Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 20 348 612
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 8 561 640
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 28 910 252
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 21 282 822
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 10 893 084
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 32 175 906
A többlet összegét 3 265 654

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 32 175 906
Felhalmozási célú bevételek 838 093
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0
Működési célú bevételek 20 444 729
Működési célú finanszírozási bevételek 10 893 084
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 28 910 252
Felhalmozási célú kiadások 4 776 477
ebből:
- beruházási kiadások 3 245 740
- felújítások 524 598
- egyéb felhalmozási célú kiadások 1 006 139
- fejlesztési tartalékok 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
Működési célú kiadások 15 572 135
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 6 809 779
- dologi kiadások 4 469 664
- ellátottak pénzbeli juttatásai 192 147
- egyéb működési célú kiadások 4 100 545
- működési tartalékok 0
Működési célú finanszírozási kiadások 8 561 640

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát 3.265.654 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 12. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletében rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2021. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2021. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiadási előirányzatai feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kerületi szintű tartalék előirányzat feladatainak változásainak kimutatását az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022. május 27. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1-17. melléklet a 16/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet - a jóváhagyott költségvetés szerkezetében - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

2. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi maradványát tartalmazza.

3. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

4. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

7. §-hoz

Az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

8. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a
alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Gazdasági hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen gazdasági hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen költségvetési hatása nincs, a tervezet tényadatokat közöl a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

Környezeti következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen környezeti következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Egészségügyi következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen egészségügyi következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetett vagy közvetlen hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítását az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása nem szükséges, a tervezet jövőbeli kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.