Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 46/1993. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat címeréről és annak használata rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat jelképe

1. § Az Önkormányzat jelképe: Kőbánya címere.

A címer leírása

2. § Kőbánya címere: Álló, hegyestalpú pajzs négyelt 1. és 4. arany mezejében jobbra lévő, lebegő helyzetű fekete oroszlán felemelt első mancsaival az 1. mezőben fekete (bányász) csákányt, a 4. mezőben fekete gabonaszálat tart. A 2. és 3. mező ezüsttel és feketével hétszer vágott. A pajzson, azzal egyező formájú szívpajzs vörös mezejében lebegő helyzetű csősztorony.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) Kőbánya címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot - külön engedély nélkül - használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetőleg gumibélyegző lehet, pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT fölirattal ellátva.

b) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c) a Képviselőtestületnek illetve tagjainak, a polgármesternek, az alpolgármester(ek)nek, a jegyzőnek, a Képviselő-testület bizottságainak, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek névjegyein;

e) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

f) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselőtestület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

g) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

h) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

(2) A Kőbánya címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) A Kőbánya címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Kőbányai Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített - Kőbányával, Kőbánya lakosságának életével kapcsolatba hozható - kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön Kőbánya címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó stb.)

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét,

b) az engedélyezett felhasználás célját,

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

d) az előállítás anyagát,

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) Kőbánya címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség Kőbánya címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes etalont a polgármester őrzi.

9. § * 

10. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

György István dr. Neszteli István
polgármester jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 46/1993. (XII. 7.) önkormányzati rendeletéhez