Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszer keretében az újpesti gyermekek részére nyújtott támogatásról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a tizennyolcadik életévét be nem töltött újpesti gyermekre tekintettel a gyermek (2) bekezdés b) pontjában meghatározott törvényes képviselője (a továbbiakban: jogosult) részére „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezéssel bevezetett támogatási rendszer keretében pénzeszközt helyettesítő utalványt (a továbbiakban: utalvány) biztosít.

(2) E rendelet hatálya kiterjed azon, Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Lakcímtörvény) szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekre (a továbbiakban: gyermek); valamint

b) a gyermek

ba) szülői felügyeletét együttesen gyakorló mindkét szülőjére,

bb) szülői felügyeletét egyedül gyakorló szülőjére,

bc) gyámjára.

2. Az utalványok jogosultak részére történő átadása

2. § (1) Az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban és helyszínen történő osztás útján biztosítja a jogosultak részére az utalványok átvételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvétel lehetőségéről az Önkormányzat a polgármester útján az utalványok átvételének első napját megelőző harmincadik napig

a) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján,

b) az Önkormányzat hivatalos internetes oldalán, valamint

c) az Önkormányzat által kiadott lapban

történő hirdetmény közzétételével tájékoztatja a jogosultakat. A jogosultak a gyermeke vagy gyermekei nevére szóló postai úton megküldött levél útján is értesítésre kerülnek a gyermek vagy gyermekei 1. § (2) bekezdése szerinti lakcímén.

(3) A (2) bekezdés szerinti hirdetménynek és értesítő levélnek tartalmaznia kell

a) azt, hogy az utalványokat a gyermekre tekintettel a jogosult veheti át a (4)–(5) bekezdésben meghatározott átvételi feltételek mellett,

b) az utalvány átvétel időtartamát,

c) az utalvány átvételi helyszínek pontos cím szerinti meghatározását, valamint

d) a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást, továbbá

e) – a (2) bekezdés szerinti értesítő levél esetében – a gyermek adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást.

(4) Az Önkormányzat az utalványok átvételre vonatkozó 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot a jogosult által az utalvány átvételi helyszínen bemutatott

a) jogosult nevére kiállított személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolvány,

b) jogosult nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

c) a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint

d) – a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő vagy gyám esetében – a törvényes képviselet gyakorlásának jogát tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat

alapján ellenőrzi.

(5) Amennyiben a jogosult akadályoztatva van az utalvány személyes átvételében, úgy a más személy részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ebben az esetben az Önkormányzat a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott dokumentumokban szereplő személyes adatokat a meghatalmazásban, valamint a meghatalmazott személy által bemutatott (4) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumban feltüntetett adatok alapján ellenőrzi. Az e bekezdés szerint meghatalmazott személy (a továbbiakban: meghatalmazott) köteles magát a nevére kiállított személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal, valamint a nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal azonosítani az utalvány átvételi helyszínen.

(6) Az utalványok az 1. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzését, az átvételi jogosultság ellenőrzés eredményes lebonyolításának tényét, valamint az átvett utalványok egyedi azonosító számát is tartalmazó utalványok átvételét igazoló átvételi elismervény és adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolására vonatkozó aláírását követően kerülnek a helyszínen a jogosult vagy a meghatalmazott részére átadásra.

(7) Amennyiben a jogosult vagy a meghatalmazott az utalványokat a 2. § (1) bekezdése szerinti osztás időpontjában nem veszi át, úgy az erre vonatkozó határidő leteltét követően már nem jogosult annak átvételére.

3. Az utalványokkal kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Egy jogosult egy gyermekre tekintettel hat darab 1 000 Ft névértékű, egyedi azonosító kóddal ellátott utalvány átvételére jogosult a 2. § (1) bekezdése szerinti osztás alkalmával.

(2) Az utalványokat az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által szerződött kereskedelmi tevékenységet végző személyeknél lehet felhasználni az utalványokon feltüntetett felhasználási határidőig.

(3) Az utalványok készpénzre nem válthatók. Amennyiben a vásárolni kívánt áru értéke nem éri el az utalvány névértékét, úgy a különbözet összege készpénzben nem jár vissza, ez esetben az utalvány névérték szerinti teljes összege felhasználtnak tekintendő.

(4) Az utalványokat kizárólag élelmiszerre lehet beváltani szeszes ital kivételével.

4. A gyermekek, a jogosultak és a meghatalmazottak adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala

a) a gyermekek és a jogosultak pontos azonosítása,

b) az utalványok jogosultak részére történő átadása,

c) az 1. § (1) bekezdése szerinti támogatási rendszer fedezetét biztosító költségvetési előirányzattal való átlátható elszámolás és a pénzügyi nyilvántartások vezetése, valamint

d) a jogosultak tájékoztatása a támogatás igénybe vételi lehetősége

céljából mint közös adatkezelők természetes személyazonosító- és lakcím adatokat kezelnek a gyermekekről, jogosultakról és a meghatalmazottakról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közérdekű feladat végrehajtása céljából az Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a gyermek (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti természetes személyek személyazonosító- és lakcím adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból – a Lakcímtörvény 21. § a) pont felhatalmazására figyelemmel – elektronikus úton kérdezi le az Önkormányzat által meghirdetett osztás első napját megelőző negyvenötödik napon, majd adja át a polgármester részére.

(3) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala mint közös adatkezelők (a továbbiakban: közös adatkezelők) a polgármester és a jegyző útján az alábbi természetes személyazonosító- és lakcím adatokat kezelik:

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célból:

aa) a gyermek neve,

ab) a gyermek születési helye,

ac) a gyermek születési ideje,

ad) a gyermek anyja neve,

ae) a gyermek lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe),

b) a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célból a jogosult neve,

c) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott célból:

ca) a jogosult születési helye,

cb) a jogosult születési ideje,

cc) a jogosult anyja neve,

d) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célból:

da) a jogosult lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe),

db) a meghatalmazott lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe),

e) a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból:

ea) a meghatalmazott neve,

eb) az utalvány átvételére vonatkozó adatok (átvétel ténye, napja, átvevő jogosulti vagy meghatalmazotti minősége, átvevő aláírása, jogosultságellenőrzés ténye, átvett utalványok azonosító száma, utalvány felhasználásának helye).

(4) A polgármester – a jegyző útján – a természetes személyazonosító- és lakcím adatok (2) bekezdés szerinti lekérdezését követő egy hónapon belül, de legfeljebb a 2. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig és módon köteles gondoskodni a természetes személyazonosító- és lakcím adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás jogosultak részére történő megküldéséről.

(5) A jegyző az utalványok felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást és ennek részeként a 4. § (1) bekezdése szerinti célból kezelt adatokat a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint őrzi meg.

(6) A közös adatkezelők az utalványokkal kapcsolatos elszámolást követően haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül a kezelt – (3) bekezdés szerinti – adatokat törlik a nyilvántartásukból.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba.

6. § E rendelet hatályba lépését követő harminc napon belül, de még az adatkezelés megkezdése előtt a jegyző köteles gondoskodni

a) a természetes személyazonosító- és lakcím adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás megküldésének kötelezettségét, az utalványokkal történő elszámolás feltételeit, valamint a személyes adatok adatkezelői nyilvántartásból történő törlésének kötelezettségét rögzítő közös adatkezelői megállapodás; valamint

b) a közös adatkezelőknek az utalványosztásban részt vevő Önkormányzat által fenntartott intézményekkel és az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal történő adatfeldolgozói megállapodások

megkötéséről.

Dr. Moldván Tünde s. k. Déri Tibor s. k.
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. február 20. napján.

Dr. Moldván Tünde s. k.
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben indította el az „Újpest + Megbecsülés Program” elnevezésű újpesti nyugdíjasok támogatására irányuló programját. Az „Újpest + Megbecsülés Program” célja volt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évi egy alkalommal szociális ellátást nyújtson az újpesti nyugdíjszerű ellátásban, valamint időskorúak járadékában részesülő polgárok részére – az életkoruk és egészségi állapotuk miatt – megemelkedett kiadásaik enyhítése céljából.

Az „Újpest + Megbecsülés Program” újraindítása 2022. évben történt meg Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szociális rendelet) módosításával. A Szociális rendelet alapján szociális rászorultsági alapon juthatnak a nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpesti személyek nyugdíjszerű ellátást kiegészítő támogatáshoz pénzbeli juttatás formájában, melynek összege jelenleg legfeljebb 9 600 Ft lehet.

Az Önkormányzat 2023. évben további programot indított „Újpesti Megbecsülés Program” elnevezéssel, mellyel a szociális rászorultsági szempontok formalizált eljárás keretében történő vizsgálata nélkül támogathatók az időskorú újpesti személyek. E programban a hatvanötödik életévüket betöltött vagy meghatározott ellátásban részesülő személyek részére előre meghirdetett időpontban és helyszínen történő osztás útján hat darab 1 000 Ft névértékű pénzeszközt helyettesítő utalványt biztosít az Önkormányzat. A program jogi alapját a 2023. június 22-én kihirdetett Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az Újpesti Megbecsülés Program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő újpesti személyek részére nyújtott támogatásról szóló 16/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) képezi.

A Szociális rendelet, valamint a Támogatási rendelet rendelkezéseinek megfelelő kétpólusú támogatási rendszerrel az Önkormányzat elérte azt a célt, hogy az újpesti időskorúak megbecsülését több módon is garantálni tudja pénzbeli vagy pénzeszközt helyettesítő utalvány formájában történő támogatás biztosításával. A programok sikeressége okán az „Újpesti Megbecsülés Program” folytatása, illetve új, további támogatásokat biztosító és jogosulti kört felölelő program elindítása vált indokolttá 2024. évben. Az Önkormányzat célja, hogy nem csak az időskorú újpesti személyeket, hanem az itt élő kiskorúakat is támogassa a Támogatási rendeletben rögzített szabályozási irányok mentén pénzeszközt helyettesítő utalvány biztosításával. A már bevezetett programokkal, valamint az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezésű támogatási rendszerrel az Önkormányzat elérte, hogy az újpesti lakosság mintegy egyharmadát megbecsüli a pénzbeli vagy pénzeszközt helyettesítő utalvány formájában történő támogatások biztosításával.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

E szakasz tartalmazza azt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az „Újpesti Megbecsülés Program – a gyermeket nevelő családokért” elnevezéssel bevezetett támogatási rendszer keretében a tizennyolcadik életévét be nem töltött újpesti gyermekre tekintettel a gyermek törvényes képviselője részére pénzeszközt helyettesítő utalványt biztosít. A szakaszban részletesen meghatározásra kerül, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermeknek, illetve rá tekintettel a jogosult törvényes képviselőnek (szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő vagy gyám) Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a törvényes képviselő az utalvány átvételére jogosulttá váljon.

2. §-hoz

Az utalványosztásra vonatkozó hirdetmények közzétételére és a jogosultak részére történő értesítő levelek megküldésére vonatkozó, valamint az utalványok jogosultak részére történő átadásának részletszabályait tartalmazza ez a szakasz. Külön meghatározásra kerül, hogy kizárólag előre meghirdetett időpontban és helyszínen történő osztás alkalmával biztosítja az Önkormányzat ezt a támogatást, illetve meghatározásra kerülnek a jogosultság ellenőrzésének eljárásjogi szabályai is.

3. §-hoz

E szakaszban az utalványokkal kapcsolatban rögzítésre kerül, hogy az utalványoknak meg kell felelniük a szigorú számadással kapcsolatos előírásoknak, meghatározásra kerül, hogy mennyi lesz azok névértéke, hogy egy jogosult részére egy osztás alkalmával hány darab utalvány jár, hogy hol és mire lehet azokat beváltani, illetve rögzítésre kerül a készpénzre váltás tilalma is.

4. §-hoz

E szakasz tartalmazza többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti kötelező adatkezelés esetén az önkormányzati rendeletben meghatározandó adatkezelési előírásokat.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz ez a szakasz.

6. §-hoz

Átmeneti rendelkezésként kerül rögzítésre az adatkezelői és adatfeldolgozói megállapodások megkötésének – a rendelet hatályba lépését követő harminc napon belüli, de még az adatkezelés megkezdése előtti – kötelezettsége.