Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének:

Költségvetési kiadások főösszegét 28 964 204 eFt-ban
Finanszírozási kiadások főösszegét 3 431 603 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét 32 395 807 eFt-ban
Költségvetési bevételek főösszegét 20 861 195 eFt-ban
Finanszírozási bevételek főösszegét 11 534 612 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét 32 395 807 eFt-ban
A hiány összegét 0 eFt-ban

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 32 395 807
Felhalmozási célú bevételek 3 596 975
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11 534 612
Működési célú bevételek 17 264 220
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 32 395 807
Felhalmozási célú kiadások 12 820 625
ebből:
- beruházási kiadások 7 918 647
- felújítások 971 697
- egyéb felhalmozási célú kiadások 2 048 435
- fejlesztési tartalékok 1 881 846
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 16 143 579
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 6 350 747
- dologi kiadások 6 117 545
- ellátottak pénzbeli juttatásai 403 698
- egyéb működési célú kiadások 2 644 526
- működési tartalékok 627 063
Működési célú finanszírozási kiadások 3 431 603

(2) *  A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

eFt
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 31 135 658
Felhalmozási célú bevételek 3 773 251
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11 234 612
Működési célú bevételek 16 127 795
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 31 135 658
Felhalmozási célú kiadások 12 384 898
ebből:
- beruházási kiadások 7 899 858
- felújítások 970 850
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 693 000
- fejlesztési tartalékok 1 821 190
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 15 621 681
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 6 325 555
- dologi kiadások 5 819 544
- ellátottak pénzbeli juttatásai 419 968
- egyéb működési célú kiadások 2 604 99
- működési tartalékok 451 618
Működési célú finanszírozási kiadások 3 129 079

(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján 2018. február 28-ig 42 000 Ft-ban, 2018. március 1-től 47 000 Ft-ban határozza meg.

4. § *  A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 8. és 17. „2018. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei

5. § *  A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

(4) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

4. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(9) Az Önkormányzat az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési támogatását heti finanszírozási terv alapján biztosítja.

(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5 .a. melléklet I./B./6. sorában, az Újpesti Városgondnokság 5.a melléklet I./B./7. és a II./B./5. soraiban meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.

(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2018. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

6. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,

b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.

8. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

9. Előirányzat-módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

10. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2017. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

11. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) Az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége 2018-re realizált eredményéből félévente, a félév utolsó hónapját követő hó 15. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában elszámol az Önkormányzat felé.

(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.

12. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:

- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.

13. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2019. január 1-je és a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. február 15. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. terv 2018. terv Index (4/3)
1. 2. 3. 4. 5.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 288 834 101,6%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 3 115 589 109,4%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 0 0,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 876 444 102,3%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 198 782 123,6%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 40 363 101,1%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 173 245 44,3%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 097 561 88,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 1 097 561 88,9%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 843 896 106,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 250 000 104,5%
Építményadó 2 500 000 2 585 000 103,4%
Telekadó 520 000 570 000 109,6%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 95 000 105,6%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 7 251 626 107,9%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 7 251 626 107,9%
3. Gépjárműadó 220 000 220 000 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 75 000 125,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 75 000 125,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 47 270 39,8%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 20 000 22,2%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 13 500 112,5%
Egyéb bírságokat 6 770 3 770 55,7%
IV. Működési bevételek 1 908 312 1 559 366 81,7%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 215 734 53,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 179 479 38,3%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 475 958 510 154 107,2%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 211 572 69,8%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 93 427 59,1%
Kamatbevételek 70 000 310 000 442,9%
Egyéb működési bevételek 19 000 29 000 152,6%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 474 610 59,3%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 26 317 28,2%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 26 317 28,2%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 214 000 192,8%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 64 000 581,8%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 150 000 150,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 17 504 584 99,36%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 5 703 053 514,9%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113
Maradvány igénybevétele 1 107 503 721 940 65,2%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 23 207 637 123,9%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 918 924 113,6%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 914 283 99,2%
III. Dologi kiadások 4 536 723 4 826 222 106,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 415 080 103,0%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 362 828 97,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 608 642 474,1%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 1 754 186 76,4%
VI. Tartalékok 1 373 631 1 499 792 109,2%
VII. Beruházások 4 039 192 7 087 329 175,5%
VIII. Felújítások 273 050 409 493 150,0%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 773 686 183,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 3 000 60,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 770 686 184,7%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 23 207 637 123,9%
E./X. Finanszírozási kiadások össesen 0 0
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 23 207 637 123,9%
többlet/ hiány 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 7 897 864 112,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2016. tényadatok 2017. eredeti 2017. várható tényadatok 2018. terv Index (6/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2016. tényadatok 2017. eredeti 2017. várható tényadatok 2018. terv Index (13/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 095 456 5 252 707 5 386 443 5 833 207 111,1% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 424 204 3 238 022 3 385 845 3 288 834 101,6%
2. Dologi kiadások 4 730 106 4 536 723 3 919 572 4 826 222 106,4% 2. Közhatalmi bevételek 10 286 902 10 231 773 10 580 076 10 843 896 106,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 266 102 403 080 256 552 415 080 103,0% 3. Működési bevételek 2 359 127 1 908 312 1 916 126 1 559 366 81,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 532 2 423 578 2 547 293 2 362 828 97,5% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 107 251 93 300 95 754 26 317 28,2%
5. Működési tartalékok 0 552 375 0 1 040 792 188,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 515 196 13 168 463 12 109 860 14 478 129 109,9% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 177 484 15 471 407 15 977 801 15 718 413 101,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 19 190 004 10 254 703 2. Külső finanszírozási bevételek 17 822 036 9 028 202
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 19 190 004 0 10 254 703 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 17 822 036 0 9 028 202 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 705 200 13 168 463 22 364 563 14 478 129 109,9% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 999 520 15 471 407 25 006 003 15 718 413 101,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 1 796 481 4 039 192 2 738 867 7 087 329 175,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 374 904 1 234 211 826 337 1 097 561 88,9%
2. Felújítások 394 273 273 050 876 418 409 493 150,0% 2. Felhalmozási bevételek 1 233 990 800 000 958 610 474 610
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 440 372 422 160 909 428 773 686 183,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77 364 111 000 215 280 214 000 192,8%
Felhalmozási tartalékok 821 256 459 000 55,9%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 631 126 5 555 658 4 524 713 8 729 508 157,1% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 686 258 2 145 211 2 000 227 1 786 171 83,3%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 907 179 1 107 503 1 256 631 721 940 65,2%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 907 179 1 107 503 1 256 631 5 703 053 514,9%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 631 126 5 555 658 4 524 713 8 729 508 157,1% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 593 437 3 252 714 3 256 858 7 489 224 230,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 36 336 326 18 724 121 26 889 276 23 207 637 123,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 37 592 957 18 724 121 28 262 861 23 207 637 123,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 35 699 37,4% 0 16 150
- állami feladat 0 16 150
- kötelező feladat 95 403 35 699 37,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 6 770 3 770 55,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 6 770 3 770 55,69%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 927 226 69,2% 31 102 28 216 90,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 927 226 69,2% 30 531 27 645 90,5%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 962 925 67,1% 37 872 48 136 127,10%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 296 871 112,4% 1 405 221 1 600 993 113,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 296 871 112,4% 1 405 221 1 600 993 113,9%
- önként vállalt feladatok
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 296 871 112,4% 1 405 221 1 600 993 113,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 7 259 796 103,1% 1 443 093 1 649 129 114,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 520 876 116,2% 900 370 1 049 632 116,6%
- állami feladat 0 16 566
- kötelező feladat 3 030 110 3 520 876 116,2% 842 256 954 900 113,4%
- önként vállalt feladatok 58 114 78 166 134,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 660 390 99,6% 194 829 202 744 104,1%
- állami feladat 0 4 275
- kötelező feladat 662 947 660 390 99,6% 194 829 198 469 101,9%
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Dologi kiadások 2 963 553 2 832 669 95,6% 263 987 283 546 107,4%
- állami feladat 0 2 909
- kötelező feladat 2 963 553 2 832 669 95,6% 245 375 263 515 107,4%
- önként vállalt feladatok 18 612 17 122 92,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 900 900 100,0% 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 43 578 19,5% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 223 778 43 578 19,5% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Beruházások 145 048 186 860 128,8% 59 727 89 027 149,1%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 145 048 186 860 128,8% 59 727 89 027 149,1%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felújítások 12 700 14 523 114,4% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 12 700 14 523 114,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 7 259 796 103,1% 1 443 093 1 649 129 114,28%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 7 259 796 103,1% 1 443 093 1 649 129 114,3%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 131 99,3% 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 51 849 54,3% 3 142 619 3 236 985 103,0%
- állami feladat 0 16 150 0 0
- kötelező feladat 95 403 35 699 37,4% 3 141 349 3 236 985 103,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 1 270 0 0,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 1 234 211 1 097 561 88,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 1 234 211 1 097 561 88,9%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 3 770 55,7% 10 225 003 10 840 126 106,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 6 770 3 770 55,7% 10 225 003 10 840 126 106,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 955 442 69,7% 537 106 603 924 112,4%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 954 871 69,7% 290 529 159 044 54,7%
- önként vállalt feladatok 571 571 100,0% 246 577 444 880 180,4%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 800 000 474 610 59,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 800 000 474 610 59,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 93 300 26 317 28,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 80 000 22 000 27,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 13 300 4 317 32,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 111 000 214 000 192,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 100 000 150 000 150,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 11 000 64 000 581,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 011 061 68,62% 16 143 239 16 493 523 102,17%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 7 897 864 112,7% 1 107 503 5 703 053 514,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 008 750 7 897 864 112,7%
- önként vállalt feladatok 1 107 503 5 703 053 514,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 7 897 864 112,7% 1 107 503 5 703 053 514,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 8 908 925 105,0% 17 250 742 22 196 576 128,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 570 508 116,3% 400 257 348 416 87,0%
- állami feladat 0 16 566 0 0
- kötelező feladat 3 872 366 4 475 776 115,6% 375 842 323 897 86,2%
- önként vállalt feladatok 58 114 78 166 134,5% 24 415 24 519 100,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 863 134 100,6% 64 194 51 149 79,7%
- állami feladat 0 4 275 0 0
- kötelező feladat 857 776 858 859 100,1% 60 948 47 754 78,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 3 246 3 395 104,6%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 116 215 96,6% 1 309 183 1 710 007 130,6%
- állami feladat 0 2 909 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 096 184 96,5% 1 023 486 1 427 904 139,5%
- önként vállalt feladatok 18 612 17 122 92,0% 285 697 282 103 98,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 100,0% 378 000 390 000 103,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,0% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 378 000 390 000 103,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 43 578 19,5% 2 199 800 2 319 250 105,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 43 578 19,5% 1 757 095 1 837 545 104,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 442 705 481 705 108,8%
513 Tartalékok 0 0 1 373 631 1 499 792 109,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 1 373 631 1 499 792 109,2%
6. Beruházások 204 775 275 887 134,7% 3 834 417 6 811 442 177,6%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 275 887 134,7% 3 834 417 6 811 442 177,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 12 700 14 523 114,4% 260 350 394 970 151,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 14 523 114,4% 260 350 394 970 151,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 422 160 773 686 183,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 272 719 381 978 140,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 149 441 391 708 262,1%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 8 908 925 105,03% 10 241 992 14 298 712 139,61%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 7 008 750 7 897 864 112,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 7 008 750 7 897 864 112,7%
- önként vállalt feladatok 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 7 008 750 7 897 864 112,69%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 8 908 925 105,0% 17 250 742 22 196 576 128,7%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 335 99,40% 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 288 834 101,6%
- állami feladat 0 16 150
- kötelező feladat 3 236 752 3 272 684 101,1%
- önként vállalt feladatok 1 270 0 0,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 097 561 88,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 1 234 211 1 097 561 88,9%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 843 896 106,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 843 896 106,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 1 559 366 81,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 113 915 67,1%
- önként vállalt feladatok 247 148 445 451 180,2%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 474 610 59,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 800 000 474 610 59,3%
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 26 317 28,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 80 000 22 000 27,5%
- önként vállalt feladatok 13 300 4 317 32,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 214 000 192,8%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 100 000 150 000 150,0%
- önként vállalt feladatok 11 000 64 000 581,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 17 504 584 99,36%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 5 703 053 514,9%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 107 503 5 703 053 514,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 5 703 053 514,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 23 207 637 123,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 918 924 113,6%
- állami feladat 0 16 566
- kötelező feladat 4 248 208 4 799 673 113,0%
- önként vállalt feladatok 82 529 102 685 124,4%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 914 283 99,2%
- állami feladat 0 4 275
- kötelező feladat 918 724 906 613 98,7%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 395 104,6%
3. Dologi kiadások 4 536 723 4 826 222 106,4%
- állami feladat 0 2 909
- kötelező feladat 4 232 414 4 524 088 106,9%
- önként vállalt feladatok 304 309 299 225 98,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 415 080 103,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 100,0%
- önként vállalt feladatok 378 000 390 000 103,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 362 828 97,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 1 881 123 95,0%
- önként vállalt feladatok 442 705 481 705 108,8%
513 Tartalékok 1 373 631 1 499 792 109,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 1 499 792 109,2%
6. Beruházások 4 039 192 7 087 329 175,5%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 7 087 329 175,5%
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felújítások 273 050 409 493 150,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 273 050 409 493 150,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 773 686 183,3%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 272 719 381 978 140,1%
- önként vállalt feladatok 149 441 391 708 262,1%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 23 207 637 123,95%
9. Finanszírozási kiadások 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 23 207 637 123,9%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 585 99,50%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 136 709 108,3% 213 985 224 576 104,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 136 709 108,3% 213 985 224 576 104,9%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 136 709 108,3% 213 985 224 576 104,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 115 014 111,2% 175 674 189 121 107,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 115 014 111,2% 175 674 189 121 107,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 21 645 95,2% 38 271 35 415 92,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 21 645 95,2% 38 271 35 415 92,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 100,0% 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 100,0% 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 136 709 108,3% 213 985 224 576 104,9%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 57,00 95,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 31,00 29,00 93,5%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 29,00 28,00 96,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 131 859 101,4% 221 174 248 843 112,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 131 859 101,4% 221 174 248 843 112,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 131 859 101,4% 221 174 248 843 112,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 110 943 104,1% 181 499 209 345 115,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 110 943 104,1% 181 499 209 345 115,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 20 846 89,0% 39 595 39 378 99,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 20 846 89,0% 39 595 39 378 99,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 70 116,7% 80 120 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 70 116,7% 80 120 150,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 131 859 101,4% 221 174 248 843 112,5%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 125 338 103,0% 111 155 123 414 111,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 125 338 103,0% 111 155 123 414 111,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 125 338 103,0% 111 155 123 414 111,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 105 354 105,7% 91 158 103 826 113,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 105 354 105,7% 91 158 103 826 113,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 19 924 90,8% 19 917 19 528 98,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 19 924 90,8% 19 917 19 528 98,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 60 150,0% 80 60 75,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 60 150,0% 80 60 75,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 125 338 103,0% 111 155 123 414 111,0%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 128 781 111,0% 125 553 131 006 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 128 781 111,0% 125 553 131 006 104,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 128 781 111,0% 125 553 131 006 104,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 108 326 114,0% 102 963 110 182 107,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 108 326 114,0% 102 963 110 182 107,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 20 425 97,7% 22 560 20 794 92,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 20 425 97,7% 22 560 20 794 92,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 128 781 111,0% 125 553 131 006 104,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 123 293 106,4% 174 904 191 103 109,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 123 293 106,4% 174 904 191 103 109,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 123 293 106,4% 174 904 191 103 109,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 104 000 109,5% 143 447 160 773 112,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 104 000 109,5% 143 447 160 773 112,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 19 248 92,5% 31 407 30 280 96,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 19 248 92,5% 31 407 30 280 96,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 100,0% 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 100,0% 50 50 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 123 293 106,4% 174 904 191 103 109,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 116 828 99,5% 194 095 183 760 94,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 116 828 99,5% 194 095 183 760 94,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 116 828 99,5% 194 095 183 760 94,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 323 102,1% 159 214 154 808 97,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 323 102,1% 159 214 154 808 97,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 18 475 87,5% 34 836 28 907 83,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 18 475 87,5% 34 836 28 907 83,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 100,0% 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 100,0% 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 116 828 99,5% 194 095 183 760 94,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 100,0% 56,00 53,00 94,6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 100,0% 29,00 27,00 93,1%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 27,00 26,00 96,3%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 111 540 100,2% 113 395 118 297 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 111 540 100,2% 113 395 118 297 104,3%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 111 540 100,2% 113 395 118 297 104,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 93 868 102,6% 92 926 99 437 107,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 93 868 102,6% 92 926 99 437 107,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 17 637 89,0% 20 444 18 835 92,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 17 637 89,0% 20 444 18 835 92,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 100,0% 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 100,0% 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 111 540 100,2% 113 395 118 297 104,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 30,00 93,8% 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 15,00 88,2% 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
4. Működési bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
5. Felhalmozási bevételek -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
ebből: állami feladat -
kötelező feladat -
önkéntes feladat -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 095 347 105,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 095 347 105,1%
önkéntes feladat -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 095 347 105,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 763 320 107,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 763 320 107,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 331 337 92,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 331 337 92,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 690 107,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 690 107,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások -
ebből: állami feladat
kötelező feladat -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 095 347 105,1%
Költségvetési létszámkeret 564,50 556,50 98,6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 289,00 98,0%
technikai létszámkeret 269,50 267,50 99,3%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 14 729 35,9% 20 108 20 970 104,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 14 729 35,9% 20 108 20 970 104,3%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - - 447 760 602 298 134,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 447 760 602 298 134,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 14 729 35,9% 467 868 623 268 133,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 12 393 37,1% 384 638 525 693 136,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 12 393 37,1% 384 638 525 693 136,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 2 316 30,6% 83 150 97 495 117,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 2 316 30,6% 83 150 97 495 117,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 20 22,2% 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 20 22,2% 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 14 729 35,9% 467 868 623 268 133,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 - 0,0% - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 34 246 0,0% - -
önkéntes feladat - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat -
3. Közhatalmi bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
4. Működési bevételek 1 340 104 927 226 69,2%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 1 340 104 927 226 69,2%
önkéntes feladat - -
5. Felhalmozási bevételek - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 859 048 138,1% 2 540 682 2 740 178 107,9%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 622 269 859 048 138,1% 2 540 682 2 740 178 107,9%
önkéntes feladat - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 859 048 130,8% 3 880 786 3 667 404 94,5%
B. KIADÁSOK - -
1. Személyi juttatások 536 622 724 270 135,0% 441 029 495 200 112,3%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 536 622 724 270 135,0% 441 029 495 200 112,3%
önkéntes feladat - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 134 628 112,4% 94 738 94 614 99,9%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 119 743 134 628 112,4% 94 738 94 614 99,9%
önkéntes feladat - -
3. Dologi kiadások 150 150 100,0% 2 962 593 2 831 729 95,6%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 150 150 100,0% 2 962 593 2 831 729 95,6%
önkéntes feladat - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 900 900 100,0%
önkéntes feladat - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 43 578 19,5%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 223 778 43 578 19,5%
önkéntes feladat - -
6. Tartalékok - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
7. Beruházások 145 048 186 860 128,8%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 145 048 186 860 128,8%
önkéntes feladat - -
8. Felújítások 12 700 14 523 114,4%
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat 12 700 14 523 114,4%
önkéntes feladat - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
10. Finanszírozási kiadások - -
ebből: állami feladat - -
kötelező feladat - -
önkéntes feladat - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 859 048 130,8% 3 880 786 3 667 404 94,5%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 35 699 37,4% 95 403 35 699 37,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 95 403 35 699 37,4% 95 403 35 699 37,4%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 927 226 69,2% 1 340 104 927 226 69,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 340 104 927 226 69,2% 1 340 104 927 226 69,2%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 610 711 4 201 524 116,4% 5 603 529 6 296 871 112,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 3 610 711 4 201 524 116,4% 5 603 529 6 296 871 112,4%
önkéntes feladat - - - -
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 046 218 5 164 449 102,3% 7 039 036 7 259 796 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 395 674 1 757 556 125,9% 3 030 110 3 520 876 116,2%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 1 395 674 1 757 556 125,9% 3 030 110 3 520 876 116,2%
önkéntes feladat - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 205 329 053 107,8% 662 947 660 390 99,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 305 205 329 053 107,8% 662 947 660 390 99,6%
önkéntes feladat - - - -
3. Dologi kiadások 2 962 913 2 831 979 95,6% 2 963 553 2 832 669 95,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 2 962 913 2 831 979 95,6% 2 963 553 2 832 669 95,6%
önkéntes feladat - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 100,0% 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 900 900 100,0% 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 43 578 19,5% 223 778 43 578 19,5%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 223 778 43 578 19,5% 223 778 43 578 19,5%
önkéntes feladat - - - -
6. Tartalékok - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Beruházások 145 048 186 860 128,8% 145 048 186 860 128,8%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 145 048 186 860 128,8% 145 048 186 860 128,8%
önkéntes feladat - - - -
8. Felújítások 12 700 14 523 114,4% 12 700 14 523 114,4%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 12 700 14 523 114,4% 12 700 14 523 114,4%
önkéntes feladat - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 046 218 5 164 449 102,3% 7 039 036 7 259 796 103,1%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 100,0% 1 138,75 1 130,75 99,3%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 137 156 113,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 137 156 113,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 464 3 444 139,8% 3 797 3 902 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 464 3 444 139,8% 3 797 3 902 102,8%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 464 3 444 139,8% 3 934 4 058 103,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 264 2 194 96,9% 3 734 3 538 94,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 264 2 194 96,9% 3 734 3 538 94,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 1 250 625,0% 200 520 260,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 1 250 625,0% 200 520 260,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 464 3 444 139,8% 3 934 4 058 103,2%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - 376 282
ebből: állami feladat
kötelező feladat 376 282
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 702 2 930 108,4% 4 342 4 590 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 702 2 930 108,4% 4 342 4 590 105,7%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 702 2 930 108,4% 4 718 4 872 103,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 502 2 630 105,1% 4 218 4 372 103,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 502 2 630 105,1% 4 218 4 372 103,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 300 150,0% 500 500 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 300 150,0% 500 500 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 702 2 930 108,4% 4 718 4 872 103,3%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 208 208 100,0% 72 83 115,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 208 208 100,0% 72 83 115,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 424 2 494 102,9% 3 296 4 517 137,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 424 2 494 102,9% 3 296 4 517 137,0%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 632 2 702 102,7% 3 368 4 600 136,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 132 2 132 100,0% 2 368 2 920 123,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 132 2 132 100,0% 2 368 2 920 123,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 500 570 114,0% 1 000 1 680 168,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 500 570 114,0% 1 000 1 680 168,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 632 2 702 102,7% 3 368 4 600 136,6%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index % 2017. évi eredeti 2018. évi terv Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 813 1 063 130,8% 36 23 63,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 813 1 063 130,8% 36 23 63,9%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 1 735 1 331 76,7% 2 868 3 195 111,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 735 1 331 76,7% 2 868 3 195 111,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 548 2 394 94,0% 2 904 3 218 110,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 105 1 951 92,7% 2 504 2 478 99,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 105 1 951 92,7% 2 504 2 478 99,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 443 443 100,0% 400 740 185,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 443 443 100,0% 400 740 185,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat