Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódóan, önként vállalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) létrehozza Újpest Oltástámogatási Rendszerét (a továbbiakban: ÚOR). Az ÚOR keretén belül az Önkormányzat utófinanszírozással támogatást nyújt

a) a meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás, és

b) a rotavírus

elleni védőoltáshoz annak a törvényes képviselőnek, akinek gyermeke - ideértve a gyám gyámsága alatt álló gyermeket is - 2020. január 1-jén, vagy azt követően született és a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen ott él, valamint a gyermek legalább egyik törvényes képviselője a gyermek születését megelőzően három hónapja az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él.

2. § (1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatás összege az

a) 1. § a) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 22.000 Ft,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott betegség elleni védőoltás esetében összesen 6.000 Ft,

amelyre az a törvényes képviselő jogosult, aki igazolja, hogy gyermeke a több oltást magába foglaló sorozat esetén a teljes oltás-sorozatot megkapta.

(2) Azoknak a családoknak, akik a kérelem benyújtásakor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az Önkormányzat - kiemelt támogatásként - a 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások esetében a teljes oltás-sorozat árának megfelelő összeget megtéríti.

3. § (1) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője személyesen, vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) címére postai úton, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény által szabályozott elektronikus úton nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,

b) a gyermek, valamint az 1. §-ban foglalt feltételnek megfelelő szülője lakcímet igazoló okiratainak és

c) a gyermek oltási igazolásának, valamint

d) amennyiben a kérelmet a 2. § (2) bekezdés alapján nyújtják be, az a)-c) pontban foglalt dokumentumok mellett az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások megvásárlását igazoló számlák

másolatát.

(2) Az 1. § a)-b) pontjában meghatározott betegségek elleni védőoltások önkormányzati támogatása iránti kérelmet az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

4. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § a) pontjában meghatározott védőoltásból három dózis beadásra került.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra a gyermek után az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 6 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásból kettő dózis beadásra került.

(3) *  Az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásra vonatkozó támogatásra 2021. március 31-ig az a törvényes képviselő jogosult, akinek a gyermeke életkora a kérelem benyújtásakor legfeljebb 12 hónap, és aki igazolja, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek részére az 1. § b) pontjában meghatározott védőoltásból kettő dózis beadásra került.

5. § (1) Az ÚOR keretében nyújtható támogatásra való jogosultságról a 3. §-ban meghatározott kérelem benyújtását követően a Képviselő-testület - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, vagy törvény a hatáskör átruházását kizárja - által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az Önkormányzat, mint adatkezelő az ÚOR keretében nyújtható ellátásra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása (kifizetése), valamint jogszabályban meghatározott nyilvántartásvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 18. § szerinti, kiemelten a jelen Rendeletben meghatározott jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó, valamint az érintettekkel való kapcsolattartásra szolgáló személyes adatokat. Az adatok megismerésére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az adatkezelési cél teljesítéséhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat ellátó, adatkezelő nevében eljáró személyek, vagy az Adatkezelő tevékenységének ellenőrzését végző hatósági jogkörben eljáró személyek jogosultak. A személyes adatok megőrzési ideje a Szoc. tv. 23. §-ában meghatározott megőrzési idővel egyezően a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év. A részletes adatkezelési tájékoztatónak a rendelet hatálybalépéséig történő elkészítéséről, valamint a kérelmezőknek való rendelkezésre bocsátásáról a jegyző gondoskodik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) *  Jelen rendelet rendelkezéseit az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) *  Jelen rendelet

a) 4. § (3) bekezdése, valamint

b) 6. § (2) bekezdése

2021. április 01-jén hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. október 30. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező feladatköréhez kapcsolódó, önként vállalt feladatkörének - az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - teljesítéséhez kapcsolódóan kiemelt kötelezettségének tartja Újpest lakossága - ezen belül a gyermekek, és ezáltal a családok - egészségének megóvását, valamint ezzel összefüggésben a kerületben élő családok pénzügyi helyzetének javítását. Lényeges, hogy a koronavírus-járvány időszakában azon betegségek tekintetében, amelyekre léteznek védőoltások - ugyanakkor ezek a védőoltások nem esnek a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet által meghatározott, kötelező vagy megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltások közé -, az Önkormányzat segítséget nyújtson a fertőzés megelőzésében, és egy esetlegesen kialakuló újabb járványhelyzet megakadályozásában.

A fentiekben meghatározott célok teljesítése érdekében megállapításra került, hogy a meningococcus B baktérium által okozott agyhártyagyulladás, valamint a rotavírus elleni védőoltás - mint az említett betegségek megelőzésére a leghatékonyabb eszköz - magas beszerzési árára figyelemmel az Önkormányzat jelen előterjesztéssel a meningococcus B baktérium által okozott agyhártyagyulladás és a rotavírus elleni védőoltások önkormányzati támogatásának bevezetésére tesz javaslatot.

Az elmúlt évek adatai alapján a IV. kerületi újszülöttek száma a 2020. évben várhatóan kb. 650 főre becsülhető. A támogatás összegének meghatározása során az oltások beadási ideje és száma, az érintett gyermekek becsült száma, az oltóanyag gyógyszertári árának középértéke, valamint az elmúlt években a meningococcus B baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás, továbbá a rotavírus elleni védőoltások lakosság általi igénybevételének aránya kerültek figyelembevételre. Az Önkormányzat utófinanszírozás eszközével kíván segíteni, ezért a támogatás azt követően kerül folyósításra, ha a kérelmezők igazolni tudják a védőoltás beadásának tényét a gyermek oltási igazolásának másolatával.

A támogatás fedezetéül az Önkormányzat részéről a 2020. évi költségvetésben 8.000.000 Ft összeg került elkülönítésre.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a fenti védőoltások támogatásának eljárási szabályait rögzíti. Ez alapján az az Újpesten lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő gyermek törvényes képviselője jogosult a védőoltás után járó támogatásra, akinek gyermeke 2020. január 01. után született, valamint a gyermek legalább egyik szülője a kerületben a gyermek születését megelőzően legalább három hónapja lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott él. A támogatás összege a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetében összesen 22.000 Ft, a rotavírus elleni védőoltás esetében pedig összesen 6.000 Ft.

Megjegyzendő továbbá, hogy a támogatást a törvényes képviselő, amennyiben a családjában több gyermek is megfelel a feltételeknek, több gyermekére vonatkozóan is igénybe veheti.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet továbbá segítséget kíván nyújtani az újpesti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére azzal, hogy részükre - szintén utófinanszírozás keretén belül - megtéríti a védőoltások teljes oltás-sorozatra vonatkozó árának megfelelő összeget abban az esetben, ha - a rendelet-tervezetben foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén - a védőoltások megvásárlását igazoló számlák is benyújtásra kerülnek a kérelem mellékleteként.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a védőoltások támogatásával kapcsolatos szabályozás Budapest számos kerületében létezik, így például támogatást nyújtanak egyes védőoltásokhoz többek között az I., II., a III., a X., a XIII., vagy a XXI. kerület önkormányzatai, erre tekintettel álláspontunk szerint szükséges az Önkormányzat részéről a jelen előterjesztésben is hivatkozott egészségvédelmi célok megvalósítása érdekében ilyen tárgyú szabályozás kidolgozása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az előterjesztő álláspontja szerint az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Újpest Oltástámogatási Rendszerének létrehozásával bevezesse a meningococcus B baktérium által okozott agyhártyagyulladás, valamint rotavírus elleni védőoltásra vonatkozó önkormányzati támogatást. Meghatározásra kerül továbbá a támogatás jogosultsági köre. A jogosultság meghatározásánál feltételként szerepel, hogy az érintett gyermek 2020. január 01-je után született, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Újpesten lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott is tartózkodik. A támogatás további feltétele, hogy a gyermek legalább egyik szülője a gyermek születését megelőzően legalább három hónapja újpesti lakcímmel rendelkezzen, és életvitelszerűen Újpesten éljen.

2. §-hoz

Jelen szakaszban rögzítésre kerülnek a támogatásként nyújtott összegek: külön összeg kerül meghatározásra a meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás és a rotavírus elleni védőoltás esetén. Az összegek, amelyeket az Önkormányzat utófinanszírozás keretében nyújtana a jogosultaknak, a védőoltás orvosilag ajánlott összes dózisára (meningococcus B baktérium okozta fertőző agyhártyagyulladás 3 dózisra, rotavírus elleni védőoltás esetén 2 dózisra) kiterjed. Rögzítésre kerül továbbá, hogy az újpesti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére -szintén utófinanszírozás keretén belül - megtérítésre kerül a védőoltások teljes oltás-sorozatára vonatkozó árának megfelelő összeg.

3. §-hoz

A rendelkezés a támogatás utófinanszírozásként való igénybe vételének feltételrendszerét tartalmazza. A kérelem benyújtásának módjai mellett rögzítésre kerül, hogy a kérelem pozitív elbírálásának feltétele a gyermek anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló okiratok, illetve a gyermek oltási igazolása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok esetén a védőoltás megvásárlását igazoló számlák másolati példányainak a kérelem mellékleteként történő csatolása. A rendelkezés tájékoztatást nyújt továbbá a kérelem benyújtásának formájáról.

4. §-hoz

A védőoltásokra való jogosultság esetében vizsgálandó szempont, hogy a védőoltás akkor nyújtja a leghatékonyabb védelmet, ha azt a gyermek részére az orvosszakmailag meghatározott életkor időpontjában adják be. A meningococcus B baktérium elleni védőoltás esetében az első oltás beadásának ajánlott időpontja 3 hónap, a második dózis 2 hónap elteltével, a harmadik dózist pedig 12 és 15 hónapos kor között, a rotavírus elleni, 2 dózisú védőoltást pedig legalább 4 hetes időközzel, 6 és 24 hetes kor között kell beadni. A szabályozás tehát ennek az orvosszakmai követelménynek kíván megfelelni.

A szabályozás továbbá a támogatás utófinanszírozási jellegét kívánja erősíteni azzal, hogy a kérelem benyújtásakor a törvényes képviselő igazolni tudja az orvosszakmailag indokolt mennyiségű oltások beadásának tényét.

5. §-hoz

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó rendelkezések. A kérelemmel kapcsolatos eljárási szabályok tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezései irányadóak. A rendelkezés tájékoztatást tartalmaz továbbá a támogatással kapcsolatos adatkezelés szabályairól.

6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére