Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartásának szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya, a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető) közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. ker. István út 15. szám alatti épületében lévő Házasságkötő Terme és a Polgármesteri Hivatalnak az anyakönyvvezetők hivatali munkavégzését szolgáló más helyiségei, ide nem értve a b) és c) pontokban foglaltakat,

b) Polgármesteri Hivatal Díszterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. István út 14.) II. emeleti Díszterme (ülésterem),

c) Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme: az Újpesti Városháza (Budapest, IV. ker. István út 14.) I. emelet 31. számú helyisége.

3. § Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepség esetén díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

4. § Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepség esetén - függetlenül annak időpontjától -

a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 200.000 forint mértékű,

b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme, úgy 20.000 forint mértékű,

c) amennyiben annak helyszíne hivatali helyiség, úgy 20.000 forint mértékű,

d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van - ide nem értve az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 50.000 forint mértékű,

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

5. § Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepség esetén, amennyiben a szülők vagy a házastársak legalább egyike a rendezvény megtartására irányuló szándék bejelentését megelőzően legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik Újpest közigazgatási területén, úgy a 4. §-ban foglaltaktól eltérően - függetlenül annak időpontjától -,

a) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Díszterme, úgy 190.000 forint mértékű,

b) amennyiben annak helyszíne a Polgármesteri Hivatal Központi Rendezvényterme, úgy 10.000 forint mértékű,

c) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiség, úgy 10.000 forint mértékű,

d) amennyiben annak helyszíne a hivatali helyiségen kívül van - ide nem értve az a) és b) pont szerinti helyszíneket -, úgy 25.000 forint mértékű,

díjat kell fizetni az Önkormányzat részére.

6. § A Polgármesteri Hivatal Dísztermének és Központi Rendezvénytermének névadó- és házassági évforduló ünnepségre történő igénybe vételének engedélyezéséről - a tulajdonos jogkörében eljárva - a polgármester dönt.

7. § (1) Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepség engedélyezéséről a jegyző dönt.

(2) Az e rendelet szerinti díjat, a névadó- és házassági évforduló ünnepség megtartására irányuló szándék bejelentését követő, 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére, és ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(3) Amennyiben az érintettek a névadó- vagy házassági évforduló ünnepség szertartásán nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor.

8. § Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

9. § E rendelet előírásait a hatályba lépést követően bejelentett névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. február 20. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző