Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. november 22. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index (7/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) 3 115 589 3 152 745 3 171 268 3 279 763 3 298 975 105,9%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 592 2 592 2 592 2 592
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 876 444 1 876 708 1 864 402 1 864 402 99,4%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 227 230 1 241 897 1 341 074 1 356 885 113,2%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 6 116 9 708 15 131 18 532
1.6 Elszámolásból származó bevételek 16 201 16 201
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 191 074 195 898 200 533 201 309 116,2%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
III. Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 100,0%
Építményadó 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 100,0%
Telekadó 570 000 570 000 570 000 570 000 570 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 100,0%
Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 47 270 47 270 47 270 47 270 100,0%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 100,0%
Egyéb bírságokat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 221 644 235 570 303 428 303 428 140,6%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 179 479 180 698 182 190 182 190 101,5%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 12 632 12 632 126,3%
Ellátási díjak 510 154 510 154 510 154 510 154 510 154 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 211 572 211 572 211 572 211 572 100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 93 427 93 427 93 427 195 366 209,1%
Kamatbevételek 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 100,0%
Egyéb működési bevételek 29 000 29 000 31 956 31 956 31 956 110,2%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 139 000 154 000 209 000 209 000 326,6%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 850 161 516 161 516 161 516 107,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 113,69%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 196,99%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 198,0%
Maradvány igénybevétele 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 107,8%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 111,9%
III. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 120,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 110,2%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 608 642 608 642 691 841 691 841 113,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 802 393 1 816 788 1 891 802 1 913 155 109,1%
VI. Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
VII. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5%
VIII. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 137 509 1 229 180 1 551 200 1 690 000 219,3%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 120,7%
E./X. Finanszírozási kiadások össesen 0 0 450 000 1 286 563 3 129 079
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 450 000 1 250 000 3 092 516
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 36 563 36 563
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 116,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index (7/3) Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index (15/11)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 833 207 6 069 322 6 082 177 6 111 626 6 325 555 108,4% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
2. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 120,6% 2. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2% 3. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 110,2% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
5. Működési tartalékok 1 040 792 1 030 714 969 194 805 270 451 618 43,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 449 407 15 538 325 15 621 681 107,9% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 102,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 450 000 1 286 563 3 129 079 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 899 407 16 824 888 18 750 760 129,5% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 102,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
2. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1% 2. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
4. Felhalmozási tartalékok 459 000 711 201 616 600 256 768 1 821 190 396,8%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 141,9% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 786 171 1 862 021 1 902 543 1 961 298 3 773 251 211,2%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 198,0%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 141,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 489 224 10 004 117 10 494 639 11 353 394 15 007 863 200,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 16 150 16 945 19 669 19 669 20 443 126,6%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 774
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 28 216 28 216 28 216 28 216 28 216 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 109,8% 27 645 27 645 27 645 27 645 27 645 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 982 731 997 876 1 071 861 1 071 863 111,3% 48 136 48 931 51 655 51 655 52 429 108,9%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 120,4% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 107,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 7 081 004 7 082 738 7 150 608 7 478 900 118,8% 1 600 993 1 677 628 1 678 081 1 678 746 1 689 336 105,5%
- önként vállalt feladatok 103 222 103 222 103 222 103 222 37 766 37 766 37 766 37 766
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 120,4% 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 107,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8% 1 049 632 1 135 911 1 137 230 1 137 786 1 145 489 109,1%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 107,8% 954 900 1 040 960 1 041 339 1 041 895 1 049 598 109,9%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5% 202 744 219 577 219 847 219 956 221 458 109,2%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 113,5% 198 469 215 258 215 332 215 441 216 943 109,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9% 283 546 293 409 296 902 296 902 296 902 104,7%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 116,9% 263 515 272 826 274 731 274 731 274 731 104,3%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 100,0%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 925 925 925 925 102,8% 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Beruházások 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 89 027 91 248 89 343 89 343 91 502 102,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 214,6% 89 027 91 248 89 343 89 343 89 343 100,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 119,2% 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 107,9%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 131 1 146 1 124 1 124 99,4% 204 204 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 66 540 69 264 73 899 74 675 144,0% 3 236 985 3 277 279 3 297 902 3 406 397 3 425 609 105,8%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 151,9% 3 236 985 3 277 279 3 295 802 3 404 297 3 423 509 105,8%
- önként vállalt feladatok - - - - 774 0 0 2 100 2 100 2 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0% 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 961 352 976 497 1 045 847 1 045 847 109,5% 603 924 603 924 606 880 609 512 711 451 117,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 954 871 960 781 975 926 1 045 276 1 045 276 109,5% 159 044 159 044 159 044 159 044 260 983 164,1%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 100,0% 444 880 444 880 447 836 450 468 450 468 101,3%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 031 662 1 049 531 1 123 516 1 124 292 111,2% 16 493 523 16 609 667 16 673 768 16 843 650 18 776 754 113,8%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 117,9% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 116,1%
- önként vállalt feladatok 140 988 140 988 140 988 140 988 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 117,9% 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 194,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 134,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 737 176 4 741 848 4 762 327 4 939 994 108,1% 348 416 349 886 356 216 361 045 362 289 104,0%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 475 776 4 642 225 4 645 957 4 666 436 4 844 103 108,2% 323 897 324 197 328 080 328 080 328 080 101,3%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0% 24 519 25 689 28 136 32 965 34 209 139,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 931 111 932 069 936 210 971 228 112,5% 51 149 51 149 52 044 52 044 52 044 101,7%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6% 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 858 859 926 792 927 554 931 695 966 713 112,6% 47 754 47 754 48 511 48 511 48 511 101,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 463 916 3 489 926 3 507 164 3 607 071 115,8% 1 710 007 2 006 876 2 062 138 2 110 187 2 212 473 129,4%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 096 184 3 443 333 3 467 755 3 484 993 3 584 900 115,8% 1 427 904 1 613 620 1 641 546 1 679 208 1 770 357 124,0%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 100,0% 282 103 393 256 420 592 430 979 442 116 156,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1% 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1% 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 2 319 250 2 350 424 2 377 439 2 484 867 2 506 218 108,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 226,7% 1 837 545 1 853 036 1 855 746 1 963 281 1 968 265 107,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 111,7%
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
6. Beruházások 275 887 421 054 421 983 466 190 492 489 178,5% 6 811 442 7 340 351 7 219 041 7 287 131 7 407 369 108,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 421 054 421 983 466 190 490 330 177,7% 6 811 442 7 339 501 7 084 691 7 152 613 7 272 851 106,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159 0 850 134 350 134 518 134 518
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 170,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 2057,8% 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 170,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 242,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 195,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 14 298 712 15 852 143 15 914 057 15 978 841 17 573 063 122,9%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 155,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 117,1% 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 134,6%
Költségvetési létszámkeret 1 335 1 335 1 350 1 328 1 328 99,48% 250 250 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi I. mód 2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 106,4%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 3 272 684 3 326 874 3 345 397 3 458 527 3 477 741 106,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 100 2 100 2 874
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 112,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 119 825 1 134 970 1 204 320 1 306 259 117,3%
- önként vállalt feladatok 445 451 445 451 448 407 451 039 451 039 101,3%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 137,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 113,7%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 197,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 107,8%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 4 799 673 4 966 422 4 974 037 4 994 516 5 172 183 107,8%
- önként vállalt feladatok 102 685 103 875 106 322 111 151 112 395 109,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 111,9%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 906 613 974 546 976 065 980 206 1 015 224 112,0%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 064 5 617 351 5 819 544 120,6%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 4 524 088 5 056 953 5 109 301 5 164 201 5 355 257 118,4%
- önként vállalt feladatok 299 225 410 378 437 714 448 101 459 238 153,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 101,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 100,1%
- önként vállalt feladatok 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 101,2%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 537 2 583 643 2 604 996 110,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 1 913 647 1 903 844 2 062 057 2 067 043 109,9%
- önként vállalt feladatok 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 111,7%
513 Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 151,5%
6. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 111,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 7 760 555 7 506 674 7 618 803 7 763 181 109,5%
- önként vállalt feladatok 0 850 134 350 134 518 136 677
7. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 237,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 218,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 242,8%
- önként vállalt feladatok 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 195,4%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 120,7%
9. Finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079
- állami feladat
- kötelező feladat 0 450 000 1 286 563 3 129 079
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 450 000 1 286 563 3 129 079
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 134,2%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 585 1 600 1 578 1 578 99,56%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 140 113 140 169 139 569 147 116 107,6% 224 576 229 956 229 956 230 046 248 247 110,5%
önkéntes feladat 93 93 93 93 113 113 113 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 107,0% 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 107,0% 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 109,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 111,0% 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 114,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 111,0% 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 114,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 70 70 140,0% 40 40 40 130 130 325,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 70 70 140,0% 40 40 40 130 130 325,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 107,7% 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 110,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 859 134 926 135 001 135 144 151 153 114,6% 248 843 253 935 254 166 254 651 275 930 110,9%
önkéntes feladat 97 97 97 97 269 269 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 113,9% 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 110,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 113,9% 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 110,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 118,7% 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 114,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 118,7% 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 114,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 120 120 171,4% 120 120 120 280 280 233,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 120 120 171,4% 120 120 120 280 280 233,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 114,7% 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 111,0%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 338 129 101 129 101 129 131 135 565 108,2% 123 414 125 830 125 884 125 990 128 947 104,5%
önkéntes feladat 40 40 40 40 287 287 287 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 107,3% 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 104,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 107,3% 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 104,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 112,5% 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 112,5% 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 108,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 90 90 150,0% 60 60 60 85 85 141,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 90 90 150,0% 60 60 60 85 85 141,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 108,2% 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 104,7%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 33,00 31,00 31,00 93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 15,00 15,00 88,2%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 781 131 207 131 217 131 281 136 594 106,1% 131 006 134 145 134 166 134 567 141 392 107,9%
önkéntes feladat 171 171 171 171 451 451 451 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 105,6% 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 107,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 105,6% 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 107,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 109,4% 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 112,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 109,4% 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 112,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 80 80 266,7% 30 30 30 105 105 350,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 80 80 266,7% 30 30 30 105 105 350,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 106,2% 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 108,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 293 126 087 126 096 126 641 133 733 108,5% 191 103 197 048 197 103 197 260 202 693 106,1%
önkéntes feladat 377 377 377 377 869 869 869 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 107,6% 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 106,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 107,6% 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 106,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 112,3% 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 112,3% 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 109,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 577 577 1282,2% 50 50 50 125 125 250,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 577 577 1282,2% 50 50 50 125 125 250,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 108,8% 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 106,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 49,00 47,00 47,00 95,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 23,00 23,00 92,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 828 119 508 119 529 120 294 128 850 110,3% 183 760 187 728 188 215 188 353 202 955 110,4%
önkéntes feladat 78 78 78 78 79 79 79 79
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 98 323 100 027 100 045 100 656 107 816 109,7% 154 808 157 320 157 727 157 796 170 015 109,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 98 323 100 027 100 045 100 656 107 816 109,7% 154 808 157 320 157 727 157 796 170 015 109,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 475 19 529 19 532 19 651 21 047 113,9% 28 907 30 442 30 522 30 536 32 919 113,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 18 475 19 529 19 532 19 651 21 047 113,9% 28 907 30 442 30 522 30 536 32 919 113,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 65 65 216,7% 45 45 45 100 100 222,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 65 65 216,7% 45 45 45 100 100 222,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 828 119 586 119 607 120 372 128 928 110,4% 183 760 187 807 188 294 188 432 203 034 110,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 540 114 304 114 332 114 424 120 680 108,2% 118 297 120 874 120 904 121 008 128 685 108,8%
önkéntes feladat 102 102 102 102 108 108 108 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 868 95 715 95 738 95 773 101 008 107,6% 99 437 101 038 101 063 101 100 107 509 108,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 868 95 715 95 738 95 773 101 008 107,6% 99 437 101 038 101 063 101 100 107 509 108,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 637 18 656 18 661 18 668 19 689 111,6% 18 835 19 919 19 924 19 931 21 199 112,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 637 18 656 18 661 18 668 19 689 111,6% 18 835 19 919 19 924 19 931 21 199 112,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 35 35 85 85 242,9% 25 25 25 85 85 340,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 35 35 85 85 242,9% 25 25 25 85 85 340,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 540 114 406 114 434 114 526 120 782 108,3% 118 297 120 982 121 012 121 116 128 793 108,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 27,00 27,00 90,0% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 86,7% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 14,00 14,00 93,3% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
4. Működési bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - -
ebből: állami feladat - - - - -
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 095 347 2 144 762 2 145 839 2 148 359 2 282 540 108,9%
önkéntes feladat - 3 134 3 134 3 134 3 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 763 320 1 796 240 1 797 140 1 798 156 1 910 426 108,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 763 320 1 796 240 1 797 140 1 798 156 1 910 426 108,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 337 350 966 351 143 351 340 373 251 112,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 331 337 350 966 351 143 351 340 373 251 112,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 690 690 690 1 997 1 997 289,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 690 690 690 1 997 1 997 289,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 095 347 2 147 896 2 148 973 2 151 493 2 285 674 109,1%
Költségvetési létszámkeret 556,50 556,50 556,50 549,50 549,50 98,7%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 289,00 289,00 289,00 283,00 283,00 97,9%
technikai létszámkeret 267,50 267,50 267,50 266,50 266,50 99,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index % 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 14 729 24 185 24 185 28 820 28 822 195,7% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 729 24 185 24 185 28 820 28 822 195,7% 20 970 20 970 20 970 20 970 20 970 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 268 268
ebből: állami feladat
kötelező feladat 268 268
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 234 234 234 234 602 298 617 843 619 047 621 397 645 679 107,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - - - 602 298 617 524 618 728 621 078 645 360 107,1%
önkéntes feladat 234 234 234 234 319 319 319 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 14 729 24 419 24 419 29 322 29 324 199,1% 623 268 638 813 640 017 642 367 666 649 107,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 12 393 20 141 20 141 24 002 24 002 193,7% 525 693 535 431 536 439 538 437 558 756 106,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 393 20 141 20 141 24 002 24 002 193,7% 525 693 535 431 536 439 538 437 558 756 106,3%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316 4 232 4 232 5 236 5 236 226,1% 97 495 103 302 103 498 103 785 107 748 110,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 316 4 232 4 232 5 236 5 236 226,1% 97 495 103 302 103 498 103 785 107 748 110,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 46 46 84 86 430,0% 80 80 80 145 145 181,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 46 46 84 86 430,0% 80 80 80 145 145 181,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai