Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében, és az új koronavírus-járvány okozta a veszélyhelyzettel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörben

az 1-2. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a 3-4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva

a következőket rendeli el

1-5. § * 

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ban, valamint az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő díjmérséklésre vonatkozó, vagy az ehhez kapcsolódó kérelmekre, illetve eljárásokra is alkalmazni kell.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. május 14. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a Kormány több intézkedést vezetett be. A rendelet az Önkormányzat általi további beavatkozás lehetőségét teremti meg a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került Újpesti polgárok és vállalkozások megsegítésére, a helyi foglalkoztatási lehetőségek megőrzésére, a vállalkozások működése tovább folytatásának segítésére.

Továbbá a rendelet - figyelemmel a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján biztosított pénzintézettől igényelhető hitelhez kapcsolódó fizetési moratóriumra - biztosítani kívánja annak lehetőségét, hogy a társasházak / szövetkezeti házak részére megállapított önkormányzati támogatási összeg fennmaradhasson - az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében - és Újpesten lévő lakóépületek felújítása, korszerűsítése megvalósulhasson.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján biztosított közterület-használati díj mérséklésének lehetőségét terjeszti ki, elsősorban veszélyhelyzet idejére.

3-4. §-hoz

A hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet kiegészítésében jogharmonizáció alkalmazása a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel. Ennek alapján a társasházak/szövetkezeti házak részére nyújtott önkormányzati támogatás nem sérül, továbbá támogatás kifizetése kitolódik a veszélyhelyzet megszűnését kövező időszakra.

5. §-hoz

Az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítését célzó intézkedésekről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása további lehetőséget biztosít a koronavírus világjárvány által okozott helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére, biztosítva a díjfizetési mérséklés további lehetőségének kiterjesztését.

6. §-hoz

Hatályba léptető, és átmeneti rendelkezések.