Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Újpesti Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ukrajnai háború okozta humanitárius válsághelyzetben történő segítségnyújtás érdekében Újpesti Humanitárius Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik/amelyek az Önkormányzat részére az Alap céljának megvalósulásához adományt nyújtanak, és azon karitatív szervezetekre, amelyek részére az Önkormányzat az Alap terhére vissza nem térítendő pénzügyi támogatást (a továbbiakban: adomány) nyújt a humanitárius válsághelyzettel összefüggésben kifejtett karitatív tevékenységük elősegítése érdekében.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) adomány: az Alap terhére ellenérték, valamint elszámolási és visszatérítési kötelezettség nélkül nyújtott pénzbeli támogatás;

b) karitatív szervezet: humanitárius segítségnyújtásban közreműködő, olyan karitatív tevékenységet végző szervezet, amely segélyakciók lebonyolításához szükséges megfelelő szakmai tapasztalattal és logisztikai háttérrel rendelkezik;

c) karitatív tevékenység: a humanitárius válsághelyzettel érintett természetes személyek számára az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség elve mentén, a szükségleteiknek megfelelő mértékben és módon történő közvetlen támogatás, humanitárius segítségnyújtás;

d) adományozó: az Alapba juttató természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület, civil szervezet jótékonysági célú önkéntes befizetései.

2. Az adomány nyújtás rendje

4. § Az Alapból adomány nyújtható bármely olyan karitatív szervezet számára, amely legalább 5 éve folytat karitatív tevékenységet és a humanitárius segélynyújtáshoz megfelelő szakértelemmel, szakmai, technikai, valamint logisztikai háttérrel rendelkezik és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, továbbá olyan

a) civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján jött létre, vagy

b) egyesület, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján jött létre, vagy

c) egyház és egyházi belső jogi személy, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak alapján jött létre.

3. Az Alap pénzügyi fedezete

5. § (1) Az Alap pénzügyi forrásai:

a) az Önkormányzat mindenkori hatályos költségvetési rendeletében biztosított előirányzat,

b) az adományozóknak az Alap céljára rendelt önkéntes befizetései.

(2) Az Alap forrásait, és az Alapból nyújtott kifizetéseket az Önkormányzat elkülönített bankszámlaszámon kezeli és tartja nyilván magyar forint pénznemben vezetve.

4. Az Alap felhasználásának rendje

6. § (1) Az Alap felhasználásáról, az adomány mértékéről és odaítéléséről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a karitatív szervezet számára nyújtott adományt az Alapból legfeljebb a rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig biztosítja.

(3) Az Alapból nyújtott adomány folyósítására az Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalát követően - támogatási szerződés megkötése nélkül - kerül sor.

7. § (1) Az Alap terhére nyújtott adományt a karitatív szervezet kizárólag a humanitárius veszélyhelyzetek kezelése során ellátott karitatív tevékenységével kapcsolatos közvetlen kiadásaira használhatja fel.

(2) Az Alap terhére nyújtott adomány felhasználásáról a karitatív szervezet köteles írásbeli beszámolót készíteni, és azt az adomány folyósítástól számított 90 napon belül az Önkormányzat részére benyújtani.

8. § Az Alap tárgyévi felhasználásáról tárgyévet követő 90 napon belül kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

9. § (1) Az Alap feletti rendelkezés, illetve az Alap kezelése során az államháztartás működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, illetve az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályok előírásai szerint kell eljárni.

(2) Az Alap felhasználása során figyelembe kell venni az adójogszabályoknak a közcélú felajánlásokra, a közcélú felajánlások kezelésére, felhasználására, illetve elszámolására vonatkozó szabályait.

5. Adományok nyilvántartása

10. § Az Alap terhére nyújtott adományokról nyilvántartást kell vezetni.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a 2022. március 10. napján 14:30 órakor lép hatályba.


Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022. március 10. napján 14:22 órakor.


Dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indoklás

Jelen rendelet célja, hogy az ukrajnai háború okozta humanitárius válsághelyzetben a válsághelyzet által sújtott természetes személyek támogatásához, létszükségleteik biztosításához, valamint életkörülményeik javításához az Önkormányzat - függetlenül az érintettek állampolgárságától, etnikai hovatartozásától - az Újpesti Humanitárius Alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásával hozzájáruljon. Az Önkormányzat az Alap terhére nyújtott pénzbeli adománnyal támogatja azokat a karitatív szervezeteket, akik a karitatív tevékenységük révén a humanitárius segítségnyújtásban többéves szakmai tapasztalattal, személyi és logisztikai háttérrel rendelkeznek, és amelyek a humanitárius válsághelyzetben lévő természetes személyek számára közvetlenül tudják biztosítani a szükségleteikhez igazodó segítséget.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat az ukrajnai háború okozta humanitárius válsághelyzetben történő cselekvő fellépés érdekében a humanitárius válsághelyzet által sújtott természetes személyek támogatása, létszükségleteik biztosítása, illetve életkörülményeik javítása érdekében Alapot hoz létre. Az Önkormányzat elkülönített bankszámlát tart fenn az Alap számára, melyen az Önkormányzat által biztosított pénzügyi forráson túl az adományozók jótékonysági célú önkéntes befizetéseit is fogadni tudja.

2. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

3. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

4. §-hoz

Az Alapból nyújtható támogatottak körét határozza meg.

5. §-hoz

Az Alap pénzügyi forrásairól rendelkezik.

6. §-hoz

Az adomány odaítélésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

7-9. §-hoz

Az adomány felhasználására vonatkozó szabályokat rögzíti.

10. §-hoz

Az Alapból nyújtott adományok nyilvántartására vonatkozó szabályt tartalmazza.

11. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, valamint a várható következményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A humanitárius válsághelyzettel sújtott természetes személyek számára nyújtandó segítségnyújtással kapcsolatban megjelenő társadalmi igény a humanitárius segítségnyújtás iránt. Az Önkormányzat a humanitárius segítségnyújtást egy Alap létrehozásával, karitatív szervezetek bevonása útján kívánja biztosítani annak érdekében, hogy a humanitárius válsághelyzet által sújtott természetes személyekhez - az igényeikhez igazodó mértékben és módon - közvetlenül jusson el a segítség. Az Önkormányzat Képviselő-testülete - teherbíróképességének függvényében - dönt a mindenkori költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatról. Negatív hatása a rendelet hatályba lépésének nincs.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet elfogadásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet elfogadása az Önkormányzatnál az adminisztratív terhek kisebb mértékű növekedésével járhat.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását a humanitárius válsághelyzettel összefüggésben felmerülő segítségnyújtásra irányuló társadalmi igény tette szükségessé. A humanitárius segítségnyújtásra a többéves szakmai tapasztalattal rendelkező karitatív szervezetek bevonásával kerül sor, mely biztosítja, hogy az Alapból történő adomány nyújtás révén a rászoruló természetes személyek igényeihez, szükségleteihez igazodó módon jusson el a segítség.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi fedezetet a célra nyújtott kötelezettségvállalás, valamint az adományozók jótékonysági célú önkéntes befizetései biztosítják.