Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2019. (II. 28.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-7. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Déri Tibor
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. november 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

Sor-
szám
Megnevezés 2019. terv 2019. I. mód 2019. II. mód 2019. III. mód Index (5/6)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVÉTELEK
I. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 710 754 3 710 754 3 809 235 104,9%
1. Önkormányzatok működési támogatásai 3 482 068 3 519 168 3 519 168 3 569 043 102,5%
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 5 458 5 458 13 542
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 890 968 1 890 968 1 890 968 1 911 802 101,1%
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 551 096 1 582 738 1 582 738 1 603 695 103,4%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 004 40 004 40 004 40 004 100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 147 965 191 586 191 586 240 192 162,3%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 483 733 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 483 733 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
III. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 12 408 834 103,9%
1. Vagyoni típusú adók 3 480 000 3 480 000 3 480 000 3 933 900 113,0%
Építményadó 2 730 000 2 730 000 2 730 000 3 175 000 116,3%
Telekadó 650 000 650 000 650 000 658 900 101,4%
Magánszemélyek kommunális adója 100 000 100 000 100 000 100 000 100,0%
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 8 077 224 8 077 224 8 077 224 8 077 224 100,0%
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 8 077 224 8 077 224 8 077 224 8 077 224 100,0%
Gépjárműadó 240 000 240 000 240 000 240 000 100,0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 80 000 80 000 80 000 80 000 100,0%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 80 000 80 000 80 000 80 000 100,0%
Egyéb közhatalmi bevételek 67 710 67 710 67 710 77 710 114,8%
Egyéb települési adó 30 000 30 000 30 000 30 000 100,0%
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 22 000 22 000 22 000 22 000 100,0%
Helyi adópótlék, adóbírság 13 000 13 000 13 000 13 000 100,0%
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj 1 000 1 000 1 000 11 000 1100,0%
Egyéb bírságokat 1 710 1 710 1 710 1 710 100,0%
IV. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 1 756 099 98,3%
Szolgáltatások ellenértéke 203 191 203 191 203 191 237 936 117,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 164 655 164 655 164 655 165 862 100,7%
Tulajdonosi bevételek 12 000 12 000 12 000 12 000 100,0%
Ellátási díjak 584 262 584 262 584 262 584 262 100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó 216 363 216 363 216 363 309 139 142,9%
Általános forgalmi adó visszatérítése 245 700 245 700 245 700 83 700 34,1%
Kamatbevételek 328 250 328 250 328 250 328 250 100,0%
Egyéb működési bevételek 32 000 34 950 34 950 34 950 109,2%
V. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 000 368 000 368 000 715 453 194,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 367 000 367 000 367 000 367 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 348 453 34845,3%
A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) 20 117 677 20 201 348 20 201 348 21 082 910 104,8%
B. Finanszírozási bevételek összesen 7 547 066 10 550 616 10 550 616 10 550 616 139,8%
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 5 650 000 7 011 027 7 011 027 7 011 027 124,1%
Maradvány igénybevétele 1 897 066 3 539 589 3 539 589 3 539 589 186,6%
C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások 5 198 592 5 403 866 5 403 866 5 683 334 109,3%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 433 1 047 292 1 047 292 1 096 288 113,1%
III. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 6 154 588 126,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 537 502 128,9%
V. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 3 287 292 120,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 740 742 829 940 829 940 854 580 115,4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 988 996 2 006 771 2 006 771 2 432 712 122,3%
VI. Tartalékok 3 780 724 3 988 511 3 389 102 1 519 041 40,2%
VII. Beruházások 7 506 768 8 552 522 9 151 931 8 922 115 118,9%
VIII. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 2 422 184 230,0%
IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 2 011 182 174,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 152 316 1 322 977 1 322 977 2 008 182 174,3%
D. Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%
E./X. Finanszírozási kiadások össesen 0 0 0 0
F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%
többlet/ hiány 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 8 258 093 9 269 093 9 269 093 9 782 092 118,5%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2019. terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index
(6/5)
Sor-
sz.
Megnevezés 2019. terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index (13/12)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kiadások Bevételek
1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 168 025 6 451 158 6 451 158 6 779 622 109,9% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 710 754 3 710 754 3 809 235 104,9%
2. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 6 154 588 126,8% 2. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 12 408 834 103,9%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 537 502 128,9% 3. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 1 756 099 98,3%
4. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 3 287 292 120,4% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
5. Működési tartalékok 941 530 876 845 876 845 231 673 24,6%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 110 327 16 109 495 16 109 495 16 990 677 112,4% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 362 388 17 446 059 17 446 059 17 980 168 103,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 110 327 16 109 495 16 109 495 16 990 677 112,4% A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 362 388 17 446 059 17 446 059 17 980 168 103,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Beruházások 7 506 768 8 552 522 9 151 931 8 922 115 118,9% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 1 483 733 1 483 733 1 483 733 1 483 733 100,0%
2. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 2 422 184 230,0% 2. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 2 011 182 174,1% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 000 368 000 368 000 715 453 194,4%
Felhalmozási tartalékok 2 839 194 3 111 666 2 512 257 1 287 368 45,3%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 554 416 14 642 469 14 642 469 14 642 849 116,6% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 755 289 2 755 289 2 755 289 3 102 742 112,6%
1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek 1 897 066 3 539 589 3 539 589 3 539 589 186,6%
2. Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 5 650 000 7 011 027 7 011 027 7 011 027 124,1%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 547 066 10 550 616 10 550 616 10 550 616 139,8%
B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 554 416 14 642 469 14 642 469 14 642 849 116,6% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10 302 355 13 305 905 13 305 905 13 653 358 132,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A
+ B):
27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

Intézmény Gazdasági Intézmény és intézményei Polgármesteri Hivatal
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
2019. évi
III. mód.
Index 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
2019. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9% 0 15 790 15 790 34 551
- állami feladat 0 15 790 15 790 34 551
- kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 1 710 100,00%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6% 54 191 54 191 54 191 54 191 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6% 38 625 38 625 38 625 38 625 100,0%
- önként vállalt feladatok 15 566 15 566 15 566 15 566 100,0%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 984 448 989 481 989 481 1 117 948 113,6% 55 901 71 691 71 691 90 452 161,81%
8. Finanszírozási bevételek 6 548 175 7 552 400 7 552 400 7 973 440 121,8% 1 709 918 1 856 628 1 856 628 1 948 587 114,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 548 175 7 505 078 7 505 078 7 926 118 121,0% 1 709 918 1 764 015 1 764 015 1 855 974 108,5%
- önként vállalt feladatok 47 322 47 322 47 322 92 613 92 613 92 613
A./II Finanszírozási bevételek összesen 6 548 175 7 552 400 7 552 400 7 973 440 121,8% 1 709 918 1 856 628 1 856 628 1 948 587 114,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 9 091 388 120,7% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 2 039 039 115,5%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 730 121 3 831 277 3 831 277 3 998 289 107,2% 1 151 567 1 253 449 1 253 449 1 340 980 116,4%
- állami feladat 0 16 291 16 291 33 736
- kötelező feladat 3 730 121 3 831 277 3 831 277 3 998 289 107,2% 1 018 300 1 103 856 1 103 856 1 173 501 115,2%
- önként vállalt feladatok 133 267 133 302 133 302 133 743 100,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 698 586 755 279 755 279 782 891 112,1% 222 994 244 061 244 061 260 603 116,9%
- állami feladat 0 4 383 4 383 8 731
- kötelező feladat 698 586 755 279 755 279 782 891 112,1% 218 520 235 204 235 204 247 398 113,2%
- önként vállalt feladatok 4 474 4 474 4 474 4 474
3. Dologi kiadások 2 834 172 3 152 356 3 152 356 3 433 590 121,1% 302 234 336 558 336 558 343 205 113,6%
- állami feladat 0 3 016 3 016 8 591
- kötelező feladat 2 834 172 3 152 356 3 152 356 3 433 590 121,1% 286 382 308 095 308 095 309 167 108,0%
- önként vállalt feladatok 15 852 25 447 25 447 25 447 160,5%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 21 300 21 300 21 992 137,5% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 16 000 21 300 21 300 21 992 137,5% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
513 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Beruházások 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7% 89 024 94 251 94 251 94 251 105,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7% 89 024 94 251 94 251 94 251 105,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
7. Felújítások 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 9 091 388 120,7% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 2 039 039 115,47%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 7 532 623 8 541 881 8 541 881 9 091 388 120,7% 1 765 819 1 928 319 1 928 319 2 039 039 115,5%
Költségvetési létszámkeret 1 124 1 124 1 124 1 120 99,6% 204 204 204 204 100,00%
Intézmény Intézmények összesen Önkormányzat
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
2019. évi
III. mód.
Index 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
2019. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 68 753 68 753 88 206 184,0% 3 582 103 3 622 001 3 622 001 3 721 029 103,9%
- állami feladat 0 15 790 15 790 34 551 0 0 0 0
- kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9% 3 582 103 3 619 401 3 619 401 3 698 429 103,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 2 600 2 600 22 600
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 649 733 669 733 669 733 649 733 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 649 733 669 733 669 733 649 733 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 1 710 1 710 1 710 1 710 100,0% 11 943 224 11 943 224 11 943 224 12 407 124 103,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 710 1 710 1 710 1 710 100,0% 11 943 224 11 943 224 11 943 224 12 407 124 103,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek 990 709 990 709 990 709 1 118 484 112,9% 795 712 798 662 798 662 637 615 80,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 975 143 975 143 975 143 1 102 918 113,1% 304 682 304 682 304 682 142 682 46,8%
- önként vállalt feladatok 15 566 15 566 15 566 15 566 100,0% 491 030 493 980 493 980 494 933 100,8%
5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 549 453 128,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 347 453
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 1 040 349 1 061 172 1 061 172 1 208 400 116,15% 19 077 328 19 140 176 19 140 176 19 874 510 104,18%
8. Finanszírozási bevételek 8 258 093 9 409 028 9 409 028 9 922 027 120,1% 7 547 066 10 410 681 10 410 681 10 410 681 137,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 258 093 9 269 093 9 269 093 9 782 092 118,5%
- önként vállalt feladatok 139 935 139 935 139 935 7 547 066 10 410 681 10 410 681 10 410 681 137,9%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 8 258 093 9 409 028 9 409 028 9 922 027 120,1% 7 547 066 10 410 681 10 410 681 10 410 681 137,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 11 130 427 119,7% 26 624 394 29 550 857 29 550 857 30 285 191 113,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 4 881 688 5 084 726 5 084 726 5 339 269 109,4% 316 904 319 140 319 140 344 065 108,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 4 748 421 4 935 133 4 935 133 5 171 790 108,9% 292 469 292 469 292 469 304 144 104,0%
- önként vállalt feladatok 133 267 133 302 133 302 133 743 100,4% 24 435 26 671 26 671 39 921 163,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 921 580 999 340 999 340 1 043 494 113,2% 47 853 47 952 47 952 52 794 110,3%
- állami feladat 0 4 383 4 383 8 731 0 0 0 0
- kötelező feladat 917 106 990 483 990 483 1 030 289 112,3% 45 853 45 853 45 853 50 605 110,4%
- önként vállalt feladatok 4 474 4 474 4 474 4 474 2 000 2 099 2 099 2 189 109,5%
3. Dologi kiadások 3 136 406 3 488 914 3 488 914 3 776 795 120,4% 1 717 733 2 013 484 2 013 484 2 377 793 138,4%
- állami feladat 0 3 016 3 016 8 591 0 0 0 0
- kötelező feladat 3 120 554 3 460 451 3 460 451 3 742 757 119,9% 1 360 927 1 533 388 1 533 388 1 808 289 132,9%
- önként vállalt feladatok 15 852 25 447 25 447 25 447 160,5% 356 806 480 096 480 096 569 504 159,6%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0% 415 995 441 483 441 483 536 602 129,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0% 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 415 995 441 483 441 483 536 602 129,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 21 300 21 300 21 992 137,5% 2 713 738 2 815 411 2 815 411 3 265 300 120,3%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 16 000 21 300 21 300 21 992 137,5% 2 214 123 2 306 671 2 306 671 2 708 408 122,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 499 615 508 740 508 740 556 892 111,5%
513 Tartalékok 0 0 0 0 3 780 724 3 988 511 3 389 102 1 519 041 40,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 3 780 724 3 988 511 3 389 102 1 519 041 40,2%
6. Beruházások 308 861 411 629 411 629 473 860 153,4% 7 197 907 8 140 893 8 740 302 8 448 255 117,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 308 861 411 629 411 629 473 860 153,4% 6 518 589 7 454 984 8 054 393 7 463 609 114,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 679 318 685 909 685 909 984 646
7. Felújítások 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 1 020 131 1 188 913 1 188 913 1 948 067 191,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 863 600 1 032 382 1 032 382 1 775 127 205,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 156 531 156 531 156 531 172 940
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 1 155 316 1 325 977 1 325 977 2 011 182 174,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 550 288 668 856 668 856 1 146 001 208,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 605 028 657 121 657 121 865 181 143,0%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 11 130 427 119,70% 18 366 301 20 281 764 20 281 764 20 503 099 111,63%
9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 9 782 092 118,5%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 9 782 092 118,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 8 258 093 9 269 093 9 269 093 9 782 092 118,45%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 9 298 442 10 470 200 10 470 200 11 130 427 119,7% 26 624 394 29 550 857 29 550 857 30 285 191 113,7%
Költségvetési létszámkeret 1 328 1 328 1 328 1 324 99,70% 250 250 250 250 100,00%
Intézmény Kerületi szintű konszolidált főösszegek
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019. évi
I. mód.
2019. évi
II. mód.
2019. évi
III. mód.
Index
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 3 630 033 3 690 754 3 690 754 3 809 235 104,9%
- állami feladat 0 15 790 15 790 34 551
- kötelező feladat 3 630 033 3 672 364 3 672 364 3 752 084 103,4%
- önként vállalt feladatok 0 2 600 2 600 22 600
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 649 733 669 733 669 733 649 733 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 649 733 669 733 669 733 649 733 100,0%
3. Közhatalmi bevételek 11 944 934 11 944 934 11 944 934 12 408 834 103,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 11 944 934 11 944 934 11 944 934 12 408 834 103,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
4. Működési bevételek 1 786 421 1 789 371 1 789 371 1 756 099 98,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 279 825 1 279 825 1 279 825 1 245 600 97,3%
- önként vállalt feladatok 506 596 509 546 509 546 510 499 100,8%
5. Felhalmozási bevételek 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 903 556 903 556 903 556 903 556 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 1 000 1 000 1 000 6 000 600,0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 549 453 128,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 347 453
- önként vállalt feladatok 1 202 000 1 202 000 1 202 000 1 202 000 100,0%
A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) 20 117 677 20 201 348 20 201 348 21 082 910 104,80%
8. Finanszírozási bevételek 7 547 066 10 550 616 10 550 616 10 550 616 139,8%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 7 547 066 10 550 616 10 550 616 10 550 616 139,8%
A./II Finanszírozási bevételek összesen 7 547 066 10 550 616 10 550 616 10 550 616 139,8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 5 198 592 5 403 866 5 403 866 5 683 334 109,3%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 5 040 890 5 227 602 5 227 602 5 475 934 108,6%
- önként vállalt feladatok 157 702 159 973 159 973 173 664 110,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 433 1 047 292 1 047 292 1 096 288 113,1%
- állami feladat 0 4 383 4 383 8 731
- kötelező feladat 962 959 1 036 336 1 036 336 1 080 894 112,2%
- önként vállalt feladatok 6 474 6 573 6 573 6 663 102,9%
3. Dologi kiadások 4 854 139 5 502 398 5 502 398 6 154 588 126,8%
- állami feladat 0 3 016 3 016 8 591
- kötelező feladat 4 481 481 4 993 839 4 993 839 5 551 046 123,9%
- önként vállalt feladatok 372 658 505 543 505 543 594 951 159,7%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 895 442 383 442 383 537 502 128,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 900 900 900 900 100,0%
- önként vállalt feladatok 415 995 441 483 441 483 536 602 129,0%
5. Egyéb működési célú kiadások 2 729 738 2 836 711 2 836 711 3 287 292 120,4%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 230 123 2 327 971 2 327 971 2 730 400 122,4%
- önként vállalt feladatok 499 615 508 740 508 740 556 892 111,5%
513 Tartalékok 3 780 724 3 988 511 3 988 511 1 519 041 40,2%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 3 780 724 3 988 511 3 988 511 1 519 041 40,2%
6. Beruházások 7 506 768 8 552 522 8 552 522 8 922 115 118,9%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 6 827 450 7 866 613 7 866 613 7 937 469 116,3%
- önként vállalt feladatok 679 318 685 909 685 909 984 646
7. Felújítások 1 053 138 1 652 304 1 652 304 2 422 184 230,0%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 896 607 1 495 773 1 495 773 2 249 244 250,9%
- önként vállalt feladatok 156 531 156 531 156 531 172 940
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 155 316 1 325 977 1 325 977 2 011 182 174,1%
- állami feladat 0 0 0 0
- kötelező feladat 550 288 668 856 668 856 1 146 001 208,3%
- önként vállalt feladatok 605 028 657 121 657 121 865 181 143,0%
B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,35%
9. Finanszírozási kiadások 0
- állami feladat 0
- kötelező feladat 0
- önként vállalt feladatok 0
B./II Finanszírozási kiadások összesen 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) 27 664 743 30 751 964 30 751 964 31 633 526 114,3%
Költségvetési létszámkeret 1 578 1 578 1 578 1 574 99,75%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 144 130 149 907 149 907 157 588 109,3% 233 327 242 212 242 212 263 792 113,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 144 130 149 686 149 686 157 367 109,2% 233 327 242 008 242 008 263 588 113,0%
önkéntes feladat 221 221 221 204 204 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 144 130 149 907 149 907 157 588 109,3% 233 327 242 212 242 212 263 792 113,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 121 320 125 152 125 152 131 706 108,6% 196 675 202 227 202 227 220 727 112,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 121 320 125 152 125 152 131 706 108,6% 196 675 202 227 202 227 220 727 112,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 740 24 685 24 685 25 752 113,2% 36 552 39 885 39 885 42 915 117,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 22 740 24 685 24 685 25 752 113,2% 36 552 39 885 39 885 42 915 117,4%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 130 185,7% 100 100 100 150 150,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 130 185,7% 100 100 100 150 150,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 144 130 149 907 149 907 157 588 109,3% 233 327 242 212 242 212 263 792 113,1%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 57,00 57,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
Intézmény Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 149 399 157 072 157 072 166 169 111,2% 261 463 270 490 270 490 279 535 106,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 149 399 156 789 156 789 165 886 111,0% 261 463 269 570 269 570 278 615 106,6%
önkéntes feladat 283 283 283 920 920 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 149 399 157 072 157 072 166 169 111,2% 261 463 270 490 270 490 279 535 106,9%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 125 722 131 026 131 026 138 789 110,4% 220 149 225 871 225 871 233 723 106,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 722 131 026 131 026 138 789 110,4% 220 149 225 871 225 871 233 723 106,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 577 25 946 25 946 27 230 115,5% 41 064 44 369 44 369 45 532 110,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 23 577 25 946 25 946 27 230 115,5% 41 064 44 369 44 369 45 532 110,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 100 100 100 150 150,0% 250 250 250 280 112,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 100 100 100 150 150,0% 250 250 250 280 112,0%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 149 399 157 072 157 072 166 169 111,2% 261 463 270 490 270 490 279 535 106,9%
Költségvetési létszámkeret 38,00 38,00 38,00 38,00 100,0% 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0%
technikai létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0%
Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 131 790 136 333 136 333 143 528 108,9% 118 763 122 852 122 852 133 081 112,1%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 131 790 136 060 136 060 143 255 108,7% 118 763 122 626 122 626 132 855 111,9%
önkéntes feladat 273 273 273 226 226 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 131 790 136 333 136 333 143 528 108,9% 118 763 122 852 122 852 133 081 112,1%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 944 113 879 113 879 120 086 108,2% 100 031 102 566 102 566 111 260 111,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 944 113 879 113 879 120 086 108,2% 100 031 102 566 102 566 111 260 111,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 786 22 394 22 394 23 352 112,3% 18 672 20 226 20 226 21 721 116,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 786 22 394 22 394 23 352 112,3% 18 672 20 226 20 226 21 721 116,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 90 150,0% 60 60 60 100 166,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 90 150,0% 60 60 60 100 166,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 131 790 136 333 136 333 143 528 108,9% 118 763 122 852 122 852 133 081 112,1%
Költségvetési létszámkeret 34,00 34,00 34,00 34,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 31,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 125 648 130 342 130 342 138 462 110,2% 134 302 138 726 138 726 145 058 108,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 125 648 130 067 130 067 138 187 110,0% 134 302 138 391 138 391 144 723 107,8%
önkéntes feladat 275 275 275 335 335 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 125 648 130 342 130 342 138 462 110,2% 134 302 138 726 138 726 145 058 108,0%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 105 721 108 739 108 739 115 674 109,4% 112 975 115 701 115 701 121 160 107,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 105 721 108 739 108 739 115 674 109,4% 112 975 115 701 115 701 121 160 107,2%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 857 21 533 21 533 22 688 114,3% 21 257 22 955 22 955 23 783 111,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 19 857 21 533 21 533 22 688 114,3% 21 257 22 955 22 955 23 783 111,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 70 70 70 100 142,9% 70 70 70 115 164,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 70 70 70 100 142,9% 70 70 70 115 164,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 125 648 130 342 130 342 138 462 110,2% 134 302 138 726 138 726 145 058 108,0%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 33,50 33,50 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 18,00 18,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 15,50 15,50 100,0%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 130 992 135 561 135 561 147 799 112,8% 184 836 193 173 193 173 205 679 111,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 130 992 135 089 135 089 147 327 112,5% 184 836 192 697 192 697 205 203 111,0%
önkéntes feladat 472 472 472 476 476 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 130 992 135 561 135 561 147 799 112,8% 184 836 193 173 193 173 205 679 111,3%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 110 252 113 107 113 107 123 602 112,1% 155 637 161 140 161 140 171 848 110,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 110 252 113 107 113 107 123 602 112,1% 155 637 161 140 161 140 171 848 110,4%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 660 22 374 22 374 24 072 116,5% 29 119 31 953 31 953 33 706 115,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 660 22 374 22 374 24 072 116,5% 29 119 31 953 31 953 33 706 115,8%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 80 80 80 125 156,3% 80 80 80 125 156,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 80 80 80 125 156,3% 80 80 80 125 156,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 130 992 135 561 135 561 147 799 112,8% 184 836 193 173 193 173 205 679 111,3%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0% 47,00 47,00 47,00 47,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0% 23,00 23,00 23,00 23,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0%
Intézmény Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 126 926 127 439 127 439 128 109 100,9% 204 652 213 139 213 139 226 415 110,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 126 926 127 215 127 215 127 885 100,8% 204 652 212 974 212 974 226 250 110,6%
önkéntes feladat 224 224 224 165 165 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 126 926 127 439 127 439 128 109 100,9% 204 652 213 139 213 139 226 415 110,6%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 106 816 107 103 107 103 107 398 100,5% 172 440 177 878 177 878 189 221 109,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 106 816 107 103 107 103 107 398 100,5% 172 440 177 878 177 878 189 221 109,7%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 060 20 088 20 088 20 108 100,2% 32 132 35 081 35 081 36 959 115,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 20 060 20 088 20 088 20 108 100,2% 32 132 35 081 35 081 36 959 115,0%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 50 50 50 405 810,0% 80 180 180 235 293,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 50 50 50 405 810,0% 80 180 180 235 293,8%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 198 198 198 - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat 198 198 198
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 126 926 127 439 127 439 128 109 100,9% 204 652 213 139 213 139 226 415 110,6%
Költségvetési létszámkeret 32,00 32,00 32,00 20,00 62,5% 53,00 53,00 53,00 53,00 100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 9,00 52,9% 27,00 27,00 27,00 27,00 100,0%
technikai létszámkeret 15,00 15,00 15,00 11,00 73,3% 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 104 979 108 509 108 509 125 252 119,3% 124 675 129 382 129 382 141 909 113,8%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 104 979 107 989 107 989 124 732 118,8% 124 675 129 182 129 182 141 709 113,7%
önkéntes feladat 520 520 520 200 200 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 104 979 108 509 108 509 125 252 119,3% 124 675 129 382 129 382 141 909 113,8%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 88 526 90 754 90 754 105 034 118,6% 104 887 107 819 107 819 118 555 113,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 88 526 90 754 90 754 105 034 118,6% 104 887 107 819 107 819 118 555 113,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 393 17 695 17 695 20 118 122,7% 19 728 21 503 21 503 23 254 117,9%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 16 393 17 695 17 695 20 118 122,7% 19 728 21 503 21 503 23 254 117,9%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 60 60 60 100 166,7% 60 60 60 100 166,7%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 60 60 60 100 166,7% 60 60 60 100 166,7%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 104 979 108 509 108 509 125 252 119,3% 124 675 129 382 129 382 141 909 113,8%
Költségvetési létszámkeret 27,00 27,00 27,00 34,00 125,9% 32,00 32,00 32,00 33,00 103,1%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 13,00 13,00 13,00 17,00 130,8% 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 17,00 121,4% 15,00 15,00 15,00 16,00 106,7%
Intézmény Óvodák összesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 175 882 2 255 137 2 255 137 2 402 376 110,4%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 2 175 882 2 250 343 2 250 343 2 397 582 110,2%
önkéntes feladat - 4 794 4 794 4 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 2 175 882 2 255 137 2 255 137 2 402 376 110,4%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 832 095 1 882 962 1 882 962 2 008 783 109,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 832 095 1 882 962 1 882 962 2 008 783 109,6%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 597 370 687 370 687 391 190 114,2%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 342 597 370 687 370 687 391 190 114,2%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 1 190 1 290 1 290 2 205 185,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 1 190 1 290 1 290 2 205 185,3%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások - 198 198 198
ebből: állami feladat
kötelező feladat - 198 198 198
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 2 175 882 2 255 137 2 255 137 2 402 376 110,4%
Költségvetési létszámkeret 550,00 550,00 550,00 546,00 99,3%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret 283,00 283,00 283,00 279,00 98,6%
technikai létszámkeret 267,00 267,00 267,00 267,00 100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

Intézmény Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 52 963 110,5% - - - 692
ebből: állami feladat
kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 52 963 110,5% 692
önkéntes feladat
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
3. Közhatalmi bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
4. Működési bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Felhalmozási bevételek
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Finanszírozási bevételek 650 675 675 913 675 913 718 944 110,5% 940 726 970 729 970 729 993 286 105,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 650 675 675 384 675 384 718 415 110,4% 940 726 970 239 970 239 992 796 105,5%
önkéntes feladat 529 529 529 490 490 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 698 605 728 876 728 876 771 907 110,5% 940 726 970 729 970 729 993 978 105,7%
B. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 583 003 599 715 599 715 636 278 109,1% 793 450 812 720 812 720 832 753 105,0%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 583 003 599 715 599 715 636 278 109,1% 793 450 812 720 812 720 832 753 105,0%
önkéntes feladat
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 677 116 203 116 203 122 421 113,7% 147 006 157 739 157 739 160 705 109,3%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 107 677 116 203 116 203 122 421 113,7% 147 006 157 739 157 739 160 705 109,3%
önkéntes feladat
3. Dologi kiadások 7 925 7 925 7 925 8 175 103,2% 270 270 270 520 192,6%
ebből: állami feladat
kötelező feladat 7 925 7 925 7 925 8 175 103,2% 270 270 270 520 192,6%
önkéntes feladat
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
5. Egyéb működési célú kiadások 5 033 5 033 5 033
ebből: állami feladat
kötelező feladat 5 033 5 033 5 033
önkéntes feladat
6. Tartalékok
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
7. Beruházások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
8. Felújítások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
10. Finanszírozási kiadások
ebből: állami feladat
kötelező feladat
önkéntes feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 698 605 728 876 728 876 771 907 110,5% 940 726 970 729 970 729 993 978 105,7%
Költségvetési létszámkeret 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0% 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0%
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index % 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről - - - - 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9%
önkéntes feladat - - - - - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6% 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6% 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6%
önkéntes feladat - - - - - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
8. Finanszírozási bevételek 2 780 892 3 650 621 3 650 621 3 858 834 138,8% 4 372 293 5 297 263 5 297 263 5 571 064 127,4%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 2 780 892 3 609 112 3 609 112 3 817 325 137,3% 4 372 293 5 254 735 5 254 735 5 528 536 126,4%
önkéntes feladat - 41 509 41 509 41 509 - 42 528 42 528 42 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) 3 717 410 4 587 139 4 587 139 4 923 127 132,4% 5 356 741 6 286 744 6 286 744 6 689 012 124,9%
B. KIADÁSOK - - - -
1. Személyi juttatások 521 573 535 880 535 880 520 475 99,8% 1 898 026 1 948 315 1 948 315 1 989 506 104,8%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 521 573 535 880 535 880 520 475 99,8% 1 898 026 1 948 315 1 948 315 1 989 506 104,8%
önkéntes feladat - - - - - - - -
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 306 110 650 110 650 108 575 107,2% 355 989 384 592 384 592 391 701 110,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 101 306 110 650 110 650 108 575 107,2% 355 989 384 592 384 592 391 701 110,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
3. Dologi kiadások 2 824 787 3 142 871 3 142 871 3 422 690 121,2% 2 832 982 3 151 066 3 151 066 3 431 385 121,1%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 2 824 787 3 142 871 3 142 871 3 422 690 121,2% 2 832 982 3 151 066 3 151 066 3 431 385 121,1%
önkéntes feladat - - - - - - - -
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 900 900 100,0% 900 900 900 900 100,0%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 900 900 900 900 100,0% 900 900 900 900 100,0%
önkéntes feladat - - - - - - - -
5. Egyéb működési célú kiadások 16 000 16 069 16 069 16 761 104,8% 16 000 21 102 21 102 21 794 136,2%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 16 000 16 069 16 069 16 761 104,8% 16 000 21 102 21 102 21 794 136,2%
önkéntes feladat - - - - - - - -
6. Tartalékok - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
7. Beruházások 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7% 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7% 219 837 317 378 317 378 379 609 172,7%
önkéntes feladat - - - - - - - -
8. Felújítások 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4%
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4% 33 007 463 391 463 391 474 117 1436,4%
önkéntes feladat - - - - - - - -
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
10. Finanszírozási kiadások - - - - - - - -
ebből: állami feladat - - - - - - - -
kötelező feladat - - - - - - - -
önkéntes feladat - - - - - - - -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) 3 717 410 4 587 139 4 587 139 4 923 127 132,4% 5 356 741 6 286 744 6 286 744 6 689 012 124,9%
Költségvetési létszámkeret 83,25 83,25 83,25 83,25 100,0% 574,25 574,25 574,25 574,25 100,0%
Intézmény Gazdasági Intézmény mindösszesen
Rovat megnevezése 2019. évi terv 2019.
I. mód
2019.
II. mód
2019.
III. mód
Index %
A. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások áht-n belülről 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 47 930 52 963 52 963 53 655 111,9%
önkéntes feladat - - - -
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
3. Közhatalmi bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
4. Működési bevételek 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6%
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat 936 518 936 518 936 518 1 064 293 113,6%
önkéntes feladat - - - -
5. Felhalmozási bevételek - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
6. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -
ebből: állami feladat - - - -
kötelező feladat - - - -
önkéntes feladat - - - -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -