Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdés és a 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti rendelkezése alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján a 33. § (5) bekezdés figyelembe vételével a Rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, továbbá Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző
Déri Tibor s. k.
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. szeptember 30. napján.

Dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző

1-2. melléklet a 29/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez *