Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000. (III. 7.) önkormányzati rendelete

a 46/1993. (XII. 7.) sz. önkormányzati rendelet - Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről - módosításáról

1. § A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Aki Kőbánya címerét jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Azt a dolgot, amellyel a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.

(3) A szabálysértési ügyekben a Jegyző jár el.

2. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

György István dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2000. március 8.