Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendeletet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata képviseletében eljáró UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által folyamatban lévő bérleti szerződéskötések során is alkalmazni kell.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. szeptember 2. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra kötött szerződések tekintetében úgy rendelkezik, hogy a határozatlan időre vagy három évet meghaladó határozott időre létrejövő bérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni.

Jelenleg a lakásbérleti szerződéseket az UV Újpest Vagyonkezelő Zrt. köti meg a döntéssel érintett személyekkel az önkormányzati rendeletben meghatározott tartalmi elemek szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási szerződés alapján.

Az önkormányzati rendelet módosítását indokolja, hogy a bérleti díj tartozások érvényesítésére a fizetési meghagyásos eljárás megfelelő, gyors és költséghatékony eszközül szolgál. Az érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező, jogcím nélküli lakáshasználók esetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183/A. § (1) bekezdése szerinti eljárás kerül alkalmazásra, mely szerint a bérbeadó a határozott időre kötött lakáscélú bérleti szerződés esetén a meghatározott idő lejártát követő 60 napon belül nemperes eljárásban kéri a bíróságtól a lakás kiürítését, melynek feltétele, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy a bérleti szerződésben meghatározott idő eltelt.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Hatályon kívül kerül a határozatlan időre vagy három évet meghaladó határozott időre létrejövő bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának kötelezettsége.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

3. §-hoz

Átmeneti rendelkezést tartalmaz, miszerint az UV Újpest Vagyonkezelő Zrt. részére megküldött bérbeadói nyilatkozatok alapján a még meg nem kötött határozatlan időre vagy három évet meghaladó határozott időre létrejövő bérleti szerződések esetében a közjegyzői okiratba foglalást már nem kell alkalmazni.

Előzetes Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása az önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő bérlők és a velük együtt lakó személyek tekintetében nem mérhető.

A rendelet költségvetési hatása, hogy a közjegyzői okiratba foglalás díja nem terheli továbbra a közszolgáltatási feladatot ellátó, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztrációs terheket jelentősen csökkenti, mivel a közjegyzői okiratba foglalást megelőző egyeztetéseket, ügyintézési folyamatokat nem kell lefolytatni, illetve a közjegyző előtt a feleknek nem kell megjelenniük.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet-tervezet megalkotása szükséges a közszolgáltatási feladatot ellátó, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság adminisztrációs és anyagi terhei csökkentése érdekében. A érintett bérlők részére jelentősen csökken az ügyintézési határidő, az eljárás egyszerűbbé válik ezáltal.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a közszolgáltatási feladatot ellátó a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot továbbra is terhelni fogja a közjegyzői okiratba foglalás díjának rendezése.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.