Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (IV. 9.) önkormányzati rendelete

a Budapest IV., 76546/16 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerülete Újpest Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás és jogköre alapján, az Önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 21. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat - Újpest településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében - változtatási tilalmat rendel el a Budapest IV., 76546/16 hrsz.-ú ingatlanra.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv folyamatban lévő módosításának hatályba lépésig, de legfeljebb e rendelet hatályba lépésétől számított 3 évig marad hatályban.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 9. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint a helyi építési szabályzat készítésének időszakára - az azzal érintett területre - változtatási tilalom rendelhető el. A tárgybeli ingatlan rendeltetése az érintett lakosság és a kerület egésze közéleti vitáinak tárgya, ezért a Településrendezési eszközök felülvizsgálatát az Önkormányzat megkezdte, s a folyamat időtartamára változtatási tilalmat tart szükségesnek.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. §-hoz

A változtatási tilalommal érintett ingatlant jelöli meg.

2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat a 76546/16 hrsz. alatti ingatlan területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségügyi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását, mely alapján a tervezett jogszabály várható következményei.

1. Társadalmi hatások

A változtatási tilalom rendelet a helyi természeti értékek védelmével a választópolgárok számára biztosítja az érték megmaradását, védelmét.

2. Gazdasági hatás: A rendelet nemzetgazdasági és helyi gazdasági hatása közvetett.

3. Költségvetési hatás

A tilalom elrendelésének költségvetési hatása nem jelentkezik, de a készülő szabályozás folyományaként az érintett ingatlanokon a tulajdonosoknak kártalanítási igénye keletkezhet (az építési előírások hatálybalépésének 7 éven belüli megváltoztatásából adódóan), igény esetén ennek kiegyenlítésére pedig az önkormányzat kötelezett.

4. Környezeti következmények:

A környezetben élőknek a tervkészítés, tilalom hatálya alatti időszakban ideiglenesen előnyt jelenthet a tilalom elrendelése, mivel az ingatlanon a beruházás elmaradásával nem növekszik a gépjármű forgalom, nem keletkezik építésből adódó környezetterhelés, csak a jelenlegi használat végzésére van lehetőség. Az új szabályozás az értékes természeti környezet megmaradásáért készül, ezzel a közvetlen és a távolabbi környezetre kedvezőbb hatást gyakorolva egy esetleges beépítésnél.

5. Egészségügyi következmények:

A tilalom elrendelése a környezeti következményekhez kapcsolódva a közvetlen és a távolabbi környezetre szintén kedvezőbb egészségügyi hatást gyakorol mint egy esetleges beépítés.

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A tilalom elrendelése a területen meglévő értékes természeti környezet megóvását célzó településrendezési környezet megalkotásának idejére szükséges.

8. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A tilalom elrendelésének elmaradása esetén a természeti értékek megmaradása veszélybe kerülhet.

9. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, az alkalmazáshoz szükséges költségek az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre állnak.


  Vissza az oldal tetejére