Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörben meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, bérbeadás vagy használatba adás útján hasznosított valamennyi ingatlanra, ideértve az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek rendelkezése alatt álló ingatlanokat is,

b) az Önkormányzat egyszemélyes részvénytársaságaként működő UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UV Zrt.) tulajdonában lévő, bérbeadás vagy használatba adás útján hasznosított valamennyi ingatlanra,

c) az a) és b) pont szerinti ingatlanok bérlőire és használóira.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) bérlemény: bérbeadás vagy használatba adás útján, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján hasznosított ingatlan,

b) bérleti díj: a bérlemény után szerződés vagy jogszabály alapján fizetendő bérleti díj, ideértve a közterület-használati díjat és a használati díjat is,

c) bérlő: a bérlemény bérlője és azt használati díjfizetési kötelezettség mellett bármely jogcímen használó más személy, valamint a közterületet közterület-használati díj ellenében használó személy,

d) ingatlan: a lakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiség, a pavilon, a közterületi ingatlan és a beépítetlen telekingatlan,

e) vállalkozás: az adózási formától függetlenül a gazdasági társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a társasház az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

3. § (1) Az Önkormányzat az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében 50.000.000,- forint összegű bérleti díj-támogatási alapot hoz létre (a továbbiakban: Alap).

(2) Az Alap forrásai szükség szerint bővíthetőek.

4. § (1) az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére a bérlők részére az alábbi kedvezmények nyújthatóak:

a) a bérleti díj meghatározott feltétel bekövetkeztéig történő teljes elengedése,

b) a bérleti díj határozott időtartamra történő mérséklése (a továbbiakban: bérleti díj mérséklés),

c) az esedékes bérleti díj vagy annak egy részére fizetési könnyítés (részletfizetés vagy fizetési halasztás) engedélyezése (a továbbiakban: fizetési könnyítés).

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti kedvezmények kombináltan is alkalmazhatóak.

(3) E rendelet alapján nem nyújtható kedvezmény a gépjármű tárolására szolgáló ingatlan után.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti kedvezmények nem nyújthatóak azon bérlőnek, aki.

a) a kérelme benyújtásának időpontjában a bérbeadó felé 60 napon túli lejárt bérleti díj vagy külön szolgáltatás díja hátralékkal rendelkezik,

b) a bérleményben a tevékenységét az e rendelet hatályba lépését megelőzően, saját döntése alapján teljes egészében megszüntette.

5. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a bérleti díj teljes elengedésének kedvezményében részesíti a polgármester azt a bérlőt, akinek a bérleményben való tevékenysége az Önkormányzat döntése alapján teljes egészében ellehetetlenült (pl. valamely önkormányzati intézmény teljes bezárása). Ebben az esetben a bérlőnek a külön szolgáltatások díját sem kell megfizetnie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a működési akadály megszűnéséig terjedő időtartamra kell megállapítani.

6. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kedvezmények a bérlő kérelmére állapíthatóak meg.

(2) A 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kedvezményeket kérelmezheti

a) a lakásnak nem minősülő ingatlanok és a teljes egészében nem lakás céljára használt lakások vállalkozásnak minősülő azon bérlője, akinek

aa) a bérleményben folytatott tevékenysége a Kormány veszélyhelyzetre tekintettel kiadott rendelete szerint adó- és/vagy járulékkedvezményre jogosító ágazatba tartozik, vagy

ab) a bérleményben folytatott tevékenysége a Kormány veszélyhelyzetre tekintettel kiadott rendelete alapján nyitvatartási korlátozás vagy teljes bezárás hatálya alá esik,

b) a piaci alapon bérbe adott lakás bérlője.

7. § (1) *  Önkormányzati tulajdonú bérlemény esetében a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bérleti díj mérséklés kérelmezése esetében a polgármester a bérleti díjat a kérelem benyújtásának időpontjától, de legfeljebb 2020. április 1. napjától kezdődően 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra mérsékelheti. Különös méltánylás érdemlő körülmények alapján a bérleti díj mérséklésére, elengedésére visszamenőlegesen 2020. április 1. napjától indokolt esetben el lehet térni. Jelen rendelkezést a már folyamatban lévő díjmérséklésre vonatkozó, vagy az ehhez kapcsolódó kérelmekre, tájékoztatásokra, illetve eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) Az UV Zrt. tulajdonában lévő bérlemények esetében az (1) bekezdés szerinti bérleti díj mérséklés engedélyezésére - a polgármester előzetes egyetértésével - az UV Zrt. jogosult.

(3) *  A 4. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel alkalmazásától a polgármester különös méltánylást érdemlő, indokolt esetben eltekinthet.

8. § (1) A 7. § szerinti bérleti díj mérséklés összességében legfeljebb az Alapban rendelkezésre álló forrás erejéig állapítható meg.

(2) Az 5. § és a 7. § alapján nyújtott bérleti díj mérséklés összegét az Önkormányzat az Alap terhére, havonta, a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül megtéríti a bérleti díj beszedésére jogosult szervezetnek.

9. § A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési könnyítés kérelmezése esetében a polgármester vagy az UV Zrt. tulajdonában lévő bérlemények esetében - a polgármester előzetes egyetértésével - az UV Zrt.

a) a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően, 2020. június 30. napjáig esedékessé váló bérleti díj teljes összegére vagy annak egy részére 2020. augusztus 31. napjáig tartó kamatmentes fizetési halasztást engedélyezhet,

b) a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően, 2020. június 30. napjáig esedékessé váló bérleti díj teljes összegére vagy annak egy részére 6 havi, egyenlő részletekben teljesítendő kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, amely esetben a törlesztést a 2020. július hónapra esedékes bérleti díjjal együtt kell megkezdeni,

c) az a) és b) pont szerinti fizetési könnyítést a bérleti díj mérséklése esetében, a bérleti díj fennmaradó részére is alkalmazni lehet.

10. § (1) A kedvezményezett a részére megállapított bérleti díj mérséklés vagy fizetési könnyítés időtartamának meghosszabbítását -, az engedélyezett időtartam lejártát megelőzően legalább 15 nappal - kezdeményezheti, ha

a) a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet várhatóan az engedélyezett időtartam elteltekor is fenn fog állni, vagy

b) a koronavírus-járvány által okozott közvetlen gazdasági károk a veszélyhelyzet megszűnését követően is fennmaradnak.

(2) A bérleti díj mérséklés vagy a fizetési könnyítés időtartama az (1) bekezdés szerinti esetben, esetenként legfeljebb három hónappal hosszabbítható meg. Ennek során a kedvezményezett részére az eredeti kedvezménytől eltérő, az e rendeletben meghatározott más kedvezmény is megállapítható.

(3) A kedvezmény időtartamának meghosszabbításáról önkormányzati tulajdonú bérlemény esetében

a) a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester,

b) a veszélyhelyzet megszűnését követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

dönt.

(4) A kedvezmény időtartamának meghosszabbításáról az UV Zrt. tulajdonában lévő bérlemények esetében - a (3) bekezdés szerinti szerv előzetes egyetértésével - az UV Zrt. dönt.

(5) A veszélyhelyzet megszűnését követően a kedvezmény időtartama legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg.

(6) A fizetési könnyítés időtartamának meghosszabbítása vagy a bérleti díj mérséklése helyett alkalmazott fizetési könnyítés esetén a 9. § Szerinti teljesítési határidők az újonnan engedélyezett fizetési könnyítés időtartamával megfelelően meghosszabbodnak.

11. § (1) A kérelmezőnek a kérelmében meg kell jelölnie:

a) a kérelem indokait, bemutatva a fizetési nehézség kialakulásának okait, megjelölve a bérleményben ténylegesen folytatott gazdasági tevékenységet és azt, hogy ezen tevékenységet a kialakult járványhelyzet mennyiben korlátozza,

b) melyik, az e rendelet szerinti kedvezmény, illetve a kedvezmények milyen kombinált megállapítását kérelmezi,

c) bérleti díj mérséklés kérelmezése esetében, annak kért mértékét,

d) fizetési könnyítés kérelmezése esetében a fizetési halasztás vagy a részletfizetés kért időtartamát, ha az rövidebb az e rendeletben foglaltaknál.

A kérelemben be kell mutatni azon intézkedéseket, amelyeket a kérelmező a racionális gazdálkodás és a jövőbeni fizetőképesség fenntartása érdekében tett, illetve tenni kíván.

(2) A. Kérelemhez mellékelni kell:

a) minden esetben a 2020. január 1. napjától, a kérelem benyújtását megelőző hónapig, valamennyi hónap bankszámlakivonatát, továbbá

b) egyéni vállalkozó esetében:

ba) a kérelem benyújtását megelőző napi bankszámla egyenleget és pénztáregyenleget,

bb) a KATA szerinti adózás hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetében a 2019. évi KATA bevallást és az aktuális bevételi nyilvántartást,

bc) más egyéni vállalkozó esetében a benyújtott utolsó éves adóbevallást, valamint a tárgyévi pénztárkönyvet, naplófőkönyvet,

c) magánszemély esetében az utolsó benyújtott személyi jövedelemadó bevallást, és amennyiben a munkaviszonya a veszélyhelyzet fennállása alatt szűnt meg, az erről szóló munkáltatói igazolást,

d) gazdasági társaságok és más vállalkozások esetében:

da) a kérelem benyújtását megelőző napi bankszámla egyenleget és pénztáregyenleget,

db) a 2018. vagy, ha már rendelkezésre áll a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (egyszerűsített beszámoló) adatait,

dc) a 2019. december 31.-ei állapot szerinti főkönyvi kivonatot, és a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjával lezárt főkönyvi kivonatot, valamint a követelésekre, kötelezettségekre és az árbevételre vonatkozó analitikus nyilvántartást ugyanezen időszakra,

dd) a KATA szerinti adózás hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a 2018. és a 2019. évi KATA bevallást és az aktuális bevételi nyilvántartást,

de) amennyiben rendelkezésre áll, a 2020. évi üzleti tervet és annak esetleges módosítását.

12. § (1) Az e rendelet szerinti kérelmeket az Önkormányzat és az UV Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatvány alkalmazásával

a) elsősorban elektronikus úton, az info@uvzrt.hu e-mail címre való elküldéssel, vagy

b) személyesen, kizárólag az UV Zrt. Ügyfélszolgálati irodájában (1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.)

lehet benyújtani. A kérelmezőnek személyes benyújtás esetében is meg kell adnia az elektronikus értesítési címét.

(2) A kérelem mellékleteit elegendő egyszerű másolat vagy szkenelt formában benyújtani.

13. § (1) A kérelmek feldolgozását és a döntés előkészítését az UV Zrt. végzi.

(2) Az UV Zrt. a kérelmeket a beérkezést követően alaki és tartalmi szempontból megvizsgálja, hiányos kérelem esetében a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül, - a kérelmező által megadott elektronikus értesítési címre megküldött elektronikus üzenetben - a hiányok pótlására hívja fel.

(3) Hiányos kérelem esetében a kérelmező a hiányokat az UV Zrt. felhívására, 5 napon belül pótolhatja. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetében a kérelem elutasításra kerül.

14. § (1) A bérlő e rendelet szerinti kérelmének elbírálásáról az arra jogosult a kérelem benyújtását követően 15 napon belül dönt.

(2) A döntésről a bérleti díj beszedésére jogosult szervet 3 napon belül értesíteni kell.

15. § A polgármester az e rendelet szerinti döntéseiről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.

16. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 12:00 órakor lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 1. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás

A tavalyi évben Kínából indult COVID-19 fertőzés mára világjárvánnyá változott, s az európai kontinens valamennyi országát, köztük hazánkat, azon Belül Újpestet is súlyosan érinti. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a járvánnyal szemben globális megoldás nem ismert, ezért a koronavírus elleni küzdelem során minden ország maga dolgozza ki védekezési stratégiáját.

A fentieket szem előtt tartva Magyarország Kormánya 2020. március 11-ei hatállyal a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére különleges jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az azóta eltelt időszakban a Kormány számos intézkedést vezetett be, amelyek célja a COVID-19 fertőzés elterjedésének akadályozása, lassítása, illetve a fertőzés elleni küzdelem támogatása és az emberi egészség megóvása, a későbbiekben pedig az országot a világjárványból adódóan sújtó negatív gazdasági hatások enyhítése.

Az új koronavírus-járvány következményeként - az egészségügyi veszélyek és a globális gazdasági károk mellett - számolni kell a negatív helyi gazdasági, társadalmi hatásokkal is.

A rendelet-tervezet az azonnali beavatkozás lehetőségét teremti meg a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került emberek és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási lehetőségek megőrzésére, a vállalkozások működése továbbfolytatásának segítésére.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát állapítja meg. Ennek megfelelően a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények mellett kiterjed az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaként működő UV Zrt. tulajdonában lévő és a költségvetési szervek rendelkezése alatt álló ingatlanokra is.

A 2. §-hoz

A rendelkezés a rendelet alkalmazása során irányadó értelmező rendelkezéseket tartalmazza, összhangban a rendelet céljával.

A 3. §-hoz

A rendelkezés megteremti a rendelet alkalmazásához szükséges forrásokat, lehetővé téve szükség esetén azok későbbi bővítésének lehetőségét is.

A 4. §-hoz

A rendelkezés az alkalmazható kedvezmények körét és a kizáró feltételeket szabályozza.

Az 5. §-hoz

A rendelkezés alapján azon bérlők, akiknek a tevékenysége az adott bérleményben az Önkormányzat döntése alapján lehetetlenül el, teljes bérleti díjmentességben részesülnek.

A 6. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a kedvezmények igénylésére jogosultak személyi körét.

A 7-8. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a megállapítható bérleti díjkedvezmény feltételeit és időtartamát, valamint elszámolásának szabályait.

A 9. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a megállapítható bérleti díjfizetési könnyítések formáit, felső határát és időtartamát.

A 10. §-hoz

A rendelkezés a kedvezmények meghosszabbításának feltételeit szabályozza.

A 11. §-hoz

A rendelkezés a kérelem tartalmát és a benyújtandó mellékletek körét határozza meg.

A 12-14. §-hoz

A rendelkezések a rendelet alkalmazása során irányadó eljárási szabályokat tartalmazzák.

A 15. §-hoz

A rendelkezés előírja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság utólagos tájékoztatását a rendelet végrehajtásáról.

A 16. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálata.

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az új koronavírus-járvány az újpesti emberek és vállalkozások életére is jelentős negatív hatással van.

A járvány következményeként - az egészségügyi veszélyek és a globális gazdasági károk mellett - számolni kell a negatív helyi gazdasági, társadalmi hatásokkal is.

A rendelet-tervezet az azonnali beavatkozás lehetőségét teremti meg a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került emberek és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási lehetőségek megőrzésére, a vállalkozások működése továbbfolytatásának segítésére.

A rendelet szerinti támogatások hozzájárulnak a helyi gazdasági élet újraindításához.

A rendelet végrehajtása költségvetési források biztosítását igényli.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:

A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem jár.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet elfogadása az adminisztratív terheket jelentősebb mértékben növeli, de ez arányban áll a rendelet alkalmazásával várt gazdasági, társadalmi előnyökkel.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását az a) pontban foglaltak teszik szükségessé.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a Polgármesteri Hivatalban és az UV Zrt.-nél rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezet a költségvetési rendelet módosításával megteremthető.