Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az M3 metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításával érintett területekre vonatkozó egyes kerületi építési szabályzatok módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében foglalt partnerek, államigazgatási szervek és érintett önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-4. * 

1-12. § * 

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. július 30. napján lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. július 29-én 16,00 órakor.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1-6B. melléklet a 26./2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelethez * 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pont értelmében a Kerületi Önkormányzat felhatalmazást kapott kerületi építési szabályzat megállapítására.

A Fővárosi Közgyűlés 1267/2020. (09. 30.) számú határozata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2020. (IX. 24.) számú határozata alapján az M3 metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításával érintett területen a kerületi építési szabályzatok módosítása szükséges, „az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. pontja szerinti „3.1.2. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása” városi közlekedési projekthez kapcsolódóan elkészített engedélyezési tervekkel való összhang biztosítása érdekében.

Az engedélyezési terv által érintett terület mellett két csatlakozó terület is módosítás hatálya alá tartozik: a Víztorony és Szilágyi utca közötti terület és a Külső Szilágyi út és vasútvonal közötti terület. Mindkét városszerkezeti egység jövője szoros összefüggésben van a tervezett metró meghosszabbítással, így a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a metró meghosszabbítással együtt tervezendő területnek minősül.

A módosító rendelet a kerületi tervrendszerhez illeszkedik, az érintett városszerkezeti egységek, a 33/2018. (XI. 14.) önk. r. Budapest Főváros IV. kerület 2. számú, Újpesti lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatról (a továbbiakban: 2. Rendelet), az 5/2018. (I. 26.) önk. r. Budapest Főváros IV. kerület 5. számú, Újpest kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: 5. Rendelet), a 2/2019. (I. 30.) önk. r. Budapest Főváros IV. kerület 6. számú, Északi kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: 6. Rendelet), és a 3/2019. (I. 30.) önk. r. Budapest Főváros IV. kerület 9. számú, Káposztásmegyer Lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi építési Szabályzatáról (a továbbiakban: 9. Rendelet) módosítását tartalmazza, a megfelelő építésjogi háttér biztosítása érdekében.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

2. Rendeletben az Árpád út felszíne alatt tervezett metró építményei számára a terepszint alatti építési hely biztosítása.

A 2. §-hoz

A 2. Rendeletben a tervezett Rózsa utca metróállomás elhelyezhetősége érdekében az érintett területen az elhelyezhető rendeltetések kiegészítése és a közforgalom előli elzárhatóságra vonatkozó szövegrész egyértelműsítése; a metró felszín alatti építménye által érintett terület előírásának pontosítása.

A 3. §-hoz

A 2. Rendeletben új fásított köztér övezet biztosítja a Rózsa utca felszín alatti metróállomás felszíni létesítményeinek elhelyezhetőségét; a Szabályozási terv - Szabályozási elemek tervlapon a tervezett nyomvonal pontosítása, a tervezett megállóhely jelölése és az Árpád út - Rózsa utca csomópont északkeleti oldalán új fásított köztér övezet kijelölése. A Víztorony és a Szilágyi utca közötti területen a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási rendszeréhez illeszkedő övezeti rendszer kijelölése, a metró építéséhez szükséges területeken „telek be nem építhető része” elem jelölése és a szerkezeti jelentőségű, kerületközi „Gyalogos kapcsolat”-ok helybiztosítása. A Szabályozási terv - Védelmek, korlátozások, kötelezettségek tervlapon a tervezett gyorsvasúti vonal védelmi zónájának pontosítása.

A 4. §-hoz

A 2. Rendeletben a kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű területen a közlekedési létesítmények elhelyezhetőségének megengedése a metró tervezett nyomvonalának korrekciója miatt.

Az 5. §-hoz

A 2. Rendeletben a metró meglévő és tervezett szakaszának és a felszín alatti és felszín feletti építmények építésjogi hátterének egyértelműsítése érdekében szövegrészek hatályon kívül helyezése.

A 6. §-hoz

Az 5. Rendeletben a kötöttpályás közlekedési terület előírásainak rögzítése, mert a településszerkezeti terv módosítása miatt a városszerkezeti egységben „KÖk/IV-5” jelű övezet kijelölése szükséges.

A 7. §-hoz

Az 5. Rendeletben a Szabályozási terv - Szabályozási elemek tervlapon a tervezett gyorsvasúti nyomvonal pontosítása és a kötöttpályás közlekedési terület övezetének kijelölése. A Szabályozási terv - Védelmek, korlátozások, kötelezettségek tervlapon a tervezett gyorsvasúti vonal védelmi zónájának pontosítása és a műemlékek egységes jelölése.

A 8. §-hoz

A 6. Rendeletben a kötöttpályás közlekedési terület övezet előírásának pontosítása a gyorsvasút hálózat vonalának megengedésével a metró elhelyezhetősége érdekében.

A 9. §-hoz

A 6. Rendeletben a Szabályozási terv - Szabályozási elemek tervlapon a tervezett gyorsvasúti nyomvonal pontosítása, a Szabályozási terv - Védelmek, korlátozások, kötelezettségek tervlapon a tervezett gyorsvasúti vonal védelmi zónájának pontosítása.

A 10. §-hoz

A 9. Rendeletben a zajárnyékoló fal- és életvédelmi kerítés menti kötelező védőfásítás előírása a tervezett felszíni szakasz mentén. A tervezett felszíni szakasz és a Külső Szilágyi út közötti terület építési övezeteinek meghatározása, a gyorsvasúti létesítmény tűzvédelmi és életvédelmi megközelíthetőségét biztosító területsávok biztosításának előírása.

A 11. §-hoz

A 9. Rendeletben a módosítással érintett területen az építési övezetek paramétereinek módosítása a jogszabályi környezethez és fejlesztési igényekhez igazodva. A Szabályozási terv - Szabályozási elemek tervlapon a tervezett nyomvonal módosítása, a tervezett megállóhelyek pontosítása és a kerülethatár és Külső Szilágyi út közötti területen a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási rendszeréhez illeszkedő övezeti rendszer kijelölése. A Külső Szilágyi út tervezett szélesítésének törlése, a tervezett metró állomások és a járműtelep megközelítését biztosító közterületek kijelölése, egy új, 3,85 hektáros közpark kijelölése, a tűz- és életvédelmi megközelítést biztosító területsávok helybiztosítása „telek be nem építhető része” elem jelöléssel. Az építési helyek módosítása a metró engedélyezési tervének megfelelően, a kerületközi kapcsolatokat biztosító műtárgyak jelölésének pontosítása. A P+R rendszerű parkolási létesítmény határának és minimális férőhely számának módosítása az engedélyezési tervhez és a fővárosi rendezési tervekhez illeszkedve. Az erdőterületek és közlekedési területek grafikai megjelenésének, színezésének javítása. A Szabályozási terv - Védelmek, korlátozások, kötelezettségek tervlapon a tervezett gyorsvasúti vonal védelmi zónájának pontosítása, a „jelentős mértékben átépítésre kerülő területek sorszámmal” jelölés törlése, mert a jelöléshez kapcsolódó előírás nem releváns a területen.

A 12. §-hoz

A 9. Rendeletben a módosítással érintett építési övezetekre vonatkozó előírásokban az új övezeti jelek szerepeltetése, pontosítása. A szolgálati lakás elhelyezhetőségének megengedése hivatkozással kerül pontosításra. A kiskereskedelmi célú bruttó szintterület megengedett legmagasabb értéke az új szabályozáshoz és fejlesztési igényekhez igazodóan 6000 m2-ről 500 m2-re csökken. A közösségi parkolást szolgáló rendeltetések elhelyezhetőségének megengedése a kötöttpályás közlekedési területen.

A 13. §-hoz

A 9. Rendeletben a megváltozott jogszabályi környezethez és fejlesztési szándékokhoz nem illeszkedő előírások hatályon kívül helyezése.

A 14. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.