Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő lakás bérbeadása iránt benyújtott kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. december 9.napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A lakásgazdálkodással kapcsolatosan az Önkormányzat által kitűzött cél a minél hatékonyabb bérbeadás, melyhez szükséges, hogy a mindenkor hatályos önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó önkormányzati rendeletek anyagi és eljárásjogi szabályai időszakos felülvizsgálatra kerüljenek. A legutóbbi felülvizsgálatból levont következtetések alapján a következő rendeleti szabályozásra kerül sor.

1.) Az Önkormányzat feladatellátása a közigazgatási területére terjed ki, a módosítással elérhető az a cél, hogy főszabályként a helyben lakó személyek igényei kerüljenek kiszolgálásra. Ebből kifolyólag - meghatározott kivételekkel - bérleti jogviszony csak azzal jöhet létre, aki az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

2.) Megállapításra kerülnek továbbá azon eljárási szabályok, mellyel a kérelmezők szociális rászorultsága ténylegesen megállapítható, felsorolásra kerül, hogy a kérelmezők jövedelmi helyzetüket mely dokumentumokkal tudják valósan és hitelt érdemlően igazolni.

3.) A lakások bérbeadása legtöbb esetben kérelemre történik, ezért a bérbeadás jogcímeinek gyakorlathoz igazítása is megtörténik a módosítással, az önkormányzati rendelet kiegészül a kérelemre történő lakásbérbeadási jogcímmel.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Meghatározásra kerül, hogy lakás bérbevételére ki szerezhet jogosultságot, illetve a főszabály alkalmazása alóli kivételeket is rögzíti ez a szakasz.

2. §-hoz

Taxatíve felsorolásra kerülnek azon dokumentumok, amelyekkel a kérelmezők szociális rászorultsága ténylegesen megállapíthatóvá válik.

3-4. §-hoz

Ezen szakaszok rendezik, hogy lakás bérbeadására sor kerülhet kérelem alapján is.

5-6. §-hoz

A módosító rendelkezések szerinti összehangolás történik meg.

7-8. §-hoz

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezést tartalmaznak ezen szakaszok.

Előzetes Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a lakások bérbevételére ténylegesen az arra rászorulók szereznek jogot.

A rendelet gazdasági hatása, hogy a módosítással az Önkormányzat a tulajdonában lévő lakásállományát hatékonyabban fenn tudja tartani, esetlegesen korszerűsíteni, illetve anyagi erőforrásaitól függően bővíteni tudja.

A rendelet megalkotásának nincs költségvetési hatása.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek-módosítás környezeti és egészségügyi következménye, hogy a ténylegesen nehéz körülmények között élők lakáshoz jutásával az adott személy egészségi állapota javulhat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelettervezet elfogadása az adminisztrációs terheket számottevően csökkenti.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelettervezet a jogalkotói szándéknak megfelelő és szükségszerű, amely pontosítja az élethelyzeteknek megfelelő jogviszonyokat. A jogalkotás elmaradása esetén a jelenlegi szabályozás mentén tudja az Önkormányzat a bérbeadásokat eszközölni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelettervezetnek egyéb hatásai nincsenek.