Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 8/2020. (III. 31.) rendelete

Újpesti Koronavírus Krízisalap (KKA) létrehozásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület faladat- és hatáskörében meghozott döntése szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Újpesti Koronavírus Krízisalapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

2. § Az Alap célja a koronavírus járvány elhárításával és a járvány következményeivel kapcsolatos közérdekű célra nyújtott kötelezettségvállalások (támogatások, adományok) fogadása, valamint az ennek céljából az esélyegyenlőség elve alapján az Alap terhére nyújtott támogatások biztosítása.

3. § Jelen rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, aki az Önkormányzat részére közérdekű kötelezettségvállaláshoz fedezetet biztosít, vagy akik részére az Önkormányzat ennek terhére támogatást nyújt.

4. § Az Alap forrásai:

a) az Önkormányzat költségvetéséből biztosított az Alap céljára szolgáló sajátos bevételei,

b) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az Alap céljára rendelt közérdekű kötelezettségvállalás fedezetére történő befizetései,

melyet külön bankszámlaszámon kezel.

5. § (1) Az Alap felhasználásáról - a pénzbeni vagy természetbeni vissza nem térítendő pénzügyi támogatások odaítéléséről - a polgármester saját hatáskörében dönt.

(2) A polgármester valamely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet támogatását az Alapból biztosítja a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

(3) Jelen rendelet 2. §-ában szereplő célok megvalósulása érdekében pénzbeli támogatást a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelem alapján lehet igényelni, mely tartalmazza:

a) támogatási cél megjelölését és indokát,

b) igényelt támogatás összegének megjelölését.

(4) Az Alapból történő 5. § (5) bekezdésében meghatározott támogatás átadása esetén az átvevő a támogatást meghatározott támogatási célra köteles fordítani, külön megállapodás alapján. A Támogató jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

(5) Pénzbeli támogatás nyújtható:

a) dologi kiadásokra,

b) eszközbeszerzésekre.

(6) A polgármester munkájuk elismerésének jeleként a jelen rendeletben meghatározott Alapból támogatásban részesítheti azon személyeket - különösen az egészségügyi vagy szociális ellátásban részt vevő személyt, mentőst, rendőrt, tűzoltót, polgárőrt - akik a koronavírus járvány megszüntetése, elhárítása és annak következményei mérséklése céljából huzamosabb ideig kiemelkedő tevékenységet láttak el a veszélyhelyzet időtartama alatt.

(7) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

(8) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a polgármester a veszélyhelyzet megszűnését követően Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak számol be 60 napon belül.

6. § Jelen rendelet a kihirdetése napján 15:00 órakor lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. március 31. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 humánjárvánnyal (koronavírussal) kapcsolatosan megjelent az igény adományozás lehetőségének biztosítására. Az újpesti vállalkozások, magánszemélyek felajánlását az Önkormányzat egy Alap létrehozásával kívánja segíteni.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Önkormányzat az Újpesti Koronavírus Krízisalapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre, egyedi bankszámla számot nyit a pénzbeli felajánlások fogadására, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 humánjárvány (koronavírus járvány) következtében elrendelt veszélyhelyzet időtartam alatt támogatásokat tudjon nyújtani.

2. §-hoz

A rendelet célját határozza meg.

3. §-hoz

A rendelet hatályának meghatározása.

4. §-hoz

Az Alap forrásainak meghatározása, melyek pénzeszközök felajánlások.

5. §-hoz

Az igénylés és döntésre vonatkozó szabályok kerültek rögzítésre. Bármilyen módon benyújtható az igénylés kérelem formájában, melynek tartalmaznia kell a támogatási célt, valamint az igényelt összeget. Továbbá, hogy milyen célra lehet támogatást nyújtani.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

A jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálata

1) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági hatásai:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 humánjárvánnyal (koronavírussal) kapcsolatosan megjelent az igény adományozás lehetőségének biztosítására. Az újpesti vállalkozások, magánszemélyek felajánlását az Önkormányzat egy Alap létrehozásával kívánja segíteni. Negatív hatása a rendelet hatálybalépésének nincs. A rendeletben meghatározott célokra érkezett támogatások beérkezését követően lehetőség nyílik támogatást nyújtani a járvány miatt nehéz helyzetbe jutott emberek számára, valamint a hatékonyabb megelőzéshez eszközök, különösen védőfelszerelések vásárlására.

2) a szabályozás várható környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet elfogadásával újabb védekezéshez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre.

3) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket a szerződések megkötése kisebb mértékben növeli, de ez arányban áll azzal, hogy minél több ember támogatásáról tud gondoskodni az Önkormányzat a rendelkezésre álló fedezet erejéig.

4) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását a kialakult koronavírus járvány során felmerült nehézségek tették szükségessé, valamint a segítségnyújtás minél nagyobb körben történő lehetőségeinek kihasználása és igénybevétele.

5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi fedezetet a célra nyújtott kötelezettségvállalások, e körben a támogatások, adományok biztosítják.