Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének egyes szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. ker. István út 15. szám alatti épületében lévő Házasságkötő Terme és a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más helyiségei, ide nem értve a b) és c) pontokban foglaltakat,

b) Polgármesteri Hivatal Díszterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. István út 14.) II. emeleti Díszterme (ülésterem),

c) Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. István út 14.) I. emelet 31. számú helyisége.

3. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

4. § A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától – a többletszolgáltatás ellentételezéseként,

a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 200.000 forint mértékű,

b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme, úgy 20.000 forint mértékű,

c) az a) és b) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 50.000 forint mértékű

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

5. § A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat részére 20.000 forint mértékű díjat kell fizetni.

6. § Amennyiben a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánok legalább egyike a házasságkötési szándék (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék) bejelentését megelőzően legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 4–5. §-okban foglaltaktól eltérően

a) a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén – függetlenül annak időpontjától – a többletszolgáltatás ellentételezéseként,

aa) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 190.000 forint mértékű,

ab) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme, úgy 1.000 forint mértékű,

ac) az aa) és ab) pontokban nem említett bármely más helyszín esetében 25.000 forint mértékű

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére,

b) a hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén nem kell díjat fizetni.

7. § Amennyiben a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötésére, létesítésére a házasulók (bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók) valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt egészségügyi vagy szociális intézményben, illetve az érintettek lakóhelyén soron kívül kerül sor, úgy az e rendelet szerinti díjat nem kell megfizetni.

8. § A Polgármesteri Hivatal Dísztermének és Központi Rendezvénytermének házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére történő igénybe vételének engedélyezéséről – a tulajdonos jogkörében eljárva – a polgármester dönt.

9. § (1) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről – a jogszabályok keretei között – a jegyző dönt.

(2) Amennyiben a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése e rendelet alapján díjfizetési kötelezettség alá esik, úgy a díjat a szándék bejelentését követő 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére, és ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(3) Amennyiben az érintettek a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor.

10. § (1) *  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – házasságkötésenként (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) bruttó 10.000 forint mértékű díjazás illeti meg.

(2) *  A hivatali helyiségen kívül – ide nem értve a Polgármesteri Hivatal Dísztermét és Központi Rendezvénytermét – történő házasságkötésben és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben arra a hivatali munkaidőn kívül kerül sor, házasságkötésenként (bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésenként) – az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával – bruttó 15.000 forint mértékű díjazás illeti meg.

11. § Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

12. § E rendelet előírásait a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékok esetén kell alkalmazni.

13. § * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. február 20. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző