Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az Idősek világnapja és hónapja alkalmából a szépkorúak köszöntéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egy hosszú élet munkája, eredményeinek elismerése és a szépkorú lakosok tiszteletének kifejezése céljából a (2) bekezdésben meghatározott jogosultakat köszöntse az idősek világnapja (október 1.) és az idősek hónapja (október hónap) alkalmából (a továbbiakban: köszöntés).

(2) E rendelet hatálya kiterjed azon, Budapest Főváros IV. kerülete közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, akik a tárgyév december 31. napjáig a kilencvenedik életévüket betöltik (a továbbiakban: jogosultak).

2. A köszöntés módja

2. § (1) Amennyiben erre az Önkormányzat Képviselő-testülete „Idősek hónapja” megnevezéssel a tárgyévi költségvetési rendeletében előirányzatot biztosít, az Önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: polgármester) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye (a továbbiakban: Újpest SZI) által a tárgyév októberében megszervezett rendezvényen (a továbbiakban: rendezvény) pénzeszközt helyettesítő utalvány (a továbbiakban: utalvány) átadásával köszönti a jogosultakat.

(2) Azon jogosultak részére, akik a rendezvényen megjelenni nem tudnak, a polgármester az utalványt az Újpest SZI útján kézbesíti a jogosultak 1. § (2) bekezdése szerinti lakcímére vagy tartózkodási helyére a tárgyév november 30. napjáig.

3. A köszöntésre való jogosultak körének azonosítása, az adatkezelésre és a köszöntésre vonatkozó eljárási rendelkezések

3. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a jogosultak körének pontos azonosítása, valamint a (2) bekezdés szerinti adattovábbítás elvégzése, az Újpest SZI a jogosultak rendezvény keretében történő köszöntése, valamint a rendezvény megszervezése, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Újpest GI) a köszöntéshez szükséges költségvetési előirányzattal való átlátható elszámolás és a törvényben rögzített pénzügyi nyilvántartások vezetésének biztosítása céljából mint közös adatkezelők, ezen közérdekű feladatok végrehajtásához személyes adatot kezelnek a jogosultakról.

(2) A jegyző az adatkezelési cél eléréséhez szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcím adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján elektronikus úton kérdezi le a

a) tárgyév június 30. napjáig a tárgyévben a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő jogosultak számáról,

b) tárgyév augusztus 20. napjáig a jogosultak nevéről, születési dátumáról, valamint az 1. § (2) bekezdés szerinti lakóhelyéről, ennek hiányában tartózkodási helyéről,

majd továbbítja az (1) bekezdés szerinti adatkezelési cél elérése érdekében az Újpest SZI részére.

(3) Az Újpest GI az utalványok felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a számviteli törvény rendelkezései szerint őrzi meg. Az Önkormányzat és az Újpest SZI az utalványokkal kapcsolatos elszámolást követően a kezelt személyes adatokat törli a nyilvántartásából.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5. § (1) E rendelet hatályba lépését követő tizenöt napon belül a jegyző gondoskodni köteles a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás megküldésének kötelezettségét, az utalvánnyal történő elszámolás feltételeit, valamint a személyes adatok adatkezelői nyilvántartásból történő törlésének kötelezettségét rögzítő közös adatkezelői megállapodás megkötéséről.

(2) A 3. § (2) bekezdését 2021. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adatok elektronikus lekérdezését az e rendelet hatályba lépését követő nyolcadik napig kell teljesíteni.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. szeptember 2. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése 1991. évben nyilvánította október 1. napját az idősek világnapjává, ebből kifolyólag pedig Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) október hónapban az időskorú lakosait köszönti. Mára hagyománnyá vált, hogy a tárgyévben 90. életévüket betöltött újpesti szépkorúakat az Önkormányzat az idősek világnapja, illetve idősek hónapja alkalmából rendezvény keretében köszönti és pénzt helyettesítő utalvánnyal ajándékozza meg. A rendezvény megszervezésével járó teendőket minden évben Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye (a továbbiakban: Újpest SZI) látja el, a rendezvénnyel kapcsolatos pénzügyi adminisztrációt pedig Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Újpest GI) végzi. A rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó teendők ellátásához az Önkormányzatnak meg kell ismernie, és továbbítania kell a tárgyévben 90. életévüket betöltő újpesti lakcímmel rendelkező lakosok névsorát, lakcímét és életkorát, amely adatokat a Helyi Viziál Regiszter Népesség-nyilvántartó Programból tudja az Újpest SZI rendelkezésére bocsátani.

Az adatbázist azonban az Önkormányzat kizárólag a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pontja alapján használhatja, azaz a helyi önkormányzatok szervei törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feladataik ellátáshoz igényelhetnek adatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. A megelőző években az előterjesztés tárgyában önkormányzati szabályozás nem készült.

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat megteremtse a jogi kereteket arra, hogy a tárgyév december 31. napjáig a 90. életévüket betöltő, újpesti lakóhellyel rendelkező lakosokat köszöntse az idősek világnapja (október 1.) és az idősek hónapja (október hónap) alkalmából.

Részletes indokolás

1. § -hoz

A Rendelet-tervezet célját és személyi hatályát tartalmazza ezen rendelkezés.

2. § -okhoz

A javaslat a köszöntés módját és feltételeit tartalmazza, különös tekintettel a költségviselési rendelkezésekre.

3. § -hoz

A javaslat a jogosultak körének azonosításának módját és adatkezelési szabályokat tartalmazza, összhangban az adatvédelmi jogszabályok előírásaival.

4-5. §-hoz

A javaslat a hatályba léptető, és átmeneti rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletalkotás társadalmi hatása, hogy a szépkorúak köszöntésével kifejezésre kerül az idősek megbecsülése, ez által növelheti a generációk közötti szolidaritást is. A rendeletalkotásnak gazdasági hatása, hogy a pénzt helyettesítő eszközök átadásával mérsékelt gazdaságot élénkítő hatás jelentkezhet. A rendeletalkotás költségvetési hatása, hogy a köszöntésre és a rendezvény megtartására csak abban az esetben van lehetőség, ha az Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében erre vonatkozóan előirányzatot különített el.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletalkotás következményeként készítendő dokumentáció éves felülvizsgálata, vezetendő nyilvántartások adminisztrálása az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye (a továbbiakban: Újpest SZI), valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Újpest GI) adminisztrációs terheit nem jelentős mértékben (megközelítően évente 5 munkaórával) növeli.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye)

A rendelet megalkotása szükséges, mert az Önkormányzat önként vállalt feladatához elengedhetetlen a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 21. § a) pontja alapján elvégezhető adat lekérdezés. A személyes adatok lekérdezése nélkül Önkormányzat és az Újpest SZI nem tudja beazonosítani a köszöntésre és juttatásra jogosultakat, és a szépkorúak októberi köszöntéséhez a rendezvényelőkészítő, lebonyolító folyamatokat nem tudja elvégezni.

Szükséges továbbá azért, mert a lekérdezett személyes adatokat az Önkormányzat, önként vállalt közfeladatának teljesítéséhez, jelen rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján kívánja kezelni, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelők személyét, valamint az adatkezelés időtartamát.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy az Önkormányzat jelen formájában nem tudná megtartani a szépkorúak októberi köszöntését.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-alkotás adatvédelmi hatásai:

A rendelet-tervezet hatályba lépése esetén az Önkormányzat jogosulttá válik önként vállalt önkormányzati közfeladata ellátásához az Nytv. 21. § a) pontja alapján elvégezhető adat lekérdezés lebonyolítására, a rendelet-tervezet 1. § (1) pontjában meghatározott érintettek beazonosítására, nevük, születési idejük, lakcímük rendeletben meghatározottak szerinti felhasználására. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik egyéb naprakész, az adatkezelési cél elérésére alkalmas nyilvántartással a kerületi lakosokról, az adatkezelési cél (valamennyi kerületben lakóhellyel rendelkező 90. életévét betöltő beazonosítása, köszöntése, meghívása a köszöntő rendezvényre és megajándékozása, a rendezvénnyel kapcsolatos költségek és adókötelezettség tervezése, rendezése és elszámolása) más módon nem érhető el, valamint nincs olyan alternatív folyamatszervezési megoldás sem, amellyel a változatlan célcsoport számára biztosítható. Az Önkormányzat az Nytv. alapján jogosult adatot igényelni a nyilvántartást kezelő jegyzőtől a rendeletben rögzített önként vállalt közfeladataihoz.

A rendelet-tervezet hatályba lépése esetén az Újpest SZI a tárgyévben 90. életévet betöltő személyek nevét és születési idejét, valamint lakcímadatait, Újpest GI a pénzeszközt helyettesítő utalványt (a továbbiakban: utalvány) átvevők nevét, és az átvett utalványok sorszámát kezelheti jogszerűen az adatkezelési cél eléréséhez. Az Újpest SZI és Újpest GI az adatkezelés során biztosítja azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatkezeléssel kapcsolatosan előzetesen felmérhető kockázatok mértékével adekvát, megfelelő szintű adatbiztonságot, az adatok bizalmasságát, integritását és elérhetőségét garantálja. Mivel az adatkezelési cél a köszöntéssel, ünnepséggel és köszöntéshez kapcsolódó juttatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése, adminisztrációs feladatok elvégzése, a rendezvény és juttatás költségvetésének biztosítása, a rendezvény megszervezése és lebonyolítása, közvetetten tehát a köszöntésre jogosultakkal szembeni társadalmi köszönetnyilvánítás alaki és anyagi kifejezése a megélt életútért, és az adatkezelés alapelveinek tiszteletben tartásával a lekérdezett személyes adatok egyéb célra nem használhatók, az adatkezelés nem jár olyan ismert hátránnyal a köszöntésre jogosultak vonatkozásában, mely aránytalan jogkorlátozást jelentene az adatkezeléssel elérni kívánt céllal szemben. Abban az esetben, ha a köszöntésre jogosult a köszöntéssel kapcsolatos tájékoztató kézhez vételét követően, de az utalvány átvételét megelőzően egyedi okból tiltakozik az adatkezeléssel szemben, az Önkormányzat és Újpest SZI mérlegelés nélkül törli személyes adatait nyilvántartásaikból.

A rendelet hatályba lépése esetén az Önkormányzat, Újpest SZI és Újpest GI adatkezelési tevékenységei között nyilvántartásba veszi az önként vállalt önkormányzati feladatként végzett szépkorúak köszöntésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységet, a rendelet-tervezetben meghatározottak szerint a jegyző előkészíti az adatkezelési tájékoztatót és közös adatkezelői megállapodást köt a tevékenység ellátására az Önkormányzattal, az Újpest SZI-vel és az Újpest GI-vel.

A tervezett jogszabály-alkotás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.