Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire,

c) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

d) az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre,

e) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira,

f) továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, és amelyek önkormányzati támogatásban részesülnek.

2. § (1) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek 35.090.722.657

b) Költségvetési kiadások 43.070.489.617

c) Költségvetési egyenleg –7.979.766.960

ca) működési költségvetés egyenlege (hiány) –1.091.354.197

cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány) –6.888.412.763

d) Finanszírozási bevételek 10.035.877.975

e) Finanszírozási kiadások 2.056.111.015

f) Finanszírozási egyenleg 7.979.766.960

fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás) 317.755.040

fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás) 7.662.011.920

g) Bevételek összesen 45.126.600.632

h) Kiadások összesen 45.126.600.632

(2) *  A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (Ft-ban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 45.126.600.632

b) Működési célú bevételek 33.079.364.105

c) Felhalmozási célú bevételek 2.011.358.552

d) Finanszírozási bevételek 10.035.877.975

e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 45.126.600.632

f) Működési célú kiadások 34.170.718.302

fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 14.510.594.320

fb) dologi kiadások 9.141.453.292

fc) ellátottak pénzbeli juttatásai 289.128.784

fd) egyéb működési célú kiadások 9.426.897.892

fe) működési tartalékok 802.644.014

g) Felhalmozási célú kiadások 8.899.771.315

ga) beruházási kiadások 3.252.358.160

gb) felújítások 2.292.981.024

gc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.054.463.499

gd) fejlesztési tartalékok 2.299.968.632

h) Finanszírozási kiadások 2.056.111.015

(3) A költségvetési létszámkeretet – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2024. január 1. napjától 1345 főben állapítja meg a 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 60 főben állapítja meg.

(5) A (3) és (4) bekezdések szerinti engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben, a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

2. Személyi juttatásokra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) 62. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 62. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján

a) 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 63.500 Ft-ban;

b) 2024. március 1. napjától 73.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) és (6) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítését 40%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését 20%-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria-juttatáskerete a költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése szerinti nettó 400.000 Ft/év.

(4) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottaknak – figyelemmel a költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében foglaltakra – bruttó 1.000 Ft/hó/fő összeg biztosított a bankszámlavezetési kötelezettség költségeinek csökkentésére.

(5) A Képviselő-testület – a (3) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv kivételével – egységesen 200.000 Ft/év összegű cafetéria-juttatást biztosít a költségvetési szervek közalkalmazottjai és munkavállalói számára, amely tartalmazza a munkáltató ezzel kapcsolatosan felmerülő adóterhét.

3. Az Önkormányzat bevételei

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b melléklet szerint állapítja meg.

4. Az Önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A 7. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadások közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. melléklet szerinti tartalommal és összeggel állapítja meg.

5. Egyéb kimutatásokra vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai önként vállalt és kötelező feladatonkénti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdoni részesedésével működő UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: UV Zrt.), valamint az általa alapított gazdasági társaságok, Újpesti Vagyonőr Kft. és Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. utolsó lezárt, 2022. üzleti évi elfogadott beszámolóját és könyvvizsgálói jelentést a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az UV Zrt. kötelező önkormányzati feladatellátásra kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az Önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összege 15.750.949 Ft.

6. A költségvetés végrehajtási szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5.a., 5.b. mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Önkormányzat Gazdasági Intézménye (a továbbiakban: Gazdasági Intézmény) elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek Gazdasági Intézménybe beépülő dologi és felhalmozási, egyéb feladatok előirányzatait.

(3) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(4) Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat feletti esetleges többletbevételei – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1a) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése után – elsődlegesen felhalmozási célra fordíthatók. Várható előirányzat alulteljesítés esetén a költséggazdáknak javaslatot kell tenniük elsődlegesen a működési előirányzatok csökkentésére, különös tekintettel az Önkormányzat önként vállalt feladataira.

(5) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a polgármester előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül köteles kezelni.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei esetén üres és a megüresedő álláshely – a Polgármesteri Hivatal kivételével – csak a polgármester előzetes engedélyével, indokolt esetben tölthető be, és akkor, ha a szerv költségvetési előirányzata fedezetet nyújt, vagy ágazaton belül a fedezet előirányzat átcsoportosítással biztosítható, vagy abban az esetben, ha a személyi és járulék költség pályázati vagy egyéb támogatási forrásból éven belül finanszírozott. A megüresedő álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a polgármester előzetes hozzájárulásával használhatóak fel. Jelen bekezdésben rögzített szabályok nem vonatkoznak a rendelet hatálybalépése előtt meghirdetett álláspályázatokra.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles tárgyhónapot követő 10. napjáig írásban tájékoztatni a polgármestert az üres álláshelyek betöltéséről.

13. § (1) Az Önkormányzat és szervei esetén havi bruttó 300.000 forintot meghaladó összegű megbízási vagy tanácsadási jellegű jogviszonyt magába foglaló szerződés – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása esetén létesíthető.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések nem vonatkoznak a műszaki tanácsadás, az ingatlan értékbecslés, valamint az államháztartáson kívüli támogatások szakmai revíziója tárgyban kötendő megbízási szerződések létesítésre; az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal közszolgáltatási szerződés alapján létesítendő szerződésekre; a rendelet hatálybalépése napján hatályban lévő megbízási vagy tanácsadási jellegű jogviszonyt magába foglaló szerződésekre, és a határozott idejű – az (1) bekezdés szerint létesített – jogviszony esetén azok időtartamának meghosszabbítására.

14. § (1) A munkáltatói döntésen alapuló kiegészítések emelésére abban az esetben van lehetőség, ha a hatályos költségvetési rendelet szerinti előirányzat a költségvetési év egészére, és a következő évekre is fedezetet nyújt.

(2) Az Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési támogatását a költségvetési szerv előirányzat felhasználása alapján folyamatosan biztosítja.

(3) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok során szereplő összegeket a polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.

15. § (1) *  Az UV Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./2. és a 6. melléklet B/I. 46. sorai, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére 5.a melléklet I./B./4., 40. és a 6. melléklet B/I. 44. sorai, az Újpesti Városgondnokság Kft. 5.a melléklet I./B./1. és a 6. melléklet B/I. 49. és C/7. sorai, az Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. részére 5. a melléklet I./B./3., 41. és a 6. melléklet B/I. 43. sorai, az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 5.a melléklet I./B./5.,5.a melléklet II/B 14., és a 6. melléklet B/I. 45. sorai, valamint az Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. részére 5.a. melléklet I./B./6., 42. és a 6. melléklet B/I. 48. sorai társaságonként tartalmazzák a meghatározott támogatási összegeket és a közszolgáltatási szerződésekben, pénzeszköz átadási megállapodásokban, megbízási keretszerződésekben rögzített tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságok 2024. évi támogatásának (kompenzáció) időarányos részének átutalását megelőzően havi likvid tervet és pénzügyi adatszolgáltatást kérhet.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok az üzleti tervüket az Önkormányzat költségvetésében biztosított céltartalék nélküli támogatás (kompenzáció) figyelembevételével kötelesek elkészíteni.

16. § (1) A Képviselő-testület a 6. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat „Beruházási és felújítási céltartalékáról” úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.

(3) A polgármester az e rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül beterjeszti a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2024. évi felújításainak tervezetét, figyelemmel a költségvetési szervek által benyújtott igényekre. A polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A polgármester a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott maradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai lebonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.

18. § (1) Általános tartalék terhére – a polgármester engedélyével – előirányzatot átcsoportosítani csak rendkívül indokolt esetben lehet, melynek rendkívüliségét az átcsoportosítást kezdeményezőjének írásban indokolni kell.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek, illetve a gazdasági társaságnak oly módon kell gazdálkodni, hogy az év egészére tekintve ne lépje át az eredeti költségvetési előirányzat összegét. Ez alól eltérni – az előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítást kivéve – abban az esetben lehetséges, ha a feladatellátás szinten tartása mellett az előirányzat módosítás nem elkerülhető, melyet elsősorban belső átcsoportosítással, másodsorban indoklással ellátott kérelem Polgármester általi jóváhagyását követően lehet végrehajtani.

19. § (1) Fenti rendelkezések, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással járhat.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges utasítások, zárolások elrendelésére.

7. Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, módosítása

20. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(4) A (2) bekezdés esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

8. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

21. § (1) Több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(2) Költségvetési év közben felmerülő előirányzat átcsoportosítást igénylő kötelezettségvállalási, vagy támogatási igény fedezete csak és kizárólag az adott gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, gazdasági társaság illetve az adott ágazati költségvetésen belüli – figyelemmel az alpolgármester munkaköri leírására is – előirányzatok átcsoportosításával biztosítható, figyelemmel a 17. § (3) bekezdésében foglaltakra.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt változásokról, a változást követő költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja a polgármester a Képviselő testületet.

9. Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

23. § (1) A Képviselő-testület a 6. melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról – a (6) bekezdésben meghatározott előirányzatok kivételével – a polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület a 6. melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról az e rendelet mellékletében megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását – a polgármester átcsoportosítása alapján – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert forrásfelhasználásra vonatkozó döntésre minden olyan feladat végrehajtásához, amelyet önkormányzati rendelet nem utal a Képviselő-testület hatáskörébe. A polgármester a forrásfelhasználásról szóló döntést követő költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja a Képviselő testületet.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

(5) 2024. évben államháztartáson kívülre támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatott az esedékessé vált elszámolással érintett 2024. évi és előző évek önkormányzati támogatásaival a számviteli-pénzügyi jogszabályoknak és a támogatási megállapodásnak megfelelően elszámolt.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete, a Kulturális ágazati tartalék keret, az Egészségügyi és szociális ágazati tartalék, és a Közbiztonsági ágazati tartalék keret terhére 1 millió forint feletti kötelezettségvállalás csak a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulásával történhet.

(7) A Képviselő-testület a 6. melléklet B./I. Egyéb működési tartalék – „Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)” sora tekintetében úgy rendelkezik, hogy az Újpesti Piac és Vásárcsarnok területén lévő valamennyi árusítóhely, üzlethelyiség, pavilon használatával összefüggésben 2024. december 31. napjáig, az UV Zrt-t megillető díjak 10 százalékos mértékű csökkentésének ellentételezésére használható fel. A díjcsökkentéssel kapcsolatban a UV Zrt-t elszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzattal szemben 2025. március 31-ig.

10. Előirányzat-módosítás az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél

24. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait – a polgármester engedélyével – felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.

(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak az e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a polgármester engedélye szükséges.

(4) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Intézmény látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb irányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

11. A maradvány elszámolásának szabályai

25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatások maradványát – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra – kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott költségvetési szerv a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő években támogatási többlettel járna.

(5) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során az alapkezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően – az előirányzat felhasználását megelőzően – módosítja elemi költségvetését.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre civil szervezetet.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek civil szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, és nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Gst. előírásai szerint kell eljárni.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az Ávr. 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(8) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag a Magyar Nemzeti Bank engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az Önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. A lekötésekre a döntési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztálya vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve a 2024. évi június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2.000.000 Ft feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(11) A Képviselő-testület azon pályázatok benyújtása esetén, ahol a támogatás aránya meghaladja az 50%-ot 60.000.000 Ft összegig felhatalmazza a polgármestert az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(12) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek útján gondoskodik.

(13) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(14) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit – a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is – havonta, illetve negyedévente az Ávr. 169–170. §-a alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

27. § (1) A polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a Gst. előírásai szerint.

13. A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

28. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

14. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

30. § * 

dr. Moldván Tünde s. k.
jegyző
Déri Tibor s. k.
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2024. február 20. napján.

dr. Moldván Tünde s. k.
jegyző

1–9. melléklet a 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez * 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: az Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, illetve a 2024. évi költségvetési törvény fő számai alapján készült el Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2024. évi költségvetési tervezete az erről szóló előterjesztésben részletezettek szerint.

A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

– az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként,

– a működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve,

– a felújítási előirányzatokat célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként,

– a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

3. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalap, illetménykiegészítés, cafetéria, valamint a bankszámla-hozzájárulás mértékét.

4. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

5–6. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

7–8. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.

9. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó előirányzat felhasználási tervet, az elkülönítetten nyilvántartandó európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a költségvetési bevételi előirányzatokat és költségvetési kiadási előirányzatokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Rögzíti továbbá az Önkormányzat kizárólagos tulajdoni részesedésével működő, 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság Önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét, valamit utolsó lezárt üzleti évének beszámolóját, könyvvizsgálói véleményét.

10–19. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

20. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2024. évi költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról és módosításáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.

21–22. §-hoz

Rögzíti az előirányzat módosítására, illetve az átruházott jogkörökre vonatkozó szabályokat.

23. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.

24. §-hoz

A rendelkezés rögzíti az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.

25. §-hoz

Rögzíti a költségvetési maradvány elszámolásának szabályait.

26. §-hoz

Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.

27. §-hoz

Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

28. §-hoz

Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.

29–30. §-hoz

Hatályba léptető és módosító rendelkezéseket tartalmaz. Költségvetést érintő, más önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza, amellyel a munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői munka óradíja emelkedik bruttó 1.500 Ft-tal.