Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) és g) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A Rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. november 25.napján.

dr. Dallos Andrea
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) a 36. §-ában rendelkezik a közbeszerzések alapvető, az Önkormányzat által közbeszerzési eljárással megszerzendő vagyon, az Önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárást érintő szabályairól.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek: „c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács”.

Az Önkormányzatnak célszerű biztosítania azt, hogy az önkormányzati intézmények karbantartása, felújítása közvetlenül a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménynél (a továbbiakban: GI) történjen, ahol az intézmények vonatkozásában az egyéb feladatokat is a GI látja el. A jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a GI - mint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv - önálló ajánlatkérőként közbeszerzéseket bonyolítson. Erre tekintettel indokolttá vált a Vagyonrendeletben meghatározni az ajánlatkérői szervezeteket.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzíti, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a saját beszerzéseiket érintő visszterhes szerződés megkötése céljából meghatározott tárgyú és becsült értékű közbeszerzési eljárásokban önálló ajánlatkérői szervezetnek minősülnek.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

3. §-hoz

Átmeneti rendelkezés.

A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, valamint várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-módosításnak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-módosításnak környezeti, egészségügyi követelményei nincsenek.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-módosítás az Önkormányzat adminisztratív terheit csökkenti. Ugyanakkor az Önkormányzat felügyelete alá tartozó saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vonatkozásában a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek biztosítása miatt az adminisztratív terhek növekedésével járhat.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzatnak célszerű biztosítania azt, hogy az önkormányzati intézmények karbantartása, felújítása közvetlenül a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménynél (a továbbiakban: GI) történjen, ahol az intézmények vonatkozásában az egyéb feladatokat is a GI látja el. A jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a GI - mint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv - önálló ajánlatkérőként közbeszerzéseket bonyolítson. Erre tekintettel indokolttá vált a Vagyonrendeletben tételesen meghatározni az ajánlatkérői szervezeteket.

e) a jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:

A rendelet-módosításnak egyéb jelentősnek ítélt hatásai nincsennek.