alapterületen. 1.560.000
N új szociális bérlakás építése, meglévő bővítése történik 975.000
O új bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység építés történik 0
P új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény építés történik 0
Q új sportolás célját szolgáló telken önálló rendeltetési egység építés történik; 0
R új strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik; 0
az A - R pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.900.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

10. sz. településszerkezeti egység, Székesdűlő és Megyeri hídfő

megváltás kategóriája Ft
A meglévő, lakás célú rendeltetési egységet, vagy azt is magába foglaló épületet lakás célú rendeltetési egységgel bővítenek, amelynek önálló, személygépjármű behajtásra alkalmas közterületi kapcsolata nincsen, és az az átalakítással, bővítéssel összefüggésben műszaki szempontból nem alakítható ki; 2.250.000
B meglévő épület átalakításánál a telekre való be- és kihajtás műszakilag nem biztosítható és/vagy forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető 2.250.000
C a telek geometriai méretei (10,0 méternél keskenyebb telekszélesség vagy 30,0 méternél kisebb telekmélység) a telken belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé; 2.250.000
D a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet található, és az nem teszi lehetővé a parkolóhely-létesítési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését; 1.500.000
E bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység bővítés történik; 0
F a telken nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi rendeltetés bővítés történik; 0
G a telken sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység fejlesztés történik; 0
H a telken egyházi célú rendeltetési egység bővítés kerül elhelyezésre; 0
I az építési övezet környezetvédelmi szempontból a telken belüli utólagos felszíni parkoló kialakítását megtiltja 1.500.000
J új szociális bérlakás építése történik 750.000
K új nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi létesítmény elhelyezés történik 0
L új sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egység építés történik 0
M a telken egyházi célú rendeltetési egység kerül elhelyezésre 0
N új bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység fejlesztése történik; 0
O az A - N pontokban fel nem sorolt egyéb esetekben 3.000.000

A fenti díjak nem tartalmaznak általános forgalmi adót. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell felszámítani.

3-9. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez *