Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör1.) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az Ör1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az Ör1. 1. §-a és 2. § (1)-(2) és (4) bekezdése.

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

4. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör2.) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

5. § Az Ör2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A gyermekjóléti alapellátásért fizetett személyi térítési díj összegét a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: NLB.) évente kétszer felülvizsgálhatja.”

6. § Az Ör2. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzített élelmezési nyersanyagköltségek (nyersanyagnormák) alapján kell megállapítani. A személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

7. § (1) Az Ör2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

8. § Az Ör2.

a) 3. §-ában a „Gyvt.” szövegrész helyébe az „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)” szöveg;

b) 4. §-ában az „Az Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az Ör2. 1-2. §-a.

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör3.) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. augusztus 26. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1. melléklet a 23/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör1. 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Étkezés

a) Étkezés helyben vagy elvitelre

Jövedelemhatárok a nyugdíjminimumhoz viszonyítva Intézményi
térítési díj
Személyi
térítési díj
Minimum Maximum Minimum Maximum
% % Forint Forint Forint Forint
0% 200% 0 Ft 57 000 Ft 1 381 Ft 0 Ft
201% 300% 57 001 Ft 85 500 Ft 1 381 Ft 460 Ft
301% 400% 85 501 Ft 114 000 Ft 1 381 Ft 614 Ft
401% - 114 001 Ft - 1 381 Ft 767 Ft

b) Étkezés házhoz szállítva

Jövedelemhatárok a nyugdíjminimumhoz viszonyítva Intézményi
térítési díj
Személyi
térítési díj
Minimum Maximum Minimum Maximum
% % Forint Forint Forint Forint
0% 200% 0 Ft 57 000 Ft 1 473 Ft 0 Ft
201% 300% 57 001 Ft 85 500 Ft 1 473 Ft 486 Ft
301% 400% 85 501 Ft 114 000 Ft 1 473 Ft 648 Ft
401% - 114 001 Ft - 1 473 Ft 825 Ft

c) Diétás étkezés helyben vagy elvitelre

Jövedelemhatárok a nyugdíjminimumhoz viszonyítva Intézményi
térítési díj
Személyi
térítési díj
Minimum Maximum Minimum Maximum
% % Forint Forint Forint Forint
0% 200% 0 Ft 57 000 Ft 1 555 Ft 0 Ft
201% 300% 57 001 Ft 85 500 Ft 1 555 Ft 518 Ft
301% 400% 85 501 Ft 114 000 Ft 1 555 Ft 691 Ft
401% - 114 001 Ft - 1 555 Ft 864 Ft

d) Diétás ékezés házhoz szállítva

Jövedelemhatárok a nyugdíjminimumhoz viszonyítva Intézményi
térítési díj
Személyi
térítési díj
Minimum Maximum Minimum Maximum
% % Forint Forint Forint Forint
0% 200% 0 Ft 57 000 Ft 1 661 Ft 0 Ft
201% 300% 57 001 Ft 85 500 Ft 1 661 Ft 548 Ft
301% 400% 85 501 Ft 114 000 Ft 1 661 Ft 731 Ft
401% - 114 001 Ft - 1 661 Ft 930 Ft

2. Az Ör1. 1. számú mellékletében *  az „1. Házi segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „2. Házi segítségnyújtás” szöveg lép.

2. melléklet a 23/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Ör2. 1. számú mellékletének 1. Bölcsődei térítési díjak a) Bölcsődei étkeztetési térítési díjak alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Bölcsődei étkeztetési térítési díjak:

Étkezés típusa Térítési díj Ft/adag
Bölcsődei ellátottak (normál étrend) 815 Ft
Bölcsődei ellátottak (diétás étrend) 940 Ft
Bölcsődei alkalmazott (normál étrend) térítési díj 885 Ft
munkáltatói kedvezmény 206 Ft
fizetendő térítési díj 679 Ft
Bölcsődei alkalmazott (diétás étrend) térítési díj 1 018 Ft
munkáltatói kedvezmény 261 Ft
fizetendő térítési díj 757 Ft
Bölcsődével egyéb jogviszonyban álló (külső étkező) részére csak ebéd 1 134 Ft

3. melléklet a 23/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Étkezés típusa Térítési díj Ft/adag
Óvoda
tízórai 140 Ft
tízórai (diétás) 160 Ft
ebéd 495 Ft
ebéd (diétás) 570 Ft
uzsonna 140 Ft
uzsonna (diétás) 160 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 134 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 304 Ft
Általános iskola
tízórai 159 Ft
tízórai (diétás) 183 Ft
Tízórai (menü +) 200 Ft
ebéd 582 Ft
ebéd (diétás) 670 Ft
ebéd (menü +) 728 Ft
uzsonna 159 Ft
uzsonna (diétás) 183 Ft
uzsonna (menü +) 200 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 329 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 528 Ft
ebéd (alkalmazott menü +) 1 661 Ft
Középiskola
ebéd 675 Ft
ebéd (diétás) 776 Ft
ebéd (menü +) 845 Ft
ebéd (alkalmazott) 1 486 Ft
ebéd (alkalmazott diétás) 1 709 Ft
ebéd (alkalmazott menü +) 1 858 Ft

4. melléklet a 23/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Ör3. 4. mellékletének IV. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-szám Az átruházott hatáskör címzettje A feladat-és hatáskör átruházásáról szóló Az átruházott feladat- és hatáskör tartalma)
2. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 23. §, 26. § (6) bekezdés, 28. § A gyermekjóléti alapellátásért fizetett személyi térítési díj összegét a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság évente kétszer felülvizsgálhatja.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság méltányosságból, részben vagy egészben elengedheti.
Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az ellátást nyújtó intézmény vezetőjén keresztül - a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a kérelmet a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bírálja el.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet a szociális, a bölcsődei, valamint az óvodai és iskola étkezésért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára és korrekciójára tesz javaslatot Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításával.

E módosítás tartalmazza továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala által történt célellenőrzés során feltárt, és szakmai segítségnyújtás keretében megküldött hiányosságok korrekcióját is (bevezető rész módosítása, preambulum, valamint személyi és területi hatály hatályon kívül helyezése).

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az Ör1. bevezető részének módosítása történik az irreleváns felhatalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezésével.

2. §-hoz

Az Ör1. 1. mellékletében meghatározott szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak korrekcióját tartalmazza ez a szakasz.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló törvénynek való megfelelés céljából a preambulum, valamint személyi és területi hatály hatályon kívül kell helyezése történik meg.

4. §-hoz

Az Ör2. bevezető részének módosítása történik az irreleváns felhatalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezésével.

5. §-hoz

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot érintő feladat pontos szövegszerű meghatározását tartalmazza ez a szakasz.

6. §-hoz

Az Ör2. kiegészítésével az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai bekerülnek az Ör2. mellékletébe.

7. §-hoz

Az Ör2. 1. mellékletében meghatározott bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjak korrekcióját, valamint az Ör2. óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait megállapító melléklettel történő kiegészítést tartalmazza ez a szakasz.

8. §-hoz

Az Ör2.-ben meghatározott rendelkezések hatályon kívül helyezése okán szükséges szöveg pontosításokat tartalmazza ez a szakasz.

9. §-hoz

A jogalkotásról szóló törvénynek való megfelelés céljából a preambulum, valamint személyi és területi hatály hatályon kívül kell helyezése történik meg.

10. §-hoz

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottságot érintő feladat pontos szövegszerű meghatározása okán az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is szükséges az átruházott feladat- és hatáskör tartalmát illetően.

11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz ez a szakasz.

Előzetes Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben, valamint a köznevelési intézményekben biztosított lesz az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fenntartása és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése. A rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatása, hogy a fogyasztói árindex emelkedése okán bekövetkező nyersanyagárak változása indokolttá teszi a térítési díjak összegének emelését.

Környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye, hogy a térítési díjak fogyasztói árindex emelkedéshez igazodó korrekciójával jobb minőségű étkezés biztosítható az igénybe vevői körnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az adminisztratív terhek nőnek, mert az igénybe vevői kört a térítési díj változásáról értesíteni kell.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet-tervezet a fogyasztói árindex emelkedéshez igazodva a térítési díjak korrekcióját tartalmazza szükségszerűen. A jogalkotás elmaradása esetén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásoknak való megfelelés nem biztosítható teljes körűen.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.


  Vissza az oldal tetejére