Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozásáról és felhasználásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6 § a.), és a 23. § (5) bekezdés 11. pontja, valamint 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményei biztosításához Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre, hogy segítséget nyújtson az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek számára életkörülményeik javítása érdekében, hogy egyenlő eséllyel induló boldog, egészséges és kiegyensúlyozott gyermekeket nevelhessenek az újpesti családok. Az Alapból az Önkormányzat elősegíti a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését.

1. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik/amelyek az Önkormányzat részére közérdekű kötelezettségvállaláshoz fedezetet biztosítanak, vagy akik/amelyek részére az Önkormányzat az Alap terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt.

3. § E rendeletben a következő fogalmak jelentései az alábbiak szerint értelmezendők:

a) Támogatás: az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap terhére visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott természetbeni vagy pénzbeli támogatás (különösen: juttatás, térítés nélkül átadott tárgyi eszköz(ök), kisértékű eszköz(ök), vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás).

b) Támogatást felajánló: az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapba juttató természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület, szervezet jótékonysági célú befizetései.

2. A támogatás nyújtás rendje

4. § Az Alapból támogatás nyújtható különösen

a) rászoruló gyermekek oktatásának, nevelésének segítése, oktatását-nevelését szolgáló tárgyi feltételek megteremtése, javítása;

b) rászoruló gyermekek életminőségének javításához természetbeni hozzájárulás nyújtása (iskolai tanulmányokat segítő eszközök);

c) beteg gyermeket nevelő családok gyógykezelésével járó költségekben támogatás, az otthoni ápoláshoz szükséges eszközök beszerzési költségei részben vagy egészben történő átvállalása;

d) egyedi esetekben súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezeléséhez természetbeni segítség nyújtása;

e) szenvedélybeteg fiatalkorúak segítése és támogatása;

f) ünnepek alkalmával ajándéktárgy adományozása

érdekében.

5. § (1) Az Alapból támogatás nyújtható bármely

a) a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat közigazgatási területén legalább 3 hónapja lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott élő természetes személynek,

b) civil szervezetnek, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján jött létre,

c) egyesületnek, amely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján jött létre,

d) valamint bármely egyháznak és egyházi belső jogi személynek, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak alapján jött létre (a továbbiakban: szervezet).

(2) A támogatás a szervezetnek akkor adható, ha az újpesti székhelyű, tevékenységét Újpest közigazgatási területén fejti ki, és hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítását célzó tevékenységet végez, vagy elősegítheti a hátrányos helyzetű gyermekek boldogulását.

3. Az Alap pénzügyi fedezete

6. § (1) Az Alap pénzügyi forrásai:

a) jótékonysági felajánlásokból, különösen a műanyag kupakgyűjtő beváltásából eredő forrásokból befolyt összeg,

b) az Önkormányzat ezen célra elkülönített bankszámláján rendelkezésre álló összeg,

c) természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az Alap céljára rendelt közérdekű kötelezettségvállalás fedezetére történő befizetései.

(2) Az Alap forrásait, és abból nyújtott kifizetéseit az Önkormányzat elkülönített bankszámlaszámon kezeli.

(3) Az Önkormányzat az Alap működtetése során felhívást tehet közzé, valamint anyagi és más típusú gyűjtést szervezhet minden törvényes és hivatalos eszköz igénybevételével, ezen kívül jótékonysági eseményeket szervezhet, koncerteket, kiállításokat, vagy bármely más eseményt megvalósíthat, amely a célok elérését elősegíti.

4. Az Alap felhasználásának rendje

7. § (1) Az Alap felhasználásáról – támogatás(ok) odaítéléséről – e rendelettel átruházott hatáskörében az Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési és Oktatási Bizottsága (a továbbiakban: KOB) dönt.

(2) A KOB a támogatásban részesíthető természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére nyújtott támogatást az Alapból legfeljebb a rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig biztosítja. Továbbá az Alap fedezetet biztosít az Alapból nyújtott támogatás után járó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti közterhek megfizetésére.

8. § (1) Az e rendelet 4. §-ban felsorolt, kiemelt célok támogatására a Polgármester részére, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kérelem nyújtható be.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező adatait, elérhetőségeit (amennyiben a kérelmező szervezet a bírósági bejegyzési okirat másolatát, társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot),

b) a támogatási cél megjelölését és indokát,

c) nem pénzbeli támogatás esetén az igényelt természetbeni juttatás pontos megnevezését

d) a b) pontban meghatározott cél várható kiadásait, az Alapból igényelt támogatás összegét,

e) a b) pontban meghatározott célt alátámasztó dokumentumokat, amennyiben az igazolható.

(3) Az írásbeli kérelmeket a Polgármester – a Kultúra, Társadalmi kapcsolatok és Oktatás szakterülete szerint illetékes Alpolgármester útján – a KOB soron következő ülése elé terjeszti, amely Bizottság dönt a támogatás odaítélésről és összegéről.

(4) Az Alap tárgyévi felhasználásáról a KOB a tárgyévet követő 90 napon belül beszámol a Képviselő-testületnek.

5. Támogatások nyilvántartása

9. § (1) A támogatásokról értékben, mennyiségben (természetes mértékegységekben) nyilvántartást kell vezetni az átvételi elismervények alapján. A nyilvántartások bontását – amennyiben ez lehetséges – a kiosztás tervezett mennyiségi egysége szerint, illetve a támogatás jellegének megfelelően homogén árucsoportok alapján kell kialakítani.

(2) A támogatások átvétele a hatályos jogszabályok szerinti elismervénnyel, támogatási okirattal történik. Az Alap céljára felajánlott olyan természetbeni adományok vonatkozásában, melyek felhasználására már semmilyen lehetőség nincsen, az általános selejtezésre vonatkozó számviteli szabályokat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

10. § A rendelet 2020. november 1. napjával lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. október 30. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

KÉRELEM
az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból történő támogatáshoz

1. A KÉRELMEZŐ (természetes személy esetén)

Családi és utóneve: .............................................................................................................

Születési neve: ....................................................................................................................

Lakcíme: .............................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................

Email: ................................................................................................................................

1. A KÉRELMEZŐ (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező esetén)

Neve: ................................................................................................................................

Postacíme: .........................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................

Bírósági bejegyzésének száma: .........................................................................................

Képviselő neve: .................................................................................................................

Képviselő elérhetőségei (telefon, email): ..........................................................................

A szervezet formája: ..........................................................................................................

Telefonszáma: ...................................................................................................................

Fax-száma: ........................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

2. A KÉRELEMBEN MEGJELÖLT CÉL FORRÁSAI

Megnevezés: Források (Ft-ban)
(a) A rendelkezésre álló saját forrás összege
(b) A rendelkezésre álló külső forrás összege
(c) = (a) + (b) A rendelkezésre álló belső és külső források összege
(d) Az önkormányzattól kérelmezett forrás összege
e = (c) + (d) A cél megvalósításához szükséges teljes összeg
Megjegyzés: a (b) pontban megadott külső forrást megfelelően igazolni kell

3. A KÉRT TÁMOGATÁS RÖVID ISMERTETÉSE

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

a) a bírósági bejegyzésről szóló végzés másolatát,

b) társadalmi szerveződés esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozat

c) meghatározott célt alátámasztó dokumentumok (amennyiben az igazolható)

................................., ........... év ............................ hó .......... nap

....................................................
kérelmező aláírása

Általános indokolás

Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek számára megfelelő életkörülményeinek biztosításához megjelent az igény támogatás lehetőségének biztosítására. Az újpesti vállalkozások, magánszemélyek felajánlását az Önkormányzat egy Alap létrehozásával kívánja segíteni.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat az Újpesti hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek biztosításához Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. Az Önkormányzat jelenleg is meglévő, CSERITI megnevezésű elkülönített egyedi bankszámlát továbbra is fenntartja a pénzbeli felajánlások fogadására, hogy az Újpesti hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítására támogatásokat tudjon nyújtani.

2. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

3. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

4. §-hoz

Az Alapból nyújtható kiemelt, külön nevesített támogatások körét határozza meg.

5. §-hoz

Az Alapból nyújtható támogatottak körét határozza meg.

6. §-hoz

Az Alap pénzügyi forrásairól rendelkezik.

7–8. §-hoz

A támogatás igénylésére és döntésére vonatkozó szabályokat rögzítik.

9. §-hoz

Az Alapból nyújtott támogatások nyilvántartására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

10. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.