Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II. 28.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Déri Tibor
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. november 20. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2019. terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index (4/5)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 710 754 3 710 754 102,2%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 482 068 3 519 168 3 519 168 101,1%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 5 458 5 458
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 890 968 1 890 968 1 890 968 100,0%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 551 096 1 582 738 1 582 738 102,0%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 004 40 004 40 004 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 147 965 191 586 191 586 129,5%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 100,0%
1. Vagyoni típusú adók 3 480 000 3 480 000 3 480 000 100,0%
Építményadó 2 730 000 2 730 000 2 730 000 100,0%
Telekadó 650 000 650 000 650 000 100,0%
Magánszemélyek kommunális adója 100 000 100 000 100 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 8 077 224 8 077 224 8 077 224 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 8 077 224 8 077 224 8 077 224 100,0%
Gépjárműadó 240 000 240 000 240 000 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 80 000 80 000 80 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 80 000 80 000 80 000 100,0%
Egyéb közhatalmi bevételek 67 710 67 710 67 710 100,0%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 30 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 22 000 22 000 22 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 000 13 000 13 000 100,0%
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 1 000 1 000 1 000 100,0%
Egyéb bírságokat 1 710 1 710 1 710 100,0%
IV. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 100,2%
Szolgáltatások ellenértéke 203 191 203 191 203 191 100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 164 655 164 655 164 655 100,0%
Tulajdonosi bevételek 12 000 12 000 12 000 100,0%
Ellátási díjak 584 262 584 262 584 262 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 216 363 216 363 216 363 100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése 245 700 245 700 245 700 100,0%
Kamatbevételek 328 250 328 250 328 250 100,0%
Egyéb működési bevételek 32 000 34 950 34 950 109,2%
V. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 100,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 000 368 000 368 000 100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 367 000 367 000 367 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 100,0%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 20 117 677 20 201 348 20 201 348 100,4%
B. Finanszírozási bevételek összesen 7 547 066 10 550 616 10 550 616 139,8%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 650 000 7 011 027 7 011 027 124,1%
Maradvány igénybevétele 1 897 066 3 539 589 3 539 589 186,6%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 5 198 592 5 403 866 5 403 866 103,9%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 433 1 047 292 1 047 292 108,0%
III. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 113,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 106,1%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 103,9%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 740 742 829 940 829 940 112,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 988 996 2 006 771 2 006 771 100,9%
VI. Tartalékok 3 780 724 3 988 511 3 389 102 89,6%
VII. Beruházások 7 506 768 8 552 522 9 151 931 121,9%
VIII. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 156,9%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 114,8%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 152 316 1 322 977 1 322 977 114,8%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%
E./X. Finanszírozási kiadások össesen 0 0 0
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%
többlet/ hiány 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 8 258 093 9 269 093 9 269 093 112,2%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2019. terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
Index
(5/4)
Sor-
sz.
Megnevezés 2019. terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
Index
(11/12)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 168 025 6 451 158 6 451 158 104,6% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 710 754 3 710 754 102,2%
2. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 113,4% 2. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 100,0%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 106,1% 3. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 100,2%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 103,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 100,0%
5. Működési tartalékok 941 530 876 845 876 845 93,1%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 110 327 16 109 495 16 109 495 106,6% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 362 388 17 446 059 17 446 059 100,5%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 110 327 16 109 495 16 109 495 106,6% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 362 388 17 446 059 17 446 059 100,5%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 506 768 8 552 522 9 151 931 121,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
2. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 156,9% 2. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 114,8% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 000 368 000 368 000 100,0%
Felhalmozási tartalékok 2 839 194 3 111 666 2 512 257 88,5%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 554 416 14 642 469 14 642 469 116,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 755 289 2 755 289 2 755 289 100,0%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 897 066 3 539 589 3 539 589 186,6%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 5 650 000 7 011 027 7 011 027 124,1%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 547 066 10 550 616 10 550 616 139,8%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 554 416 14 642 469 14 642 469 116,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 302 355 13 305 905 13 305 905 129,2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi II. mód. Index 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 110,5% 0 15 790 15 790
- állami feladat 0 15 790 15 790
- kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 110,5% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1 710 1 710 1 710 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 1 710 1 710 1 710 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 100,0% 54 191 54 191 54 191 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 100,0% 38 625 38 625 38 625 100,0%
- önként vállalt feladatok 15 566 15 566 15 566 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 984 448 989 481 989 481 100,5% 55 901 71 691 71 691 128,25%
8. Finanszírozási bevételek 6 548 175 7 552 400 7 552 400 115,3% 1 709 918 1 856 628 1 856 628 108,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 548 175 7 505 078 7 505 078 114,6% 1 709 918 1 764 015 1 764 015 103,2%
- önként vállalt feladatok 47 322 47 322 92 613 92 613
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 548 175 7 552 400 7 552 400 115,3% 1 709 918 1 856 628 1 856 628 108,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 113,4% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 109,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 730 121 3 831 277 3 831 277 102,7% 1 151 567 1 253 449 1 253 449 108,8%
- állami feladat 0 16 291 16 291
- kötelező feladat 3 730 121 3 831 277 3 831 277 102,7% 1 018 300 1 103 856 1 103 856 108,4%
- önként vállalt feladatok 133 267 133 302 133 302 100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 698 586 755 279 755 279 108,1% 222 994 244 061 244 061 109,4%
- állami feladat 0 4 383 4 383
- kötelező feladat 698 586 755 279 755 279 108,1% 218 520 235 204 235 204 107,6%
- önként vállalt feladatok 4 474 4 474 4 474
3. Dologi kiadások 2 834 172 3 152 356 3 152 356 111,2% 302 234 336 558 336 558 111,4%
- állami feladat 0 3 016 3 016
- kötelező feladat 2 834 172 3 152 356 3 152 356 111,2% 286 382 308 095 308 095 107,6%
- önként vállalt feladatok 15 852 25 447 25 447 160,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 21 300 21 300 133,1% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 16 000 21 300 21 300 133,1% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Beruházások 219 837 317 378 317 378 144,4% 89 024 94 251 94 251 105,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 219 837 317 378 317 378 144,4% 89 024 94 251 94 251 105,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Felújítások 33 007 463 391 463 391 1403,9% 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 1403,9% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 113,4% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 109,20%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 113,4% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 109,2%
Költségvetési létszámkeret 1 124 1 124 1 124 100,0% 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
Index 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 68 753 68 753 143,4% 3 582 103 3 622 001 3 622 001 101,1%
- állami feladat 0 15 790 15 790 0 0 0
- kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 110,5% 3 582 103 3 619 401 3 619 401 101,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 2 600 2 600
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 649 733 669 733 669 733 103,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 649 733 669 733 669 733 103,1%
3. Közhatalmi bevételek 1 710 1 710 1 710 100,0% 11 943 224 11 943 224 11 943 224 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 710 1 710 1 710 100,0% 11 943 224 11 943 224 11 943 224 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 990 709 990 709 990 709 100,0% 795 712 798 662 798 662 100,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 975 143 975 143 975 143 100,0% 304 682 304 682 304 682 100,0%
- önként vállalt feladatok 15 566 15 566 15 566 100,0% 491 030 493 980 493 980 100,6%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 903 556 903 556 903 556 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 903 556 903 556 903 556 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 1 000 1 000 1 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 000 1 000 1 000 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 040 349 1 061 172 1 061 172 102,00% 19 077 328 19 140 176 19 140 176 100,33%
8. Finanszírozási bevételek 8 258 093 9 409 028 9 409 028 113,9% 7 547 066 10 410 681 10 410 681 137,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 258 093 9 269 093 9 269 093 112,2%
- önként vállalt feladatok 13993500,0% 139 935 7 547 066 10 410 681 10 410 681 137,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 8 258 093 9 409 028 9 409 028 113,9% 7 547 066 10 410 681 10 410 681 137,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 112,6% 26 624 394 29 550 857 29 550 857 111,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 881 688 5 084 726 5 084 726 104,2% 316 904 319 140 319 140 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 748 421 4 935 133 4 935 133 103,9% 292 469 292 469 292 469 100,0%
- önként vállalt feladatok 133 267 133 302 133 302 100,0% 24 435 26 671 26 671 109,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 580 999 340 999 340 108,4% 47 853 47 952 47 952 100,2%
- állami feladat 0 4 383 4 383 0 0 0
- kötelező feladat 917 106 990 483 990 483 108,0% 45 853 45 853 45 853 100,0%
- önként vállalt feladatok 4 474 4 474 4 474 2 000 2 099 2 099 105,0%
3. Dologi kiadások 3 136 406 3 488 914 3 488 914 111,2% 1 717 733 2 013 484 2 013 484 117,2%
- állami feladat 0 3 016 3 016 0 0 0
- kötelező feladat 3 120 554 3 460 451 3 460 451 110,9% 1 360 927 1 533 388 1 533 388 112,7%
- önként vállalt feladatok 15 852 25 447 25 447 160,5% 356 806 480 096 480 096 134,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 415 995 441 483 441 483 106,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,0% 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 415 995 441 483 441 483 106,1%
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 21 300 21 300 133,1% 2 713 738 2 815 411 2 815 411 103,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 16 000 21 300 21 300 133,1% 2 214 123 2 306 671 2 306 671 104,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 499 615 508 740 508 740 101,8%
513 Tartalékok 0 0 0 3 780 724 3 988 511 3 389 102 89,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 3 780 724 3 988 511 3 389 102 89,6%
6. Beruházások 308 861 411 629 411 629 133,3% 7 197 907 8 140 893 8 740 302 121,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 308 861 411 629 411 629 133,3% 6 518 589 7 454 984 8 054 393 123,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 679 318 685 909 685 909
7. Felújítások 33 007 463 391 463 391 1403,9% 1 020 131 1 188 913 1 188 913 116,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 1403,9% 863 600 1 032 382 1 032 382 119,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 156 531 156 531 156 531
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 1 155 316 1 325 977 1 325 977 114,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 550 288 668 856 668 856 121,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 605 028 657 121 657 121 108,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 112,60% 18 366 301 20 281 764 20 281 764 110,43%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 112,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 112,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 112,24%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 112,6% 26 624 394 29 550 857 29 550 857 111,0%
Költségvetési létszámkeret 1 328 1 328 1 328 100,00% 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 690 754 3 690 754 101,7%
- állami feladat 0 15 790 15 790
- kötelező feladat 3 630 033 3 672 364 3 672 364 101,2%
- önként vállalt feladatok 0 2 600 2 600
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 649 733 669 733 669 733 103,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 649 733 669 733 669 733 103,1%
3. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 11 944 934 11 944 934 11 944 934 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 100,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 279 825 1 279 825 1 279 825 100,0%
- önként vállalt feladatok 506 596 509 546 509 546 100,6%
5. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 903 556 903 556 903 556 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 000 1 000 1 000 100,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 20 117 677 20 201 348 20 201 348 100,42%
8. Finanszírozási bevételek 7 547 066 10 550 616 10 550 616 139,8%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 7 547 066 10 550 616 10 550 616 139,8%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 547 066 10 550 616 10 550 616 139,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 5 198 592 5 403 866 5 403 866 103,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 5 040 890 5 227 602 5 227 602 103,7%
- önként vállalt feladatok 157 702 159 973 159 973 101,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 433 1 047 292 1 047 292 108,0%
- állami feladat 0 4 383 4 383
- kötelező feladat 962 959 1 036 336 1 036 336 107,6%
- önként vállalt feladatok 6 474 6 573 6 573 101,5%
3. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 113,4%
- állami feladat 0 3 016 3 016
- kötelező feladat 4 481 481 4 993 839 4 993 839 111,4%
- önként vállalt feladatok 372 658 505 543 505 543 135,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 106,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok 415 995 441 483 441 483 106,1%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 103,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 230 123 2 327 971 2 327 971 104,4%
- önként vállalt feladatok 499 615 508 740 508 740 101,8%
513 Tartalékok 3 780 724 3 988 511 3 389 102 89,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 3 780 724 3 988 511 3 389 102 89,6%
6. Beruházások 7 506 768 8 552 522 9 151 931 121,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 6 827 450 7 866 613 8 466 022 124,0%
- önként vállalt feladatok 679 318 685 909 685 909
7. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 156,9%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 896 607 1 495 773 1 495 773 166,8%
- önként vállalt feladatok 156 531 156 531 156 531
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 114,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 550 288 668 856 668 856 121,5%
- önként vállalt feladatok 605 028 657 121 657 121 108,6%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,16%
9. Finanszírozási kiadások 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 111,2%
Költségvetési létszámkeret 1 578 1 578 1 578 100,00%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 144 130 149 907 149 907 104,0% 233 327 242 212 242 212 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 144 130 149 686 149 686 103,9% 233 327 242 008 242 008 103,7%
önkéntes feladat 221 221 204 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 144 130 149 907 149 907 104,0% 233 327 242 212 242 212 103,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 121 320 125 152 125 152 103,2% 196 675 202 227 202 227 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 320 125 152 125 152 103,2% 196 675 202 227 202 227 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 740 24 685 24 685 108,6% 36 552 39 885 39 885 109,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 740 24 685 24 685 108,6% 36 552 39 885 39 885 109,1%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 100,0% 100 100 100 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 100,0% 100 100 100 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 144 130 149 907 149 907 104,0% 233 327 242 212 242 212 103,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 149 399 157 072 157 072 105,1% 261 463 270 490 270 490 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 149 399 156 789 156 789 104,9% 261 463 269 570 269 570 103,1%
önkéntes feladat 283 283 920 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 149 399 157 072 157 072 105,1% 261 463 270 490 270 490 103,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 722 131 026 131 026 104,2% 220 149 225 871 225 871 102,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 722 131 026 131 026 104,2% 220 149 225 871 225 871 102,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 577 25 946 25 946 110,0% 41 064 44 369 44 369 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 577 25 946 25 946 110,0% 41 064 44 369 44 369 108,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 100 100 100 100,0% 250 250 250 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 100 100 100,0% 250 250 250 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 149 399 157 072 157 072 105,1% 261 463 270 490 270 490 103,5%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 790 136 333 136 333 103,4% 118 763 122 852 122 852 103,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 790 136 060 136 060 103,2% 118 763 122 626 122 626 103,3%
önkéntes feladat 273 273 226 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 790 136 333 136 333 103,4% 118 763 122 852 122 852 103,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 944 113 879 113 879 102,6% 100 031 102 566 102 566 102,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 944 113 879 113 879 102,6% 100 031 102 566 102 566 102,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 786 22 394 22 394 107,7% 18 672 20 226 20 226 108,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 786 22 394 22 394 107,7% 18 672 20 226 20 226 108,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 790 136 333 136 333 103,4% 118 763 122 852 122 852 103,4%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 648 130 342 130 342 103,7% 134 302 138 726 138 726 103,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 648 130 067 130 067 103,5% 134 302 138 391 138 391 103,0%
önkéntes feladat 275 275 335 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 648 130 342 130 342 103,7% 134 302 138 726 138 726 103,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 721 108 739 108 739 102,9% 112 975 115 701 115 701 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 721 108 739 108 739 102,9% 112 975 115 701 115 701 102,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 857 21 533 21 533 108,4% 21 257 22 955 22 955 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 857 21 533 21 533 108,4% 21 257 22 955 22 955 108,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 100,0% 70 70 70 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 100,0% 70 70 70 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 648 130 342 130 342 103,7% 134 302 138 726 138 726 103,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 992 135 561 135 561 103,5% 184 836 193 173 193 173 104,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 992 135 089 135 089 103,1% 184 836 192 697 192 697 104,3%
önkéntes feladat 472 472 476 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 992 135 561 135 561 103,5% 184 836 193 173 193 173 104,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 252 113 107 113 107 102,6% 155 637 161 140 161 140 103,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 252 113 107 113 107 102,6% 155 637 161 140 161 140 103,5%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 660 22 374 22 374 108,3% 29 119 31 953 31 953 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 660 22 374 22 374 108,3% 29 119 31 953 31 953 109,7%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 80 80 80 100,0% 80 80 80 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 80 80 100,0% 80 80 80 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 992 135 561 135 561 103,5% 184 836 193 173 193 173 104,5%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 47,00 47,00 47,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 23,00 23,00 23,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 926 127 439 127 439 100,4% 204 652 213 139 213 139 104,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 926 127 215 127 215 100,2% 204 652 212 974 212 974 104,1%
önkéntes feladat 224 224 165 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 926 127 439 127 439 100,4% 204 652 213 139 213 139 104,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 816 107 103 107 103 100,3% 172 440 177 878 177 878 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 816 107 103 107 103 100,3% 172 440 177 878 177 878 103,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 060 20 088 20 088 100,1% 32 132 35 081 35 081 109,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 060 20 088 20 088 100,1% 32 132 35 081 35 081 109,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 100,0% 80 180 180 225,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 100,0% 80 180 180 225,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 198 198 - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 198 198
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 926 127 439 127 439 100,4% 204 652 213 139 213 139 104,1%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 104 979 108 509 108 509 103,4% 124 675 129 382 129 382 103,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 979 107 989 107 989 102,9% 124 675 129 182 129 182 103,6%
önkéntes feladat 520 520 200 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 104 979 108 509 108 509 103,4% 124 675 129 382 129 382 103,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 526 90 754 90 754 102,5% 104 887 107 819 107 819 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 526 90 754 90 754 102,5% 104 887 107 819 107 819 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 393 17 695 17 695 107,9% 19 728 21 503 21 503 109,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 16 393 17 695 17 695 107,9% 19 728 21 503 21 503 109,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100,0% 60 60 60 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 104 979 108 509 108 509 103,4% 124 675 129 382 129 382 103,8%
Költségvetési létszámkeret 27,00 27,00 27,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 175 882 2 255 137 2 255 137 103,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 175 882 2 250 343 2 250 343 103,4%
önkéntes feladat - 4 794 4 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 175 882 2 255 137 2 255 137 103,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 832 095 1 882 962 1 882 962 102,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 832 095 1 882 962 1 882 962 102,8%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 597 370 687 370 687 108,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 597 370 687 370 687 108,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 190 1 290 1 290 108,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 190 1 290 1 290 108,4%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 198 198
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 198 198
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 175 882 2 255 137 2 255 137 103,6%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 283,00 283,00 283,00 100,0%
technikai létszámkeret 267,00 267,00 267,00 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 110,5% - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 110,5%
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 650 675 675 913 675 913 103,9% 940 726 970 729 970 729 103,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 650 675 675 384 675 384 103,8% 940 726 970 239 970 239 103,1%
önkéntes feladat 529 529 490 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 698 605 728 876 728 876 104,3% 940 726 970 729 970 729 103,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 583 003 599 715 599 715 102,9% 793 450 812 720 812 720 102,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 583 003 599 715 599 715 102,9% 793 450 812 720 812 720 102,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 677 116 203 116 203 107,9% 147 006 157 739 157 739 107,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 677 116 203 116 203 107,9% 147 006 157 739 157 739 107,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 7 925 7 925 7 925 100,0% 270 270 270 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 925 7 925 7 925 100,0% 270 270 270 100,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 5 033 5 033
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 033 5 033
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 698 605 728 876 728 876 104,3% 940 726 970 729 970 729 103,2%
Költségvetési létszámkeret 240,00 240,00 240,00 100,0% 251,00 251,00 251,00 100,0%
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - 47 930 52 963 52 963 110,5%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - 47 930 52 963 52 963 110,5%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 100,0% 936 518 936 518 936 518 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 100,0% 936 518 936 518 936 518 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 780 892 3 650 621 3 650 621 131,3% 4 372 293 5 297 263 5 297 263 121,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 780 892 3 609 112 3 609 112 129,8% 4 372 293 5 254 735 5 254 735 120,2%
önkéntes feladat - 41 509 41 509 - 42 528 42 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 717 410 4 587 139 4 587 139 123,4% 5 356 741 6 286 744 6 286 744 117,4%
B. KIADÁSOK - - -
1. Személyi juttatások 521 573 535 880 535 880 102,7% 1 898 026 1 948 315 1 948 315 102,6%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 521 573 535 880 535 880 102,7% 1 898 026 1 948 315 1 948 315 102,6%
önkéntes feladat - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 306 110 650 110 650 109,2% 355 989 384 592 384 592 108,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 101 306 110 650 110 650 109,2% 355 989 384 592 384 592 108,0%
önkéntes feladat - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 824 787 3 142 871 3 142 871 111,3% 2 832 982 3 151 066 3 151 066 111,2%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 2 824 787 3 142 871 3 142 871 111,3% 2 832 982 3 151 066 3 151 066 111,2%
önkéntes feladat - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0% 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 16 069 16 069 100,4% 16 000 21 102 21 102 131,9%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 16 000 16 069 16 069 100,4% 16 000 21 102 21 102 131,9%
önkéntes feladat - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
7. Beruházások 219 837 317 378 317 378 144,4% 219 837 317 378 317 378 144,4%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 219 837 317 378 317 378 144,4% 219 837 317 378 317 378 144,4%
önkéntes feladat - - - - - -
8. Felújítások 33 007 463 391 463 391 ####### 33 007 463 391 463 391 1403,9%
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 ####### 33 007 463 391 463 391 1403,9%
önkéntes feladat - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - -
kötelező feladat - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 717 410 4 587 139 4 587 139 123,4% 5 356 741 6 286 744 6 286 744 117,4%
Költségvetési létszámkeret 83,25 83,25 83,25 100,0% 574,25 574,25 574,25 100,0%
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 110,5%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 110,5%
önkéntes feladat - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
3. Közhatalmi bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Felhalmozási bevételek - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
8. Finanszírozási bevételek 6 548 175 7 552 400 7 552 400 115,3%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 6 548 175 7 505 078 7 505 078 114,6%
önkéntes feladat - 47 322 47 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 113,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 730 121 3 831 277 3 831 277 102,7%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 3 730 121 3 831 277 3 831 277 102,7%
önkéntes feladat - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 698 586 755 279 755 279 108,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 698 586 755 279 755 279 108,1%
önkéntes feladat - - -
3. Dologi kiadások 2 834 172 3 152 356 3 152 356 111,2%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 2 834 172 3 152 356 3 152 356 111,2%
önkéntes feladat - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 21 300 21 300 133,1%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 16 000 21 300 21 300 133,1%
önkéntes feladat - - -
6. Tartalékok - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
7. Beruházások 219 837 317 378 317 378 144,4%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 219 837 317 378 317 378 144,4%
önkéntes feladat - - -
8. Felújítások 33 007 463 391 463 391 1403,9%
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 1403,9%
önkéntes feladat - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
10. Finanszírozási kiadások - - -
ebből: állami feladat - - -
kötelező feladat - - -
önkéntes feladat - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 113,4%
Költségvetési létszámkeret 1 124,25 1 124,25 1 124,25 100,0%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

<
e Ft-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 156 156 156 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 156 156 156 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 2 638 3 809 3 809 144,4% 3 920 5 334 5 334 136,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 638 3 809 3 809 144,4% 3 920 5 334 5 334 136,1%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 638 3 809 3 809 144,4% 4 076 5 490 5 490 134,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 288 3 459 3 459 151,2% 3 576 4 990 4 990 139,5%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 288 3 459 3 459 151,2% 3 576 4 990 4 990 139,5%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 350 350 350 100,0% 500 500 500 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 350 350 350 100,0% 500 500 500 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 638 3 809 3 809 144,4% 4 076 5 490 5 490 134,7%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index % 2019. évi terv 2019. I. mód 2019. II. mód Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - 249 249 249 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 249 249 249 100,0%
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 3 223 4 042 4 042 125,4% 4 609 6 561 6 561 142,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 3 223 4 042 4 042 125,4% 4 609 6 561 6 561 142,4%
önkéntes feladat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 223 4 042 4 042 125,4% 4 858 6 810 6 810 140,2%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 2 472 3 291 3 291 133,1% 4 358 6 310 6 310 144,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 472 3 291 3 291 133,1% 4 358 6 310 6 310 144,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások 751 751 751 100,0% 500 500 500 100,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 751 751 751 100,0% 500 500 500 100,0%
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 223 4 042 4 042 125,4% 4 858 6 810 6 810 140,2%