Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását (ezer forintban):

a) Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét 21.791.958

b) Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 201.551

c) Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét 21.993.509

d) Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét 22.789.782

e) Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 7.871.783

f) Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét 30.661.565

g) A többlet összegét 8.668.056

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg (ezer forintban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 30.661.565

b) Felhalmozási célú bevételek 612.124

c) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 4.892.144

d) Működési célú bevételek 22.177.658

e) Működési célú finanszírozási bevételek 2.979.639

f) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 21.993.509

g) Felhalmozási célú kiadások 3.832.618

ga) beruházási kiadások 2.362.913

gb) felújítások 744.248

gc) egyéb felhalmozási célú kiadások 725.457

gd) fejlesztési tartalékok 0

h) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0

i) Működési célú kiadások 17.959.340

ia) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 7.857.297

ib) dologi kiadások 4.965.411

ic) ellátottak pénzbeli juttatásai 181.511

id) egyéb működési célú kiadások 4.955.121

ie) működési tartalékok 0

j) Működési célú finanszírozási kiadások 201.551

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát 8.668.056 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 12. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletében rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1. a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2022. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2022. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2022. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2022. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2022. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

7. § (1) A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiadási előirányzatai feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző
Déri Tibor s. k.
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2023. május 25. napján.

Dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző

1-17. melléklet a 13/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet - a jóváhagyott költségvetés szerkezetében - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

2. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi maradványát tartalmazza.

3. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

4. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

7. §-hoz

Az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

8. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a
alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Gazdasági hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen gazdasági hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen költségvetési hatása nincs, a tervezet tényadatokat közöl a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.

Környezeti következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen környezeti következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Egészségügyi következmények: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen egészségügyi következménye nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásról szóló rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetett vagy közvetlen hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítását az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása nem szükséges, a tervezet jövőbeli kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.