Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 17 620 604
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 3 431 603
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 21 052 207
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 19 982 319
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 4 609 477
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 24 591 796
A többlet összegét 3 539 589

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 24 591 796
Felhalmozási célú bevételek 2 586 420
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4 609 477
Működési célú bevételek 17 395 899
Működési célú finanszírozási bevételek 0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 21 052 207
Felhalmozási célú kiadások 4 821 874
ebből:
- beruházási kiadások 2 338 026
- felújítások 693 413
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 790 435
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 12 798 730
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 5 771 790
- dologi kiadások 4 211 580
- ellátottak pénzbeli juttatásai 248 159
- egyéb működési célú kiadások 2 567 201
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 3 431 603

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 3 539 589 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 12. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2018. eredeti 2018. módosított 2018. teljesítés Index (5/4)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) 3 288 834 3 523 914 3 489 889 99,0%
1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) 3 115 589 3 293 181 3 293 181 100,0%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 2 592 2 592 100,0%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 876 444 1 852 983 1 852 983 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 198 782 1 360 055 1 360 055 100,0%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 363 40 363 40 363 100,0%
1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 20 987 20 987 100,0%
1.6 Elszámolásból származó bevételek 16 201 16 201 100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 173 245 230 733 196 708 85,3%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 2 751 849 2 119 132 77,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 097 561 2 751 849 2 119 132 77,0%
III. Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) 10 843 896 11 441 954 11 428 859 99,9%
1. Vagyoni típusú adók 3 250 000 3 358 345 3 358 345 100,0%
Építményadó 2 585 000 2 594 973 2 594 973 100,0%
Telekadó 570 000 665 790 665 790 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 95 000 97 582 97 582 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 7 251 626 7 677 745 7 677 745 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 7 251 626 7 677 745 7 677 745 100,0%
Gépjárműadó 220 000 243 091 243 091 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 75 000 83 856 83 856 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 83 856 83 856 100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek 47 270 78 917 65 822 83,4%
Egyéb települési adó 10 000 32 533 32 533 100,0%
Talajterhelési díj 9 114 9 114 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 20 000 20 000 8 731 43,7%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 500 13 500 13 902 103,0%
Egyéb bírságokat 3 770 3 770 1 542 40,9%
IV. Működési bevételek 1 559 366 2 271 755 2 448 943 107,8%
Készletértékesítés ellenértéke 170 170 100,0%
Szolgáltatások ellenértéke 215 734 304 761 373 044 122,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 179 479 225 595 201 399 89,3%
Tulajdonosi bevételek 10 000 151 432 150 972 99,7%
Ellátási díjak 510 154 542 539 542 680 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 211 572 286 912 316 035 110,2%
Általános forgalmi adó visszatérítése 93 427 405 198 405 198 100,0%
Biztosító által fizetett kártérítés 989 1 589 160,7%
Kamatbevételek 310 000 310 008 338 939 109,3%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 11 033
Egyéb működési bevételek 29 000 44 151 107 884 244,4%
V. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 348 565 73,4%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 597 28 208 106,1%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 597 28 208 106,1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 370 516 118 723 32,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 000 209 000 107 994 51,7%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 161 516 10 729 6,6%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 17 504 584 20 861 195 19 982 319 95,79%
B. Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 11 534 612 4 609 477 39,96%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 4 981 113 10 161 027 3 150 000 31,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések 78 484
Maradvány igénybevétele 721 940 1 373 585 1 373 585 100,0%
Betétek megszüntetése 7 408
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 23 207 637 32 395 807 24 591 796 75,9%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 4 918 924 5 268 706 4 791 048 90,9%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 1 082 041 980 742 90,6%
III. Dologi kiadások 4 826 222 6 117 545 4 211 580 68,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 403 698 248 159 61,5%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 644 526 2 567 201 97,1%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 608 642 757 779 750 928 99,1%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 754 186 1 886 747 1 816 273 96,3%
VI. Tartalékok 1 499 792 2 508 909 0 0,0%
VII. Beruházások 7 087 329 7 918 647 2 338 026 29,5%
VIII. Felújítások 409 493 971 697 693 413 71,4%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 2 048 435 1 790 435 87,4%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 398 000 397 400 99,8%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 770 686 1 650 435 1 393 035 84,4%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 23 207 637 28 964 204 17 620 604 60,8%
E./X. Finanszírozási kiadások összesen 0 3 431 603 3 431 603 100,0%
Forgatási célú értékpapírok vásárlása 3 392 516 3 392 516 100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 39 087 39 087 100,0%
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 23 207 637 32 395 807 21 052 207 65,0%
többlet/ hiány 0 0 3 539 589
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 897 864 9 049 672 7 297 781 80,6%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index (5/4) Sor-
sz.
Megnevezés 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index (11/10)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 833 207 6 350 747 5 771 790 90,9% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 523 914 3 489 889 99,0%
2. Dologi kiadások 4 826 222 6 117 545 4 211 580 68,8% 2. Közhatalmi bevételek 10 843 896 11 441 954 11 428 859 99,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 403 698 248 159 61,5% 3. Működési bevételek 1 559 366 2 271 755 2 448 943 107,8%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 644 526 2 567 201 97,1% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 597 28 208 106,1%
5. Működési tartalékok 1 040 792 627 063 0 0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 16 143 579 12 798 730 79,3% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 17 264 220 17 395 899 100,8%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 3 431 603 3 431 603 100,0% 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 431 603 3 431 603 100,0% II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 478 129 19 575 182 16 230 333 82,9% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 718 413 17 264 220 17 395 899 109,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 087 329 7 918 647 2 338 026 29,5% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 097 561 2 751 849 2 119 132 77,0%
2. Felújítások 409 493 971 697 693 413 71,4% 2. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 348 565 73,4%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 2 048 435 1 790 435 87,4% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 370 516 118 723 32,0%
4. Felhalmozási tartalékok 459 000 1 881 846 0 0,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 12 820 625 4 821 874 37,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 786 171 3 596 975 2 586 420 71,9%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 721 940 1 373 585 1 373 585 100,0%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 4 981 113 10 161 027 3 235 892 31,8%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 703 053 11 534 612 4 609 477 40,0%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 729 508 12 820 625 4 821 874 37,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 489 224 15 131 587 7 195 897 47,6%
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A +
B):
23 207 637 32 395 807 21 052 207 65,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
23 207 637 32 395 807 24 591 796 75,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 59 476 54 437 91,5% 16 150 20 443 20 444 100,0%
- állami feladat 16 150 19 669 19 669 100,0%
- kötelező feladat 35 699 59 476 54 437 91,5% 0 0 775
- önként vállalt feladatok 0 774 0 0,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 3 770 3 770 1 091 28,9%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 3 770 3 770 1 091 28,94%
- önként vállalt feladatok 0 0
4. Működési bevételek 927 226 1 340 817 1 341 258 100,0% 28 216 43 211 32 053 74,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 927 226 1 340 817 1 341 258 100,0% 27 645 27 645 31 410 113,6%
- önként vállalt feladatok 571 15 566 643 4,1%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 12
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 12
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 280 280 100,0% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 280 280 100,0% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 962 925 1 400 573 1 395 975 99,7% 48 136 67 424 53 600 79,5%
8. Finanszírozási bevételek 6 296 871 7 463 357 5 946 093 79,7% 1 600 993 1 727 303 1 492 676 86,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 296 871 7 360 135 5 842 871 79,4% 1 600 993 1 689 537 1 492 676 88,3%
- önként vállalt feladatok 103 222 103 222 100,0% 37 766 0,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 296 871 7 463 357 5 946 093 79,7% 1 600 993 1 727 303 1 492 676 86,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 259 796 8 863 930 7 342 068 82,8% 1 649 129 1 794 727 1 546 276 86,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 520 876 3 765 240 3 502 990 93,0% 1 049 632 1 145 657 975 906 85,2%
- állami feladat 16 566 17 705 14 613 82,5%
- kötelező feladat 3 520 876 3 765 240 3 502 990 93,0% 954 900 1 049 766 943 329 89,9%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 17 964 23,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 660 390 797 383 716 195 89,8% 202 744 221 491 201 387 90,9%
- állami feladat 4 275 4 515 2 256 50,0%
- kötelező feladat 660 390 797 383 716 195 89,8% 198 469 216 976 197 826 91,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 1 305
3. Dologi kiadások 2 832 669 3 489 711 2 541 187 72,8% 283 546 329 217 225 905 68,6%
- állami feladat 2 909 5 049 3 016 59,7%
- kötelező feladat 2 832 669 3 489 711 2 541 187 72,8% 263 515 292 051 192 743 66,0%
- önként vállalt feladatok 17 122 32 117 30 146 93,9%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 469 50,7% 24 180 6 860 0 0,0%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 900 925 469 50,7% 24 180 6 860 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 107 956 102 921 95,3% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 43 578 107 956 102 921 95,3% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
6. Beruházások 186 860 403 864 205 837 51,0% 89 027 91 502 50 465 55,2%
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 186 860 403 864 205 837 51,0% 89 027 89 343 50 035 56,0%
- önként vállalt feladatok 0 2 159 430 19,9%
7. Felújítások 14 523 298 851 225 147 75,3% 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 14 523 298 851 225 147 75,3% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
- állami feladat 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 259 796 8 863 930 7 294 746 82,3% 1 649 129 1 794 727 1 453 663 81,0%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 259 796 8 863 930 7 294 746 82,3% 1 649 129 1 794 727 1 453 663 81,0%
Költségvetési létszámkeret 1 131 1 124 1 124 100,0% 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 51 849 79 919 74 881 93,7% 3 236 985 3 443 995 3 415 008 99,2%
- állami feladat 16 150 19 669 19 669 100,0% 0 0
- kötelező feladat 35 699 59 476 55 212 92,8% 3 236 985 3 441 895 3 412 136 99,1%
- önként vállalt feladatok 0 774 0 0,0% 0 2 100 2 873 136,8%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 1 097 561 2 751 849 2 119 132 77,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 335 249
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 097 561 2 751 849 1 783 883 64,8%
3. Közhatalmi bevételek 3 770 3 770 1 091 28,9% 10 840 126 11 438 184 11 427 768 99,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 770 3 770 1 091 28,9% 10 840 126 11 438 184 11 427 768 99,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 955 442 1 384 028 1 373 311 99,2% 603 924 887 727 1 075 632 121,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 954 871 1 368 462 1 372 668 100,3% 159 044 437 259 340 607 77,9%
- önként vállalt feladatok 571 15 566 643 4,1% 444 880 450 468 735 025 163,2%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 12 474 610 474 610 348 553 73,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 474 610 474 610 342 928 72,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 12 0 0 5 625
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 280 280 100,0% 26 317 26 317 27 928 106,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 280 280 100,0% 22 000 22 000 22 073 100,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 4 317 4 317 5 855 135,6%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 214 000 370 516 118 723 32,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 150 000 150 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 64 000 220 516 118 723 53,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 011 061 1 467 997 1 449 575 98,7% 16 493 523 19 393 198 18 532 744 95,6%
8. Finanszírozási bevételek 7 897 864 9 190 660 7 438 769 80,9% 5 703 053 11 393 624 4 468 489 39,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 897 864 9 049 672 7 335 547 81,1% 1 318 489
- önként vállalt feladatok 140 988 103 222 73,2% 5 703 053 11 393 624 3 150 000 27,6%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 897 864 9 190 660 7 438 769 80,9% 5 703 053 11 393 624 4 468 489 39,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 8 908 925 10 658 657 8 888 344 83,4% 22 196 576 30 786 822 23 001 233 74,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 570 508 4 910 897 4 478 896 91,2% 348 416 357 809 312 152 87,2%
- állami feladat 16 566 17 705 14 613 82,5% 0 0
- kötelező feladat 4 475 776 4 815 006 4 446 319 92,3% 323 897 323 227 269 606 83,4%
- önként vállalt feladatok 78 166 78 186 17 964 23,0% 24 519 34 582 42 546 123,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 863 134 1 018 874 917 582 90,1% 51 149 63 167 63 160 100,0%
- állami feladat 4 275 4 515 2 256 50,0% 0 0
- kötelező feladat 858 859 1 014 359 914 021 90,1% 47 754 59 634 44 925 75,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 1 305 3 395 3 533 18 235
3. Dologi kiadások 3 116 215 3 818 928 2 767 092 72,5% 1 710 007 2 298 617 1 444 488 62,8%
- állami feladat 2 909 5 049 3 016 72,3% 0 0 54,0%
- kötelező feladat 3 096 184 3 781 762 2 733 930 93,9% 1 427 904 1 791 245 966 684 94,2%
- önként vállalt feladatok 17 122 32 117 30 146 6,0% 282 103 507 372 477 804 62,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 080 7 785 469 6,0% 390 000 395 913 247 690 62,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 7 785 469 6,0% 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 390 000 395 913 247 690 62,6%
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 107 956 102 921 95,3% 2 319 250 2 536 570 2 464 280 97,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 43 578 107 956 102 921 95,3% 1 837 545 2 018 803 1 921 467 95,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 481 705 517 767 542 813 104,8%
513 Tartalékok 0 0 0 1 499 792 2 508 909 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 499 792 2 508 909 0,0%
6. Beruházások 275 887 495 366 256 302 51,7% 6 811 442 7 423 281 2 081 724 28,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 275 887 493 207 255 872 51,9% 6 811 442 7 282 108 1 786 137 24,5%
- önként vállalt feladatok 0 2 159 430 19,9% 0 141 173 295 587 209,4%
7. Felújítások 14 523 298 851 225 147 75,3% 394 970 672 846 468 266 69,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 14 523 298 851 225 147 75,3% 394 970 672 846 468 266 69,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 773 686 2 048 435 1 790 435 87,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 381 978 1 147 426 923 904 80,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 391 708 901 009 866 531 96,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 8 908 925 10 658 657 8 748 409 82,1% 14 298 712 18 305 547 8 872 195 48,5%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 7 897 864 12 481 275 10 729 384 86,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 7 897 864 12 481 275 7 334 344 58,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 395 040
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 7 897 864 12 481 275 10 729 384 86,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 8 908 925 10 658 657 8 748 409 82,1% 22 196 576 30 786 822 19 601 579 63,7%
Költségvetési létszámkeret
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 288 834 3 523 914 3 489 889 99,0%
- állami feladat 16 150 19 669 19 669 100,0%
- kötelező feladat 3 272 684 3 501 371 3 467 348 99,0%
- önként vállalt feladatok 0 2 874 2 873 100,0%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 097 561 2 751 849 2 119 132 77,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 335 249
- önként vállalt feladatok 1 097 561 2 751 849 1 783 883 64,8%
3. Közhatalmi bevételek 10 843 896 11 441 954 11 428 859 99,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 10 843 896 11 441 954 11 428 859 99,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 559 366 2 271 755 2 448 943 107,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 113 915 1 805 721 1 713 275 94,9%
- önként vállalt feladatok 445 451 466 034 735 668 157,9%
5. Felhalmozási bevételek 474 610 474 610 348 565 73,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 474 610 474 610 342 928 72,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 5 637
6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 317 26 597 28 208 106,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 22 000 22 280 22 353 100,3%
- önként vállalt feladatok 4 317 4 317 5 855 135,6%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 214 000 370 516 118 723 32,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 150 000 150 000 0 0,0%
- önként vállalt feladatok 64 000 220 516 118 723 53,8%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 17 504 584 20 861 195 19 982 319 95,8%
8. Finanszírozási bevételek 5 703 053 11 534 612 4 609 477 40,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 5 703 053 11 534 612 4 609 477 40,0%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 5 703 053 11 534 612 4 609 477 40,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 23 207 637 32 395 807 24 591 796 75,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 918 924 5 268 706 4 791 048 90,9%
- állami feladat 16 566 17 705 14 613 82,5%
- kötelező feladat 4 799 673 5 138 233 4 715 925 91,8%
- önként vállalt feladatok 102 685 112 768 60 510 53,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 914 283 1 082 041 980 742 90,6%
- állami feladat 4 275 4 515 2 256 50,0%
- kötelező feladat 906 613 1 073 993 958 946 89,3%
- önként vállalt feladatok 3 395 3 533 19 540 553,1%
3. Dologi kiadások 4 826 222 6 117 545 4 211 580 68,8%
- állami feladat 2 909 5 049 3 016 66,4%
- kötelező feladat 4 524 088 5 573 007 3 700 614 94,2%
- önként vállalt feladatok 299 225 539 489 507 950 61,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 415 080 403 698 248 159 61,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 25 080 7 785 469 6,0%
- önként vállalt feladatok 390 000 395 913 247 690 62,6%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 362 828 2 644 526 2 567 201 97,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 881 123 2 126 759 2 024 388 95,2%
- önként vállalt feladatok 481 705 517 767 542 813 104,8%
513 Tartalékok 1 499 792 2 508 909 0 0,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 499 792 2 508 909 0 0,0%
6. Beruházások 7 087 329 7 918 647 2 338 026 29,5%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 7 087 329 7 775 315 2 042 009 26,3%
- önként vállalt feladatok 0 143 332 296 017 206,5%
7. Felújítások 409 493 971 697 693 413 71,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 409 493 971 697 693 413 71,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 773 686 2 048 435 1 790 435 87,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 381 978 1 147 426 923 904 80,5%
- önként vállalt feladatok 391 708 901 009 866 531 96,2%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 23 207 637 28 964 204 17 620 604 60,8%
9. Finanszírozási kiadások 3 431 603 3 431 603 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 431 603 36 563 1,1%
- önként vállalt feladatok 3 395 040
B./II Finanszírozási kiadások összesen 3 431 603 3 431 603 100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 23 207 637 32 395 807 21 052 207 65,0%
Költségvetési létszámkeret 1 585 1 578 1 578 100,00%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 4 133,3% - 4 4 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 4 133,3% 4 4 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 136 709 147 135 140 209 95,3% 224 576 249 286 239 328 96,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 136 709 147 042 140 116 95,3% 224 576 249 173 239 215 96,0%
önkéntes feladat 93 93 100,0% 113 113 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 136 709 147 138 140 213 95,3% 224 576 249 290 239 332 96,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 115 014 121 409 116 482 95,9% 189 121 205 636 199 040 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 115 014 121 409 116 482 95,9% 189 121 205 636 199 040 96,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 645 25 619 23 401 91,3% 35 415 43 489 39 924 91,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 21 645 25 619 23 401 91,3% 35 415 43 489 39 924 91,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 110 108 98,2% 40 165 164 99,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 110 108 98,2% 40 165 164 99,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 136 709 147 138 139 991 95,1% 224 576 249 290 239 128 95,9%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 859 154 964 147 632 95,3% 248 843 275 794 266 808 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 859 154 867 147 535 95,3% 248 843 275 525 266 539 96,7%
önkéntes feladat 97 97 100,0% 269 269 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 859 154 967 147 635 95,3% 248 843 275 797 266 811 96,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 943 128 315 123 061 95,9% 209 345 228 028 221 550 97,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 943 128 315 123 061 95,9% 209 345 228 028 221 550 97,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 846 26 503 24 144 91,1% 39 378 47 428 44 007 92,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 846 26 503 24 144 91,1% 39 378 47 428 44 007 92,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 149 147 98,7% 120 341 334 97,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 149 147 98,7% 120 341 334 97,9%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 859 154 967 147 352 95,1% 248 843 275 797 265 891 96,4%
Költségvetési létszámkeret 37,50 38,00 38,00 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 18,50 19,00 19,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 5 5 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 5 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 338 135 502 130 017 96,0% 123 414 129 251 120 878 93,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 338 135 462 129 977 96,0% 123 414 128 964 120 591 93,5%
önkéntes feladat 40 40 100,0% 287 287 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 338 135 507 130 022 96,0% 123 414 129 254 120 881 93,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 354 111 606 107 632 96,4% 103 826 106 724 100 524 94,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 354 111 606 107 632 96,4% 103 826 106 724 100 524 94,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 924 23 811 22 034 92,5% 19 528 22 445 20 049 89,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 924 23 811 22 034 92,5% 19 528 22 445 20 049 89,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 90 82 91,1% 60 85 82 96,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 90 82 91,1% 60 85 82 96,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 338 135 507 129 748 95,8% 123 414 129 254 120 655 93,3%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 33,00 31,00 31,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 15,00 15,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 6 6 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 6 6 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 128 781 136 149 129 243 94,9% 131 006 141 455 137 043 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 781 135 978 129 072 94,9% 131 006 141 004 136 592 96,9%
önkéntes feladat 171 171 100,0% 451 451 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 128 781 136 155 129 249 94,9% 131 006 141 458 137 046 96,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 108 326 112 760 107 624 95,4% 110 182 116 614 113 597 97,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 108 326 112 760 107 624 95,4% 110 182 116 614 113 597 97,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 425 23 292 21 249 91,2% 20 794 24 730 23 001 93,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 425 23 292 21 249 91,2% 20 794 24 730 23 001 93,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 103 101 98,1% 30 114 113 99,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 103 101 98,1% 30 114 113 99,1%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 128 781 136 155 128 974 94,7% 131 006 141 458 136 711 96,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 5 5 100,0% - 21 22 104,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 5 100,0% 21 22 104,8%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 123 293 134 139 128 996 96,2% 191 103 202 119 186 378 92,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 123 293 133 762 128 619 96,2% 191 103 201 250 185 509 92,2%
önkéntes feladat 377 377 100,0% 869 869 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 123 293 134 144 129 001 96,2% 191 103 202 140 186 400 92,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 104 000 110 677 106 995 96,7% 160 773 167 099 155 321 93,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 000 110 677 106 995 96,7% 160 773 167 099 155 321 93,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 248 22 861 20 934 91,6% 30 280 34 905 30 471 87,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 248 22 861 20 934 91,6% 30 280 34 905 30 471 87,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 45 606 601 99,2% 50 136 133 97,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 45 606 601 99,2% 50 136 133 97,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 123 293 134 144 128 530 95,8% 191 103 202 140 185 925 92,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 49,00 47,00 47,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 23,00 23,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 100 100 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 100 100,0%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 128 128 100,0% - 3 3 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 128 128 100,0% 3 3 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 116 828 128 649 127 988 99,5% 183 760 206 186 197 961 96,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 116 828 128 571 127 910 99,5% 183 760 206 107 197 882 96,0%
önkéntes feladat 78 78 100,0% 79 79 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 116 828 128 777 128 116 99,5% 183 760 206 289 198 064 96,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 98 323 106 144 105 425 99,3% 154 808 170 390 165 116 96,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 98 323 106 144 105 425 99,3% 154 808 170 390 165 116 96,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 475 22 550 22 389 99,3% 28 907 35 671 32 656 91,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 18 475 22 550 22 389 99,3% 28 907 35 671 32 656 91,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 30 83 79 95,2% 45 228 127 55,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 30 83 79 95,2% 45 228 127 55,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 116 828 128 777 127 893 99,3% 183 760 206 289 197 899 95,9%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - 3 3 100,0% - 2 3 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 3 100,0% 2 3 150,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 111 540 120 655 107 537 89,1% 118 297 128 815 123 672 96,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 111 540 120 553 107 435 89,1% 118 297 128 707 123 564 96,0%
önkéntes feladat 102 102 100,0% 108 108 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 111 540 120 658 107 540 89,1% 118 297 128 817 123 675 96,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 93 868 100 178 89 259 89,1% 99 437 106 047 102 500 96,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 93 868 100 178 89 259 89,1% 99 437 106 047 102 500 96,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 637 20 386 17 673 86,7% 18 835 22 676 20 883 92,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 17 637 20 386 17 673 86,7% 18 835 22 676 20 883 92,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 35 94 88 93,6% 25 94 91 96,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 35 94 88 93,6% 25 94 91 96,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 111 540 120 658 107 020 88,7% 118 297 128 817 123 474 95,9%
Költségvetési létszámkeret 30,00 27,00 27,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 15,00 13,00 13,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 100 100 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 100 100 100,0%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - 192 195 101,6%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 192 195 101,6%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 095 347 2 290 099 2 183 690 95,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 095 347 2 286 965 2 180 556 95,3%
önkéntes feladat - 3 134 3 134 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 095 347 2 290 391 2 183 985 95,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 763 320 1 891 627 1 814 126 95,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 763 320 1 891 627 1 814 126 95,9%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 337 396 366 362 815 91,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 331 337 396 366 362 815 91,5%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 690 2 398 2 250 93,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 690 2 398 2 250 93,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 095 347 2 290 391 2 179 191 95,1%
Költségvetési létszámkeret 556,50 550,00 550,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 289,00 283,00 283,00 100,0%
technikai létszámkeret 267,50 267,00 267,00 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 14 729 28 822 28 816 100,0% 20 970 26 003 20 970 80,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 14 729 28 822 28 816 100,0% 20 970 26 003 20 970 80,6%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek 268 269 100,4% 50 50 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 268 269 100,4% 50 50 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek - 234 234 100,0% 602 298 646 227 607 219 94,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - 602 298 645 908 606 900 94,0%
önkéntes feladat 234 234 100,0% 319 319 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 14 729 29 324 29 319 100,0% 623 268 672 280 628 239 93,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 12 393 24 002 23 998 100,0% 525 693 550 871 522 271 94,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 12 393 24 002 23 998 100,0% 525 693 550 871 522 271 94,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316 5 236 5 236 100,0% 97 495 116 076 105 143 90,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 316 5 236 5 236 100,0% 97 495 116 076 105 143 90,6%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 20 86 85 98,8% 80 300 296 98,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 86 85 98,8% 80 300 296 98,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - 5 033
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 033
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 14 729 29 324 29 319 100,0% 623 268 672 280 627 710 93,4%
Költségvetési létszámkeret 15,00 - - 225,00 240,00 240,00 100,0%
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - 4 440 4 440 100,0% - 111 111 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 4 440 4 440 100,0% - 111 111 100,0%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 317 318 100,3% 927 226 1 339 990 1 340 426 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 317 318 100,3% 927 226 1 339 990 1 340 426 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 280 280 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - 280 280 100,0%
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 859 048 935 289 863 004 92,3% 2 740 178 3 591 508 2 291 946 63,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 859 048 934 014 861 729 92,3% 2 740 178 3 493 248 2 193 686 62,8%
önkéntes feladat 1 275 1 275 100,0% - 98 260 98 260 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 859 048 940 046 867 762 92,3% 3 667 404 4 931 889 3 632 763 73,7%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 724 270 767 109 712 151 92,8% 495 200 531 631 430 444 81,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 724 270 767 109 712 151 92,8% 495 200 531 631 430 444 81,0%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134 628 172 457 154 646 89,7% 94 614 107 248 88 355 82,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 134 628 172 457 154 646 89,7% 94 614 107 248 88 355 82,4%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 150 480 475 99,0% 2 831 729 3 486 447 2 538 081 72,8%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 150 480 475 99,0% 2 831 729 3 486 447 2 538 081 72,8%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 469 50,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 925 469 50,7%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 102 923 102 921 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 43 578 99 785 99 783 100,0%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 100,0%
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 186 860 403 864 205 837 51,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 186 860 403 864 205 837 51,0%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 14 523 298 851 225 147 75,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 14 523 298 851 225 147 75,3%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 859 048 940 046 867 272 92,3% 3 667 404 4 931 889 3 591 254 72,8%
Költségvetési létszámkeret 251,00 251,00 251,00 100,0% 83,25 83,25 83,25 100,0%
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 35 699 59 376 54 337 91,5% 35 699 59 476 54 437 91,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 35 699 59 376 54 337 91,5% 35 699 59 476 54 437 91,5%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 927 226 1 340 625 1 341 063 100,0% 927 226 1 340 817 1 341 258 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 927 226 1 340 625 1 341 063 100,0% 927 226 1 340 817 1 341 258 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - 280 280 100,0% - 280 280 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - 280 280 100,0% - 280 280 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 4 201 524 5 173 258 3 762 403 72,7% 6 296 871 7 463 357 5 946 093 79,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 4 201 524 5 073 170 3 662 315 72,2% 6 296 871 7 360 135 5 842 871 79,4%
önkéntes feladat - 100 088 100 088 100,0% - 103 222 103 222 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 5 164 449 6 573 539 5 158 083 78,5% 7 259 796 8 863 930 7 342 068 82,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 757 556 1 873 613 1 688 864 90,1% 3 520 876 3 765 240 3 502 990 93,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 1 757 556 1 873 613 1 688 864 90,1% 3 520 876 3 765 240 3 502 990 93,0%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 053 401 017 353 380 88,1% 660 390 797 383 716 195 89,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 329 053 401 017 353 380 88,1% 660 390 797 383 716 195 89,8%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 831 979 3 487 313 2 538 937 72,8% 2 832 669 3 489 711 2 541 187 72,8%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 831 979 3 487 313 2 538 937 72,8% 2 832 669 3 489 711 2 541 187 72,8%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 925 469 50,7% 900 925 469 50,7%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 925 469 50,7% 900 925 469 50,7%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 43 578 107 956 102 921 95,3% 43 578 107 956 102 921 95,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 43 578 104 818 99 783 95,2% 43 578 104 818 99 783 95,2%
önkéntes feladat - 3 138 3 138 100,0% - 3 138 3 138 100,0%
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 186 860 403 864 205 837 51,0% 186 860 403 864 205 837 51,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 186 860 403 864 205 837 51,0% 186 860 403 864 205 837 51,0%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 14 523 298 851 225 147 75,3% 14 523 298 851 225 147 75,3%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 14 523 298 851 225 147 75,3% 14 523 298 851 225 147 75,3%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 5 164 449 6 573 539 5 115 555 77,8% 7 259 796 8 863 930 7 294 746 82,3%
Költségvetési létszámkeret 574,25 574,25 574,25 100,0% 1 130,75 1 124,25 1 124,25 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 156 156 156 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 156 156 156 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 444 8 363 6 402 76,6% 3 902 11 111 9 378 84,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 444 8 363 6 402 76,6% 3 902 11 111 9 378 84,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 444 8 363 6 402 76,6% 4 058 11 267 9 534 84,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 194 6 969 5 599 80,3% 3 538 9 974 8 603 86,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 194 6 969 5 599 80,3% 3 538 9 974 8 603 86,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 1 250 1 394 803 57,6% 520 1 293 931 72,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 250 1 394 803 57,6% 520 1 293 931 72,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 444 8 363 6 402 76,6% 4 058 11 267 9 534 84,6%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index % 2018. évi eredeti 2018. évi módosított 2018. évi teljesítés Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat