Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. június 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index (5/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) 3 288 834 3 343 819 3 367 166 102,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.5.) 3 115 589 3 152 745 3 171 268 101,8%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 592 2 592
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 876 444 1 876 708 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 227 230 1 241 897 103,6%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 363 40 363 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 116 9 708
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 191 074 195 898 113,1%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
III. Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 250 000 3 250 000 100,0%
Építményadó 2 585 000 2 585 000 2 585 000 100,0%
Telekadó 570 000 570 000 570 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 95 000 95 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 75 000 75 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 75 000 75 000 100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 47 270 47 270 100,0%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 20 000 20 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 500 13 500 100,0%
Egyéb bírságokat 3 770 3 770 3 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 101,5%
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 221 644 235 570 109,2%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 179 479 180 698 100,7%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 100,0%
Ellátási díjak 510 154 510 154 510 154 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 211 572 211 572 100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 93 427 93 427 100,0%
Kamatbevételek 310 000 310 000 310 000 100,0%
Egyéb működési bevételek 29 000 29 000 31 956 110,2%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 147,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 139 000 154 000 240,6%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 850 161 516 107,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 101,25%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 150,66%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 6 768 511 7 218 511 144,9%
Maradvány igénybevétele 721 940 1 373 585 1 373 585 190,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 103,6%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 107,6%
III. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 115,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 101,3%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 102,6%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 608 642 608 642 100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 802 393 1 816 788 103,6%
VI. Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 105,7%
VII. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 107,8%
VIII. Felújítások 409 493 767 212 926 184 226,2%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 159,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 137 509 1 229 180 159,5%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 111,5%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 450 000
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 450 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4%
többlet/ hiány 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 8 758 632 8 760 819 110,9%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index (5/3) Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index (11/9)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 833 207 6 069 322 6 082 177 104,3% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 102,4%
2. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 115,0% 2. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 101,3% 3. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 101,5%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 102,6% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 100,0%
5. Működési tartalékok 1 040 792 1 030 714 969 194 93,1%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 449 407 106,7% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 100,7%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 450 000 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 450 000 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 899 407 109,8% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 100,7%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 107,8% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
2. Felújítások 409 493 767 212 926 184 226,2% 2. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 159,3% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 147,4%
Felhalmozási tartalékok 459 000 711 201 616 600 134,3%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 119,3% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 786 171 1 862 021 1 902 543 106,5%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 721 940 1 373 585 1 373 585 190,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113 6 768 511 7 218 511 144,9%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 703 053 8 142 096 8 592 096 150,7%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 119,3% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 489 224 10 004 117 10 494 639 140,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 138,9% 16 150 16 945 19 669 121,8%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 121,8%
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 138,9% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 3 770 3 770 3 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 3 770 3 770 3 770 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 102,3% 28 216 28 216 28 216 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 102,3% 27 645 27 645 27 645 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 982 731 997 876 103,6% 48 136 48 931 51 655 107,3%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 7 184 226 7 185 960 114,1% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 107,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 7 081 004 7 082 738 112,5% 1 600 993 1 677 628 1 678 081 104,8%
- önként vállalt feladatok 103 222 103 222 37 766 37 766
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 7 184 226 7 185 960 114,1% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 107,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 112,7% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 107,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 601 265 3 604 618 102,4% 1 049 632 1 135 911 1 137 230 108,3%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 106,9%
- kötelező feladat 3 520 876 3 601 265 3 604 618 102,4% 954 900 1 040 960 1 041 339 109,1%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 711 534 712 222 107,8% 202 744 219 577 219 847 108,4%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 105,6%
- kötelező feladat 660 390 711 534 712 222 107,8% 198 469 215 258 215 332 108,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 832 669 3 170 507 3 193 024 112,7% 283 546 293 409 296 902 104,7%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049
- kötelező feladat 2 832 669 3 170 507 3 193 024 112,7% 263 515 272 826 274 731 104,3%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 900 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 110,4% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 110,4% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Beruházások 186 860 329 806 332 640 178,0% 89 027 91 248 89 343 100,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 178,0% 89 027 91 248 89 343 100,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 2012,7% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 2012,7% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 112,7% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 107,2%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 112,7% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 107,2%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 131 1 146 101,3% 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 66 540 69 264 133,6% 3 236 985 3 277 279 3 297 902 101,9%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 121,8% 0 0 0
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 138,9% 3 236 985 3 277 279 3 295 802 101,8%
- önként vállalt feladatok - - 0 0 0 2 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 961 352 976 497 102,2% 603 924 603 924 606 880 100,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 954 871 960 781 975 926 102,2% 159 044 159 044 159 044 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 100,0% 444 880 444 880 447 836 100,7%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 474 610 474 610 474 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 474 610 474 610 474 610 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 214 000 289 850 315 516 147,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 64 000 139 850 165 516 258,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 031 662 1 049 531 103,8% 16 493 523 16 609 667 16 673 768 101,1%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 8 899 620 8 901 807 112,7% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 148,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 758 632 8 760 819 110,9%
- önként vállalt feladatok 140 988 140 988 5 703 053 8 001 108 8 451 108 148,2%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 8 899 620 8 901 807 112,7% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 148,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 111,7% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 113,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 737 176 4 741 848 103,7% 348 416 349 886 356 216 102,2%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 106,9% 0 0 0
- kötelező feladat 4 475 776 4 642 225 4 645 957 103,8% 323 897 324 197 328 080 101,3%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 100,0% 24 519 25 689 28 136 114,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 931 111 932 069 108,0% 51 149 51 149 52 044 101,7%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 105,6% 0 0 0
- kötelező feladat 858 859 926 792 927 554 108,0% 47 754 47 754 48 511 101,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 395 3 395 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 463 916 3 489 926 112,0% 1 710 007 2 006 876 2 062 138 120,6%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 184 3 443 333 3 467 755 112,0% 1 427 904 1 613 620 1 641 546 115,0%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 100,0% 282 103 393 256 420 592 149,1%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 105 25 105 100,1% 390 000 396 130 395 330 101,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 100,1% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 390 000 396 130 395 330 101,4%
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 110,4% 2 319 250 2 350 424 2 377 439 102,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 110,4% 1 837 545 1 853 036 1 855 746 101,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 481 705 497 388 521 693 108,3%
513 Tartalékok 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 105,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 105,7%
6. Beruházások 275 887 421 054 421 983 153,0% 6 811 442 7 340 351 7 219 041 106,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 421 054 421 983 153,0% 6 811 442 7 339 501 7 084 691 104,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 850 134 350
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 2012,7% 394 970 474 903 633 875 160,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 2012,7% 394 970 474 903 633 875 160,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 773 686 1 140 509 1 232 180 159,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 381 978 586 771 586 771 153,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 391 708 553 738 645 409 164,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 111,7% 14 298 712 15 852 143 15 914 057 111,3%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 116,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 116,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 116,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 111,7% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 113,2%
Költségvetési létszámkeret 1 335 1 335 1 350 101,12% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 102,4%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 121,8%
- kötelező feladat 3 272 684 3 326 874 3 345 397 102,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 1 097 561 1 112 417 101,4%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 101,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 119 825 1 134 970 101,9%
- önként vállalt feladatok 445 451 445 451 448 407 100,7%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 474 610 474 610 474 610 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 147,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 139 850 165 516 258,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 101,2%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 8 142 096 8 592 096 150,7%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 8 142 096 8 592 096 150,7%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 150,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 103,6%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 106,9%
- kötelező feladat 4 799 673 4 966 422 4 974 037 103,6%
- önként vállalt feladatok 102 685 103 875 106 322 103,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 107,6%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 105,6%
- kötelező feladat 906 613 974 546 976 065 107,7%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 395 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 064 115,0%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049
- kötelező feladat 4 524 088 5 056 953 5 109 301 112,9%
- önként vállalt feladatok 299 225 410 378 437 714 146,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 101,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 100,1%
- önként vállalt feladatok 390 000 396 130 395 330 101,4%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 537 102,7%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 1 913 647 1 903 844 101,2%
- önként vállalt feladatok 481 705 497 388 521 693 108,3%
513 Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 105,7%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 105,7%
6. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 107,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 7 760 555 7 506 674 105,9%
- önként vállalt feladatok 0 850 134 350
7. Felújítások 409 493 767 212 926 184 226,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 409 493 767 212 926 184 226,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 159,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 586 771 586 771 153,6%
- önként vállalt feladatok 391 708 553 738 645 409 164,8%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 111,5%
9. Finanszírozási kiadások 450 000
- állami feladat
- kötelező feladat 0 450 000
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 450 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 113,4%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 585 1 600 100,95%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 140 206 140 262 102,6% 224 576 230 069 230 069 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 140 113 140 169 102,5% 224 576 229 956 229 956 102,4%
önkéntes feladat 93 93 113 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 140 206 140 262 102,6% 224 576 230 069 230 069 102,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 117 269 117 316 102,0% 189 121 192 332 192 332 101,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 117 269 117 316 102,0% 189 121 192 332 192 332 101,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 22 887 22 896 105,8% 35 415 37 697 37 697 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 22 887 22 896 105,8% 35 415 37 697 37 697 106,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 40 40 40 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 140 206 140 262 102,6% 224 576 230 069 230 069 102,4%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 859 135 023 135 098 102,5% 248 843 254 204 254 435 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 859 134 926 135 001 102,4% 248 843 253 935 254 166 102,1%
önkéntes feladat 97 97 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 859 135 023 135 098 102,5% 248 843 254 204 254 435 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 943 112 854 112 917 101,8% 209 345 212 590 212 783 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 112 854 112 917 101,8% 209 345 212 590 212 783 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 846 22 099 22 111 106,1% 39 378 41 494 41 532 105,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 846 22 099 22 111 106,1% 39 378 41 494 41 532 105,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 100,0% 120 120 120 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 100,0% 120 120 120 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 859 135 023 135 098 102,5% 248 843 254 204 254 435 102,2%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 338 129 141 129 141 103,0% 123 414 126 117 126 171 102,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 338 129 101 129 101 103,0% 123 414 125 830 125 884 102,0%
önkéntes feladat 40 40 287 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 338 129 141 129 141 103,0% 123 414 126 117 126 171 102,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 354 107 709 107 709 102,2% 103 826 105 434 105 479 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 354 107 709 107 709 102,2% 103 826 105 434 105 479 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 924 21 372 21 372 107,3% 19 528 20 623 20 632 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 924 21 372 21 372 107,3% 19 528 20 623 20 632 105,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 338 129 141 129 141 103,0% 123 414 126 117 126 171 102,2%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 128 781 131 378 131 388 102,0% 131 006 134 596 134 617 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 781 131 207 131 217 101,9% 131 006 134 145 134 166 102,4%
önkéntes feladat 171 171 451 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 128 781 131 378 131 388 102,0% 131 006 134 596 134 617 102,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 326 109 879 109 887 101,4% 110 182 112 385 112 403 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 326 109 879 109 887 101,4% 110 182 112 385 112 403 102,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 425 21 469 21 471 105,1% 20 794 22 181 22 184 106,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 425 21 469 21 471 105,1% 20 794 22 181 22 184 106,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 30 30 30 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 30 30 30 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 128 781 131 378 131 388 102,0% 131 006 134 596 134 617 102,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 123 293 126 464 126 473 102,6% 191 103 197 917 197 972 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 293 126 087 126 096 102,3% 191 103 197 048 197 103 103,1%
önkéntes feladat 377 377 869 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 123 293 126 464 126 473 102,6% 191 103 197 917 197 972 103,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 104 000 105 961 105 968 101,9% 160 773 165 727 165 773 103,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 000 105 961 105 968 101,9% 160 773 165 727 165 773 103,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 248 20 458 20 460 106,3% 30 280 32 140 32 149 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 248 20 458 20 460 106,3% 30 280 32 140 32 149 106,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 100,0% 50 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 100,0% 50 50 50 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 123 293 126 464 126 473 102,6% 191 103 197 917 197 972 103,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 828 119 586 119 607 102,4% 183 760 187 807 188 294 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 828 119 508 119 529 102,3% 183 760 187 728 188 215 102,4%
önkéntes feladat 78 78 79 79
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 828 119 586 119 607 102,4% 183 760 187 807 188 294 102,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 98 323 100 027 100 045 101,8% 154 808 157 320 157 727 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 98 323 100 027 100 045 101,8% 154 808 157 320 157 727 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 475 19 529 19 532 105,7% 28 907 30 442 30 522 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 18 475 19 529 19 532 105,7% 28 907 30 442 30 522 105,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 100,0% 45 45 45 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 100,0% 45 45 45 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 828 119 586 119 607 102,4% 183 760 187 807 188 294 102,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 540 114 406 114 434 102,6% 118 297 120 982 121 012 102,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 540 114 304 114 332 102,5% 118 297 120 874 120 904 102,2%
önkéntes feladat 102 102 108 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 540 114 406 114 434 102,6% 118 297 120 982 121 012 102,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 868 95 715 95 738 102,0% 99 437 101 038 101 063 101,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 868 95 715 95 738 102,0% 99 437 101 038 101 063 101,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 637 18 656 18 661 105,8% 18 835 19 919 19 924 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 637 18 656 18 661 105,8% 18 835 19 919 19 924 105,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 100,0% 25 25 25 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 100,0% 25 25 25 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 540 114 406 114 434 102,6% 118 297 120 982 121 012 102,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 095 347 2 147 896 2 148 973 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 095 347 2 144 762 2 145 839 102,4%
önkéntes feladat - 3 134 3 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 102,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 763 320 1 796 240 1 797 140 101,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 763 320 1 796 240 1 797 140 101,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 337 350 966 351 143 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 331 337 350 966 351 143 106,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 690 690 690 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 690 690 690 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 102,6%
Költségvetési létszámkeret 556,50 556,50 556,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 289,00 289,00 289,00 100,0%
technikai létszámkeret 267,50 267,50 267,50 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 14 729 24 185 24 185 164,2% 20 970 20 970 20 970 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 729 24 185 24 185 164,2% 20 970 20 970 20 970 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 234 234 602 298 617 843 619 047 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - 602 298 617 524 618 728 102,7%
önkéntes feladat 234 234 319 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 14 729 24 419 24 419 165,8% 623 268 638 813 640 017 102,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 12 393 20 141 20 141 162,5% 525 693 535 431 536 439 102,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 393 20 141 20 141 162,5% 525 693 535 431 536 439 102,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316 4 232 4 232 182,7% 97 495 103 302 103 498 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 316 4 232 4 232 182,7% 97 495 103 302 103 498 106,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 46 46 230,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 46 46 230,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 14 729 24 419 24 419 165,8% 623 268 638 813 640 017 102,7%
Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 240,00 106,7%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 4 440 4 440 - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 4 440 4 440 - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 102,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 102,3%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 859 048 888 405 889 937 103,6% 2 740 178 3 529 848 3 527 769 128,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 859 048 887 130 888 662 103,4% 2 740 178 3 431 588 3 429 509 125,2%
önkéntes feladat 1 275 1 275 - 98 260 98 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 859 048 892 845 894 377 104,1% 3 667 404 4 462 984 4 476 050 122,0%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 724 270 741 867 743 121 102,6% 495 200 507 586 507 777 102,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 724 270 741 867 743 121 102,6% 495 200 507 586 507 777 102,5%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134 628 150 828 151 106 112,2% 94 614 102 206 102 243 108,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 134 628 150 828 151 106 112,2% 94 614 102 206 102 243 108,1%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 150 150 150 100,0% 2 831 729 3 169 541 3 192 058 112,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 150 150 150 100,0% 2 831 729 3 169 541 3 192 058 112,7%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 102,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 925 925 102,8%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 110,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 43 578 57 473 44 960 103,2%
önkéntes feladat - 3 138 3 138
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 186 860 329 806 332 640 178,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 178,0%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 2012,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 2012,7%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 859 048 892 845 894 377 104,1% 3 667 404 4 462 984 4 476 050 122,0%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 138,9% 35 699 49 595 49 595 138,9%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 138,9% 35 699 49 595 49 595 138,9%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 102,3% 927 226 933 136 948 281 102,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 102,3% 927 226 933 136 948 281 102,3%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 4 201 524 5 036 330 5 036 987 119,9% 6 296 871 7 184 226 7 185 960 114,1%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 4 201 524 4 936 242 4 936 899 117,5% 6 296 871 7 081 004 7 082 738 112,5%
önkéntes feladat - 100 088 100 088 - 103 222 103 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 164 449 6 019 061 6 034 863 116,9% 7 259 796 8 166 957 8 183 836 112,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 757 556 1 805 025 1 807 478 102,8% 3 520 876 3 601 265 3 604 618 102,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 757 556 1 805 025 1 807 478 102,8% 3 520 876 3 601 265 3 604 618 102,4%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 053 360 568 361 079 109,7% 660 390 711 534 712 222 107,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 329 053 360 568 361 079 109,7% 660 390 711 534 712 222 107,8%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 831 979 3 169 817 3 192 334 112,7% 2 832 669 3 170 507 3 193 024 112,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 831 979 3 169 817 3 192 334 112,7% 2 832 669 3 170 507 3 193 024 112,7%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 102,8% 900 925 925 102,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 925 925 102,8% 900 925 925 102,8%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 110,4% 43 578 60 611 48 098 110,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 43 578 57 473 44 960 103,2% 43 578 57 473 44 960 103,2%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 - 3 138 3 138
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 186 860 329 806 332 640 178,0% 186 860 329 806 332 640 178,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 178,0% 186 860 329 806 332 640 178,0%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 14 523 292 309 292 309 2012,7% 14 523 292 309 292 309 2012,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 2012,7% 14 523 292 309 292 309 2012,7%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 164 449 6 019 061 6 034 863 116,9% 7 259 796 8 166 957 8 183 836 112,7%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 589,25 102,6% 1 130,75 1 130,75 1 145,75 101,3%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 156 156 156 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 156 156 156 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 444 4 062 4 431 128,7% 3 902 5 290 6 056 155,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 444 4 062 4 431 128,7% 3 902 5 290 6 056 155,2%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 444 4 062 4 431 128,7% 4 058 5 446 6 212 153,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 194 2 812 3 139 143,1% 3 538 4 469 5 162 145,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 194 2 812 3 139 143,1% 3 538 4 469 5 162 145,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 250 1 250 1 292 103,4% 520 977 1 050 201,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 250 1 250 1 292 103,4% 520 977 1 050 201,9%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 444 4 062 4 431 128,7% 4 058 5 446 6 212 153,1%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 282 282 282 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 282 282 282 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 930 3 556 4 060 138,6% 4 590 5 868 6 492 141,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 930 3 556 4 060 138,6% 4 590 5 868 6 492 141,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 930 3 556 4 060 138,6% 4 872 6 150 6 774 139,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 630 3 256 3 728 141,7% 4 372 5 650 6 253 143,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 630 3 256 3 728 141,7% 4 372 5 650 6 253 143,0%
önkéntes feladat