Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 3 397 816 104,9%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 2 926 939 3 072 737 3 071 277 3 039 378 106,7%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 4 105 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 833 494 1 902 243 1 892 035 1 892 035 103,2%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 033 177 1 089 575 1 092 965 1 054 122 108,7%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 39 916 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 16 247 36 898 42 256 40 569
1.6 Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 8 631
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 426 197 439 118 345 015 358 438 91,7%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 826 337 67,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 826 337 67,0%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 10 581 621 103,4%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 110 000 3 110 000 3 110 000 3 225 593 103,7%
Építményadó 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 545 720 101,8%
Telekadó 520 000 520 000 520 000 520 000 578 698 111,3%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 90 000 90 000 90 000 101 175 112,4%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 978 838 103,8%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 723 003 6 978 838 103,8%
4 Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 227 572 103,4%
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 60 000 60 000 60 000 75 302 125,5%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 60 000 60 000 60 000 75 284 125,5%
Talajterhelési díj 0 0 0 0 18
6 Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 118 770 118 770 78 770 74 316 62,6%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 10 000 4 412 44,1%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 90 000 90 000 50 000 42 663 47,4%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 12 000 12 000 12 000 20 471 170,6%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 2 122 107 111,2%
Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 395
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 404 262 405 493 457 200 514 931 127,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 468 202 464 607 394 607 469 600 100,3%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 475 958 475 958 475 958 475 958 524 996 110,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 303 078 303 317 298 377 336 270 111,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 157 992 157 992 0 0 0,0%
Kamatbevételek 70 000 70 000 70 000 110 557 195 581 279,4%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 97
Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 2 231
Egyéb működési bevételek 19 000 19 000 19 000 19 000 68 006 357,9%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 95 755 102,6%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 95 755 102,6%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 216 897 195,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 142 259 180 381 180 381 205 897 205,9%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 18 480 404 18 199 143 103,3%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 16 985 199 1533,6%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 930 932 5 930 932 14 978 568 15 728 568
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 1 256 631 1 256 631 1 256 631 113,5%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 188%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 4 586 459 4 594 579 106,1%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 1 031 727 1 062 341 115,2%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 5 379 519 118,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 414 716 102,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 2 670 690 110,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 128 375 128 375 128 375 100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 428 714 2 513 228 2 501 662 2 542 315 110,8%
VI. Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 2 140 044 155,8%
VII. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 5 983 792 148,1%
VIII. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 1 164 635 426,5%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 1 512 967 358,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 976 128 1 121 482 1 443 040 1 507 967 361,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 25 210 900 24 923 283 133,1%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036 9 504 703 10 261 059
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 86 036 86 036 92 392
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 400 000 9 418 667 10 168 667
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 188%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 7 899 782 8 086 159 8 319 994 8 276 660 118,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index (7/3) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index (15/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 547 882 5 637 831 5 618 186 5 656 920 107,7% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 3 397 816 104,9%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 5 379 519 118,6% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 10 581 621 103,4%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 414 716 102,9% 3. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 2 122 107 111,2%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 2 670 690 110,2% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 95 755 102,6%
5. Működési tartalékok 552 375 706 886 599 569 210 558 519 006 94,0% 5. Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 321 908 14 416 661 14 111 354 14 640 851 111,2% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 15 496 580 16 197 299 104,7%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 0 400 000 486 036 9 504 703 10 261 059 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 400 000 486 036 9 504 703 10 261 059 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 721 908 14 902 697 23 616 057 24 901 910 189,1% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 15 586 701 15 772 811 15 496 580 16 197 299 104,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 5 983 792 148,1% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 826 337 67,0%
2. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 1 164 635 426,5% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 1 512 967 358,4% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 216 897 195,4%
4. Felhalmozási tartalékok 821 256 2 462 318 2 238 090 2 132 663 1 621 038 197,4%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 11 099 546 10 282 432 185,1% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 465 265 2 731 394 2 983 824 2 001 844 93,3%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 1 256 631 1 256 631 1 256 631 113,5%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 0 5 930 932 5 930 932 14 978 568 15 728 568
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 16 985 199 1533,6%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 517 621 10 789 071 11 099 546 10 282 432 185,1% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 9 652 828 9 918 957 19 219 023 18 987 043 583,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 187,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 187,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 103 029 100 983 105,8% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 103 029 100 983 105,8% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 6 770 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 6 770 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 1 517 649 113,2% 31 102 31 102 31 102 31 102 31 102 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 340 284 1 341 515 1 341 515 1 517 649 113,2% 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 443 126 1 444 544 1 444 544 1 618 893 112,8% 37 872 37 872 37 872 37 872 37 872 100,0%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 510 889 6 697 159 6 926 769 6 883 048 122,8% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 1 535 016 1 535 403 109,3%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 431 856 6 618 126 6 847 736 6 804 015 121,4% 1 405 221 1 467 926 1 468 033 1 472 258 1 472 645 104,8%
- önként vállalt feladatok 79 033 79 033 79 033 79 033 62 758 62 758 62 758 62 758
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 510 889 6 697 159 6 926 769 6 883 048 122,8% 1 405 221 1 530 684 1 530 791 1 535 016 1 535 403 109,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 8 501 941 121% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 1 573 275 109,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 155 075 3 223 539 3 301 914 3 297 906 108,8% 900 370 985 841 987 160 987 812 984 770 109,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 155 075 3 223 539 3 301 914 3 297 906 108,8% 842 256 927 727 929 046 929 698 926 682 110,0%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 58 114 58 088 100,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 723 112 738 295 764 763 782 865 118,1% 194 829 213 752 214 042 214 185 217 588 111,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 662 947 723 112 738 295 764 763 782 865 118,1% 194 829 213 752 214 042 214 185 217 588 111,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 328 246 3 344 710 3 443 784 3 520 876 118,8% 263 987 272 776 273 152 289 262 289 262 109,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 963 553 3 328 246 3 344 710 3 443 784 3 520 876 118,8% 245 375 254 164 254 540 270 650 270 650 110,3%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 18 612 18 612 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 900 100,0% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 237 167 271 505 121,3% 0 0 0 0 26
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 237 167 271 505 121,3% 0 0 0 0 26
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Beruházások 145 048 211 713 293 633 313 113 317 144 218,6% 59 727 72 007 70 129 57 449 57 449 96,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 145 048 211 713 293 633 313 113 317 144 218,6% 59 727 72 007 70 129 57 449 57 449 96,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 309 672 310 745 2446,8% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 309 672 310 745 2446,8% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 8 501 941 120,8% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 1 573 275 109,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 7 954 015 8 141 703 8 371 313 8 501 941 121% 1 443 093 1 568 556 1 568 663 1 572 888 1 573 275 109,0%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 139 1 139 1 130 1 130 99,2% 204 204 204 204 204 100,0%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 102 842 103 029 103 029 100 983 105,8% 3 142 619 3 250 294 3 408 826 3 313 263 3 296 833 104,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 102 842 103 029 103 029 100 983 105,8% 3 141 349 3 249 024 3 405 306 3 308 846 3 292 316 104,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 270 1 270 3 520 4 417 4 517 355,7%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 826 337 67,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 250 000 476 337 476 337 226 337
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 234 211 1 234 211 1 234 211 1 234 211 600 000 48,6%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 10 185 003 10 574 851 103,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 6 770 6 770 6 770 6 770 6 770 100,0% 10 225 003 10 225 003 10 225 003 10 185 003 10 574 851 103,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 1 371 386 1 372 617 1 372 617 1 548 751 112,9% 537 106 537 106 533 750 393 082 573 356 106,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 1 370 815 1 372 046 1 372 046 1 548 180 113,0% 290 529 290 529 291 653 47 428 89 180 30,7%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0% 246 577 246 577 242 097 345 654 484 176 196,4%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 261 93 300 93 300 122 816 122 816 95 494 102,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 261 80 000 80 000 105 516 105 516 80 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 13 300 13 300 17 300 17 300 15 494 116,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 111 000 153 259 191 381 191 381 216 897 195,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 100 000 100 000 138 122 138 122 163 638 163,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 11 000 53 259 53 259 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 480 998 1 482 416 1 482 416 1 656 765 112,4% 16 143 239 16 570 968 17 021 789 16 997 988 16 542 378 102,5%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 8 041 573 8 227 950 8 461 785 8 418 451 120,1% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 16 843 408 1520,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 008 750 7 899 782 8 086 159 8 319 994 8 276 660 118,1%
- önként vállalt feladatok 141 791 141 791 141 791 141 791 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 16 843 408 1520,8%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 8 041 573 8 227 950 8 461 785 8 418 451 120,1% 1 107 503 7 045 772 7 045 772 16 093 408 16 843 408 1520,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 10 075 216 118,8% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 33 091 396 33 385 786 193,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 140 916 4 210 699 4 289 726 4 282 676 109,0% 400 257 404 829 409 366 296 733 311 903 77,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 3 386 5 308 5 308
- kötelező feladat 3 872 366 4 082 802 4 152 585 4 231 612 4 224 588 109,1% 375 842 379 900 379 900 264 900 269 489 71,7%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 114 58 114 58 114 58 088 100,0% 24 415 24 929 26 080 26 525 37 106 152,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 936 864 952 337 978 948 1 000 453 116,6% 64 194 65 273 65 429 52 779 61 888 96,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 857 776 936 864 952 337 978 948 1 000 453 116,6% 60 948 61 840 61 982 49 332 58 441 95,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 3 246 3 433 3 447 3 447 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 601 022 3 617 862 3 733 046 3 810 138 118,1% 1 309 183 1 498 322 1 503 324 1 503 055 1 569 381 119,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 582 410 3 599 250 3 714 434 3 791 526 118,2% 1 023 486 1 152 361 1 154 685 1 159 699 1 176 156 114,9%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 18 612 18 612 18 612 100,0% 285 697 345 961 348 639 343 356 393 225 137,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 25 080 25 080 25 080 100,0% 378 000 385 627 391 392 391 392 389 636 103,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 25 080 25 080 25 080 100,0% 0 2 425 2 425 2 425 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 378 000 383 202 388 967 388 967 389 636 103,1%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 248 343 237 167 237 167 271 531 121,3% 2 199 800 2 308 746 2 404 436 2 392 870 2 399 159 109,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 248 343 237 167 237 167 271 531 121,3% 1 757 095 1 826 178 1 886 264 1 864 426 1 903 706 108,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 442 705 482 568 518 172 528 444 495 453 111,9%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 2 140 044 155,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 2 140 044 155,8%
6. Beruházások 204 775 283 720 363 762 370 562 374 593 182,9% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 6 047 943 5 609 199 146,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 283 720 363 762 370 562 374 593 182,9% 3 834 417 5 797 488 6 047 979 6 047 705 5 608 961 146,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238
7. Felújítások 12 700 286 626 303 459 309 672 310 745 2446,8% 260 350 706 341 709 299 790 666 853 890 328,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 286 626 303 459 309 672 310 745 2446,8% 260 350 706 341 709 299 790 666 853 890 328,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 1 512 967 358,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 272 719 808 397 953 751 1 275 309 1 340 236 491,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 149 441 172 731 172 731 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 10 075 216 118,8% 10 241 992 15 316 958 15 495 366 15 266 699 14 848 067 145,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 17 824 697 18 537 719 264,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 7 008 750 7 899 782 8 172 195 8 406 030 8 369 052 119,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 400 000 400 000 9 418 667 10 168 667
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 7 008 750 8 299 782 8 572 195 17 824 697 18 537 719 264,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 9 522 571 9 710 366 9 944 201 10 075 216 118,8% 17 250 742 23 616 740 24 067 561 33 091 396 33 385 786 193,5%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 343 1 343 1 334 1 334 99,3% 250 250 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. I mód 2017. II mód 2017. III mód 2017. IV mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 353 136 3 511 855 3 416 292 3 397 816 104,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 752 3 351 866 3 508 335 3 411 875 3 393 299 104,8%
- önként vállalt feladatok 1 270 1 270 3 520 4 417 4 517 355,7%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 1 484 211 1 710 548 1 710 548 826 337 67,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 250 000 476 337 476 337 226 337
- önként vállalt feladatok 1 234 211 1 234 211 1 234 211 1 234 211 600 000 48,6%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 10 581 621 103,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 231 773 10 231 773 10 191 773 10 581 621 103,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 1 908 492 1 906 367 1 765 699 2 122 107 111,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 661 344 1 663 699 1 419 474 1 637 360 98,6%
- önként vállalt feladatok 247 148 247 148 242 668 346 225 484 747 196,1%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 800 000 827 795 829 465 1 081 895 958 610 119,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 93 300 122 816 122 816 95 755 102,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 80 000 80 000 105 516 105 516 80 261 100,3%
- önként vállalt feladatok 13 300 13 300 17 300 17 300 15 494 116,5%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 153 259 191 381 191 381 216 897 195,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 100 000 100 000 138 122 138 122 163 638 163,6%
- önként vállalt feladatok 11 000 53 259 53 259 53 259 53 259 484,2%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 18 051 966 18 504 205 18 480 404 18 199 143 103,3%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 16 985 199 1533,6%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 16 985 199 1533,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 7 187 563 7 187 563 16 235 199 16 985 199 1533,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 187,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 545 745 4 620 065 4 586 459 4 594 579 106,1%
- állami feladat 0 0 3 386 5 308 5 308
- kötelező feladat 4 248 208 4 462 702 4 532 485 4 496 512 4 494 077 105,8%
- önként vállalt feladatok 82 529 83 043 84 194 84 639 95 194 115,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 002 137 1 017 766 1 031 727 1 062 341 115,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 918 724 998 704 1 014 319 1 028 280 1 058 894 115,3%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 433 3 447 3 447 3 447 106,2%
3. Dologi kiadások 4 536 723 5 099 344 5 121 186 5 236 101 5 379 519 118,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 232 414 4 734 771 4 753 935 4 874 133 4 967 682 117,4%
- önként vállalt feladatok 304 309 364 573 367 251 361 968 411 837 135,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 410 707 416 472 416 472 414 716 102,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 27 505 27 505 27 505 25 080 100,0%
- önként vállalt feladatok 378 000 383 202 388 967 388 967 389 636 103,1%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 557 089 2 641 603 2 630 037 2 670 690 110,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 2 074 521 2 123 431 2 101 593 2 175 237 109,8%
- önként vállalt feladatok 442 705 482 568 518 172 528 444 495 453 111,9%
513 Tartalékok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 2 140 044 155,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 3 169 204 2 837 659 2 343 221 2 140 044 155,8%
6. Beruházások 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 505 5 983 792 148,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 6 081 208 6 411 741 6 418 267 5 983 554 148,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 238 238
7. Felújítások 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 1 164 635 426,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 273 050 992 967 1 012 758 1 100 338 1 164 635 426,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 981 128 1 126 482 1 448 040 1 512 967 358,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 272 719 808 397 953 751 1 275 309 1 340 236 491,4%
- önként vállalt feladatok 149 441 172 731 172 731 172 731 172 731 115,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 24 839 529 25 205 732 25 210 900 24 923 283 133,1%
9. Finanszírozási kiadások 0 400 000 486 036 9 504 703 10 261 059
- állami feladat
- kötelező feladat 86 036 86 036 92 392
- önként vállalt feladatok 400 000 400 000 9 418 667 10 168 667
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 400 000 486 036 9 504 703 10 261 059
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 25 239 529 25 691 768 34 715 603 35 184 342 187,9%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 593 1 593 1 584 1 584 99,4%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 4 - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 218 130 704 130 791 130 636 103,5% 213 985 217 024 217 119 223 480 224 151 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 162 130 648 130 735 130 580 103,4% 213 985 216 976 217 071 223 432 224 103 104,7%
önkéntes feladat 56 56 56 56 48 48 48 48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 218 130 704 130 791 130 640 103,5% 213 985 217 024 217 119 223 480 224 154 104,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 675 106 073 106 144 105 317 101,8% 175 674 177 418 177 496 182 711 181 928 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 675 106 073 106 144 105 317 101,8% 175 674 177 418 177 496 182 711 181 928 103,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 24 493 24 581 24 597 25 273 111,1% 38 271 39 566 39 583 40 729 42 160 110,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 24 493 24 581 24 597 25 273 111,1% 38 271 39 566 39 583 40 729 42 160 110,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 66 165,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 50 100,0% 40 40 40 40 66 165,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 218 130 704 130 791 130 640 103,5% 213 985 217 024 217 119 223 480 224 154 104,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 60,00 57,00 57,00 95,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 29,00 29,00 93,5%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 29,00 29,00 28,00 28,00 96,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 102 - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 132 952 133 041 133 116 133 117 102,4% 221 174 225 401 226 180 233 282 238 309 107,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 132 922 133 011 133 086 133 087 102,4% 221 174 224 944 225 723 232 825 237 852 107,5%
önkéntes feladat 30 30 30 30 457 457 457 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 132 952 133 041 133 116 133 219 102,5% 221 174 225 401 226 180 233 282 238 312 107,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 215 108 288 108 325 108 325 101,7% 181 499 184 072 184 711 190 483 193 745 106,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 215 108 288 108 325 108 325 101,7% 181 499 184 072 184 711 190 483 193 745 106,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 677 24 693 24 701 24 803 105,9% 39 595 41 249 41 389 42 659 44 329 112,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 677 24 693 24 701 24 803 105,9% 39 595 41 249 41 389 42 659 44 329 112,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 90 91 151,7% 80 80 80 140 238 297,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 90 91 151,7% 80 80 80 140 238 297,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 132 952 133 041 133 116 133 219 102,5% 221 174 225 401 226 180 233 282 238 312 107,7%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 3 - - - - 2
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 124 037 124 083 126 473 127 533 104,8% 111 155 113 772 113 965 114 061 114 097 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 123 999 124 045 126 435 127 495 104,8% 111 155 113 475 113 668 113 764 113 800 102,4%
önkéntes feladat 38 38 38 38 297 297 297 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 124 037 124 083 126 473 127 536 104,8% 111 155 113 772 113 965 114 061 114 099 102,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 100 810 100 848 102 758 102 766 103,1% 91 158 92 640 92 798 92 877 92 093 101,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 100 810 100 848 102 758 102 766 103,1% 91 158 92 640 92 798 92 877 92 093 101,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 23 187 23 195 23 615 24 670 112,5% 19 917 21 052 21 087 21 104 21 890 109,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 23 187 23 195 23 615 24 670 112,5% 19 917 21 052 21 087 21 104 21 890 109,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 40 40 100 100 250,0% 80 80 80 80 116 145,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 40 100 100 250,0% 80 80 80 80 116 145,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 124 037 124 083 126 473 127 536 104,8% 111 155 113 772 113 965 114 061 114 099 102,6%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 13 - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 117 788 117 846 119 786 120 145 103,6% 125 553 128 175 128 235 128 262 129 985 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 117 730 117 788 119 728 120 087 103,5% 125 553 128 123 128 183 128 210 129 933 103,5%
önkéntes feladat 58 58 58 58 52 52 52 52
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 117 788 117 846 119 786 120 158 103,6% 125 553 128 175 128 235 128 262 129 988 103,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 96 113 96 160 97 750 97 695 102,8% 102 963 104 362 104 411 104 433 105 180 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 96 113 96 160 97 750 97 695 102,8% 102 963 104 362 104 411 104 433 105 180 102,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 21 645 21 656 22 006 22 418 107,3% 22 560 23 783 23 794 23 799 24 761 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 21 645 21 656 22 006 22 418 107,3% 22 560 23 783 23 794 23 799 24 761 109,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 45 150,0% 30 30 30 30 47 156,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 45 150,0% 30 30 30 30 47 156,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 117 788 117 846 119 786 120 158 103,6% 125 553 128 175 128 235 128 262 129 988 103,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 37 - - - - 2 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 37 2
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 118 454 118 549 121 634 122 374 105,6% 174 904 179 617 179 757 181 160 180 339 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 118 089 118 184 121 269 122 009 105,3% 174 904 179 400 179 540 180 943 180 122 103,0%
önkéntes feladat 365 365 365 365 217 217 217 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 118 454 118 549 121 634 122 411 105,7% 174 904 179 617 179 757 181 160 180 341 103,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 96 432 96 510 99 038 99 128 104,4% 143 447 146 439 146 554 147 704 147 020 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 96 432 96 510 99 038 99 128 104,4% 143 447 146 439 146 554 147 704 147 020 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 21 977 21 994 22 551 23 186 111,4% 31 407 33 128 33 153 33 406 33 255 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 21 977 21 994 22 551 23 186 111,4% 31 407 33 128 33 153 33 406 33 255 105,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 97 215,6% 50 50 50 50 66 132,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 97 215,6% 50 50 50 50 66 132,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 118 454 118 549 121 634 122 411 105,7% 174 904 179 617 179 757 181 160 180 341 103,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 2 - - - - - 26
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 26
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 120 394 120 443 121 618 121 476 103,4% 194 095 200 909 201 085 198 604 198 370 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 120 346 120 395 121 570 121 428 103,4% 194 095 200 848 201 024 198 543 198 309 102,2%
önkéntes feladat 48 48 48 48 61 61 61 61
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 120 394 120 443 121 618 121 478 103,4% 194 095 200 909 201 085 198 604 198 396 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 085 98 125 99 088 98 415 102,2% 159 214 163 248 163 392 161 358 160 229 100,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 085 98 125 99 088 98 415 102,2% 159 214 163 248 163 392 161 358 160 229 100,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 22 279 22 288 22 500 23 021 109,1% 34 836 37 616 37 648 37 201 38 104 109,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 22 279 22 288 22 500 23 021 109,1% 34 836 37 616 37 648 37 201 38 104 109,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 42 140,0% 45 45 45 45 63 140,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 42 140,0% 45 45 45 45 63 140,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 120 394 120 443 121 618 121 478 103,4% 194 095 200 909 201 085 198 604 198 396 102,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 56,00 56,00 53,00 53,00 94,6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 27,00 27,00 93,1%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 26,00 26,00 96,3%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index % 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - 3 - - - - 4
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 4
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 114 119 114 189 113 230 112 675 101,2% 113 395 117 817 119 006 119 049 119 433 105,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 114 071 114 141 113 182 112 627 101,2% 113 395 117 740 118 929 118 972 119 356 105,3%
önkéntes feladat 48 48 48 48 77 77 77 77
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 114 119 114 189 113 230 112 678 101,2% 113 395 117 817 119 006 119 049 119 437 105,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 93 121 93 178 92 391 91 352 99,9% 92 926 95 826 96 800 96 835 96 284 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 93 121 93 178 92 391 91 352 99,9% 92 926 95 826 96 800 96 835 96 284 103,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 20 963 20 976 20 804 21 281 107,4% 20 444 21 966 22 181 22 189 23 110 113,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 20 963 20 976 20 804 21 281 107,4% 20 444 21 966 22 181 22 189 23 110 113,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 35 45 128,6% 25 25 25 25 43 172,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 35 45 128,6% 25 25 25 25 43 172,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 114 119 114 189 113 230 112 678 101,2% 113 395 117 817 119 006 119 049 119 437 105,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 29,00 29,00 90,6% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 15,00 15,00 88,2% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 14,00 14,00 93,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I.mod. 2017. évi II.mod. 2017. évi III.mod. 2017. évi IV.mod. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
4. Működési bevételek - - - - 207
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - 207
önkéntes feladat - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 2 072 640 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 038 825 2 042 350 2 062 694 2 070 788 103,9%
önkéntes feladat - 1 852 1 852 1 852 1 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 2 072 847 104,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 662 456 1 665 344 1 681 895 1 679 477 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 662 456 1 665 344 1 681 895 1 679 477 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 377 581 378 218 381 861 392 261 109,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 377 581 378 218 381 861 392 261 109,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 640 640 790 1 109 173,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 640 640 790 1 109 173,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 040 677 2 044 202 2 064 546 2 072 847 104,0%
Költségvetési létszámkeret 564,50 564,50 564,50 555,50 555,50 98,4%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 295,00 295,00 289,00 289,00 98,0%
technikai létszámkeret 269,50 269,50 269,50 266,50 266,50 98,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. 2017. évi IV. mód. Index % 2017. évi terv 2017. évi I. mód. 2017. évi II. mód. 2017. évi III. mód. 2017. évi IV. mód. Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 43 868 43 868 43 868 41 484 101,1% 20 108 20 108 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 43 868 43 868 43 868 41 484 101,1% 20 108 20 108 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 85 30
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 30
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 85 85 85 447 760 486 739 514 936 554 134 554 123 123,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - - 447 760 486 518 514 715 553 913 553 902 123,7%
önkéntes feladat 85 85 85 85 221 221 221 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 43 953 43 953 43 953 41 654 101,5% 467 868 506 847 535 044 574 242 574 261 122,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 35 249 35 249 35 249 33 242 99,6% 384 638 416 201 439 215 471 877 467 982 121,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 35 249 35 249 35 249 33 242 99,6% 384 638 416 201 439 215 471 877 467 982 121,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 614 8 614 8 614 8 316 109,8% 83 150 90 566 95 749 102 285 106 099 127,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 614 8 614 8 614 8 316 109,8% 83 150 90 566 95 749 102 285 106 099 127,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 90 90 90 96 106,7% 80 80 80 80 180 225,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 90 90 90 96 106,7% 80 80 80 80 180 225,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat