Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2018. (II. 15.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. terv 2018.
I. mód
2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index (8/3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 3 523 914 107,1%
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) 3 115 589 3 152 745 3 171 268 3 279 763 3 298 975 3 293 181 105,7%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 876 444 1 876 708 1 864 402 1 864 402 1 852 983 98,7%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 227 230 1 241 897 1 341 074 1 356 885 1 360 055 113,5%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363 40 363 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 116 9 708 15 131 18 532 20 987
1.6 Elszámolásból származó bevételek 16 201 16 201 16 201
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 191 074 195 898 200 533 201 309 230 733 133,2%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
III. Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 11 441 954 105,5%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 358 345 103,3%
Építményadó 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 585 000 2 594 973 100,4%
Telekadó 570 000 570 000 570 000 570 000 570 000 665 790 116,8%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 97 582 102,7%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 677 745 105,9%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 251 626 7 677 745 105,9%
Gépjárműadó 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 243 091 110,5%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 83 856 111,8%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 83 856 111,8%
3. Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 47 270 47 270 47 270 47 270 78 917 166,9%
Egyéb települési adó 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 32 533 325,3%
Talajterhelési díj 9 114
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 100,0%
Egyéb bírságokat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
IV. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 2 271 755 145,7%
Készletértékesítés ellenértéke 170
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 221 644 235 570 303 428 303 428 304 761 141,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 179 479 180 698 182 190 182 190 225 595 125,7%
Tulajdonosi bevételek 10 000 10 000 10 000 12 632 12 632 151 432 1514,3%
Ellátási díjak 510 154 510 154 510 154 510 154 510 154 542 539 106,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 211 572 211 572 211 572 211 572 286 912 135,6%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 93 427 93 427 93 427 195 366 405 198 433,7%
Biztosító által fizetett kártérítés 989
Kamatbevételek 310 000 310 000 310 000 310 000 310 000 310 008 100,0%
Egyéb működési bevételek 29 000 29 000 31 956 31 956 31 956 44 151 152,2%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 26 597 101,1%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 26 597 101,1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 370 516 173,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 139 000 154 000 209 000 209 000 209 000 326,6%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 150 850 161 516 161 516 161 516 161 516 107,7%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 20 861 195 119,18%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 11 534 612 202,25%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 10 161 027 204,0%
Maradvány igénybevétele 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 5 268 706 107,1%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 1 082 041 118,3%
III. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 6 117 545 126,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 403 698 97,3%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 2 644 526 111,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 608 642 608 642 691 841 691 841 757 779 124,5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 802 393 1 816 788 1 891 802 1 913 155 1 886 747 107,6%
VI. Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 2 508 909 167,3%
VII. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 7 918 647 111,7%
VIII. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 971 697 237,3%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 2 048 435 264,8%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 398 000 13266,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 137 509 1 229 180 1 551 200 1 690 000 1 650 435 214,2%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 28 964 204 124,8%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 450 000 1 250 000 3 092 516 3 392 516
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 36 563 36 563 39 087
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 9 049 672 114,6%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index (8/3) Sor-
sz.
Megnevezés 2018. terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index (17/12)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 833 207 6 069 322 6 082 177 6 111 626 6 325 555 6 350 747 108,9% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 3 523 914 107,1%
2. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 171 5 617 351 5 819 544 6 117 545 126,8% 2. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 11 441 954 105,5%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 403 698 97,3% 3. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 2 271 755 145,7%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 430 2 583 643 2 604 996 2 644 526 111,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 26 597 101,1%
5. Működési tartalékok 1 040 792 1 030 714 969 194 805 270 451 618 627 063 60,2%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 449 407 15 538 325 15 621 681 16 143 579 111,5% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 17 264 220 109,8%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 15 403 098 15 899 407 16 824 888 18 750 760 19 575 182 135,2% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 15 779 308 15 820 756 16 005 868 16 127 795 17 264 220 109,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 7 918 647 111,7% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
2. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 971 697 237,3% 2. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 2 048 435 264,8% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 370 516 173,1%
4. Felhalmozási tartalékok 459 000 711 201 616 600 256 768 1 821 190 1 881 846 410,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 12 820 625 146,9% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 786 171 1 862 021 1 902 543 1 961 298 3 773 251 3 596 975 201,4%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 721 940 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 1 373 585 190,3%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113 6 768 511 7 218 511 8 018 511 9 861 027 10 161 027 204,0%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 11 534 612 202,3%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 10 380 327 10 415 988 10 534 374 12 384 898 12 820 625 146,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 489 224 10 004 117 10 494 639 11 353 394 15 007 863 15 131 587 202,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 59 476 166,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 59 476 166,6%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
4. Működési bevételek 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 1 340 817 144,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 927 226 933 136 948 281 1 017 631 1 017 631 1 340 817 144,6%
- önként vállalt feladatok
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 280
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 280
- önként vállalt feladatok
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 982 731 997 876 1 071 861 1 071 863 1 400 573 145,4%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 7 463 357 118,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 7 081 004 7 082 738 7 150 608 7 478 900 7 360 135 116,9%
- önként vállalt feladatok 103 222 103 222 103 222 103 222 103 222
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 7 184 226 7 185 960 7 253 830 7 582 122 7 463 357 118,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 8 863 930 122,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 3 765 240 106,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 520 876 3 601 265 3 604 618 3 624 541 3 794 505 3 765 240 106,9%
- önként vállalt feladatok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 797 383 120,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 660 390 711 534 712 222 716 254 749 770 797 383 120,7%
- önként vállalt feladatok
3. Dologi kiadások 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 3 489 711 123,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 832 669 3 170 507 3 193 024 3 210 262 3 310 169 3 489 711 123,2%
- önként vállalt feladatok
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 925 925 925 925 102,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 900 925 925 925 925 925 102,8%
- önként vállalt feladatok
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 107 956 247,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 107 956 247,7%
- önként vállalt feladatok
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
6. Beruházások 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 403 864 216,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 186 860 329 806 332 640 376 847 400 987 403 864 216,1%
- önként vállalt feladatok
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 298 851 2057,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 298 851 2057,8%
- önként vállalt feladatok
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 8 863 930 122,1%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 8 166 957 8 183 836 8 325 691 8 653 985 8 863 930 122,1%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 131 1 146 1 124 1 124 1 124 99,4%
Intézmény Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 16 150 16 945 19 669 19 669 20 443 20 443 126,6%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 774 774
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 28 216 28 216 28 216 28 216 28 216 43 211 153,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 27 645 27 645 27 645 27 645 27 645 27 645 100,0%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 15 566 2726,1%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 48 136 48 931 51 655 51 655 52 429 67 424 140,1%
8. Finanszírozási bevételek 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 1 727 303 107,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 600 993 1 677 628 1 678 081 1 678 746 1 689 336 1 689 537 105,5%
- önként vállalt feladatok 37 766 37 766 37 766 37 766 37 766
A./II Finanszírozási bevételek összesen 1 600 993 1 715 394 1 715 847 1 716 512 1 727 102 1 727 303 107,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 1 794 727 108,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 049 632 1 135 911 1 137 230 1 137 786 1 145 489 1 145 657 109,1%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 954 900 1 040 960 1 041 339 1 041 895 1 049 598 1 049 766 109,9%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 202 744 219 577 219 847 219 956 221 458 221 491 109,2%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 198 469 215 258 215 332 215 441 216 943 216 976 109,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 283 546 293 409 296 902 296 902 296 902 329 217 116,1%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 263 515 272 826 274 731 274 731 274 731 292 051 110,8%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 32 117 187,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 6 860 28,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 6 860 28,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 89 027 91 248 89 343 89 343 91 502 91 502 102,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 89 027 91 248 89 343 89 343 89 343 89 343 100,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159 2 159
7. Felújítások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 1 794 727 108,8%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 1 649 129 1 764 325 1 767 502 1 768 167 1 779 531 1 794 727 108,8%
Költségvetési létszámkeret 204 204 204 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 66 540 69 264 73 899 74 675 79 919 154,1%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 35 699 49 595 49 595 54 230 54 232 59 476 166,6%
- önként vállalt feladatok - - - - 774 774
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 3 770 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 961 352 976 497 1 045 847 1 045 847 1 384 028 144,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 954 871 960 781 975 926 1 045 276 1 045 276 1 368 462 143,3%
- önként vállalt feladatok 571 571 571 571 571 15 566 2726,1%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 280
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 280
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 031 662 1 049 531 1 123 516 1 124 292 1 467 997 145,2%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 9 190 660 116,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 758 632 8 760 819 8 829 354 9 168 236 9 049 672 114,6%
- önként vállalt feladatok 140 988 140 988 140 988 140 988 140 988
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 8 899 620 8 901 807 8 970 342 9 309 224 9 190 660 116,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 10 658 657 119,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 737 176 4 741 848 4 762 327 4 939 994 4 910 897 107,4%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 4 475 776 4 642 225 4 645 957 4 666 436 4 844 103 4 815 006 107,6%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 78 186 78 186 78 186 78 186 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 931 111 932 069 936 210 971 228 1 018 874 118,0%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 858 859 926 792 927 554 931 695 966 713 1 014 359 118,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 463 916 3 489 926 3 507 164 3 607 071 3 818 928 122,6%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 3 096 184 3 443 333 3 467 755 3 484 993 3 584 900 3 781 762 122,1%
- önként vállalt feladatok 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 32 117 187,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 7 785 31,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 7 785 31,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 107 956 247,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 60 611 48 098 98 776 98 778 107 956 247,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Beruházások 275 887 421 054 421 983 466 190 492 489 495 366 179,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 421 054 421 983 466 190 490 330 493 207 178,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 159 2 159
7. Felújítások 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 298 851 2057,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 292 309 292 309 298 086 298 851 298 851 2057,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 10 658 657 119,6%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 9 931 282 9 951 338 10 093 858 10 433 516 10 658 657 119,6%
Költségvetési létszámkeret 1 335 1 335 1 350 1 328 1 328 1 328 99,48%
Intézmény Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 236 985 3 277 279 3 297 902 3 406 397 3 425 609 3 443 995 106,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 236 985 3 277 279 3 295 802 3 404 297 3 423 509 3 441 895 106,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 100 2 100 2 100 2 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 11 438 184 105,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 10 840 126 11 438 184 105,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 603 924 603 924 606 880 609 512 711 451 887 727 147,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 159 044 159 044 159 044 159 044 260 983 437 259 274,9%
- önként vállalt feladatok 444 880 444 880 447 836 450 468 450 468 450 468 101,3%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 16 493 523 16 609 667 16 673 768 16 843 650 18 776 754 19 393 198 117,6%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 11 393 624 199,8%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 11 393 624 199,8%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 001 108 8 451 108 9 251 108 11 093 624 11 393 624 199,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 30 786 822 138,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 348 416 349 886 356 216 361 045 362 289 357 809 102,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 323 897 324 197 328 080 328 080 328 080 323 227 99,8%
- önként vállalt feladatok 24 519 25 689 28 136 32 965 34 209 34 582 141,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 149 51 149 52 044 52 044 52 044 63 167 123,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 47 754 47 754 48 511 48 511 48 511 59 634 124,9%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 1 710 007 2 006 876 2 062 138 2 110 187 2 212 473 2 298 617 134,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 427 904 1 613 620 1 641 546 1 679 208 1 770 357 1 791 245 125,4%
- önként vállalt feladatok 282 103 393 256 420 592 430 979 442 116 507 372 179,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 395 913 101,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 395 913 101,5%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 319 250 2 350 424 2 377 439 2 484 867 2 506 218 2 536 570 109,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 837 545 1 853 036 1 855 746 1 963 281 1 968 265 2 018 803 109,9%
- önként vállalt feladatok 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 517 767 107,5%
513 Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 2 508 909 167,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 2 508 909 167,3%
6. Beruházások 6 811 442 7 340 351 7 219 041 7 287 131 7 407 369 7 423 281 109,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 6 811 442 7 339 501 7 084 691 7 152 613 7 272 851 7 282 108 106,9%
- önként vállalt feladatok 0 850 134 350 134 518 134 518 141 173
7. Felújítások 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 672 846 170,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 394 970 474 903 633 875 671 999 671 999 672 846 170,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 2 048 435 264,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 1 147 426 300,4%
- önként vállalt feladatok 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 901 009 230,0%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 14 298 712 15 852 143 15 914 057 15 978 841 17 573 063 18 305 547 128,0%
9. Finanszírozási kiadások 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 12 481 275 158,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 12 481 275 158,0%
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 7 897 864 8 758 632 9 210 819 10 115 917 12 297 315 12 481 275 158,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 22 196 576 24 610 775 25 124 876 26 094 758 29 870 378 30 786 822 138,7%
Költségvetési létszámkeret 250 250 250 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. évi
I. mód
2018. évi II. mód 2018. évi III. mód 2018. évi IV. mód 2018. évi V. mód Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 343 819 3 367 166 3 480 296 3 500 284 3 523 914 107,1%
- állami feladat 16 150 16 945 19 669 19 669 19 669 19 669 121,8%
- kötelező feladat 3 272 684 3 326 874 3 345 397 3 458 527 3 477 741 3 501 371 107,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 2 100 2 100 2 874 2 874
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 097 561 1 097 561 1 112 417 1 116 172 2 751 849 2 751 849 250,7%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 11 441 954 105,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 10 843 896 11 441 954 105,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 1 565 276 1 583 377 1 655 359 1 757 298 2 271 755 145,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 119 825 1 134 970 1 204 320 1 306 259 1 805 721 162,1%
- önként vállalt feladatok 445 451 445 451 448 407 451 039 451 039 466 034 104,6%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 474 610 474 610 474 610 474 610 650 886 474 610 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 317 26 317 26 317 26 317 26 597 101,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 280 101,3%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 289 850 315 516 370 516 370 516 370 516 173,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 139 850 165 516 220 516 220 516 220 516 344,6%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 17 641 329 17 723 299 17 967 166 19 901 046 20 861 195 119,2%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 11 534 612 202,3%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 11 534 612 202,3%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 8 142 096 8 592 096 9 392 096 11 234 612 11 534 612 202,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 087 062 5 098 064 5 123 372 5 302 283 5 268 706 107,1%
- állami feladat 16 566 16 765 17 705 17 705 17 705 17 705 106,9%
- kötelező feladat 4 799 673 4 966 422 4 974 037 4 994 516 5 172 183 5 138 233 107,1%
- önként vállalt feladatok 102 685 103 875 106 322 111 151 112 395 112 768 109,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 982 260 984 113 988 254 1 023 272 1 082 041 118,3%
- állami feladat 4 275 4 319 4 515 4 515 4 515 4 515 105,6%
- kötelező feladat 906 613 974 546 976 065 980 206 1 015 224 1 073 993 118,5%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 395 3 533 3 533 3 533 3 533 104,1%
3. Dologi kiadások 4 826 222 5 470 792 5 552 064 5 617 351 5 819 544 6 117 545 126,8%
- állami feladat 2 909 3 461 5 049 5 049 5 049 5 049
- kötelező feladat 4 524 088 5 056 953 5 109 301 5 164 201 5 355 257 5 573 007 123,2%
- önként vállalt feladatok 299 225 410 378 437 714 448 101 459 238 539 489 180,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 421 235 420 435 420 435 419 968 403 698 97,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 25 105 25 105 25 105 25 105 7 785 31,0%
- önként vállalt feladatok 390 000 396 130 395 330 395 330 394 863 395 913 101,5%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 411 035 2 425 537 2 583 643 2 604 996 2 644 526 111,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 1 913 647 1 903 844 2 062 057 2 067 043 2 126 759 113,1%
- önként vállalt feladatok 481 705 497 388 521 693 521 586 537 953 517 767 107,5%
513 Tartalékok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 2 508 909 167,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 1 741 915 1 585 794 1 062 038 2 272 808 2 508 909 167,3%
6. Beruházások 7 087 329 7 761 405 7 641 024 7 753 321 7 899 858 7 918 647 111,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 7 760 555 7 506 674 7 618 803 7 763 181 7 775 315 109,7%
- önként vállalt feladatok 0 850 134 350 134 518 136 677 143 332
7. Felújítások 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 971 697 237,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 409 493 767 212 926 184 970 085 970 850 971 697 237,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 1 140 509 1 232 180 1 554 200 1 693 000 2 048 435 264,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 586 771 586 771 788 791 927 591 1 147 426 300,4%
- önként vállalt feladatok 391 708 553 738 645 409 765 409 765 409 901 009 230,0%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 25 783 425 25 865 395 26 072 699 28 006 579 28 964 204 124,8%
9. Finanszírozási kiadások 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603
- állami feladat
- kötelező feladat 0 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 450 000 1 286 563 3 129 079 3 431 603
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 25 783 425 26 315 395 27 359 262 31 135 658 32 395 807 139,6%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 585 1 600 1 578 1 578 1 578 99,56%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 147 135 107,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 140 113 140 169 139 569 147 116 147 042 107,6%
önkéntes feladat 93 93 93 93 93
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 147 138 107,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 121 409 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 117 269 117 316 116 797 123 113 121 409 105,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 25 619 118,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 22 887 22 896 22 795 24 026 25 619 118,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 70 70 110 220,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 70 70 110 220,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 140 206 140 262 139 662 147 209 147 138 107,6%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
Intézmény Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 4
ebből: állami feladat
kötelező feladat 4
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 213 985 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 249 286 111,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 213 985 224 576 229 956 229 956 230 046 248 247 249 173 111,0%
önkéntes feladat 113 113 113 113 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 213 985 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 249 290 111,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 175 674 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 205 636 108,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 175 674 189 121 192 332 192 332 192 332 207 563 205 636 108,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 271 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 43 489 122,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 38 271 35 415 37 697 37 697 37 697 40 667 43 489 122,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 40 40 40 130 130 165 412,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 40 40 40 130 130 165 412,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 213 985 224 576 230 069 230 069 230 159 248 360 249 290 111,0%
Költségvetési létszámkeret 60,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 31,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 29,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 014 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 154 964 117,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 014 131 859 134 926 135 001 135 144 151 153 154 867 117,4%
önkéntes feladat 97 97 97 97 97
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 014 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 154 967 117,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 542 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 128 315 115,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 542 110 943 112 854 112 917 112 995 126 391 128 315 115,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 412 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 26 503 127,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 412 20 846 22 099 22 111 22 126 24 739 26 503 127,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 70 70 70 120 120 149 212,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 70 70 70 120 120 149 212,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 014 131 859 135 023 135 098 135 241 151 250 154 967 117,5%
Költségvetési létszámkeret 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 100,0%
Intézmény Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 221 174 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 275 794 110,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 221 174 248 843 253 935 254 166 254 651 275 930 275 525 110,7%
önkéntes feladat 269 269 269 269 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 221 174 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 275 797 110,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 181 499 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 228 028 108,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 181 499 209 345 212 590 212 783 213 055 230 862 228 028 108,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 595 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 47 428 120,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 39 595 39 378 41 494 41 532 41 585 45 057 47 428 120,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 80 120 120 120 280 280 341 284,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 120 120 120 280 280 341 284,2%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 221 174 248 843 254 204 254 435 254 920 276 199 275 797 110,8%
Költségvetési létszámkeret 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 5
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 121 669 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 135 502 108,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 669 125 338 129 101 129 101 129 131 135 565 135 462 108,1%
önkéntes feladat 40 40 40 40 40
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 121 669 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 135 507 108,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 99 696 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 111 606 105,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 99 696 105 354 107 709 107 709 107 709 113 093 111 606 105,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 933 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 23 811 119,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 933 19 924 21 372 21 372 21 372 22 422 23 811 119,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 40 60 60 60 90 90 90 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 40 60 60 60 90 90 90 150,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 121 669 125 338 129 141 129 141 129 171 135 605 135 507 108,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
Intézmény Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 155 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 129 251 104,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 155 123 414 125 830 125 884 125 990 128 947 128 964 104,5%
önkéntes feladat 287 287 287 287 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 155 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 129 254 104,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 91 158 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 106 724 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 91 158 103 826 105 434 105 479 105 547 108 021 106 724 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 917 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 22 445 114,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 917 19 528 20 623 20 632 20 645 21 128 22 445 114,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 80 60 60 60 85 85 85 141,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 60 60 60 85 85 85 141,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 155 123 414 126 117 126 171 126 277 129 234 129 254 104,7%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 31,00 31,00 31,00 93,9%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 15,00 15,00 15,00 88,2%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 6
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 984 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 136 149 105,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 984 128 781 131 207 131 217 131 281 136 594 135 978 105,6%
önkéntes feladat 171 171 171 171 171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 984 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 136 155 105,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 95 058 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 112 760 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 95 058 108 326 109 879 109 887 109 899 114 345 112 760 104,1%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 896 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 23 292 114,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 896 20 425 21 469 21 471 21 473 22 340 23 292 114,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 80 80 103 343,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 80 80 103 343,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 984 128 781 131 378 131 388 131 452 136 765 136 155 105,7%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 3
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 553 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 141 455 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 553 131 006 134 145 134 166 134 567 141 392 141 004 107,6%
önkéntes feladat 451 451 451 451 451
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 553 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 141 458 108,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 102 963 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 116 614 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 102 963 110 182 112 385 112 403 112 676 118 388 116 614 105,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 560 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 24 730 118,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 560 20 794 22 181 22 184 22 237 23 350 24 730 118,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 30 30 30 105 105 114 380,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 30 30 30 105 105 114 380,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 553 131 006 134 596 134 617 135 018 141 843 141 458 108,0%
Költségvetési létszámkeret 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 5
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 115 840 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 134 139 108,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 840 123 293 126 087 126 096 126 641 133 733 133 762 108,5%
önkéntes feladat 377 377 377 377 377
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 115 840 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 134 144 108,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 94 991 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 110 677 106,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 94 991 104 000 105 961 105 968 105 979 111 914 110 677 106,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 804 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 22 861 118,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 804 19 248 20 458 20 460 20 462 21 619 22 861 118,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 45 45 45 577 577 606 1346,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 45 45 45 577 577 606 1346,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 115 840 123 293 126 464 126 473 127 018 134 110 134 144 108,8%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti 2018. évi terv 2018. I. mód 2018. II. mód 2018. III. mód 2018. IV. mód 2018. V. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - 21 -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 174 904 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 202 119 105,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 174 904 191 103 197 048 197 103 197 260 202 693 201 250 105,3%
önkéntes feladat 869 869 869 869 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 174 904 191 103 197 917 197 972 198 129 203 562 202 140 105,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 143 447 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 167 099 103,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 143 447 160 773 165 727 165 773 165 842 170 388 167 099 103,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 407 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 34 905 115,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 31 407 30 280 32 140 32 149 32 162 33 049 34 905 115,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 50 125 125 136 272,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 50 125 125 136 272,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások