Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásnak költségvetési szerv által történő átvételéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30., cégjegyzékszáma: 01–09–967344, főtevékenysége: TEÁOR 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás, adószáma: 23476905–2–41) által ellátott önkormányzati feladatot 2024. május 1. napjától a 2024. május 1. napjával megalapításra kerülő Újpesti Egészségközpont megnevezésű költségvetési szerv, mint átvevő költségvetési szerv veszi át.

2. § Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló 2024. április 30. napjával megszünteti.

3. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Önkormányzatot a Polgármester képviseli.

(2) Az Önkormányzat az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 9/A. alcímben meghatározott szervezeti átalakítással és az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelősként a Polgármestert vagy az általa kijelölt személyt, mint átvételi felelőst jelöli ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2024. május 1-jén lép hatályba.

(3) * 

Dr. Moldván Tünde s. k. Déri Tibor s. k.
jegyző polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. február 20. napján.

Dr. Moldván Tünde s. k.
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A finanszírozás jogszabályi alapját képező a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénya Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Megalapozó törvény) elfogadása okán2023. július 7. napjával kiegészült – többek között – a 30. § (1a)–(1c) bekezdésekkel, valamint a 82. § (19)–(20) bekezdésekkel. A Megalapozó törvény módosította továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-át is, amely azzal a (4) bekezdéssel egészült ki, amely kimondja, hogy a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.

Mindezen jogszabályi változások lényege akként foglalható össze, hogy a 2024. július 1. napjától a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátás nyújtására az egészségbiztosítás keretében csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel látható el, köthető finanszírozási szerződés, és ezen elvárásnak nem megfelelő egészségügyi szolgáltatóval korábban megkötött finanszírozási szerződések 2024. június 30. napjával megszüntetésre kerülnek, így a Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között kötött szerződés is megszüntetésre kerül.

A fentiek okán – a kerületi lakosok egészségügyi ellátásának biztosítását és a felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva – szükséges a jelenleg a Nonprofit Kft. által ellátott feladatok ellátására költségvetési szervet létrehozni a Nonprofit Kft. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelő egyidejű megszüntetése mellett. A feladatátadás tervezett időpontja 2024. május 1. napja.

Az Áht. 11/A. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati feladat költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság Áht. alapján történő megszüntetéséről önkormányzati rendelettel dönt.

A fentieken túl Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete is módosításra kerül jelen rendelet-tervezettel annak okán, hogy az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vagyonelemek közül a Nonprofit Kft.-ben fennálló önkormányzati tulajdonú társasági részesedés (üzletrész) megszűnik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1–3. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében az Önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia, hogy mely költségvetési szerv fogja átvenni az önkormányzati feladatot, valamint, hogy mely szereplő látja el a szervezeti változtatásokkal, a feladatátvétellel járó végrehajtási feladatokat a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megszüntetése esetén. Ezen szakaszok az Áht. 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmai elemekre figyelemmel rendelkeznek a megszüntetésre kerülő Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, főtevékenysége, adószáma feltüntetésével, és arról az alapításra kerülő költségvetési szervről, amely az önkormányzati feladatot alaptevékenységként a társaság megszüntetést követően ellátja. A szakaszok – szintén az Áht. említett jogszabályhelyére figyelemmel – meghatározzák a feladat átvételének időpontját, valamint a polgármester személyében azt a személyt, aki az Önkormányzatot képviseli, és aki vagy aki által kijelölt személy mint az Áht. szerinti átvételi felelős eljár.

4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz ez a szakasz.