Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és

az 1-3. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület

a) 2022. október 31-e helyett munkanappá nyilvánított 2022. október 15. napjára,

b) 2022. december 23., 27., 28., 29., 30. napjára

igazgatási szünetet rendel el.

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal foglalkoztatottjai részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(2) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai számára 2022. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022. február 16. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

A Kttv. 232/A. § (1)-(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. (2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.

Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) már több éves gyakorlat, hogy a Képviselő-testület a munkanappá nyilvánított napokra, és a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el. A § ennek megfelelően megállapítja a 2022. évi igazgatási szünet napjait.

A 3. §-hoz

A § a rendes szabadság kiadásáról és kivételéről rendelkezik. Továbbá a szabályozás lehetővé teszi, hogy kivételes esetben a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a jegyző az igazgatási szünet idejére, az Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adjon.

A 4. §-hoz

A Képviselő-testület 2022. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának foglalkoztatottjai számára munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ez a nap a korábbi törvényi szabályozás értelmében munkaszüneti nap volt. A jelenlegi szabályozás szerint ez a nap csak akkor lesz munkaszüneti nap, ha arról a Képviselő-testület külön rendelkezik.

A 5. §-hoz

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései, különösen a 18. § (1) bekezdése értelmében a jogalkotás várható következményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi és gazdasági hatásai nincsenek, költségvetési szempontból az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dologi kiadásai vonatkozásában az igazgatási szünet kismértékű megtakarítást jelent.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának foglalkoztatottjai számára már előre kiszámíthatóvá váljon az éves munkarend, kellő időben tervezhetővé váljon az év közbeni és az év végi szabadságolási rend, és a munkarend. Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a hosszabb időtartamú szabadságok lépcsőzetes, összehangolt kiadására úgy, hogy a kötelező feladatellátás ne sérüljön, az ügyek ne torlódjanak, és a határidők is betarthatók legyenek, az ügyfelek fel tudjanak készülni, az év közbeni és az év végi munkarend-változásra. A jogalkotás elmaradása ezen érdekek sérelmével járna.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.


  Vissza az oldal tetejére