Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá a 13. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106-109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Jelen Rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépést megelőző évre vonatkozó pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2021. február 28. napja.

dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 17. napján.

dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás

A gazdasági társaságok számára a korábbiakban nem került kötelezettségként előírásra, hogy az előző évi pénzügyi elszámolásukat benyújtsák a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére elfogadás céljából. Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági társaságok előző évi pénzügyi elszámolásának elkészítése, illetve az elszámolás Bizottság által történő elfogadása tulajdonképpen előkérdése a gazdasági társaságok mindenkor hatályos számviteli törvény (jelenleg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) szerinti éves beszámolójára, az eredmény-kimutatására és az adózott eredmény felhasználására tett javaslat tárgyában hozandó bizottsági döntésnek, ezért az előző évi pénzügyi elszámolás benyújtására vonatkozó kötelezettséget, illetve annak határidejét a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben) indokolt rögzíteni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A gazdasági társaságok pénzügyi elszámolásának benyújtására vonatkozó határidő annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy a pénzügyi elszámolásra vonatkozó bizottsági döntés meghozatalát követően tudjon sor kerülni a gazdasági társaságok számviteli törvényi szerinti éves beszámolójának elfogadására.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a jogszabálytervezet hatásvizsgálatát az alábbiak szerint:

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-módosításnak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi követelményei:

A rendelet-módosításnak környezeti egészségügyi követelményei nincsenek.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-módosításnak adminisztratív többlet terhei nincsenek.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelezettsége, a közpénzekkel történő támogatások elszámolása nem adna teljes képet a közpénzek felhasználásáról. Az elszámolás benyújtásával ellenőrizhető a társaságok kompenzációja alapján a finanszírozás tekintetében, a tulajdonos által a közszolgáltató útján ellátott feladatok végrehajtása.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-módosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságoknál rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem igényelnek.