Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófatörvényről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Képviselő-testületére és annak szerveire,

c) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

d) az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre,

e) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira,

f) továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

ezer forintban
Költségvetési bevételek 22 270 936
Költségvetési kiadások 27 232 450
Költségvetési egyenleg - 4 961 514
- ebből működési költségvetés egyenlege 2 398 541
- ebből felhalmozási költségvetés egyenlege -7 360 055
Finanszírozási bevételek 13 724 704
Finanszírozási kiadások 8 763 190
Finanszírozási egyenleg 4 961 514
- ebből: működési finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás) 729 314
- ebből felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás) 4 232 200
Bevételek összesen 35 995 640
Kiadások összesen 35 995 640

határozza meg.

(2) *  A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:

ezer forintban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 35 995 640
Felhalmozási célú bevételek 1 851 093
Működési célú bevételek 20 419 843
Finanszírozási bevételek 13 724 704
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 35 995 640
Felhalmozási célú kiadások 9 211 148
ebből:
- beruházási kiadások 6 409 974
- felújítások 912 024
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 187 666
- fejlesztési tartalékok 701 484
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 18 021 302
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 7 318 573
- dologi kiadások 5 354 729
- ellátottak pénzbeli juttatásai 207 154
- egyéb működési célú kiadások 4 390 140
- működési tartalékok 750 706
Működési célú finanszírozási kiadások 8 763 190

(3) *  A költségvetési létszámkeretet - ide nem értve a (4) bekezdést - 1350 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Polgármester az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 100 főben állapítja meg.

(5) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

3. § (1) A Polgármester a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 2021. január 1-jétől 55.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4), és (6) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítését 40%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését 20%-ban határozza meg.

(3) *  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria-juttatáskerete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján nettó 400.000 Ft/év.

(4) *  A Képviselő-testület egységesen 120.000 Ft/év összegű cafetéria-juttatást biztosít a költségvetési szervek - a (3) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv kivételével - közalkalmazottjai és munkavállalói számára, amely tartalmazza a munkáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő adóterhét.

(5) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottaknak - figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdésében foglaltakra - 1.000 Ft/hó/fő összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.

2. Az önkormányzat bevételei

4. § *  A Polgármester az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b számú melléklet szerinti összegekben hagyja jóvá.

5. § *  A Polgármester a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sora szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § (1) *  Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Polgármester az intézményi bevételek tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-7. sorai szerinti tartalommal és összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Polgármester az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet szerinti összegekben állapítja meg.

3. Az önkormányzat kiadásai

7. § *  A Polgármester a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet szerinti összegekben hagyja jóvá.

8. § (1) *  A 7. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadások közül a Polgármester az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, és összegekben hagyja jóvá.

(2) *  A Polgármester az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet szerinti összegekben hagyja jóvá.

(3) *  A Polgármester a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal és összegekben állapítja meg.

(4) *  A Polgármester az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet szerinti összegekben állapítja meg.

(5) *  A Polgármester az Önkormányzat tartalékait a 6. számú melléklet szerinti összegekben állapítja meg.

4. Egyéb kimutatások

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat esetleges Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, és/vagy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból vagy más kormányzati forrásból kapott támogatás tervezett felhasználásának kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(4) Az Önkormányzat Gazdasági Intézmény (a továbbiakban: Gazdasági Intézmény) elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek Gazdasági Intézménybe beépülő dologi és felhalmozási, egyéb feladatok előirányzatait.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) *  Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat feletti esetleges többletbevételei - az Mötv. 112. § (1a) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése után - elsődlegesen felhalmozási célra fordíthatók. Várható előirányzat alulteljesítés esetén a költséggazdáknak javaslatot kell tenniük elsődlegesen a működési előirányzatok csökkentésére, különös tekintettel az önkormányzat önként vállalt feladataira.

(7) A forgatási célú értékpapírok beváltásából, értékesítéséből származó bevételi előirányzat csak beruházási, felújítási, államháztartáson belüli felhalmozási kiadásokra és fejlesztési célú hiteltörlesztésre növelhető.

(8) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(9) *  A Polgármester a költségvetési szervek vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel ruházza fel azzal, hogy üres álláshely csak a fenntartó engedélyével, kötelező feladatellátáshoz, elkerülhetetlenül szükséges esetben tölthető be, és akkor, ha az intézmény költségvetési előirányzata fedezetet nyújt, vagy szervezeten/ágazaton belül a fedezet előirányzat átcsoportosítással biztosítható, vagy abban az esetben, ha a személyi és járulék költség pályázati vagy egyéb támogatási forrásból éven belül finanszírozott.

(10) A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül köteles kezelni.

(11) *  Az egyes munkavállalók részére már megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint adható kategóriába tartozó pótlékok, valamint a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítések emelésére nincs lehetőség. Azonban a Kjt. szerint az adható kategóriába tartozó pótlékok, valamint a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítések megállapítására abban az esetben lehetőség van, amennyiben a hatályos költségvetési rendelet szerinti előirányzat a költségvetési év egészére fedezetet nyújt - figyelemmel a fenntartó engedélyével, kötelező feladatellátáshoz, elkerülhetetlenül szükséges esetben történő üres álláshelyek betöltésével járó pótlékok és kiegészítések megállapítása során is.

(12) Az Önkormányzat az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési támogatását havi finanszírozási ütemterv alapján biztosítja.

(13) *  A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét a 10. § (12) bekezdésében meghatározottak szerint szükséges szabályozni.

(14) * 

(15) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

(16) *  Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./2. és a 6. melléklet B/I. 2. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5.a. melléklet I./B./4., és a 6. melléklet B/I. 4. soraiban, az Újpesti Városgondnokság 5.a melléklet I./B./1. és a 6. melléklet B/I. 1. soraiban, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. részére 5. a melléklet I./B./3., és a 6. melléklet B/I. 3. soraiban, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 5.a. melléklet I./B./5., és a 6. melléklet B/I. 5. soraiban, valamint az Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. részére 5.a. melléklet I./B./6., és a 6. melléklet B/I. 6. soraiban meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási/közhasznú szerződésekben, pénzeszköz átadási megállapodásokban, megbízási keretszerződésekben rögzített tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.

(17) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok az üzleti tervüket az Önkormányzat költségvetésében biztosított céltartalék nélküli támogatás (kompenzáció) figyelembevételével kötelesek elkészíteni.

(18) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(19) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2021. évi felújításának tervezetét, figyelemmel a költségvetési szervek által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

(20) A jelen rendelet előirányzatai alapján tervezett konkrét járda és útépítésekről, járdák és utak felújításáról, valamint játszóterek építéséről a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

(21) A Polgármester az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(22) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott maradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(23) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(24) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

(25) Általános tartalék terhére csak rendkívül indokolt esetben lehet kötelezettséget vállalni, melynek rendkívüliségét a kötelezettségvállalónak írásban indokolni kell.

(26) *  Az önállóan működő költségvetési szervnek illetve a gazdasági társaságnak oly módon kell gazdálkodni, hogy az év egészére tekintve nem lépi át az eredeti költségvetési előirányzat összegét. Ez alól eltérni - az előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítást kivéve - abban az esetben lehetséges, ha a feladatellátás szintentartása mellett az előirányzat módosítás nem elkerülhető, melyet elsősorban belső átcsoportosítással, másodsorban indoklással ellátott kérelem Polgármester (vagy Képviselő-testület) általi jóváhagyását követően lehet végrehajtani. Többletfeladat ellátásához előirányzatot növelni minden esetben indoklással ellátott kérelem Polgármester (vagy Képviselő-testület) általi jóváhagyását követően lehet.

(27) Fenti rendelkezések, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással járhat.

(28) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges utasítások, zárolások elrendelésére.

6. Költségvetési előirányzatok változtatása

11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (2) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(4) A (2) bekezdés esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

7. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

12. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2) Több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Költségvetési év közben felmerülő előirányzat átcsoportosítást igénylő kötelezettségvállalási, vagy támogatási igény fedezete csak és kizárólag az adott önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági társaság illetve az adott ágazati költségvetésen belüli - figyelemmel az alpolgármester munkaköri leírására is - előirányzatok átcsoportosításával biztosítható, figyelemmel a 10. § (26) bekezdésében foglaltakra.

13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt változásokról, a változást követő költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja a Polgármester a Képviselő testületet.

8. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.

(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a jelen rendelet mellékletében megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

(4) Államháztartáson kívüli szervezetnek időarányosan nyújtott működési támogatás esetében, megállapodás a támogatás 2021.06.30-ig terjedő időszak finanszírozására köthető.

(5) A 2021. évben államháztartáson kívülre támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatott a 2020. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a támogatási megállapodásnak megfelelően elszámolt.

(6) * 

(7) *  Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél évközben keletkezett bérmaradvány felhasználásáról a Polgármester dönt szöveges indoklással és kimutatással alátámasztott kérelem alapján.

9. Előirányzat-módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület tájékoztatása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.

(4) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Intézmény látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb irányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

10. A maradvány elszámolásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott költségvetési szerv a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során az Alapkezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

11. Vegyes rendelkezések

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre civil szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek civil szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Gst. előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.

(9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(11) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek útján gondoskodik.

(12) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(13) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

(14) A vagyongazdálkodásért felelős bizottság negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a vagyonhasznosításból tervezett bevételek alakulásáról.

18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(4) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Gst. előírásai szerint.

12. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

19. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelés mérséklése, illetve elengedése, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére,

- 500.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,

- az Önkormányzatot érintően 2.000.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult

- 2.000.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

13. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. § *  A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2022. január 1-je és a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2021. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

22. § * 

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2021. február 15. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1-12. melléklet a 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez * 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, illetve a 2021. évi költségvetési törvény fő számai alapján készült el Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezete az erről szóló előterjesztésben részletezettek szerint.

A rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozta meg Budapest Főváros IV. kerület Polgármestere.

A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként,

- a működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve,

- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként,

- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2022. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

3. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

4. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

5-6. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

7-8. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.

9. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.

10. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

11. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2021. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.

12-13. §-hoz

Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.

14. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.

15. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.

16. §-hoz

Rögzíti a költségvetési maradvány elszámolásának szabályait.

17. §-hoz

Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.

18-19. §-hoz

Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

20. §-hoz

Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.

21-22. §-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.