Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a (2) bekezdésben meghatározott időskorú vagy ellátásban részesülő újpesti személyek részére „Újpesti Megbecsülés Program” elnevezéssel bevezetett támogatási rendszer keretében pénzeszközt helyettesítő utalványt (a továbbiakban: utalvány) biztosít.

(2) E rendelet hatálya kiterjed azon, Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, akik

a) az Önkormányzat által előre meghirdetett utalvány osztás időpontjának megfelelő hónap utolsó napjáig a hatvanötödik életévüket betöltik; vagy

b) az alábbi nyugellátásban, nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban (a továbbiakban: ellátás) részesülnek

ba) saját jogú öregségi nyugdíj,

bb) rehabilitációs ellátás,

bc) rokkantsági ellátás,

bd) rokkantsági járadék,

be) időskorúak járadéka,

bf) szolgálati járandóság,

bg) szolgálati nyugdíj

(a továbbiakban: jogosultak).

2. Az utalványok jogosultak részére történő átadása

2. § (1) Az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban és helyszínen történő osztás útján biztosítja a jogosultak részére az utalványok átvételét.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti átvétel lehetőségéről az Önkormányzat a polgármester útján az utalványok átvételének első napját megelőző harmincadik napig

a) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján,

b) az Önkormányzat hivatalos internetes oldalán, valamint

c) az Önkormányzat által kiadott lapban

történő hirdetmény közzétételével tájékoztatja a jogosultakat. Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak postai úton megküldött levél útján is értesítésre kerülnek.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti hirdetménynek és értesítő levélnek tartalmaznia kell

a) a jogosulti kör meghatározását az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultsági feltétel feltüntetésével,

b) az utalvány átvétel időtartamát,

c) az utalvány átvételi helyszínek pontos cím szerinti meghatározását,

d) a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást, továbbá

e) – a (2) bekezdés szerinti értesítő levél esetében – az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást.

(4) Az Önkormányzat az utalványok átvételre vonatkozó 1. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot a jogosult által az utalvány átvételi helyszínen bemutatott

a) személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolvány és

b) lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint

c) – az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – az ellátás jogcímét igazoló dokumentum

alapján ellenőrzi.

(5) Amennyiben a jogosult akadályoztatva van az utalvány személyes átvételében, úgy a más személy részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ebben az esetben az Önkormányzat a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igazolványokban szereplő személyes adatokat a meghatalmazásban feltüntetett adatok, valamint az ellátás jogcímét igazoló dokumentum alapján ellenőrzi. Az e bekezdés szerint meghatalmazott személy (a továbbiakban: meghatalmazott) köteles magát a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igazolványokkal azonosítani az utalvány átvételi helyszínen.

(6) Az utalványok a jogosultság ellenőrzését, valamint az arra vonatkozó átvételi elismervény és adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolására vonatkozó aláírását követően kerülnek a helyszínen a jogosult vagy a meghatalmazott részére átadásra.

(7) Amennyiben a jogosult vagy a meghatalmazott az utalványokat a 2. § (1) bekezdése szerinti osztás időpontjában nem veszi át, úgy az erre vonatkozó határidő leteltét követően már nem jogosult annak átvételére.

3. Az utalványokkal kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Egy jogosult hat darab 1 000 Ft névértékű, egyedi azonosító kóddal ellátott utalvány átvételére jogosult a 2. § (1) bekezdése szerinti osztás alkalmával.

(2) Az utalványokat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által szerződött kereskedelmi tevékenységet végző személyeknél lehet felhasználni az utalványokon feltüntetett felhasználási határidőig.

(3) Az utalványok készpénzre nem válthatók. Amennyiben a vásárolni kívánt áru értéke nem éri el az utalvány névértékét, úgy a különbözet összege készpénzben nem jár vissza, ez esetben az utalvány névérték szerinti teljes összege felhasználtnak tekintendő.

(4) Az utalványokat kizárólag élelmiszerre lehet beváltani szeszes ital kivételével.

4. A támogatásra jogosultak adatai kezelésével kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala

a) a jogosultak pontos azonosítása,

b) az utalványok jogosultak részére történő átadása, valamint

c) az 1. § (1) bekezdése szerinti támogatási rendszer fedezetét biztosító költségvetési előirányzattal való átlátható elszámolás és a pénzügyi nyilvántartások vezetése

céljából mint közös adatkezelők természetes személyazonosító- és lakcím adatokat kezelnek a jogosultakról és a meghatalmazottakról.

(2) *  Az Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) az (1) bekezdésben meghatározott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti és 1. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő természetes személyek személyazonosító- és lakcím adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pont felhatalmazására figyelemmel – elektronikus úton kérdezi le az Önkormányzat által meghirdetett osztás első napját megelőző negyvenötödik napon, majd adja át a polgármester részére.

(3) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala mint közös adatkezelők a polgármester és a jegyző útján az alábbi természetes személyazonosító- és lakcím adatokat kezelik:

a) a jogosult neve,

b) a jogosult születési helye,

c) a jogosult születési ideje,

d) a jogosult anyja neve,

e) a jogosult lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe),

f) a meghatalmazott neve,

g) a meghatalmazott lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe).

(4) *  A polgármester – jegyző útján – a természetes személyazonosító- és lakcím adatok (2) bekezdés szerinti lekérdezését követő egy hónapon belül, de legfeljebb a 2. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig köteles gondoskodni a természetes személyazonosító- és lakcím adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultak részére történő megküldéséről.

(5) A jegyző az utalványok felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint őrzi meg.

(6) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala mint közös adatkezelők az utalványokkal kapcsolatos elszámolást követően haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül a kezelt – (3) bekezdés szerinti – természetes személyazonosító- és lakcím adatokat törlik a nyilvántartásukból.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet hatályba lépését követő harminc napon belül, de még az adatkezelés megkezdése előtt a jegyző gondoskodni köteles

a) a természetes személyazonosító- és lakcím adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás megküldésének kötelezettségét, az utalványokkal történő elszámolás feltételeit, valamint a személyes adatok adatkezelői nyilvántartásból történő törlésének kötelezettségét rögzítő közös adatkezelői megállapodás; valamint

b) a közös adatkezelőknek az utalványosztásban részt vevő Önkormányzat által fenntartott intézményekkel és az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal történő adatfeldolgozói megállapodások

megkötéséről.

Dr. Gácsi Anett Erzsébet s. k. Déri Tibor s. k.
aljegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. június 22. napján.

Dr. Gácsi Anett Erzsébet s. k.
aljegyző

Általános indokolás

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben indította el az „Újpest + Megbecsülés Program” elnevezésű újpesti nyugdíjasok támogatására irányuló programját. Az „Újpest + Megbecsülés Program” célja volt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évi egy alkalommal szociális ellátást nyújtson az újpesti nyugdíjszerű ellátásban, valamint időskorúak járadékában részesülő polgárok részére – az életkoruk és egészségi állapotuk miatt – megemelkedett kiadásaik enyhítése érdekében.

A Képviselő-testület az Újpest + Megbecsülés Program bevezetéséről szóló 16/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet megalkotásával az ezen a néven bevezetett támogatási rendszer keretében biztosított az újpesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni szociális ellátás formájában 5 000 Ft névértékű Újpest + Megbecsülés utalványt. Az „Újpest + Megbecsülés Program” újraindítása 2022. évben történt meg a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával. Ezzel még mindig szociális rászorultsági alapon – azonban már nem természetbeni támogatás formájában – juthatnak a nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpesti személyek nyugdíjszerű ellátást kiegészítő támogatáshoz. Jelenleg az Önkormányzat akár már 9 600 Ft összegű támogatást is tud biztosítani a hatályos önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelő arra rászoruló és azt kérelmező személyek részére.

Az Önkormányzat célja azonban az, hogy ezzel párhuzamosan egy olyan támogatási rendszert is elindítson, ahol nincs szükség a szociális rászorultsági szempontok formalizált eljárás keretében történő vizsgálatára. Az „Újpesti Megbecsülés Program” elnevezésű program bevezetésével megteremtődik annak lehetősége, hogy az időskorú vagy az erre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére pénzeszközt helyettesítő utalványt biztosítson az Önkormányzat.

E kétpólusú támogatási rendszerrel az Önkormányzat elérheti, hogy az újpesti időskorúak megbecsülését több módon is garantálni tudja pénzbeli vagy pénzeszközt helyettesítő utalvány formájában történő támogatás biztosításával.

Részletes indokolás

1. §-hoz

E szakasz tartalmazza azt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az „Újpesti Megbecsülés Program” elnevezéssel bevezetett támogatási rendszer keretében mely személyek részére biztosítja a pénzeszközt helyettesítő utalványt. A szakaszban részletesen meghatározásra kerülnek a jogosultság életkorbeli feltételei, valamint az, hogy mely ellátásban részesülés szükséges ahhoz, hogy a személy utalvány átvételére legyen jogosult.

2. §-hoz

Az utalványok jogosultak részére történő átadásának részletszabályait tartalmazza ez a szakasz. Külön meghatározásra kerül, hogy kizárólag előre meghirdetett időpontban és helyszínen történő osztás alkalmával biztosítja az Önkormányzat ezt a támogatást, illetve meghatározásra kerülnek a jogosultság ellenőrzésének eljárásjogi szabályai is.

3. §-hoz

E szakaszban az utalványokkal kapcsolatban rögzítésre kerül, hogy az utalványoknak meg kell felelniük a szigorú számadással kapcsolatos előírásoknak, mennyi lesz azok névértéke, hogy egy jogosult részére egy osztás alkalmával hány darab utalvány jár, hogy hol és mire lehet azokat beváltani, illetve rögzítésre kerül a készpénzre váltás tilalma is.

4. §-hoz

E szakasz tartalmazza többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti kötelező adatkezelés esetén az önkormányzati rendeletben meghatározandó adatkezelési előírásokat.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz ez a szakasz.

6. §-hoz

Átmeneti rendelkezésként kerül rögzítésre az adatkezelői és adatfeldolgozói megállapodások megkötésének – a rendelet hatályba lépését követő harminc napon belüli, de még az adatkezelés megkezdése előtti – kötelezettsége.

Előzetes Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása, hogy az időskorú vagy meghatározott nyugellátásban, nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpesti lakosok megélhetésük biztosításához támogatásban részesülnek, az Újpesten működő és az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel az „Újpesti Megbecsülés Program” keretében az utalványok beváltására szerződött kereskedelmi egységek áruforgalma és ezáltal bevétele növekszik. A rendelet-tervezet elfogadása esetén a szükséges fedezet (utalványok pénzbeli értéke, annak személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóterhei, az előkészítés és végrehajtás egyéb járulékos költségei) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított.

Környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának következménye, hogy az időskorú vagy meghatározott nyugellátásban, nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpesti lakosok olyan támogatáshoz juthatnak utalvány formájában, amelyek felhasználásával – így a megvásárolt áruk mennyiségével és esetlegesen minőségével – a környezeti és egészségügyi helyzetük is javulhat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az adminisztratív terhek növekednek azáltal, hogy a program bevezetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket el kell végezni, a szigorú számadási kötelezettség alá eső utalványokat nyilván kell tartani, azokat ki kell osztani, az átadást dokumentálni kell, azon jogosultakat, akik az utalványokat nem veszik át, a személyes adataik kezeléséről postai úton ki kell értesíteni, a pénzügyi elszámolásokat el kell végezni, illetve a kezelt személyes adatokat törölni kell.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet-tervezet megalkotása szükségszerű, elmaradása esetén az időskorú vagy meghatározott nyugellátásban, nyugdíjszerű- vagy nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpesti lakosok megbecsülése pénzeszközt helyettesítő utalvány formájában történő támogatás útján nem lesz biztosított.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A tervezett jogszabály elfogadás egyéb jelentősnek ítélt hatásai

A rendelet-tervezetnek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban van jelentős hatása azáltal, hogy a magasabb szintű adatvédelmi jogszabályoknak meg kell felelni.