Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodására, az önkormányzati feladatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell alkalmazni.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek bevételeit folytatólagosan beszedje.

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit, hogy a működési kiadásokat a 2022. évi eredeti kiadási előirányzat alapul vételével a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig folytatólagosan teljesítse a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(2) A személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai a következők:

a) a Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményét a 2022. évre megállapított illetményalap, az előző évi költségvetésben elfogadott mértékű illetménykiegészítés és a 2022. évi teljesítmény-értékelés szerint meghatározott illetmény-eltérítés alapján állapítsa meg.

b) a 2023. évi átmeneti gazdálkodás idejére a 2022. december havi és a 2023. január havi illetmények, munkabérek, közfoglalkoztatási bérek, valamint megbízási díjak kifizetése kerül teljesítésre;

c) a minimálbér és garantált bérminimum összegének emelkedése esetén a költségvetési szervvel közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban álló munkavállalók tekintetében a 2023. január hónapban esedékes átsorolások elvégezhetők;

d) a közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalók előmenetelével kapcsolatos munkajogi intézkedések elvégezhetők;

e) a költségvetési szervvel közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók tekintetében a jubileumi jutalom az esedékesség napján teljes összegben kifizethető;

f) teljesíthetők a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő személyi juttatások kiadásai;

g) az önkormányzat rendezvények biztosításához 1.700 ezer forint keretösszeg erejéig reprezentációs kiadás teljesíthető;

h) a munkáltatót terhelő járulék- és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

(3) A dologi kiadások esetében az áthúzódó kiadásokon felül a 2022. évi eredeti előirányzat egytizenketted részéig vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés. Ettől eltérően:

a) kifizethető a szerződési kötelezettségből adódó 2023. év elején esedékes negyedéves, féléves vagy éves díj;

b) a közüzemi díj, valamint a vásárolt élelmezés szolgáltatási költsége a tényleges számla szerinti értékben kifizethető;

c) közüzemi számlafeldolgozó rendszer bevezetésének költsége;

d) általános forgalmi adó jogcímen kifizethető mindazon tétel, amely az általános forgalmi adóról szóló törvényből adódóan fizetési kötelezettségként jelentkezik;

e) kötelezettség vállalható hatályos keretszerződés alapján történő megrendelés keretében;

f) az önkormányzat és intézményei feladatellátáshoz szükséges lejáró szolgáltatási, illetve megbízási szerződések - beleértve a 2022. december 31. napján lejárt szerződéseket is - újraköthetők;

g) az önkormányzat rendezvényei biztosításához 4.200 ezer forint keretösszeg erejéig dologi kiadás teljesíthető.

(4) A Képviselő-testületnek a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján biztosított szociális pénzbeli és természetbeni támogatások a rendeletben foglaltak betartása mellett kifizethetőek.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásai terhére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra a 2023. évi helyi szintű támogatásához 700 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot állapított meg, melyből 350 eFt - figyelemmel a pályázati kiírásban foglaltakra - 2023. január 31. napjáig kifizethető.

(6) Működési célú pénzeszközátadás jogcímen új kötelezettség az a) - c) pontokban foglaltak kivételével nem vállalható.

a) MÁV Szimfonikus Zenekar 500 ezer forint működési támogatása;

b) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 250 ezer forint támogatása;

c) Helytörténeti Értesítő 7.200 ezer forint támogatása

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit, hogy a felhalmozási kiadások tekintetében a (2) - (3) bekezdésben foglaltak szerint járjon el.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beruházási, felújítási kiadás esetében az áthúzódó kiadásokon felül elsősorban a 2022. évi eredeti előirányzat egytizenketted részéig vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés, ettől eltérni a következő esetben lehet:

a) rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba javítása;

b) balesetveszély elhárítása;

c) 2023. évet megelőzően megindított közbeszerzési, beszerzési eljárás alapján, illetve hatályos keretszerződés keretében kötött megrendelő alapján történő kötelezettségvállalás;

d) önkormányzati intézmények, létesítmények 2023. évi felújítási és beruházási munkálatai előkészítéséhez szükséges tervezői költség;

e) egyéb, részben vagy egészben pályázati forrásból megvalósítandó felújítási, beruházási munkálatok előkészítéséhez szükséges tervezői költség;

f) már megnyert pályázati forrásból részben vagy egészben finanszírozott projektek megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások;

g) Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése” 1.000.000 ezer forint keretösszegig,

h) Sportpálya beruházás” kiadásai 80.000 ezer forint keretösszegig;

i) jogszabály előírása, jogerős hatósági döntés;

j) az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése

esetén.

(3) Felhalmozási célú pénzeszközátadás jogcímen új kötelezettség nem vállalható.

5. § (1) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés terhére, az általános tartalékon belül, az átmeneti időszak feladattal nem terhelt tartaléka jogcímen 50.000 ezer forint keretösszeget különít el, amelynek felhasználását az egyedi cél meghatározásával 1.000 ezer forint egyedi értékig a Polgármester, 1.000 ezer forint egyedi érték felett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés terhére a céltartalékon belül, az átmeneti időszak feladattal terhelt tartaléka jogcímen - a Don kanyar áldozatainak emlékére szobor és emléktábla kiadásaira - 6.000 ezer forint keretösszeget különít el.

(3) A céltartalék felhasználása során a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe az e rendeletben meghatározott átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat meg kell jeleníteni.

(2) 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalásnak minősül

a) a 2022. december 31. napján vagy azt megelőző időpontban kelt kinevezési okirat, szerződés, visszaigazolt megrendelés, pályázati úton odaítélt támogatásról szóló okirat;

b) a 2022. december 31. napján vagy azt megelőző időpontban megindított közbeszerzési eljárás;

c) valamint a 2022. december 31. napján vagy azt megelőzően benyújtott, de 2022. december 31. napjáig ki nem fizetett számla.

(3) Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére folyósított költségvetési támogatás - a 4. §-ban meghatározott feladatok kivételével - csak az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(4) Az átmeneti rendeletben nevesített fejlesztési, beruházási feladatokra az Önkormányzat szabad pénzeszközei, valamint a pályázati támogatások nyújtanak fedezetet.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmentileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe fektesse. Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése, valamint a befektetések megszüntetése esetén a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

7. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2-6. § szerinti átmeneti gazdálkodásra vonatkozó felhatalmazás időtartamát 2023. január 1. napjától az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig határozza meg.

8. § (1) Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. november 24. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

A rendelet a 2023. év átmeneti - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására, és a költségvetési gazdálkodásra tartalmaz szabályozást, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodására előírtakban foglaltakra. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek folytatólagos beszedésére és kiadásainak teljesítésére, valamint meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz

Felhatalmazás az átmeneti időszakban történő bevételek beszedésére.

A 3. §-hoz

Felhatalmazás az átmeneti időszakra vonatkozó működési kiadások teljesítésére, kötelezettségvállalásra meghatározott szabályok mellett.

A 4. §-hoz

Felhatalmazás az átmeneti időszakra vonatkozó felhalmozási kiadások teljesítésére, kötelezettségvállalásra meghatározott szabályok mellett.

Az 5. §-hoz

Az átmeneti időszak alatt felhasználható feladattal nem terhelt általános tartalékkerettel, valamint a feladattal terhelt céltartalékkal kapcsolatos felhatalmazást, felhasználási szabályokat, keretösszegeket tartalmazza.

A 6. §-hoz

Vegyes rendelkezéseket tartalmaz.

A 7. §-hoz

A felhatalmazás időtartamát tartalmazza.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a
alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi és gazdasági hatásai: A rendelettervezet megteremti a jogszabályi kereteket az önkormányzat átmeneti gazdálkodásához a 2023. évi eredeti költségvetésről szóló rendelet elfogadásának és hatályba lépésének napjáig tartó periódusban.

Költségvetési hatásai: Az átmeneti gazdálkodás szabályainak rögzítésével szabályozza a 2023. évi költségvetés elfogadásáig a bevételek beszedését és kiadások teljesítését.

Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs.

Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása az Önkormányzat 2023. évi költségvetése elfogadásáig terjedő időszakban történő, zavartalan gazdálkodásának biztosítása miatt indokolt.

Amennyiben a Képviselő-testület nem él rendeletalkotási jogával, úgy az átmeneti gazdálkodás 2023. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései nem teszik lehetővé a hivatkozott működési kiadások, valamint az új beruházások, felújítások vonatkozásában a kötelezettségvállalást vagy a pénzügyi teljesítést, ezért azok folytatása, illetve megkezdése érdekében felhatalmazást kell biztosítani az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásával

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A jogalkotás elmaradásával azonban ezen felüli kötelezettségvállalásra nem lenne lehetőség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


  Vissza az oldal tetejére
//