Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az újonnan Újpestre költöző polgárok köszöntéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) köszöntse az újonnan Újpestre költöző polgárokat, megismertesse velük új lakóhelyüket és az újpesti lokálpatrióta hagyományokat.

2. § E rendelet alkalmazásában: újpesti lakóhellyel rendelkezik az a személy,

a) aki az Önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhellyel rendelkezik, vagy

b) akinek nincs belföldi lakóhelye, de az Önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti tartózkodási hellyel rendelkezik.

3. § Az Önkormányzat köszönti az Újpesten újonnan lakóhelyet létesítő azon polgárokat, akik

a) a 6. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás időpontjában betöltötték a 16. életévüket,

b) az újpesti lakóhelyüket a megelőző naptári negyedévben újonnan létesítették feltéve, hogy az a 6. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás időpontjában is fennáll és

c) az előző lakóhelyük nem az Önkormányzat közigazgatási területén volt.

4. § A 3. § szerinti köszöntés (a továbbiakban: köszöntés) formája polgármesteri levélküldemény köszöntöttek részére történő eljuttatása, amely Újpestet és az Önkormányzat szolgáltatásait ismertető kiadványokat, valamint kisebb, Újpesthez kötődő ajándéktárgyat is tartalmazhat.

5. § A köszöntést külön nem kell igényelni. A köszöntést negyedévente, valamennyi, az adott időszakban jogosultságot szerző polgár részére el kell juttatni.

6. § (1) A köszöntésre való jogosultak körének megállapítása és a köszöntések eljuttatása érdekében a jegyző adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból az érintettek nevéről, lakóhelyéről, - a 2. § b) pontja szerinti esetben - tartózkodási helyéről, az újpesti lakóhely létesítésének időpontjáról, valamint a korábbi lakóhelyéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást negyedévente kell igényelni.

(3) Az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adatokat a köszöntések eljuttatását követően haladéktalanul törölni kell.

7. § A köszöntéssel kapcsolatos valamennyi költséget az Önkormányzat viseli.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köszöntés tartalmának meghatározására.

(2) E rendelet végrehajtásáról egyebekben a jegyző gondoskodik.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § 2019. évben az Önkormányzat első alkalommal - legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig - a 2019. január 1.-jét követően Újpesten újonnan lakóhelyet létesítő, a 3. §-ban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő polgárokat köszönti.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. április 30. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző