Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület 2023. január 2. és 3. napjára igazgatási szünetet rendel el.

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal foglalkoztatottjai részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni Hivatalnál foglalkoztatottak részére, azzal, hogy

a) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,

b) ha az a) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.

(3) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2023. január 4-én hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2022.október 27. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

Az említett törvényi rendelkezés lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala figyelemmel a központi szabályozásra, egyes energiafelhasználást optimalizáló helyi intézkedésekre, valamint a munkaszervezési feladatokra munkaszervezéssel összefüggő igazgatási szünet elrendeléséről rendelkezik 2023. január 2. és 3. napjaira.

3. §-hoz

A § a rendes szabadság kiadásáról és kivételéről rendelkezik. Továbbá a szabályozás lehetővé teszi, hogy kivételes esetben a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a jegyző az igazgatási szünet idejére, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adjon.

4. §-hoz

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései, különösen a 18. § (1) bekezdése értelmében a jogalkotás várható következményeiről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi és gazdasági hatásai nincsenek, költségvetési szempontból az Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai vonatkozásában az igazgatási szünet megtakarítást jelent.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottjai számára már előre kiszámíthatóvá váljon az év eleji munkarend, kellő időben tervezhetővé váljon a szabadságolási rend, és a munkarend. Az igazgatási szünet így lehetőséget biztosít a hosszabb időtartamú szabadságok összehangolt kiadására úgy, hogy a kötelező feladatellátás ne sérüljön, és a határidők is betarthatók legyenek, amely mellett az ügyfelek fel tudnak készülni a munkarend-változásra. A jogalkotás elmaradása ezen érdekek sérelmével járna.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.


  Vissza az oldal tetejére