Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 16 634 573
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 10 261 059
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 26 895 632
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 18 038 581
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 10 230 636
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 28 269 217
A többlet összegét 1 373 585

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 28 269 217
Felhalmozási célú bevételek 2 000 227
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10 230 636
Működési célú bevételek 16 038 354
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 26 895 632
Felhalmozási célú kiadások 4 524 713
ebből:
- beruházási kiadások 2 738 867
- felújítások 876 418
- egyéb felhalmozási célú kiadások 909 428
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 12 109 860
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 386 443
- dologi kiadások 3 919 571
- ellátottak pénzbeli juttatásai 256 552
- egyéb működési célú kiadások 2 547 294
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 0

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát 1 373 585 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2017. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2 847 341 3 039 378 3 099 931 102,0%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 105 4 105 4 105 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 833 494 1 892 035 1 901 524 100,5%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 969 826 1 054 122 1 105 186 104,8%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 39 916 39 916 39 916 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 40 569 40 569 100,0%
1.6 Elszámolásból származó bevételek 8 631 8 631 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 390 681 358 438 346 468 96,7%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 110 000 3 225 593 3 225 593 100,0%
Építményadó 2 500 000 2 545 720 2 545 720 100,0%
Telekadó 520 000 578 698 578 698 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 90 000 101 175 101 175 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 6 723 003 6 978 838 6 978 838 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 6 723 003 6 978 838 6 978 838 100,0%
3. Gépjárműadó 220 000 227 572 227 572 100,0%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 60 000 75 302 75 302 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 60 000 75 284 75 284 100,0%
Talajterhelési díj 18 18 100,0%
5. Egyéb közhatalmi bevételek 118 770 74 316 72 770 97,9%
Egyéb települési adó 10 000 4 412 4 412 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 90 000 42 663 42 664 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 12 000 20 471 20 471 100,0%
Egyéb bírságokat 6 770 6 770 5 223 77,1%
IV. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
Készletértékesítés ellenértéke 395 396 100,3%
Szolgáltatások ellenértéke 404 082 514 931 524 011 101,8%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 468 202 469 600 282 824 60,2%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 9 643 96,4%
Ellátási díjak 475 958 524 996 524 998 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 303 078 336 270 304 345 90,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése 157 992 0 0 0,0%
Kamatbevételek 70 000 195 581 195 792 100,1%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 97 176 181,4%
Biztosító által fizetett kártérítés 0 2 231 2 232 100,0%
Egyéb működési bevételek 19 000 68 006 71 708 105,4%
V. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 11 000 11 000 9 383 85,3%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 000 205 897 205 897 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 616 618 18 199 143 18 038 581 99,1%
B. Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 15 728 568 8 931 087 56,8%
Maradvány igénybevétele 1 107 503 1 256 631 1 256 631 100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 918
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 330 737 4 594 579 4 386 848 95,5%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 062 341 999 595 94,1%
III. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 690 2 547 294 95,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 128 375 128 375 724 311 564,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 295 203 2 542 315 1 822 983 71,7%
VI. Tartalékok 1 373 631 2 140 044 0 0%
VII. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8%
VIII. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 57 400 1148,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 417 160 1 507 967 852 028 56,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 18 724 121 24 923 283 16 634 573 66,7%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 10 261 059 10 261 059 100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 92 392 92 392 100,0%
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10 168 667 10 168 667 100,0%
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4%
többlet/ hiány 0 0 1 373 585
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 008 750 8 276 660 7 096 429 85,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (5/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index (11/10)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 252 707 5 656 920 5 386 443 95,2% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
2. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9% 2. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9% 3. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 689 2 547 294 95,4% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
5. Működési tartalékok 552 375 519 007 0 0,0% 5. Működési célú támogatások áht-n kívülről
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 14 640 851 12 109 860 82,7% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 16 197 299 16 038 354 99,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 10 261 059 0,0% 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 10 261 059 10 261 059 100,0% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 168 463 24 901 910 22 370 919 89,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 471 407 16 197 299 16 038 354 99,0%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
2. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3% 2. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
4. Felhalmozási tartalékok 821 256 1 621 038 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 282 432 4 524 713 44,0% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 145 211 2 001 844 2 000 227 99,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 107 503 1 256 631 1 299 549 103,4%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 15 728 568 8 931 087 56,8%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 555 658 10 282 432 4 524 713 44,0% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 252 714 18 987 043 12 230 863 64,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 6 770 6 770 5 224 77,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 6 770 6 770 5 224 77,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1% 31 102 31 102 25 165 80,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1% 30 531 30 531 24 830 81,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 335 58,7%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 261 262 100,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 261 262 100,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 435 507 1 618 893 1 394 665 86,1% 37 872 37 872 30 389 80,2%
8. Finanszírozási bevételek 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0% 1 405 221 1 535 403 1 387 806 90,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 603 529 6 804 015 5 771 380 84,8% 1 405 221 1 472 645 1 387 806 94,2%
- önként vállalt feladatok 79 033 79 033 100,0% 62 758 0,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0% 1 405 221 1 535 403 1 387 806 90,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 039 036 8 501 941 7 245 078 85% 1 443 093 1 573 275 1 418 195 90,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8% 900 370 984 770 920 669 93,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8% 842 256 926 682 911 179 98,3%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 088 9 490 16,3%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 662 947 782 865 722 216 92,3% 194 829 217 588 215 499 99,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 662 947 782 865 722 216 92,3% 194 829 217 588 205 344 94,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 10 155
3. Dologi kiadások 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1% 263 987 289 262 203 930 70,5%
- állami feladat 0 0 23
- kötelező feladat 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1% 245 375 270 650 183 483 67,8%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 20 424 109,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2% 24 180 24 180 172 0,7%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 900 900 326 36,2% 24 180 24 180 172 0,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2% 0 26 26 100,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 223 778 271 505 230 381 84,9% 0 26 26 100,0%
- önként vállalt feladatok 28 077 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3% 59 727 57 449 40 133 69,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3% 59 727 57 449 39 797 69,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 336
7. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0% 1 443 093 1 573 275 1 380 429 87,7%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0% 1 443 093 1 573 275 1 380 429 87,7%
Költségvetési létszámkeret 1 139 1 130 1 130 100,0% 204 204 204 100,0%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 3 142 619 3 296 833 3 358 462 101,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 3 141 349 3 292 316 3 353 312 101,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 270 4 517 5 150 114,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 226 337 602 845 266,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 234 211 600 000 223 492 37,2%
3. Közhatalmi bevételek 6 770 6 770 5 224 77,2% 10 225 003 10 574 851 10 574 851 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 6 770 6 770 5 224 77,2% 10 225 003 10 574 851 10 574 851 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 371 206 1 548 751 1 331 631 86,0% 537 106 573 356 584 494 101,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 370 635 1 548 180 1 331 296 86,0% 290 529 89 180 101 066 113,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 335 58,7% 246 577 484 176 483 428 99,8%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 800 000 958 610 958 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 800 000 958 610 958 357 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 253
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 261 262 100,4% 93 300 95 494 95 493 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 261 262 100,4% 80 000 80 000 80 041 100,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 13 300 15 494 15 452 99,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 111 000 216 897 215 280 99,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 100 000 163 638 205 978 125,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 11 000 53 259 9 302 17,5%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 473 379 1 656 765 1 425 054 86,0% 16 143 239 16 542 378 16 613 527 100,4%
8. Finanszírozási bevételek 7 008 750 8 418 451 7 238 219 86,0% 1 107 503 16 843 408 10 088 846 59,9%
- állami feladat 0
- kötelező feladat 7 008 750 8 276 660 7 159 186 86,5% 42 918
- önként vállalt feladatok 141 791 79 033 1 107 503 16 843 408 10 045 928 59,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 008 750 8 418 451 7 238 219 86,0% 1 107 503 16 843 408 10 088 846 59,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 482 129 10 075 216 8 663 273 86,0% 17 250 742 33 385 786 26 702 373 80,0%
B. KIADÁSOK 0
1. Személyi juttatások 3 930 480 4 282 676 4 081 108 95,3% 400 257 311 903 305 740 98,0%
- állami feladat 0 0 0 0 5 308 0,0%
- kötelező feladat 3 872 366 4 224 588 4 071 618 96,4% 375 842 269 489 266 151 98,8%
- önként vállalt feladatok 58 114 58 088 9 490 16,3% 24 415 37 106 39 589 106,7%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 857 776 1 000 453 937 715 93,7% 64 194 61 888 61 880 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 857 776 1 000 453 927 560 92,7% 60 948 58 441 55 434 94,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 10 155 3 246 3 447 6 446 187,0%
3. Dologi kiadások 3 227 540 3 810 138 2 776 226 72,9% 1 309 183 1 569 381 1 143 345 72,9%
- állami feladat 0 0 23 0 0
- kötelező feladat 3 208 928 3 791 526 2 755 779 72,7% 1 023 486 1 176 156 699 057 59,4%
- önként vállalt feladatok 18 612 18 612 20 424 109,7% 285 697 393 225 444 288 113,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 080 498 2,0% 378 000 389 636 256 054 65,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 498 2,0% 0 0 99
- önként vállalt feladatok 0 0 0 378 000 389 636 255 955 65,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 531 258 484 95,2% 2 199 800 2 399 158 2 288 810 95,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 223 778 271 531 230 407 84,9% 1 757 095 1 903 705 1 736 247 91,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 28 077 442 705 495 453 552 563 111,5%
513 Tartalékok 0 0 0 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
6. Beruházások 204 775 374 593 206 068 55,0% 3 834 417 5 609 199 2 532 799 45,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 204 775 374 593 205 732 54,9% 3 834 417 5 608 961 1 829 919 32,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 336 0 238 702 880 295327,7%
7. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 260 350 853 890 614 232 71,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 260 350 853 890 614 232 71,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 272 719 1 340 236 528 045 39,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 149 441 172 731 381 383 220,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 482 129 10 075 216 8 522 285 84,6% 10 241 992 14 848 067 8 112 288 54,6%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 008 750 18 537 719 17 357 488 93,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 008 750 8 369 052 7 188 821 85,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 10 168 667 10 168 667 100,0%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 008 750 18 537 719 17 357 488 93,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 482 129 10 075 216 8 522 285 84,6% 17 250 742 33 385 786 25 469 776 76,3%
Költségvetési létszámkeret 1 343 1 334 1 334 100,0% 250 250 250 100,0%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 238 022 3 397 816 3 446 399 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 752 3 393 299 3 441 249 101,4%
- önként vállalt feladatok 1 270 4 517 5 150 114,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 234 211 826 337 826 337 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 226 337 602 845 266,3%
- önként vállalt feladatok 1 234 211 600 000 223 492 37,2%
3. Közhatalmi bevételek 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 10 231 773 10 581 621 10 580 075 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 908 312 2 122 107 1 916 125 90,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 661 164 1 637 360 1 432 362 87,5%
- önként vállalt feladatok 247 148 484 747 483 763 99,8%
5. Felhalmozási bevételek 800 000 958 610 958 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 800 000 958 610 958 357 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 253
6. Működési célú átvett pénzeszközök 93 300 95 755 95 755 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 80 000 80 261 80 303 100,1%
- önként vállalt feladatok 13 300 15 494 15 452 99,7%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 111 000 216 897 215 280 99,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 100 000 163 638 205 978 125,9%
- önként vállalt feladatok 11 000 53 259 9 302 17,5%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 616 618 18 199 143 18 038 581 99,1%
8. Finanszírozási bevételek 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 42 918
- önként vállalt feladatok 1 107 503 16 985 199 10 187 718 60,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 107 503 16 985 199 10 230 636 60,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 18 724 121 35 184 342 28 269 217 80,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 330 737 4 594 579 4 386 848 95,5%
- állami feladat 0 5 308 0 0,0%
- kötelező feladat 4 248 208 4 494 077 4 337 769 96,5%
- önként vállalt feladatok 82 529 95 194 49 079 51,6%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 970 1 062 341 999 595 94,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 918 724 1 058 894 982 994 92,8%
- önként vállalt feladatok 3 246 3 447 16 601 481,6%
3. Dologi kiadások 4 536 723 5 379 519 3 919 571 72,9%
- állami feladat 0 0 23
- kötelező feladat 4 232 414 4 967 682 3 454 836 69,5%
- önként vállalt feladatok 304 309 411 837 464 712 112,8%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 403 080 414 716 256 552 61,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 080 597 2,4%
- önként vállalt feladatok 378 000 389 636 255 955 65,7%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 423 578 2 670 689 2 547 294 95,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 980 873 2 175 236 1 966 654 90,4%
- önként vállalt feladatok 442 705 495 453 580 640 117,2%
513 Tartalékok 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 373 631 2 140 045 0 0,0%
6. Beruházások 4 039 192 5 983 792 2 738 867 45,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 4 039 192 5 983 554 2 035 651 34,0%
- önként vállalt feladatok 0 238 703 216 295468,9%
7. Felújítások 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 273 050 1 164 635 876 418 75,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 422 160 1 512 967 909 428 60,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 272 719 1 340 236 528 045 39,4%
- önként vállalt feladatok 149 441 172 731 381 383 220,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 18 724 121 24 923 283 16 634 573 66,7%
9. Finanszírozási kiadások 0 10 261 059 10 261 059 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 92 392 7 188 821 7780,8%
- önként vállalt feladatok 10 168 667 3 072 238 30,2%
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 10 261 059 10 261 059 100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 18 724 121 35 184 342 26 895 632 76,4%
Költségvetési létszámkeret 1 593 1 584 1 584 100,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 4 4 100,0% - 3 4 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4 4 100,0% 3 4 133,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 265 130 636 124 688 95,4% 213 985 224 151 218 822 97,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 265 130 580 124 632 95,4% 213 985 224 103 218 774 97,6%
önkéntes feladat 56 56 100,0% 48 48 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 265 130 640 124 692 95,4% 213 985 224 154 218 826 97,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 103 468 105 317 101 011 95,9% 175 674 181 928 178 796 98,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 103 468 105 317 101 011 95,9% 175 674 181 928 178 796 98,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 747 25 273 23 545 93,2% 38 271 42 160 39 852 94,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 747 25 273 23 545 93,2% 38 271 42 160 39 852 94,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 44 88,0% 40 66 65 98,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 44 88,0% 40 66 65 98,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 265 130 640 124 600 95,4% 213 985 224 154 218 713 97,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 60,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 31,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 29,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 102 103 101,0% - 3 4 133,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 103 101,0% 3 4 133,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 133 117 127 910 96,1% 221 174 238 309 233 767 98,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 133 087 127 880 96,1% 221 174 237 852 233 310 98,1%
önkéntes feladat 30 30 100,0% 457 457 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 133 219 128 013 96,1% 221 174 238 312 233 771 98,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 108 325 104 467 96,4% 181 499 193 745 190 987 98,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 108 325 104 467 96,4% 181 499 193 745 190 987 98,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 24 803 23 360 94,2% 39 595 44 329 42 277 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 24 803 23 360 94,2% 39 595 44 329 42 277 95,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 91 89 97,8% 80 238 237 99,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 91 89 97,8% 80 238 237 99,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 133 219 127 916 96,0% 221 174 238 312 233 501 98,0%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 2 3 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 2 3 150,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 127 533 123 223 96,6% 111 155 114 097 110 689 97,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 127 495 123 185 96,6% 111 155 113 800 110 392 97,0%
önkéntes feladat 38 38 100,0% 297 297 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 127 536 123 226 96,6% 111 155 114 099 110 692 97,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 102 766 100 029 97,3% 91 158 92 093 89 691 97,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 102 766 100 029 97,3% 91 158 92 093 89 691 97,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 24 670 23 089 93,6% 19 917 21 890 20 620 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 24 670 23 089 93,6% 19 917 21 890 20 620 94,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 100 68 68,0% 80 116 93 80,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 100 68 68,0% 80 116 93 80,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 127 536 123 186 96,6% 111 155 114 099 110 404 96,8%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 13 13 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 13 13 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 120 145 117 760 98,0% 125 553 129 985 125 524 96,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 120 087 117 702 98,0% 125 553 129 933 125 472 96,6%
önkéntes feladat 58 58 100,0% 52 52 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 120 158 117 773 98,0% 125 553 129 988 125 527 96,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 97 695 96 191 98,5% 102 963 105 180 101 926 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 97 695 96 191 98,5% 102 963 105 180 101 926 96,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 22 418 21 368 95,3% 22 560 24 761 23 104 93,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 22 418 21 368 95,3% 22 560 24 761 23 104 93,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 45 43 95,6% 30 47 46 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 45 43 95,6% 30 47 46 97,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 120 158 117 602 97,9% 125 553 129 988 125 076 96,2%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 37 37 100,0% - 2 3 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 37 37 100,0% 2 3 150,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 122 374 119 743 97,9% 174 904 180 339 172 229 95,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 122 009 119 378 97,8% 174 904 180 122 172 012 95,5%
önkéntes feladat 365 365 100,0% 217 217 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 122 411 119 780 97,9% 174 904 180 341 172 232 95,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 99 128 97 312 98,2% 143 447 147 020 139 639 95,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 99 128 97 312 98,2% 143 447 147 020 139 639 95,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 23 186 21 996 94,9% 31 407 33 255 31 658 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 23 186 21 996 94,9% 31 407 33 255 31 658 95,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 97 96 99,0% 50 66 65 98,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 97 96 99,0% 50 66 65 98,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 122 411 119 404 97,5% 174 904 180 341 171 362 95,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 2 3 150,0% - 26 27 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 3 150,0% 26 27 103,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 117 456 121 476 118 673 97,7% 194 095 198 370 193 004 97,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 117 456 121 428 118 625 97,7% 194 095 198 309 192 943 97,3%
önkéntes feladat 48 48 100,0% 61 61 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 117 456 121 478 118 676 97,7% 194 095 198 396 193 031 97,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 96 322 98 415 96 623 98,2% 159 214 160 229 156 626 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 96 322 98 415 96 623 98,2% 159 214 160 229 156 626 97,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 104 23 021 21 933 95,3% 34 836 38 104 36 264 95,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 104 23 021 21 933 95,3% 34 836 38 104 36 264 95,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 42 41 97,6% 45 63 62 98,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 42 41 97,6% 45 63 62 98,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 117 456 121 478 118 597 97,6% 194 095 198 396 192 952 97,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 56,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 27,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 4 5 125,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 4 5 125,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 329 112 675 109 635 97,3% 113 395 119 433 116 951 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 329 112 627 109 587 97,3% 113 395 119 356 116 874 97,9%
önkéntes feladat 48 48 100,0% 77 77 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 329 112 678 109 638 97,3% 113 395 119 437 116 956 97,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 478 91 352 89 328 97,8% 92 926 96 284 94 769 98,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 478 91 352 89 328 97,8% 92 926 96 284 94 769 98,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 816 21 281 20 165 94,8% 20 444 23 110 22 038 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 816 21 281 20 165 94,8% 20 444 23 110 22 038 95,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 45 43 95,6% 25 43 42 97,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 45 43 95,6% 25 43 42 97,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 329 112 678 109 536 97,2% 113 395 119 437 116 849 97,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 29,00 29,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 15,00 15,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - 207 215 103,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 207 215 103,9%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 1 992 818 2 072 640 2 012 618 97,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 992 818 2 070 788 2 010 766 97,1%
önkéntes feladat - 1 852 1 852 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 1 992 818 2 072 847 2 012 833 97,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 634 436 1 679 477 1 637 395 97,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 634 436 1 679 477 1 637 395 97,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 742 392 261 371 269 94,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 357 742 392 261 371 269 94,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 640 1 109 1 034 93,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 640 1 109 1 034 93,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 1 992 818 2 072 847 2 009 698 97,0%
Költségvetési létszámkeret 564,50 555,50 555,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 295,00 289,00 289,00 100,0%
technikai létszámkeret 269,50 266,50 266,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 41 049 41 484 40 343 97,2% 20 108 20 108 20 108 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 41 049 41 484 40 343 97,2% 20 108 20 108 20 108 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 85 86 101,2% 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 85 86 101,2% 30 30 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 85 85 100,0% 447 760 554 123 538 643 97,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 447 760 553 902 538 422 97,2%
önkéntes feladat 85 85 100,0% 221 221 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 41 049 41 654 40 514 97,3% 467 868 574 261 558 781 97,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 385 33 242 32 432 97,6% 384 638 467 982 458 068 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 33 385 33 242 32 432 97,6% 384 638 467 982 458 068 97,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 574 8 316 7 753 93,2% 83 150 106 099 100 220 94,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 574 8 316 7 753 93,2% 83 150 106 099 100 220 94,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 90 96 95 99,0% 80 180 176 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 90 96 95 99,0% 80 180 176 97,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 41 049 41 654 40 280 96,7% 467 868 574 261 558 464 97,2%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 225,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 34 246 39 053 27 147 69,5% - 338 339 100,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 34 246 39 053 27 147 69,5% - 338 339 100,3%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 840 840 100,0% 1 340 104 1 516 487 1 305 295 86,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 840 840 100,0% 1 340 104 1 516 487 1 305 295 86,1%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 261 262 100,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 261 262 100,4%
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 622 269 763 517 738 362 96,7% 2 540 682 3 492 683 2 560 705 73,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 622 269 763 084 737 929 96,7% 2 540 682 3 416 241 2 484 263 72,7%
önkéntes feladat 433 433 100,0% - 76 442 76 442 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 656 515 803 410 766 349 95,4% 3 880 786 5 009 769 3 866 601 77,2%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 536 622 645 918 624 398 96,7% 441 029 471 287 408 146 86,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 536 622 645 918 624 398 96,7% 441 029 471 287 408 146 86,6%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119 743 157 288 140 475 89,3% 94 738 118 901 102 499 86,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 119 743 157 288 140 475 89,3% 94 738 118 901 102 499 86,2%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 150 204 201 98,5% 2 962 593 3 519 287 2 570 790 73,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 150 204 201 98,5% 2 962 593 3 519 287 2 570 790 73,0%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 223 778 243 428 230 381 94,6%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 656 515 803 410 765 074 95,2% 3 880 786 5 009 769 3 768 340 75,2%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 95 403 100 983 87 937 87,1% 95 403 100 983 87 937 87,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 95 403 100 983 87 937 87,1% 95 403 100 983 87 937 87,1%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 1 340 104 1 517 442 1 306 251 86,1% 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 340 104 1 517 442 1 306 251 86,1% 1 340 104 1 517 649 1 306 466 86,1%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 261 262 100,4% - 261 262 100,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 261 262 100,4% - 261 262 100,4%
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 3 610 711 4 810 408 3 837 795 79,8% 5 603 529 6 883 048 5 850 413 85,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 3 610 711 4 733 227 3 760 614 79,5% 5 603 529 6 804 015 5 771 380 84,8%
önkéntes feladat - 77 181 77 181 100,0% - 79 033 79 033 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 046 218 6 429 094 5 232 245 81,4% 7 039 036 8 501 941 7 245 078 85,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 395 674 1 618 429 1 523 044 94,1% 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 395 674 1 618 429 1 523 044 94,1% 3 030 110 3 297 906 3 160 439 95,8%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 305 205 390 604 350 947 89,8% 662 947 782 865 722 216 92,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 305 205 390 604 350 947 89,8% 662 947 782 865 722 216 92,3%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 962 913 3 519 767 2 571 262 73,1% 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 962 913 3 519 767 2 571 262 73,1% 2 963 553 3 520 876 2 572 296 73,1%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 326 36,2% 900 900 326 36,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 326 36,2% 900 900 326 36,2%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 223 778 271 505 258 458 95,2% 223 778 271 505 258 458 95,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 223 778 243 428 230 381 94,6% 223 778 243 428 230 381 94,6%
önkéntes feladat - 28 077 28 077 100,0% - 28 077 28 077 100,0%
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 145 048 317 144 165 935 52,3% 145 048 317 144 165 935 52,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 145 048 317 144 165 935 52,3% 145 048 317 144 165 935 52,3%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 12 700 310 745 262 186 84,4% 12 700 310 745 262 186 84,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 12 700 310 745 262 186 84,4% 12 700 310 745 262 186 84,4%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 046 218 6 429 094 5 132 158 79,8% 7 039 036 8 501 941 7 141 856 84,0%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 574,25 100,0% 1 138,75 1 129,75 1 129,75 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 137 152 157 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 137 152 157 103,3%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 797 10 866 9 179 84,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 797 10 866 9 179 84,5%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 934 11 018 9 336 84,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 264 8 026 7 016 87,4% 3 734 10 410 9 187 88,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 264 8 026 7 016 87,4% 3 734 10 410 9 187 88,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 200 233 154 66,1% 200 608 149 24,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 200 233 154 66,1% 200 608 149 24,5%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 464 8 259 7 170 86,8% 3 934 11 018 9 336 84,7%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index % 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat