Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

Záró rendelkezések

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kezdődő építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 3. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1-4. melléklet a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendeletéhez *